ျမန္မာ့႐ိုးရာ အေၾကာျပင္လကၤာႏွင့္စကားေျပ(မေကြး၀င္းျမင့္)

၅၀။ ျမန္မာ့႐ိုးရာ အေၾကာျပင္လကၤာ

စာဖတ္သူသုေတသီမ်ား ပိုမိုု သေဘာေပါက္ေစျခင္းငွာ ရည္သန္၍ သိမ္ျဖဴဆရာေတာ္ ေရးသားျပဳစုေတာ္မူေသာ အေၾကာတတ္ပညာက်မ္း မွ ျမန္မာ့႐ိုးရာ အေၾကာျပင္ လကၤာကို ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
ဤနည္းကိုကား ေရွးေဟာင္း ေပတစ္ခုမွ ရရိွသည့္အတိုင္း မူရင္းမပ်က္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ က်မ္းျပဳစုေသာ ေပစာမူကိုသာ ေတြ႔ရ၍ က်မ္းျပဳပုဂၢိဳလ္၊ ခုႏွစ္သကၠရာဇ္တို႔ကား ျပည့္ုစုံစြာ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရိွပါသျဖင့္ ေရွးျမန္မာ့႐ိုးရာ အေၾကာျပင္လကၤာဟူေသာ အမည္တပ္၍ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရိွပါသျဖင့္ ေရွးျမန္မာ့႐ိုးရာ အေၾကာျပင္လကၤာဟု အမည္တပ္၍ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အေၾကာျပင္ဆရာ အေက်ာ္အေမာ္မ်ား စီရင္ခဲ့ေသာ ယင္းအႏီွလကၤာက်မ္းကို ေရးသား ေဖာ္ျပပါအ့့ံ။
၁။ ကိုယ့္ဆယ့္ေျခာက္ပါး ၊ ေရာဂါမ်ားကို ၊ လက္ဖ်ားထိေရာက္ ၊ ကင္းကြာ ေပ်ာက္လိမ့္၊ မွတ္ေလာက္စရာ၊ ေရွးဆရာတို႔၊ သင္လာဥပေဒ၊ ထားခဲ့ေပသား၊ အေသအခ်ာ ႏိွပ္ပုံမွာကား၊ ဂုပ္မွာ နားထင္၊ ေနာက္ဖယ္ျပင္၌၊ နာက်င္သလို၊ အပူ႐ိႈ၍ ၊ ရင္ကိုေလးပင့္၊ တအင့္အင့္ႏွင့္ခံတြင္းအိမ္ထဲ၊ တေသြးခဲ၍၊ ေခါင္းခဲ အနားထိုင္း ေရာဂါသည္၊ ဆရာလက္သည္၊ ဥာဏ္ႀကီးက်ယ္သား၊ အလြယ္တကူ၊ မွတ္ယူျခားနား ၊ ေဖာ္ျပျငားအံ့၊ ဒူးဖ်ားအထက္၊ ေလးသစ္ တက္၍၊ ႏိွပ္ခ်တစ္ဖုံ ဆိုတုံမပ်က္၊ ပုံအတြက္ႏွင့္ နားရြက္ေနာက္ပါး၊ ၀ဲယာျခား၍၊ ေမးဖ်ား နားထင္၊ မ်က္ေမွာက္ျပင္၌၊ လက္ျပင္ညြန္႔ဖု၊ ခုလုလုဟု၊ လက္စုံေခ်ာင္းေမြ႔၊ ထိထိေတ့၍၊ ေစ့ေစ့ႏိွပ္က ေပ်ာက္ေနက်တည္း၊ ပြဲရ အဟုတ္၊ ဆံပင္ ခ်ဳပ္ေတာ့ ။ ယူႏုတ္ထူပစ္၊ စစ္စစ္ေခါင္းခဲ ၊ ေပ်ာက္စၿမဲတည္း။
၂။ မလြဲတစ္ခ်က္၊ နားေလထြက္၍၊ နားရြက္နားထူ၊ နားအူ နားေလး ၊ နားျပည္ေမွး၍၊ ေခၚေမးမရ၊ နားထုိင္းစေသာ ၊ ေ၀ဒနာကို ၊ ႏိွပ္လိုပါမူ၊ ကဏၰအထက္၊ နားသယ္ဇက္ႏွင့္ နားရြက္၏ ေနာက္၊ နားရြက္ေအာက္ကို၊ ေလွ်ာက္၍ အၿပီး၊ ႏိွပ္ပုံမွီးေလာ့၊ စည္တီးမၾကား၊ ပင္းသည့္နားလည္း၊ ၾကား၏ မသက္၊ ခ်က္ခ်င္းသက္၏။
၃။ ေလတက္တုံေလ၊ မူးမႈိင္းေခ်၍၊ မေနမသာ၊ ရိွေလပါေသာ္၊ ဂီ၀ါ ဂုပ္ေစာင္း၊ အလယ္ေခါင္းႏွင့္၊ တေၾကာင္းမ်က္ေမွာက္ၾကား၊ မ်က္စုံနားရင္း၊ ဦးျပင္းဆံဇက္၊ ႏိွပ္ပုံထြက္၏။
၄။ တစ္ခ်က္ထိုမွ၊ ေလပူထေသာ္၊ ကဏၰေနာက္(ေပၚ) ၊ ႏိွပ္ခါေတာ္ေလာ့။
၅။ ထို႔ေနာက္ တစ္မ်ဳိး၊ ႀကိဳ႕ႀကီးထိုးေသာ္၊ ဂုပ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္၊ ႏိွပ္လွ်င္ ေပ်ာက္၏။
၆။ တစ္ေထာက္ ဒႏၱာ၊ သြားဖုံးနာႏွင့္၊ သြားႏိုင္သြားကိုက္၊ သြားႏႈတ္ေရာဂါ၊ စြဲကပ္လာေသာ္၊ လ်င္စြာေျပာက္ေအာင္၊ လက္ေထာက္ ၿမဲၿမဲ၊ မွန္မလြဲ၍ ၊ လက္၀ဲလက္ယာ၊ ႏိွပ္ဖိလာေသာ္၊ တျဖာတ၀၊ ဓားလွ်င္ ရႈသို႔၊ သတၱတေလ၊ တက္ေတြ တၿပိဳင္၊ ေမးခိုင္ပါမူ၊ လက္ႏိုင္ႏိွပ္လု၊ ပုံအဆိုက လည္မ်ဳိတစ္ေလွ်ာက္ နားရင္း ေရာက္ေအာင္၊ ႏိွပ္ေျမာက္တုံေလ၊ လြတ္ၿမဲေပတည္း။
၇။ တေတြတဆန္၊ ေလပုပ္ဆန္ေသာ္ ေအာ့အန္တစ္မ်ဳိး၊ ပခုံး႐ိုးက ဂုပ္႐ုိးက်ေအာင္၊ ျပ၏ ႏိွပ္ခ်က္။
