ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္

ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အတြြဲ-၅၊ အမွတ္-၃ ၊ ၂၀၁၉ ၊ ေမလ(၁၆-၃၁)ရက္ထြက္ ဂ်ာနယ္ကို ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔ မွာ ႀကိဳတင္၍ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။

ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အတြြဲ-၅၊ အမွတ္-၃ ၊ ၂၀၁၉ ၊ ေမလ(၁၆-၃၁)ရက္ထြက္ ဂ်ာနယ္ကို ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔ မွာ ႀကိဳတင္၍ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။
http://www.myaylatmedia.com/2019/05/blog-post_13.html
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၂၅ ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ အျခားနယ္ပို႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံသို႔ ဖုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားပါမည္။
ဖုန္းလက္ခံသူအမည္ မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ အခ်ိန္မီ မေရာက္လွ်င္(၁၅)ရက္အတြင္း (၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀) ဖုန္းသို႔ အေၾကာင္းၾကားေပးေစလိုပါသည္။
၁၅ ရက္ထက္ေက်ာ္လြန္မွ အေၾကာင္းၾကားလွ်င္ လက္ခံရယူမည့္သူမ်ား၏ တာ၀န္သာျဖစ္ပါေၾကာင္း ေလးစားစြာႀကိဳတင္အသိေပးအပ္ပါသည္။
အယ္ဒီတာအဖြဲ႕
ေျမလတ္ဂ်ာနယ္႐ုံး အမွတ္(၅)၊ ဟိႏၵဴဆိုင္တိုက္ခန္း၊
ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ ရြာသစ္ရပ္၊မေကြး။

ျဖန္႔ခ်ိေရး ဂ်ာနယ္ရုံး ။ ။ အမွတ္-၅၊ ဟိႏၵဴဆိုင္တိုက္တန္း၊ ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ ရြာသစ္ရပ္၊ မေကြးၿမိဳ႕။
၀၉- ၄၄၀၂၂၅၁၀၀- ၇၉၄၅၇၅၀၇၀ - ၀၆၃- ၂၀၂၅၁၉၇
အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ရုံး ။ အမွတ္(၇)၊ တ.စ.ည ဆိုင္တိုက္ခန္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ရြာသစ္ရပ္၊ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းႏွင့္ျပည္ေတာ္သာလမ္းဆုံ အနီး)၊ မေကြးၿမိဳ႕
မေကြးၿမဳိ႕။ ၀၉- ၄၄၀၂၂၅၁၀၀- ၇၉၄၅၇၅၀၇၀

Email: myaylatmedia@gmail.com
Website: www.myaylatmedia.com
www.winkyi.net
Facebook : https://www.facebook.com/Myaylatt-Daily-200456737190562/?epa=SEARCH_BOX

မွတ္ခ်က္ ။ မာတိကာ တြင္ စာမ်က္ႏွာ ၁၂/ ၁၃ က်န္ေနခဲ့၍ ထပ္မံေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္.။
အယ္ဒီတာအဖြဲ႕
READMORE
 

ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အတြြဲ-၅၊ အမွတ္-၂ ၊ ၂၀၁၉ ၊ ေမလ(၁-၁၅)ရက္ထြက္ ဂ်ာနယ္ကို ဧၿပီလ ၂၉ရက္ေန႔ မွာ ႀကိဳတင္၍ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အတြြဲ-၅၊ အမွတ္- ၊ ၂၀၁၉ ၊ ေမ(-၁၅)ရက္ထြက္ ဂ်ာနယ္ကို ဧၿပီ၂၉ရက္ေန႔ မွာ ႀကိဳတင္၍ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။

 
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၂၅ ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ အျခားနယ္ပို႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံသို႔ ဖုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားပါမည္။ ဖုန္းလက္ခံသူအမည္ မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။