၈။ ပါဒရက္ေၾကာင့္ ၊ ေလတက္လက္တုန္၊ မ်က္စိမႈန္၍၊ မ်က္အုံေ၀ရီ၊ မ်က္စိသီလွ်က္၊ မ်က္နီ မ်က္၀ါ၊ မ်က္စိနာႏွင့္ သလာတိမ္ဖုံး၊ မ်က္လုံး ေၾကာင္ေတာင္၊ မ်က္စိေအာက္၍၊ မ်က္ေတာင္ မၾကြ၊ မ်က္ေမွာင္က်ႏွင့္၊ မ်က္စပိုးရိွ၊ က်ိမ္းစက္ဘိသည္၊ မ်က္စိေ၀ေ၀၊ မ်က္ရည္ေတြသာ၊ ဆိုေတြ တစ္ခ်က္၊ မ်က္တြန္႔တက္၍၊ လက္တစ္လွမ္းလွမ္း၊ ျဖတ္ျခင္ယမ္းေသာ္၊ မ်က္ခမ္းမ်က္နီ၊ မႈန္သီသီႏွင့္၊ ဟန္ခ်ီမရ၊ လမ္းမဂၢကို၊ ထၾကြေျဖာင့္မတ္၊ မသြားတတ္ေအာင္၊ စြဲကပ္႐ိုးစု၊ ေရာဂါျပဳ၍၊ စကၡဳအနာ အာဗာဓာကု၊ မၾကာလွ်င္စြာ၊ ေပ်ာက္လိုျငားမူ၊ ၾကြက္သားအဖုံ၊ ေျခသလုံးႏွင့္၊ ပခုံးႏွစ္ဖက္၊ အလယ္ခ်က္ကို၊ စုံတက္စစ္ေၾကာ၊ ႏိွပ္တုံေမာ့ေသာ္ အေဆာမၾကာ၊ လြန္ခ်မ္းသာသည္၊ လြယ္ကႏိွပ္ဖု႔ စာတမ္းတည္း။
၉။ လက္ခြဲတျဖာ၊ မိန္႔မွာလိုက္အံ့၊ ကံလွ်ာရႈဖြယ္၊ သားမိမယ္တို႔၊ ကိုယ္၀န္စြဲကပ္၊ ေတေဇာဓာတ္ေၾကာင့္၊ မီးယပ္ရင္သုိ႔၊ ျဖစ္တုံပ်ဳိ႕ေသာ္၊၊ စိမ္းညိဳ႕ဖတ္ဖတ္၊ သားျမတ္အထက္၊ ေမြ႔ေမြ႔ညက္ဘိ၊ ေမာင္ဆက္အနား၊ ရင္ႏို႔သားကို ၊ ႏိွပ္ျငားတုံပါ လြန္ခ်မ္းသာလိမ့္။
၁၀။ ဟတၱလက္ကပ္၊ လက္ေသလတ္ေသာ္၊ သားျမတ္ထက္မွာ၊ ေလးသစ္က်နွင့္၊ ရင္၀ေအာက္နား၊ ေမာင္းေကြ႔ျခားတည္း။
၁၁။ မွတ္သားတုံၿမဳ႕၊ ေလဗူးဆို႔လွ်င္၊ ရင္ဆို႔ရင္က်ပ္၊ ေလထိုးလတ္ေသာ္၊ လက္ဖို႔ လက္ျပန္၊ တစ္ဖန္မဆြံပုံအရႏွင့္ ၊ ရင္၀ေလေၾကာ၊ တသြယ္မွတ္ရာ။
၁၂။ နံေဘးနာႏွင့္ ဒူလာေလနာ၊ ရင္ဘတ္နာေသာ္၊ မွန္စြာမပ်က္၊ ႏွစ္ဘက္ေဘးေၾကာ၊ ခ်က္ေအာက္ေလွ်ာ၍၊ ႏိွပ္ေသာဆရာ၊ သုံးသစ္ခြာ၍၊ ပုတၱာဖြားမိ၊ ပယ္အိမ္ထဲေၾကာင့္၊ ေသြးထိမက်၊ ရိွကႏိွပ္မူ၊ ရာသီခု၍၊ ဥတုမေျဖာင့္၊ ဆီးက်င့္ေအာက္ေသာ္၊ မီးေညွာင့္ အထက္၊ ႏွစ္သစ္တက္၍ ႏိွပ္ခ်က္အဖုံ၊ လက္ကုန္ထိုးသိပ္၊ ေကာင္းစြာ ႏိွပ္ေလာ။
၁၃။ အိပ္လည္း မေပ်ာ္၊ ရိွတုံေသာ္လည္း ဒူးေဘးတစ္ေလွ်ာက္၊ ေပါင္ၿခံေရာက္ေအာင္၊ ထို႔ေနာက္ ႏိွပ္႐ိုး၊ ေျခဖမိုးရင္း၊ ဖေႏွာင့္သြင္းဖို႔။
၁၄။ ကိုက္ျခင္းဆစ္မ်က္၊ မုံေ၀တက္ေသာ္၊ ေျခမ်က္စိနဲ႔၊ ေရာဂါထဲတြင္၊ အိပ္လည္း မေပ်ာ္၊ ေျခဆန္႔ေသာ္လွ်င္၊ ခ်က္ေက်ာ္၀ဲယာ၊ ဥာဏ္ေဖြရွာ၍၊ ႏိွပ္ခါမယြင္း ဒူးဖ်ားတြင္းက၊ နာရင္း ေရာက္ေအာင္၊ လက္၀ါးေစာင္းႏွင့္၊ ေထာင္၍ ႏိွပ္လွ်င္၊ ေပ်ာက္ၿမဲပင္တည္း။
၁၅။ မီးတြင္းအတူ ေျခဒူးပူေသာ္၊ ထိုသူမယြင္း၊ ပုဆစ္တြင္းကို မပ်င္းမေလ်ာ့၊ လက္ႏုေခ်ာႏွင့္၊ ႏိွပ္ေလာ့မွန္စြာ၊ ေပ်ာက္၏ မွန္သည္၊ ခ်မ္းသာ ဧကန္ မလြဲတည္း။
၁၆။ မလြဲမွန္စြာ၊ ငါမိန္႔မွာအ့့ံ၊ ခါးနာခါးကိုက္၊ ခါးႏိႈက္ေ၀ဒနာ၊ စြဲကပ္လာေသာ္၊ ေျခမွာ ေခါင္႐ိုး၊ ေျခဖမိုးက ဒူးဆစ္က်ေအာင္ ႏိွပ္ကမွန္စြာ၊ ေပ်ာက္မည္ သာတည္း။
၁၇။ က်င္၀ါက်င္ေအာင့္၊ က်င္မေျဖာင့္ေသာ္၊ ဖေနာင့္အထက္၊ ၾကြက္သား သက္ကို၊ ေလွ်ာက္ကာ ႏိွပ္ပါ၊ လြန္ခ်မ္းသာတည္း။
၁၈။ ပူကာ တစ္ဖန္၊ ခ်မ္းကာ တစ္ဖုံ၊ ဖ်ားနာတုံေသာ္၊ ႏိွပ္ပုံအရ၊ မွန္စြာျပအံ့၊ ေျခမအၾကား၊ ေျခဖ၀ါးမွာ၊ ႏိွပ္ပါေလေလာ့။
၁၉။ ႀကီးစြာ အဖ်ား၊ တက္ေသာ အားေၾကာင့္၊ ေမးျငားမရ ၊ ငန္းလွ်င္ၾကြ၍ ေခၚက မထူး၊ အပူအေအး၊ ေရာဂါေလးေသာ္၊ ႏိွပ္ေလအေသာ့၊ ဖေနာင့္ေၾကာတည္း။
၂၀။ မွတ္ေလာ့တစ္ခန္း၊ ငန္းငူဖမ္းေသာ္၊ ႏိွပ္လမ္းမပ်က္၊ ပုံမွာတြက္သား၊ ေျခမ်က္စိေအာက္၊ နာနာေထာက္ေလာ့။
၂၁။ ထို႔ေနာက္ တျခား၊ တုန္၍ ဖ်ားေသာ္ ေျခမခြၾကား၊ ေျခဖ၀ါးလယ္၊ ဖေနာင့္သြယ္ကို၊ နယ္ကာ ႏိွပ္မူ၊ ေပ်ာက္ၿမဲဟူရွင့္။
၂၂။ ေျခမူခ်ည့္နဲ႔၊ ျဖစ္တုံခဲ့ေသာ္၊ တဲ့တဲ့ဒူးဖ်ား၊ ႏိွပ္ခ်က္ထား၏။ မွတ္သားကုန္ပါ၊ ေရွးပုံလာ၍၊ လကၤာခ်ဳိျပား၊ သီကုံးထားရွင့္၊ ႏိွပ္ျငားလိုမ၊ စံပုံယူ၍ ၊ နာသူတို႔ကို ကယ္ေစလိုသည္၊ မဂ္ဖိုလ္ နိဗၺာန္ စာတမ္းတည္း။


လကၤာ အဓိပၸါယ္ ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပခ်က္

ကိုးဆယ့္ေျခာက္ပါးေသာ ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ားကို အေၾကာျပင္ဆရာ၏ လက္ႏွင့္ထိေတြ႔ပါ။ ထို ေရာဂါ ေ၀ဒနာမ်ား ေပ်ာက္ကင္းသြားလိမ့္မည္ ျဖစ္ေပသည္။
၁။ ဇက္ေၾကာတင္ျခင္း၊ ဂုတ္နားထင္ ေနာက္ဖယ္တို႔၌ နာက်င္သကဲ့သို႔ အပူရိွျခင္း၊ ရင္ေခါင္းကို ေလပင့္သျဖင့္ တအင့္အင့္ေနျခင္း၊ ခံတြင္း၌ သလိပ္ခဲျခင္း၊ ေခါင္း ထိုင္းမႈိုင္း ေလးလံျခင္း၊ ေ၀ဒနာတို႔ကို ဥာဏ္ရိွေသာ အေၾကာျပင္ဆရာသည္ ဒူးဖ်ားအထက္ လက္ေလးသစ္ အကြာရိွ( ေရအိုးတြင္ ပါဒရက္ေၾကာ) ကို လည္းေကာင္း၊ နားရြက္ေနာက္ပါးတြင္ ရိွေသာ ( ဦးဆက္ေၾကာ)မ်ားသို႔ လည္းေကာင္း၊ နားရြက္အထက္ရိွ နားထင္ေၾကာမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ လက္ျပင္ညြန္႔ဖုတြင္ ရိွေသာ အေၾကာခုလုလု အေၾကာထုံးေလးမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ အေၾကာျပင္ဆရာ၏ လက္ေခ်ာင္းကေလးမ်ားျဖင့္ စု၍စု၍ဆြဲသျဖင့္ အေၾကာကို ျပဳျပင္ေပးရာ၏။
၂။ နားေလထြက္ျခင္း၊ နားထူျခင္း၊ နားအူျခင္း၊ နားေလးျခင္း၊ နားျပည္ယိုျခင္း၊ နားထိုင္းျခင္း၊ စည္တီး နားမၾကား နင္းပင္းျခင္းစေသာ နားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေ၀ဒနာမ်ား ျဖစ္လွ်င္ နား၏ အထက္ နားသယ္ေၾကာကို လည္းေကာင္း၊ ဇက္ေၾကာကိုလည္းေကာင္း၊ နားရြက္၏ ေအာက္ နားေၾကာကို လည္းေကာင္း အစဥ္အတိုင္း ေဖာ္ျပပါ ႏိွပ္ကြင္း ႏိွပ္ကြက္တို႔ကို ျပဳျပင္ေပးရာ၏။
၃။ ေလတက္ျခင္း၊ တုန္တုန္ယင္ယင္ရိွျခင္း၊ မူးျခင္း၊ မႈိင္ေတြျခင္း ျဖစ္လွ်င္ လည္ဂုတ္ေစာင္းရိွ အေၾကာကို လည္းေကာင္း၊ ဦးေခါင္း၏ အလယ္တြင္ ရိွေသာ ငယ္ထိပ္ေၾကာကို လည္းေကာင္း ျပဳျပင္ေပးရာ၏။
၄။ ေလပူထလွ်င္ နား၏ေနာက္ ဦးဆက္ေၾကာကို ႏိွပ္နယ္ျပဳျပင္ေပးရာ၏။
၅။ ႀကိ႔ႀကီးထိုးလွ်င္ ဂုတ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ရိွ အေၾကာမ်ားကို ျပဳျပင္ေပးရာ၏။
၆။ သြားနာျခင္း၊ သြားဖုံးနာျခင္း ၊ သြားကိုက္ျခင္း စေသာ သြားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ႏႈတ္ခမ္းပါး ေစာင္းတြင္ ရိွေသာ ပါးအေၾကာမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ေမး႐ိုး တစ္ေလွ်ာက္မွ နားဖ်ား အထက္ေရာက္ေအာင္ ေမးေၾကာမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ လက္၀ဲ လက္ယာျဖန္႔၍ လက္ေခ်ာင္းျဖင့္ ေထာက္၍ ဆြဲ၍ ႏိွပ္ရာ၏။
၇။ ေလပုပ္ဆန္ျခင္း၊ ေအာ့အန္ျခင္း ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ပခုံးစြန္း အ႐ိုးမွ လည္ဆစ္ဂုတ္႐ိုးအထိ ဆန္႔တန္းလွ်က္ရိွေသာ ပုခုံးေက်ာကို ထစ္၍ ထစ္၍ ညစ္၍ ညစ္၍ ႏိွပ္ေပးရာ၏။
၈။ ပါဒရက္ေၾကာင့္ အထက္သို႔ သည္းေျခ ေဒါသေလခိုးတက္၍ မ်က္စိမႈန္ျခင္း၊ မ်က္စိ ေ၀ရီျခင္း၊ မ်က္စိသီျခင္း၊ မ်က္စိနီျခင္း၊ ၀ါျခင္း၊ နာျခင္း၊ သလႅာတိမ္ဖုံးသျဖင့္ မ်က္စိ ေၾကာင္ေတာင္ ကြယ္ျခင္း၊ မ်က္စိေအာင့္ျခင္း၊ မ်က္စိ ေမွးျခင္း၊ မ်က္တြန္႔တက္ျခင္း( မ်က္စိ၌ ျဖဳတ္၊ ျခင္မ်ား နားေနသည္ဟု ထင္ျခင္း)၊ မ်က္ခမ္းစပ္ျခင္းဟူေသာ မ်က္စိေရာဂါတို႔ေၾကာင့္ လမ္းေျဖာင့္မတ္စြာ မသြားတတ္ေအာင္ ျဖစ္ေနပါက ေျခသလုံးၾကြက္သြား၏ ေအာက္စြန္းရိွ( သလုံးေၾကာ)ကိုလည္းေကာင္း၊ ပခုံးစြန္း ႏွစ္ဘက္မွ ဂုတ္ဆက္သို႔ သြယ္တန္းလွ်က္ရိွေသာ ပုခုံးေၾကာကို လည္းေကာင္း၊ ႏိွပ္ေပးရာ၏။
၉။ အမ်ဳိးသမီး ပဋိသေႏၶတည္ေသာအခါ ကိုယ္၀န္၏ ေတေဇာဓာတ္ေၾကာင့္ မီးယပ္အခိုးတို႔သည္ အထက္သို႔ တက္၍ ရင္ဆို႔ျခင္း၊ ပ်ဳိ႕အန္ျခင္း၊ ရင္ခံျခင္းတို႔ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ သားျမတ္၏အထက္ လက္ေမာင္းဆက္၏ အနီးတြင္ ရိွေသာ သားျမတ္ေၾကာကို ႏိွပ္ေပးရာ၏။
၁၀။ လက္ကပ္ျခင္း၊ လက္ေသျခင္းတို႔ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ သားျမတ္၏ အထက္ လက္ေလးသစ္ရိွ သားျမတ္ေၾကာကို လည္းေကာင္း၊ ရင္၀၏ အ၀င္ေၾကာကို လည္းေကာင္း၊ လက္ေမာင္းေအာက္ သားျမတ္ေၾကာေဘးရိွ ေမာင္းကြင္းေၾကာကိုလည္း ႏိွပ္ေပးရာ၏။
၁၁။ ေလဆို႔ျခင္း၊ ရင္ဆို႔ျခင္း၊ ရင္က်ပ္ျခင္း၊ ေလထိုးျခင္းတို႔ ျဖစ္ခဲ့ေသာ လက္ျပင္ေၾကာကိုလည္းေကာင္း၊ ေနာက္ေၾကာ၏ အလယ္ကို လည္းေကာင္း၊ ႏိွပ္ေပးရာ၏။
၁၂။ နံေဘးထိုးျခင္း၊ နာျခင္း၊ ဒူလာ ေညာင္းကိုက္ျခင္း၊ ေလနာျခင္း၊ ရင္ဘတ္နာျခင္းတို႔ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ နံေဘးေၾကာကို လည္းေကာင္း၊ ခ်က္ေအာက္ လက္သုံးသစ္အကြာရိွ ၀မ္းေၾကာကိုလည္းေကာင္း၊ ႏိွပ္နယ္ျပဳျပင္ေပးရာ၏။ ထိုသို႔ ၀မ္းေၾကာကို ႏိွပ္ေသာအခါ သားအိမ္ကို ထိသြားတတ္သည္။ သားအိမ္သည္ ၀မ္းေၾကာႏွင့္ ကပ္ေနသည္။ သားအိမ္ကို ႏိွပ္သျဖင့္ ဥတု ေသြးထိန္ျခင္း၊ မမွန္ျခင္း၊ ဆီးက်င္ျခင္း၊ ေအာင့္ျခင္း ျဖစ္လွ်င္ မီးေညွာင့္အထက္ လက္ႏွစ္သစ္ရိွ မိလႅာေၾကာကို လက္ကုန္ထိုးသိပ္ႏိွပ္ရာ၏။ ျပဳျပင္ရာ၏။
၁၃။ အိပ္မေပ်ာ္လွ်င္ ေပါင္တြင္း အာ႐ုံေၾကာ တစ္ေလွ်ာက္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေျခဖမိုးဆိုင္မ်ား ေၾကာကိုလည္းေကာင္း၊ ဖေနာင့္အနီး ေျခမ်က္စိေအာက္ရိွ ပထ၀ီေသြးေၾကာကိုလည္းေကာင္း ႏိွပ္ရာ၏။
၁၄။ အဆစ္အျမစ္ ကိုက္ခဲျခင္း၊ မ်က္စိမႈန္ျခင္း၊ တသမ္းသမ္းတက္ျခင္း၊ ေျခေထာက္ႏွင့္ ေျခမ်က္စိ မ်က္ျခင္း။ အိပ္၍ မေပ်ာ္ျခင္း၊ ေျခေထာက္ဆန္႔တန္းေနျခင္းတို႔ ျဖစ္လွ်င္ ခ်က္၏ အထက္ ဘ၀င္ေၾကာကို လည္းေကာင္း၊ ခ်က္၀ဲယာ သႀကီး(သူႀကီး) ကို လည္းေကာင္း၊ ဒူးဖ်ားအတြင္း၊ တေကာက္ေၾကာမ်ားမွ နားရင္းအထိ ပါဒရက္ လိုင္းေၾကာကို လည္းေကာင္း၊ လက္၀ါးေစာင္းျဖင့္ ေထာင္လ်က္ ႏိွပ္ရာ၏။
၁၅။ မီးတြင္းသကဲ့သို႔ ေျခဒူးပူခဲ့ေသာ္ ဒူးဆစ္အတြင္း တေကာက္ေၾကာကို ႏိွပ္နယ္ျပဳျပင္ေပးရာ၏။
၁၆။ ခါးနားျခင္း၊ ခါးကိုက္ျခင္း၊ ခါးပူျခင္း၊ ခါးေအာင့္ျခင္း၊ ခါးမ်က္ျခင္း၊ ခါးေစာင္းျခင္း၊ ခါးေတာင့္ျခင္း စေသာ ခါးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ေျခဖမိုးမွ ဒူးဆစ္အထိ ပါဒရက္ေၾကာကို ႏိွပ္နယ္ျပဳျပင္ေပးရာ၏။
၁၇။ ဆီး၀ါျခင္း၊ ဆီးေအာင့္ျခင္း၊ ဆီးမေျဖာင့္ျခင္း( မုတၱကိစ္) တို႔ ျဖစ္လွ်င္ ဖေနာင့္အထက္ မိုးခိုေၾကာတစ္ေလွ်ာက္ ႏိွပ္ေပးရာ၏။
၁၈။ ပူတစ္ခါ ခ်မ္းတစ္လွည့္ ငွက္ဖ်ားကဲ့သို႔ ဖ်ားခဲ့ေသာ္ ေျခမအၾကားရိွ ပါဒရက္ ဆုံေၾကာကိုလည္းေကာင္း၊ ေျခဖ၀ါးရိွ ပထ၀ီေၾကာကို လည္းေကာင္း။
၁၉။ အဖ်ားျပင္းစြာ ကတ္ေသာေၾကာင့္ ေမးျမန္းမရ ငန္းဖမ္းသည္ အထိ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ဖေနာင့္ေၾကာ ၾကြက္သား ေမာင္းေၾကာထိပ္ကို လွ်င္ျမန္စြာ ျပဳျပင္ႏိွပ္ေပးရာ၏။
၂၀။ အပူႀကီး၍ ငန္းဖမ္းေသာ္ ေျခမ်က္စိေအာက္ အျပင္ဒူလာ ပါဒရက္ေၾကာကို လည္းေကာင္း၊ အတြင္း ပထ၀ီေၾကာကိုု လည္းေကာင္း ႏိွပ္ရာ၏။
၂၁။ တုန္၍ ျပင္းထန္စြာ ဖ်ားေသာ္ ေျခမခြၾကားရိွ အေၾကာကိုလည္းေကာင္း၊ ေျဖဖ၀ါးရိွ ပထ၀ီေၾကာကိုလည္းေကာင္း၊ ဖေနာင့္အထက္ရိွ ပါဒရက္ေၾကာကို လည္းေကာင္း၊နယ္၍နယ္၍ ႏိွပ္ရာ၏။
၂၂။ ေျခေထာက္ ခ်ည့္နဲ႔ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ဒူးဖ်ားေအာက္ရိွ ညိဳ႕သႀကီး (သူႀကီး) ႏိွပ္ရာ၏။
ဤကား ေပမူမွ ရရိွေသာ ေရွးေဟာင္း ျမန္မာ႐ိုးရာ အေၾကာျပင္ နည္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပေပးပါမည္

ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္
၂၀၀၉ ခု၊စက္တင္ဘာလ(၂၆)ရက္၊ည(၉)နာရီ ကူးယူတင္ပါသည္။
 

အေကာင္းဆုံး အုန္းမႈတ္ခြက္နင္းနည္း(မေကြး၀င္းျမင့္)

၄၈။ အေကာင္းဆုံး အုန္းမႈတ္ခြက္နင္းနည္း
ေနာက္ဆုံးေတြ႔ရိွခ်က္


တေလာက၊ ႐ုပ္ျပေတြ ေရးသည့္ ရာမထံ ေရာက္သြားသည္။ ရာမသည္ မေကြးသား စစ္စစ္ ျဖစ္ပါသည္။ သူ႔ကို “ ရာမ” ဘ၀ေရာက္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္က ကာတြန္း ကိုသုတ ဆီ ရာမကို လက္ခံ၍ သုံးေပးပါဟု စာေရးေပးလိုက္ရသည္။
ရာမ ေအာင္ျမင္ပါသည္။ ေအာင္ျမင္သည္ႏွင့္အမွ် လူႀကီးသူမ မ်ားကို ႐ိုေသ ကိုင္းရႈိင္းပါသည္။ ေျပာစကားကိုလည္း နားေထာင္ပါသည္။
“ ဟိုတစ္ေလာက ဆရာ ဦးေသာ္ဇင္က ခင္ဗ်ားကို ေမးေနတယ္ ” ရာမက ေျပာ၏။
“ ဒါျဖင့္ သူအိမ္သြားရေအာင္”
ရာမ အိမ္ႏွင့္ ဆရာ ဦးေသာ္ဇင္အိမ္ နီးပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရာက္သြားေတာ့ ဆရာသည္ အုန္းမႈတ္ခြက္ တစ္လုံးေပး ေျခေထာက္တင္၍ ထိုင္ေနပါသည္။ လက္က ေရေႏြးၾကမ္းပန္းကန္ကို ကိုင္၍ ေသာက္ေန၏။
“ အေတာ္ပဲ ကိုရင္လာတာ၊ ကိုရင့္ကို က်ဳပ္သတိရေနတာ ”
“ ဆရာ အခု ဘာလုပ္ေနတာလဲ ”
ကၽြန္ေတာ္သည္ မ်က္စိေပါက္ ပိတ္မတတ္ ရယ္မိပါသည္။ ၿပီးမွ…
“ ဆရာရယ္….အုန္းမႈတ္ခြက္ နင္းတာ အဲဒီလို မဟုတ္ဘူး ဆရာရဲ႕”
“ ဒါျဖင့္ ဘယ္လိုလဲ”
“ အုန္းမႈတ္ခြက္နင္းေတာ့မယ္ဆိုရင္ အေပၚက လက္တန္းလုပ္ရမယ္၊ ၀ါးလုံးေတာင့္ေတာင့္ ခိုင္ခိုင္ေပါ့ဆရာ၊ နင္းမယ့္လူရဲ႕ လက္ခုပ္ တစ္ေဖာင္ေလာက္ တန္းလုပ္ရမယ္၊ အဲဒါကို လက္ႏွစ္ဖက္ ဆြဲၿပီး အုန္းမႈတ္ခြက္ ႏွစ္လုံးေပၚ ဘယ္ယိမ္း ညာယိမ္း ယီးေလးခိုၿပီး ေျခသလုံးေၾကာ၊ ေပါင္တြင္းေၾကာ၊ ဖေနာင့္ေၾကမိေအာင္ နင္းရတယ္ဆရာ၊ဒီလို နင္းတဲ့အခါ ေအာက္ပိုင္း အပူအခိုးေတြ ထြက္ၿပီး ေခၽြးေတြ စို႔လာတာေပါ့ ဆရာ၊ အေပၚပိုင္း၊ ေအာက္ပိုင္း ခႏၶာကိုယ္ မ ေလးမ ၊ ခြ ေလးခြ၊ ေခၽြးထြက္ညီေနေရင္ က်န္းမာပါတယ္ဆရာ”
“ေအးဗ်၊ကိုယ္ရင္ေျပာမွပဲ ဒီလို နင္းရမွပဲ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု” ဟု ဆရာက ဆုေပးပါသည္။၄၉။ မနင္းတက္ရင္ ေဘးျဖစ္သြားမယ္

“ အုန္းမႈတ္ခြက္နင္းတာ ဘာမွတ္သလဲ၊ သတိထားကိုယ့္လူ၊ မနင္းတတ္ရင္ ေဘးျဖစ္သြားမယ္” ဟု အတည္လိုလို၊ ေနာက္သလိုလိုႏွင့္ ေျပာတတ္ၾကပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္သည္လည္း မသိဟန္ေဆာင္၍ ခပ္ကုတ္ကုတ္၊ ခပ္႐ို႕ရို႕ကေလး ေမးျမန္းမိပါသည္။
“ မနင္းတတ္ရင္ ဘာျဖစ္ပါသလဲ”
“ သိခ်င္ရင္ စာအုပ္၀ယ္ဖတ္ေပါ့ဗ်၊ စာအုပ္၀ယ္ဖတ္ၿပီးမွာ နည္းမွန္ လမ္းမွန္ သိရမွာေပါ့”
ထိုသူက ခပ္ျပတ္ျပတ္၊ ခပ္မာမာႏွင့္ ေျပာပါသည္။
ေၾသာ္….သိၿပီ…သိၿပီ ။ သူက စာအုပ္ေရာင္းသူကိုး။ စာအုပ္ေရာင္း ေကာင္းေအာင္ ဖန္တီး ေျပာဆိုသည့္စကား။
ခပ္မာမာႏွင့္ စာအုပ္ေရာင္းသူရဲ႕ အေဟာက္ခံရေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္မဆိုးပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ၿပဳံးမိပါသည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ စာအုပ္ ေရာင္းသူသည္ ကၽြန္ေတာ့္ ေက်းဇူးရွင္မ်ားျဖစ္၍ စာအုပ္ဖတ္သူမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ့္ထမင္းရွင္မ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပါတည္း
အုန္းမႈတ္ခြက္နင္း၍ ေရာဂါ ခပင္း ကင္းေ၀းၾကပါေစ။


မေကြး၀င္းျမင့္
၂၃-၆-၁၉၈၉
အမွတ္(၆)၊ မဲထီးလမ္း၊
ေစ်းရပ္၊ မေကြး


ဆက္လက္ေဖၚျပေပးပါမည္။

ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္
၂၀၀၉ ခု၊စက္တင္ဘာလ(၂၅)ရက္၊ေန႔(၁၁း၃၀)နာရီ ကူးေရးတင္၏။
 

ဆရာၾကီး ေရႊဥေဒါင္း၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ (၁၃)

၀ိမုတၱိရသ (http://www.vimuttirasa.com)
ဆရာၾကီး ေရႊဥေဒါင္း၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ (၁၃)
ဒိ႒ေလာက