 အခ်ိန္မီ မေရာက္လွ်င္(၁၅)ရက္အတြင္း  (၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀) ဖုန္းသို႔ အေၾကာင္းၾကားေပးေစလိုပါသည္။
၁၅ ရက္ထက္ေက်ာ္လြန္မွ အေၾကာင္းၾကားလွ်င္ လက္ခံရယူမည့္သူမ်ား၏ တာ၀န္သာျဖစ္ပါေၾကာင္း ေလးစားစြာႀကိဳတင္အသိေပးအပ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာအဖြဲ႕
ေျမလတ္ဂ်ာနယ္႐ုံး အမွတ္()၊ ဟိႏၵဴဆိုင္တိုက္ခန္း၊
ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ ရြာသစ္ရပ္၊မေကြး။
ျဖန္႔ခ်ိေရး ဂ်ာနယ္ရုံး ။  ။ အမွတ္-၅၊ ဟိႏၵဴဆိုင္တိုက္တန္း၊ ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ ရြာသစ္ရပ္၊ မေကြးၿမိဳ႕။
                             ၀၉- ၄၄၀၂၂၅၁၀၀- ၇၉၄၅၇၅၀၇၀ - ၀၆၃- ၂၀၂၅၁၉၇

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ရုံး ။ အမွတ္()၊ တ..ည ဆိုင္တိုက္ခန္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ရြာသစ္ရပ္၊ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းႏွင့္ျပည္ေတာ္သာလမ္းဆုံ အနီး)၊ မေကြးၿမိဳ႕
မေကြးၿမဳိ႕။ ၀၉- ၄၄၀၂၂၅၁၀၀- ၇၉၄၅၇၅၀၇၀

Email: myaylatmedia@gmail.com
Website: www.myaylatmedia.com
www.winkyi.net
Facebook : https://www.facebook.com/Myaylatt-Daily-200456737190562/?epa=SEARCH_BOX
READMORE
 

ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အတြြဲ-၄၊ အမွတ္-၂၄၊ ၂၀၁၉ ၊ မတ္လ (၁၆-၃၁)ရက္ထြက္ ဂ်ာနယ္ကို ၂၀၁၉၊ မတ္လ (၁၅)ရက္ေန႔ မွာ ႀကိဳတင္ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။


ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အတြြဲ-၄၊ အမွတ္-၂၄၊ ၂၀၁၉ ၊ မတ္လ (၁၆-၃၁)ရက္ထြက္ ဂ်ာနယ္ကို
၂၀၁၉၊ မတ္လ (၁၅)ရက္ေန႔ မွာ ႀကိဳတင္ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၂၅ ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ အျခားနယ္ပို႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံသို႔ အခ်ိန္မီ မေရာက္လွ်င္ (၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀) ဖုန္းသို႔ အေၾကာင္းၾကားေပးေစလိုပါသည္။
အယ္ဒီတာအဖြဲ႕
ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ (စာတိုက္ပို႔ရန္) အမွတ္(၅)၊ ဟိႏၵဴဆိုင္တိုက္ခန္း၊
ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ ရြာသစ္ရပ္ မေကြးၿမဳိ႕။


Email: myaylatmedia@gmail.com
Website: www.myaylatmedia.com
www.winkyi.net
Facebook : uwin kyi / Myaylatt daily
Pages : Myaylatt daily / ေျမလတ္ဂ်ာနယ္
ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီအဖြဲ႕ရုံး (ျပည္ေတာ္လမ္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းဆုံအနီး)
ဆိုင္အမွတ္ ၇၊ တ.စ.ည ဆိုင္ထီတန္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ရြာသစ္ရပ္၊
မေကြးၿမဳိ႕။ ၀၉- ၄၄၀၂၂၅၁၀၀- ၇၉၄၅၇၅၀၇၀- ၆၉၁၁၂၉၁၁၁- 063-2025197