ဒိ႒ေလာကဟူသည္ကား အဘယ္သို ့နည္း။

အထက္ပါ ဥဒါဟရုဏ္၌ ၀န္ၾကီးသည္ ၄င္း၏ေနအိမ္အတြင္း ဆိုဖာေပၚ၌ထိုက္လ်က္ ေဆးလိပ္ေသာက္ေနသည္ဟု ဆိုခဲ့သည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ထိုအခိုက္တြင္ လမ္းေပၚမွ ကားသြားသံႏွင့္ ဟြန္းသံမ်ား ၾကားေကာင္းၾကားေပလိမ့္မည္။ ေနာက္တခဏတြင္ ကားသံေရာ၊ ဟြန္းသံပါ (သူ သတိျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ မျပဳသည္ျဖစ္ေစ) ကုန္ဆံုးကြယ္ေပ်ာက္ သြားၾကေပလိမ့္မည္။ သူ၏ စပယ္နီယယ္ ေခြးကေလးတက္လာသည္ကို ျမင္လိုက္ရ၍ သူ၏ေျခသလံုးကို ပြတ္သီးပြတ္သပ္ လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ရူပါရံုထိခိုက္ျခင္းႏွင့္ ေဖာ႒ဗၺရံု အေတြ ့သေဘာတို ့ (သူ သတိျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ မျပဳသည္ျဖစ္ေစ) ျဖစ္ေပၚျပီး ကြယ္ေပ်ာက္ကုန္ဆံုးသြားၾကေပလိမ့္မည္။ ေဆးလိပ္ကို ဖြာလိုက္သည့္အခါ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ရသာရံုႏွင့္ ေဆးလိပ္မွထြက္ေသာ မီးခိုးေငြ ့မ်ားသည္ အထက္သို ့တလိပ္လိပ္တက္ျခင္းကို ျမင္ရ၍ (သူသတိျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ မျပဳသည္ျဖစ္ေစ) ကုန္ခန္းကြယ္ေပ်ာက္သြားေပလိမ့္မည္။ စားပြဲေပၚရွိ ပန္းစိုက္ကရားထဲမွ ႏွင္းဆီပန္းရနံ ့သည္ သူ၏ႏွာ၀သို ့ တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္တိုး၀င္၍ ေမႊးၾကိဳင္ေသာ ဂႏၶာရံုကို ခံစားရေပလိမ့္မည္။ ထို ့ေနာက္ ေလမသင့္ျပန္သျဖင့္ ကြယ္ေပ်ာက္သြားေပလိမ့္မည္။ ထိုင္လ်က္ရွိေသာ ဆိုဖာၾကီး၏ ႏူးညံ့ေသာ အ၀တ္ခင္းႏွင့္ စပရိန္တို ့၏ ေပ်ာ့အိေသာ အေတြ ့ကို (သတိျပဳမိတိုင္း) ခံစားခြင့္ရွိေပလိမ့္မည္။ သတိမျပဳမိေသာ အခါ၌ ခံစားေသာေ၀ဒနာသည္လည္း ကြယ္ေပ်ာက္ကုန္ဆံုးသြားေပလိမ့္မည္။ ၀န္ၾကီး၏ “ဒိ႒ေလာက” ၌မူကား ပန္းစည္းဆက္ေသာ အမ်ိဳးသမီးကေလးမ်ားလည္း မရွိ။ ပမာမခန္ ့ေရးေသာ အယ္ဒီတာလည္း မရွိ။ ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ ၾကိဳဆိုၾကေသာ ပရိတ္သတ္လည္း မရွိေခ်။ အကယ္၍ ထို၀န္ၾကီးသည္ “အိပ္မက္ေလာက” ထဲ၌ မေနမူ၍ “ဒိ႒ေလာက” ထဲ၌သာ ေနမိပါမူ အယ္ဒီတာအေပၚ၌ ေဒါပြေသာစိတ္လည္း ျဖစ္စရာမရွိ။ ငါလုပ္ခ်င္တိုင္း လုပ္နိဳင္ျပီဟု အထင္ေရာက္ေသာ မာနသေဘာလည္း ၀င္လာနိဳင္ခြင့္ ရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။

လကၡဏာတင္နိဳင္ျခင္း

အၾကင္ ေယာဂီပုဂၢိဳလ္သည္ “ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ” ဟူေသာ ဗုဒၶ၏ ၾသ၀ါဒအတိုင္း လိုက္နာက်င့္သံုးေသာအခါတြင္ ၄င္း၏စိတ္သည္ အိပ္မက္ေလာကထဲ၌ ေမ်ာ၍မပါေတာ့ဘဲ (အခ်ိန္အပိုင္းအျခားႏွင့္ ျဖစ္ေစ) ဒိ႒ေလာက၌ ေနဖို ့ၾကိဳးစားရေလေတာ့သည္။ ယင္းသို ့ၾကိဳးစားရာ၌ လက္ငင္းအခ်ိန္ကာလႏွင့္ “ဤေနရာ ဤဌာန” အေပၚ၌သာ (now & here) စိတ္ကိုထိန္းထားနိဳင္သည့္အခါ အသစ္အသစ္ျဖစ္ေပၚလာေသာ အျခင္းအရာကေလးမ်ားသည္ ေနာက္တခဏတြင္ ကုန္ဆံုးေပ်ာက္ကြယ္တတ္ေသာ သေဘာကို ၾကာေလျမင္ေလ ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အလိုမက်မႈတည္းဟူေသာ ေဒါမနႆျဖစ္ရာမွ သတိရ၍ ဒိ႒ေလာကထဲသို ့ ျပန္၀င္လိုက္ေသာအခါ ေဒါသစိတ္ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္းကို ေတြ ့ရမည့္ျပင္ ခုနက ျဖစ္ခဲ့မိေသာ ေဒါသစိတ္သည္ ဘယ္ဆီသို ့ေရာက္သြား၍ ဘယ္ေနရာ ဘယ္ဌာန၌ စုပံုလ်က္ရွိေလသနည္းဟူသည္ကို ရွာေဖြရင္း၊ စုပံုလ်က္မရွိျခင္းကို သိျခင္းျဖင့္ တစ္ဆင့္တက္၍ ရင့္က်က္ေသာစိတ္ ျဖစ္လာနိဳင္သည္။ ေတာင္ေတာင္အီအီ စဥ္းစားျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ ဒိ႒ေလာကထဲမွ ေပၚထြက္လာသည့္ အနိစၥသေဘာ၊ အနတၱသေဘာ စသည္ျဖင့္ အလ်ဥ္းသင့္သလို ဆင္ျခင္သံုးသပ္ျခင္းကို သမၼာသကၤပၸ ဟု ေခၚဆိုရေပလိမ့္မည္။ လကၡဏာေရးသံုးပါးကို ပါးစပ္မွ ရြတ္ဆို၍ စိပ္ပုတီးအပတ္တစ္ေထာင္ စိပ္ျခင္းအားျဖင့္ ရုပ္၏ အနိစၥသေဘာ၊ စိတ္၏ အနတၱသေဘာ စသည္ကို တစ္ၾကိမ္တစ္ခါမွ်ပင္ ထိုးထြင္းသိျမင္ဖို ့ ခဲယဥ္းေပလိမ့္မည္။


ဆက္လက္ေဖၚျပေပးပါမည္။

ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္
၂၀၀၉ ခု၊ စက္တင္ဘာလ(၂၄)ရက္၊နံနက္(၁၀း၅၅)နာရီ ကူးတင္ပါသည္။
 

ဆရာၾကီး ေရႊဥေဒါင္း၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ (၁၂)

၀ိမုတၱိရသ (http://www.vimuttirasa.com)

ဆရာၾကီး ေရႊဥေဒါင္း၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ (၁၂)
“ထင္ေၾကး” ႏွင့္ ၾကည္နူးျခင္း

တဖန္ ေသာင္းေသာင္းျဖျဖၾကိဳဆိုၾကျခင္းမ်ား၊ ပန္းစည္းဆက္ၾကျခင္းမ်ားသည္ အတိတ္ကာလ၌ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ အျခင္းအရာမ်ားသာျဖစ္၍ ဆိုဖာၾကီးေပၚ၌ ၀န္ၾကီးထိုင္လ်က္ရွိေသာအခ်ိန္တြင္ ျပီးပ်က္ကုန္ဆံုးသြားခဲ့ျပီ မဟုတ္ပါေလာ။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ၾကိဳဆိုၾကေသာ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ျမိဳ ့မိျမိဳ ့ဖမ်ားအနက္မွ တစ္ေယာက္ႏွစ္ေယာက္ပင္ ကြယ္လြန္ခ်င္ ကြယ္လြန္နိဳင္ျပီ မဟုတ္ပါေလာ။ ၀န္ၾကီးအား စည္စည္ကားကား ၾကိဳဆိုနိဳင္ေစရန္အတြက္ အခ်ိဳ ့အလုပ္ရံုမွ အလုပ္သမားမ်ားအား ပိုက္ဆံေပးျပီး အလုပ္ပိတ္ေပးရျခင္းလည္း ျဖစ္နိဳင္သည္။ ရွက္တတ္ပါသည္ဆို၍ ပန္းစည္းမဆက္ခ်င္ေသာ အမ်ိဳးသမီးကေလးအားလည္း ေခ်ာ့ေမာ့၍ျဖစ္ေစ၊ ျခိမ္းေျခာက္၍ျဖစ္ေစ တိုက္တြန္းခဲ့ရျခင္းလည္း ျဖစ္နိဳင္သည္။ ၾကိဳဆိုၾကရေသာ အရာရွိမ်ားအနက္တြင္လည္း ၀န္ၾကီးေတြ ခဏခဏ ၾကိဳဆိုၾကရ၍ အလုပ္ပ်က္လွသည္ဆိုကာ မလြဲမေရွာင္သာ၍ စူစူေအာက္ေအာက္ႏွင့္ လိုက္ပါလာရသူမ်ားလည္း ပါနိဳင္သည္။ ရာထူးတိုးဖို ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ ၾကိဳဆိုၾကေသာ အရာရွိမ်ားလည္း ပါနိဳင္သည္။ ၀န္ၾကီးတစ္ေယာက္ႏွင့္ မ်က္မွန္းတန္းမိလ်င္ ျမတ္သည္ထင္ေသာ ျမိဳ ့မိျမိဳ ့ဖမ်ားလည္း ပါနိဳင္သည္။ မေန၀ံ့ေသာေၾကာင့္ မလႊဲသာ၍ လိုက္ပါလာၾကေသာ ျမိဳ ့မိျမိဳ ့ဖမ်ားလည္း ပါနိဳင္သည္။