READMORE
 

ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အတြြဲ-၄၊ အမွတ္-၂၃၊ ၂၀၁၉ ၊ မတ္လ (၁-၁၅)ရက္ထြက္ ဂ်ာနယ္ကို ၂၀၁၉၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၈)ရက္ေန႔ မွာ ႀကိဳတင္ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။


ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အတြြဲ-၄၊ အမွတ္-၂၃၊ ၂၀၁၉ ၊ မတ္လ (၁-၁၅)ရက္ထြက္ ဂ်ာနယ္ကို
၂၀၁၉၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၈)ရက္ေန႔ မွာ ႀကိဳတင္ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၂၅ ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ အျခားနယ္ပို႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံသို႔ အခ်ိန္မီ မေရာက္လွ်င္ (၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀) ဖုန္းသို႔ အေၾကာင္းၾကားေပးေစလိုပါသည္။

အယ္ဒီတာအဖြဲ႕
ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ (စာတိုက္ပို႔ရန္) အမွတ္(၅)၊ ဟိႏၵဴဆိုင္တိုက္ခန္း၊
ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ ရြာသစ္ရပ္ မေကြးၿမဳိ႕။

Email: myaylatmedia@gmail.com
Website: www.myaylatmedia.com
www.winkyi.net
Facebook : uwin kyi / Myaylatt daily
Pages : Myaylatt daily / ေျမလတ္ဂ်ာနယ္
ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီအဖြဲ႕ရုံး (ျပည္ေတာ္လမ္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းဆုံအနီး)
ဆိုင္အမွတ္ ၇၊ တ.စ.ည ဆိုင္ထီတန္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ရြာသစ္ရပ္၊
မေကြးၿမဳိ႕။ ၀၉- ၄၄၀၂၂၅၁၀၀- ၇၉၄၅၇၅၀၇၀- ၆၉၁၁၂၉၁၁၁- 063-2025197

READMORE
 

ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အတြြဲ-၄၊ အမွတ္-၂၂ ၊ ၂၀၁၉ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၆-၂၈)ရက္ထြက္ ဂ်ာနယ္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၅)ရက္ေန႔ မွာ ႀကိဳတင္၍ျဖန္႔ခ်ိၿပီးပါၿပီ..။


ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အတြြဲ-၄၊ အမွတ္-၂၂ ၊  ၂၀၁၉ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၆-၂၈)ရက္ထြက္ ဂ်ာနယ္ကို
ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၅)ရက္ေန႔ မွာ ႀကိဳတင္၍ျဖန္႔ခ်ိၿပီးပါၿပီ..။


မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၂၅ ၿမိဳ႕နယ္  ႏွင့္ အျခားနယ္ပို႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံသို႔  အခ်ိန္မီ မေရာက္လွ်င္ (၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀) ဖုန္းသို႔  အေၾကာင္းၾကားေပးေစလိုပါသည္။


                                        အယ္ဒီတာအဖြဲ႕
 ေျမလတ္ဂ်ာနယ္႐ုံး             အမွတ္(၅)၊ ဟိႏၵဴဆိုင္တိုက္ခန္း၊
                                              ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ ရြာသစ္ရပ္၊မေကြး။   ၀၆၃-၂၀၂၅၁၉၇
အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ရုံး                 အမွတ္(၇)၊ တ.စ.ည ဆိုင္တိုက္ခန္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊  ရြာသစ္ရပ္၊   (ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းႏွင့္ျပည္ေတာ္သာလမ္းဆုံ အနီး)၊ မေကြးၿမိဳ႕
                                                မေကြးၿမဳိ႕။ ၀၉- ၄၄၀၂၂၅၁၀၀- ၇၉၄၅၇၅၀၇၀၊ ၆၉၁၁၂၉၁၁၁
                                                                                          Email:                        myaylatmedia@gmail.com
                                                                                          Website:              www.myaylatmedia.com
www.winkyi.net
Facebook :     uwin kyi /  Pages :   Myaylatt daily

READMORE