သို ့ပါလ်က္ ၀န္ၾကီးကမူ ယာဥ္ေပၚမွဆင္း၍ ပရိတ္သတ္ထုၾကီးကို ျမင္လိုက္ရသည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ “ငါ့ကို ၾကည္ညိဳေလးစားျခင္းေၾကာင့္ ၾကိဳဆိုၾကသည္” ဟု အားလံုးသိမ္းက်ံဳး၍ “ထင္” လိုက္ျပီး ႏႈတ္ခမ္းေမြးသပ္မိေလေတာ့သည္။ မူလကတည္းက ထင္ေၾကးျဖင့္ ၾကည္နဴးခဲ့ရေသာ အျခင္းအရာတစ္ခုခု ျပီးဆံုးသြားသည္တိုင္ေအာင္ ေနာင္အခါကာလ၌ ျပန္လည္ေတြးေတာျခင္းအားျဖင့္ (ေခ်းေျခာက္ကို ေရႏွဴးျပီး) ၾကည္နဴးရျခင္းသည္ ဘယ္ေလာက္မ်ား ခံတြင္းေတြ ့ဖို ့ထိုက္ပါသနည္း။ အိပ္မက္ထက္ပိုျပီး ဘယ့္ကေလာက္ ေျခေျချမစ္ျမစ္ မည္မည္ရရ ရွိပါသနည္း။

၀န္ၾကီးတစ္ေယာက္ကို ဥဒါဟရုဏ္ေဆာင္၍ျပရျခင္းမွာ ဤလက္ထက္၌ လူအမ်ားမက္ေမာၾကေသာ အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထင္ရွားေစရန္အတြက္သာ ျဖစ္ေပရာ၊ ခပ္သိမ္းေသာ လူတို ့သည္လည္း ဤနည္းႏွင္ႏွင္ စိတ္ကူးယဥ္ကာ အိပ္မက္ေလာကထဲ၌ တစ္သံသရာလံုးလံုး ေနလာခဲ့ၾကသည္ခ်ည္း ျဖစ္ေလသည္။ဆက္လက္ေဖၚျပေပးပါမည္။

ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္
၂၀၀၉ ခု၊ စက္တင္ဘာလ(၂၄)ရက္၊နံနက္(၁၀း၅၀)နာရီ ကူးတင္ပါသည္။
 

ဆရာၾကီး ေရႊဥေဒါင္း၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ (၁၁)

၀ိမုတၱိရသ (http://www.vimuttirasa.com)

ဆရာၾကီး ေရႊဥေဒါင္း၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ (၁၁)
ေလာကႏွစ္မ်ိဳး

ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ ဟူေသာ ဗုဒၶၾသဝါဒအရ အေလ့အက်င့္ ျပဳလုပ္လာခဲ့ေသာ ကၽြႏု္ပ္အျမင္၌ ေလာကသည္ ႏွစ္မ်ိဳးရွိ၏။ ပထမတစ္မ်ိဳးမွာ “ပညတ္ေလာက” သို ့မဟုတ္ အိပ္မက္ေလာက (dream world) ျဖစ္၍ ဒုတိယတစ္မ်ိဳးမွာ “ပရမတ္ေလာက” သို ့မဟုတ္ ဒိ႒ေလာက (actual world) ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ သတၱဝါဟူသမွ်သည္ သံသရာလဆန္း တစ္ရက္ေန ့မွစ၍ “အိပ္မက္ေလာက” ထဲ၌သာလွ်င္ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ေမြ ့ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပိုက္လာခဲ့ၾက၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ “အိပ္မက္ေလာက” ဆိုနိဳင္ပါသနည္း။ (ကၽြႏ္ုပ္မွာ စာတတ္ေပတတ္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ စာတတ္သူမ်ား၏ အျမင္၌ အသံုးအႏႈန္း၊ အေခၚအေဝၚမ်ားမွာ မွန္ေကာင္းမွ မွန္ေပ၏။ သို ့ရာတြင္ စာမတတ္ေသာ အရပ္သားမ်ား နားလည္ေအာင္ “စိတ္၀င္စားေအာင္” ေရးသားတင္ျပျခင္းျဖစ္၍ ၄င္းတို ့နားလည္ၾကလ်င္ ျပီးေရာဟု သေဘာပိုက္မိပါေတာ့သည္။)

အိပ္မက္ေလာက

ရွင္းဦးအံ့။
နိဳင္ငံေရးသမား တစ္ေယာက္သည္ (၄င္းတို ့လူစု ေမွ်ာ္မွန္းေသာ ပန္းတံုးတိုင္သို ့ေရာက္၍) ၀န္ၾကီးျဖစ္လာသည္ ဆိုအံ့။ ေမွ်ာ္မွန္းေသာ အရာကို ရခါစ လူမ်ား၏ထံုးစံအတိုင္း “ငါတမူကား ၀န္ၾကီးတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာေပျပီ” ဟူေသာ သတိရမႈသည္ မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚလာေပလိမ့္မည္။ အိပ္ရာမွနိဳး၍ မ်က္ႏွာသစ္ေသာ အခ်ိန္မွသည္ မ်က္စိႏွစ္လံုး မွိတ္ေသာ အခ်ိန္တိုင္ေအာင္ (လက္ထပ္ျပီးခါစ သတို ့သားႏွင့္ သတို ့သမီးသဖြယ္) အျခားေသာ အလုပ္ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ခိုက္ အခ်ိန္မ်ားမွတပါး၊ အားလပ္ေသာ နာရီပိုင္း၊ မိနစ္ပိုင္းဟူသမွ်တြင္ မိမိအျဖစ္ကို အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ အနုလံု-ပဋိလံု ျပန္လွန္သတိရ ဆင္ျခင္မိေပလိမ့္မည္။ အိမ္ေရွ ့တြင္ ဆိုဖာၾကီးေပၚ၌ ပက္လက္လွန္၍ ေဆးလိပ္ေသာက္ရင္းလည္း “ငါ၀န္ၾကီးျဖစ္လာေပျပီ။ ငါ့ကို ကူညီေသာ မည္သူအား မည္သည့္ရာထူးေပး၍ ငါ့ကိုေထာက္ခံေသာ မည္၀ါအား မည္ကဲ့သို ့ အက်ိဴးခံစားခြင့္ရွိေအာင္ လုပ္ေပးအံုးမွ ေတာ္မည္။ ငါ့ကို ပမာမခန္ ့ေရးသားေသာ မည္သည့္အယ္ဒီတာကို တရားစြဲျပီး ေထာင္ခ်မည္ဆိုလ်င္ ခ်နိဳင္ေသာ အာဏာ ငါ့လက္ထဲသို ့ ေရာက္လာေပျပီ။ ငါတို ့အဖြဲ ့ျပဳတ္ေအာင္ ၾကံၾကေသာ မည္သူမည္၀ါတို ့အားလည္း ပုဒ္မ ၅ ႏွင့္ ဖမ္းခ်ဳပ္မည္ဆိုက ခ်ဳပ္နိဳင္ေပျပီ” စသည္ျဖင့္ စိတ္ကူးလ်က္ရွိစဥ္ သတင္းစာေရာက္လာ၍ ေကာက္ၾကည့္လိုက္ရာ ျမိဳ ့တစ္ျမိဳ ့သို ့ မိမိေရာက္ခဲ့စဥ္က အရာရွိမ်ားႏွင့္ ျမိဳ ့မိျမိဳ ့ဖဆိုသူမ်ားက ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ ၾကိဳဆိုၾကျပီး အမ်ိဳးသမီးကေလးမ်ားက မိမိအား ပန္းစည္းဆက္ေနၾကေသာ ဓာတ္ပံုကိုျမင္လိုက္ရ၍ ၀န္ၾကီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ရျခင္းအတြက္ တိုး၍ၾကည္နဴးျပန္သည္။ တဖန္သတင္းစာထဲ၌ မိမိေျပာခဲ့ေသာ မိန္ ့ခြန္းကို ေတြ ့ရ၍ ဖတ္ၾကည့္ရာ ၾသဘာလက္ခုပ္တီးၾကေသာ အသံမ်ားပင္ နားထဲသို ့၀င္လာ၍ “တယ္ေတာ္တဲ့ ငါေပတကား” ဟု ဆထက္ထမ္းပိုး စိတ္ၾကည္နဴးျခင္း ျဖစ္မိျပန္သည္။ ထိုအခိုက္တြင္ ၀န္ၾကီးကေတာ္ ေျပး၀င္လာ၍ “ေကာင္းနိဳင္ၾကေသးရဲ ့လားရွင္၊ တင္တင္္ျမင့္ေက်ာင္းအသြားမွာ ကားေမွာက္ျပီး ေဆးရံုေရာက္ေနျပီတဲ့။ တယ္လီဖုန္းလာေနတယ္။” ဟုေျပာလိုက္ရာတြင္ ပန္းစည္းဆက္သျဖင္းမ်ား ခံယူေနသည့္အသြင္အျပင္ႏွင့္ မိန္ ့ခြန္းကို ခ်ီးက်ဴးၾကသည့္ ၾသဘာလက္ခုပ္သံမ်ားသည္ (အိပ္ယာမွ လန္ ့နိဳးသူ၏ အိပ္မက္ကဲ့သို ့) ၀န္ၾကီး၏ မ်က္စိထဲ၊ နားထဲမွာ ရုတ္တရတ္ခ်က္ခ်င္း ကြယ္ေပ်ာက္ သြားၾကေလေတာ့သည္။

ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္

ဤေနရာ၌ ဆိုဖာေပၚတြင္ ၀န္ၾကီး၏စိတ္ကူးႏွင့္ လူတစ္ေယာက္၏ အိပ္မက္မက္ျခင္းတို ့သည္ မည္ကဲ့သို ့ျခားနားျခင္း ရွိပါသနည္း။

၀န္ၾကီး၏ စိတ္ကူးမွာ တကယ့္အျဖစ္အပ်က္ျဖစ္၍ အိပ္မက္မွာ တကယ္မဟုတ္ဟု ဆိုခဲ့လ်င္ အိပ္မက္ထဲက အျဖစ္အပ်က္မွာလည္း မနိဳးေသးမီ အခိုက္အတန္ ့တြင္ အဟုတ္တကယ္ပင္ ထင္ရသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ အိပ္မက္ထဲတြင္လည္း ၀မ္းသာစရာရွိလ်င္ ၀မ္းသာရသည္။ ၀မ္းနည္းစရာရွိလ်င္ ၀မ္းနည္းရသည္။ ေၾကာက္စရာရွိလ်င္ တကယ္ေၾကာက္ရသည္ပင္ မဟုတ္ပါေလာ။ နိဳးလာေသာအခါ၌ ထိုအျခင္းအရာမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ရသည့္နည္းတူ ၀န္ၾကီးမွာလည္း သမီးကားေမွာက္သည္ဆိုေသာ သတင္းကိုၾကားရေသာအခါတြင္ ပန္းစည္းဆက္ေသာ အမ်ိဳးသမီးကေလးမ်ားႏွင့္ ၾသဘာလက္ခုပ္သံမ်ားသည္ ခ်က္ခ်င္း ကြယ္ေပ်ာက္ သြားေတာ့သည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ဤမွ်သာမကေသး၊ ပန္းစည္းဆက္ေသာ ရူပါရံုႏွင့္ ၾသဘာလက္ခုပ္တီးေသာ သဒၵါရံုတို ့ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ၾကည္နဴးမႈလည္း ကြယ္ေပ်ာက္သြား၍ သမီးအတြက္ ရတက္ေပြရသည့္ ေသာကစိတ္ ၀င္ေရာက္လာေတာ့သည္ မဟုတ္ပါေလာ။ တခဏခ်င္း ကြယ္ေပ်ာက္နိဳင္၍ တခဏခ်င္း ေျပာင္းလဲနိဳင္ေသာ အျခင္းအရာကို အဟုတ္တကယ္ဟူ၍ မွတ္ယူထိုက္ပါသေလာ။ အိပ္မက္ထက္ ဘယ္ေလာက္မ်ား ပိုျပီးခိုင္ျမဲမႈ ရွိပါေသးသနည္း။

ဆက္လက္ေဖၚျပေပးပါမည္။

ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္
၂၀၀၉ ခု၊ စက္တင္ဘာလ(၂၄)ရက္၊နံနက္(၁၀း၄၅)နာရီ ကူးတင္ပါသည္။
 

ဆရာၾကီး ေရႊဥေဒါင္း၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ (၁၀)

၀ိမုတၱိရသ (http://www.vimuttirasa.com)

ဆရာၾကီး ေရႊဥေဒါင္း၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ (၁၀)
စဥ္းစားေတြးေတာ၍ မၿဖစ္

အထက္တြင္ ေရးသားေဖာ္ၿပခဲ့သမွ်မွာ ေအာက္တြင္ ေရးသားေဖာ္ၿပလတၱံ ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ ပဏာမပ်ိဳးလိုက္ၿခင္းမွ်သာ ၿဖစ္သည္။

ဗုဒၶေဟာေတာ္မူခဲ့သည့္ တရားေတာ္မ်ား၏ အဆီအႏွစ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္မွာ ရုပ္ဓမၼ၊ နာမ္ဓမၼတို ့၏ သေဘာ သဘာ၀တၱ အစစ္အမွန္ကို သိၿမင္ၾကေစၿခင္းအတြက္မွ်သာ ၿဖစ္၏ ။ ေလာကဟူသည္ ဘယ္မွ်ေလာက္ က်ယ္၀န္းသည္ၿဖစ္ေစ၊ လိုရင္းအခ်ဴပ္၌ ရုပ္ႏွင့္ နာမ္မွ်သာ ရွိ၏။ တစ္နည္းဆိုေသာ္ ခႏၶငါးပါးမွ်သာ ရွိ၏။ ခႏၶငါးပါးအနက္တြင္လည္း တစ္ပါးပါးကို ယထာဘူတက်က်သိလွ်င္ ကိစၥၿပီးႏိုင္သည္ဟု ေဟာေတာ္မူ၏ ။

ရုပ္အေၾကာင္းကို က်ယ္၀န္းစြာသိၾကေသာ ေလာကဓာတ္ဆရာၾကီးမ်ား၊ စိတ္အေၾကာင္းကို အေသးစိတ္သိၾကေသာ စိတ္ပညာဆရာၾကီးမ်ားသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ အရိယာေတြ ၿဖစ္မကုန္ၾကဘိသနည္း။ အထက္ပါ ကြ်န္မသည္ စိတ္အေၾကာင္းကို တစ္ခ်က္တည္း သိၿမင္လိုက္ကာမွ်ႏွင့္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ေသာတာပန္ ၿဖစ္ပါေလသနည္း။ ပညာရွိၾကီးမ်ား၏ သိၿခင္းသည္ ယထာဘူတမက်၊ ကၽြန္မ၏ သိၿခင္းသည္ ယထာဘူတ က်ၿခင္းေၾကာင့္ ဟူ၍ ေၿဖဆိုရေပမည္။

အၾကင္သူသည္ အဘယ္မွ်ေလာက္ ဦးေႏွာက္ေကာင္း၍ ရုပ္အေၾကာင္း၊ သို ့မဟုတ္ စိတ္အေၾကာင္းမ်ားကို ကိုယ့္ဟာကိုယ္ တစ္သက္ပတ္လုံး စဥ္းစားဆင္ၿခင္ေစကာမူလည္း ( ဗုဒၶ အလိုေတာ္ရွိသည့္အတိုင္း ) ယထာဘူတက်က် သိၿမင္ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ေလာကီပညာရွိၾကီးတစ္ေယာက္ကားၿဖစ္လာႏိုင္ေပသည္။ သို ့ေသာ္အရိယာပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ၿဖစ္လာႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ကိုယ့္နည္းႏွင့္ကိုယ္ ထိုးထြင္းသိၿမင္ႏိုင္သည္ ဆိုလွ်င္လည္း ( ဗုဒၶ၏ က်မ္းဂန္မ်ားအရ ) ပေစၥကဗုဒၶတစ္ဆူ ၿဖစ္လာရေပေတာ့မည္။ သို ့ဆုိလွ်င္ ရုပ္
သို ့မဟုတ္ စိတ္အေၾကာင္းကို ယထာဘူတက်က် သိၿမင္ေအာင္ ဘယ္ကဲ့သို ့ၿပဳလုပ္ရပါမည္နည္း။

ဤအခိ်န္ ဤေနရာ

ရုပ္တရား နာမ္တရားတို ့၏ သဘာ၀ကို ထိုးထြင္းၿမင္ႏိုင္ေစၿခင္းငွာ နည္းအမ်ိဳးမိ်ဳး ေဟာေတာ္မူခဲ့သည့္အနက္ ကြ်ႏု္ပ္အလြန္ႏွစ္သက္၍ ယုံယုံၾကည္ၾကည္ ေလ့လာခဲ့ေသာနည္းမွာ ဘာဟိရႏွင့္ မာလုက်ပုတၱတို ့အား ေဟာၿပေတာ္မူခဲ့သည့္ “ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ ” ဟူေသာ နည္းပင္ၿဖစ္သည္။

ၿမင္ကာ မတၱ၊ ၾကားကာ မတၱၿဖင့္ ၿပီးဆုံးေစ၍ ရွည္လ်ားစြာေတာက္ေလွ်ာက္ၾကီး လိုက္မသြားရေအာင္ အားထုတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ (နံပါတ္ ၁ ေဆာင္းပါးတြင္ ေဖာ္ၿပခဲ့ဖူးသည့္အတိုင္း ) မိမိ၏စိတ္ကို ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္အေပၚတြင္ ထားႏိုင္ေသာ အေလ့အက်င့္ ရင့္က်က္လာေပလိမ့္မည္။ အခ်ိန္ကာလ အားၿဖင့္ ပစၥဳပၸန္၊ ႒ာနအားၿဖင့္ ဤေနရာ ( now & here ) မွတပါး အၿခားသို ့စိတ္ေရာက္မသြားေစရေအာင္ “ သတိ ” ကို ေမြးၿမဴရသည္။ လြန္ေလၿပီးေသာ အတိတ္အေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ မိမိရွိေနေသာ ႒ာနမွတပါး ထိုထိုေသာအရပ္၊ ထိုထိုေသာေနရာမ်ားအေၾကာင္းကို လည္းေကာင္း စိတ္ကူးေတြးေတာၿခင္း မၿပဳလုပ္မိေစရန္ “ သတိ” ၿဖင့္ ေစာင့္ထိန္းရသည္။ ဤအလုပ္သည္ လြယ္ကူသလို ထင္ရေသာ္လည္း လုပ္ၾကည့္ေသာအခါ မလြယ္ကူပုံ အၿခင္းအရာကို နံပါတ္ ( ၁ ) ေဆာင္းပါးတြင္ ေဖာ္ၿပခဲ့ေလၿပီ။

ပရမတ္ ဆတ္ဆတ္သေဘာ

“ ၾကားကာမတၱ၊ ၿမင္ကာမတၱ ” တည္းဟူေသာ လုပ္ရပ္၏ အဖိုးတန္ပုံမွာ ဤသို ့တည္း။

ၾကားလိုက္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္၊ ၿမင္လိုက္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ အာရုံေနာက္သို ့လိုက္၍ ရွည္လ်ားစြာ စဥ္းစားေနၾကေသာ ( သတၱ၀ါတို ့၏ သံသရာတစ္ေလွ်ာက္လုံး ) အေလ့အက်င့္ကို အထိုက္အေလ်ာက္ ခ်ိဳးႏွိမ္ႏိုင္ေသာအခါ အၾကင္ေယာဂီပုဂိၢဳလ္၏ စိတ္သည္ ၾကားေသာအခိုက္တြင္ “အသံ” အေပၚ၌သာ ၿပီးဆုံးသြား၏ ။ ၿမင္ေသာအခိုက္တြင္ “ အဆင္း ” အေပၚ၌သာ ၿပီးဆုံးသြား၏ ။ နံေသာအခိုက္တြင္ “အနံ” အေပၚ၌သာ ၿပီးဆုံးသြား၏။ စားေသာအခိုက္တြင္ “အရသာ” အေပၚ၌သာ ၿပီးဆုံးသြား၏။ ထိေတြ ့ေသာ အခိုက္တြင္ “အေတြ ့” အေပၚ၌သာ ၿပီးဆုံးသြား၏ ။

အဆင္း၊ အနံ ့၊ အသံ၊ အရသာ၊ အေတြ ့ဟူေသာ သဘာ၀မ်ားသည္ စင္စစ္အားၿဖင့္ ပရမတ္ သေဘာတရား မ်ားသာ ၿဖစ္ၾက၏။ သို ့ေသာ္ အၾကင္ေယာဂီပုဂိၢဳလ္ တို ့သည္၎တို ့ကို ပရမတ္ သေဘာတရားဟူ၍ ပိုင္းပိုင္းၿခားၿခား သိၿမင္ႏိုင္ေသးသည္ မဟုတ္ေခ် ။ ဤလုပ္ရပ္၏ တန္ဖိုးရွိၿခင္းမွာကား အဆင္းသက္သက္၊ အသံသက္သက္ အစရွိသည္တို ့အေပၚ၌ခ်ည္း စိတ္ကိုထားတတ္ဖို ့ သတိႏွင့္ အေလ့အက်င့္ၿပဳလုပ္ၿခင္းသည္ ( ပရမတ္ သေဘာတရားမွန္း မသိၿမင္ေသးေစကာမူလည္း) ပရမတ္ သေဘာတရားေပၚမွာခ်ည္း ထားမိလ်က္သား ၿဖစ္ေနေလေတာ့သည္။ ဥပမာ ေရႊတုံးေတြဟူ၍ မသိေသးေစကာမူလည္း ေရႊတုံး တစ္ခုၿပီးတစ္ခုေပၚသို ့ေၿခခ်လ်က္သား ၿဖစ္ေနၿခင္းႏွင့္ တူေပေတာ့သည္။

အၾကင္ ေယာဂီပုဂိၢဳလ္သည္ ပါရမီရင့္သန္၍ အဆင္းသက္သက္ အသံသက္သက္မွ် အေပၚမွာခ်ည္း ထားႏိုင္ေအာင္ ေလ့က်င့္ႏိုင္ေသာ “ ဇဲြ ” ရွိသည္ဆိုၿငားအံ့။ တစ္ၾကိမ္တစ္ခါတြင္ အဆင္းဓာတ္၊ အသံဓာတ္တို ့၏ ပရမတ္ဆတ္ဆတ္ သေဘာကိုၿဖစ္ေစ၊ သို ့တည္းမဟုတ္ စကၡဳ၀ိညာဏ္စိတ္၊ ေသာတ၀ိညာဏ္စိတ္တို ့၏ ပရမတၱသဘာ၀ကို ၿဖစ္ေစ ( အထက္ေဖာ္ၿပပါ ကြ်န္မကဲ့သို ့) ထုိးထြင္းသိၿမင္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္ယုံၾကည္သည္။


ဆက္လက္ေဖၚျပေပးပါမည္။

ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္
၂၀၀၉ ခု၊ စက္တင္ဘာလ(၂၄)ရက္၊နံနက္(၁၀း၄၅)နာရီ ကူးတင္ပါသည္။
 

ဆရာၾကီး ေရႊဥေဒါင္း၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ (၉)

၀ိမုတၱိရသ (http://www.vimuttirasa.com)

ဆရာၾကီး ေရႊဥေဒါင္း၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ (၉)
သညာသိႏွင့္ ပညာသိ


စိတ္အေၾကာင္း သိပုံႏွင့္ပတ္သက္၍ ကေလးသိ၊ ေက်ာင္းသားသိ၊ ကမၼ႒ာန္းသမားသိ၊ သၿဂၤဳ ိဟ္သမားသိ စသည္ၿဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး သိၾကေပရာ မည္သည္ကိုမွ် မွားသည္ဟု မဆိုသင့္။ မွန္သေလာက္ မွန္သည္ ဟူ၍သာ ဆိုရေပမည္။ အေနာက္တိုင္းမွ စိတ္ပညာ ဆရာၾကီး ( psychologists ) မ်ားႏွင့္ စိတ္ကိုစစ္၍ ေရာဂါကုသေသာ ပညာသည္ၾကီးမ်ား ( psychiatrists and psycho-anaylists ) ရွိၾကေပရာ ၎တို ့သိထားပုံမွာလည္း အလြန္ပင္ နက္နဲေပသည္ဟု ၀န္ခံရေပမည္။ ပ႑ိတေ၀ဒနိယက်မ္းကို ဖတ္ရၿပီးေနာက္ ကြ်ႏု္ပ္သိရပုံမွာလည္း အေတာ္ၾကီး
နက္နဲလွၿပီဟု ထင္ခဲ့မိသည္။ သို ့ေသာ္ အဆိုပါ သိပုံသိနည္း အားလုံးတို ့သည္ သညာသိ (intellect) မွ်သာၿဖစ္ၾက၍ ဗုဒၶရည္ရြယ္သည့္ (ထိုးထြင္းသိၿမင္ေသာ) ပညာသိမဟုတ္ေသးေခ်။


သႆတ ဒိ႒ိ


တဖန္ အေနာက္တိုင္းသားမ်ား ယခုတေလာတြင္ အထူး အေလးေပး၍ ေလ့လာလိုက္စားလ်က္ရွိၾကေသာ စိတ္ပညာတစ္ရပ္ ရွိေသး၏ ။ ၎တို ့သည္ ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္က သိေသာစိတ္ ( conscious ) ကိုသာ မကေသးဘဲ ကိုယ္တိုင္က မသိရေသာ ဘ၀ဂၤ ေခၚ ဘ၀င္စိတ္ ( unconscious of subconscious ) အေၾကာင္းကိုပင္ ႏိႈက္ႏိႈက္ခြ်တ္ခြ်တ္ ေလ့လာလ်က္ရွိၾကေလသည္။ ဤပညာသည္ တကယ္နက္နဲသည္ကား မွန္သည္။ သို ့ရာတြင္ ၎ပညာရွိၾကီးမ်ား၏ အေတြးေခၚမွာ လူသတၱ၀ါတို ့၏ အေတြ ့အၾကံဳမ်ားသည္ မသိေသာစိတ္ ( ဘ၀ဂၤ ) ထဲတြင္ အခါခပ္သိမ္း နစ္ၿမဳပ္သိုေလွာင္လ်က္ရွိ၍ အေရးၾကံဳမွ ေပါက္လာတတ္သည္ဆိုရာ ၎အေတြးအေခၚ၏ မွန္ၿခင္း၊ မွားၿခင္းကုိ အပထား၍ သႆတဒိ႒ိ ဘက္သုိ ့ ယိမ္းတတ္ေသာေၾကာင့္ ဗုဒၶအလိုေတာ္က် မဟုတ္ေခ်။ မေမ့ေပ်ာက္ႏိုင္သကဲ့သုိ ့ မွတ္သားထားသည္ဟု ထင္ရသည္ကားမွန္၏ ။ သို ့ရာတြင္ ဗုဒၶေဟာေတာ္မူသည့္ ဘ၀င္စိတ္သည္ပင္လွ်င္ ၿမစ္ေရအလ်ဥ္သဖြယ္ အခါခပ္သိမ္း တသြင္သြင္စီးလ်က္ရွိသည္ဆိုေသာေၾကာင့္ ေရထဲ၌ ( ေက်ာက္ဆူး ခ်ထားဘိသကဲ့သို ့ )
အၿမဲတည္ေနႏိုင္ေသာ အၿခင္းအရာ တစ္စုံတစ္ခု ရွိသည့္အလား မွတ္ယူထားၿခင္းသည္ သႆတဒိ႒ိအယူ ၿဖစ္သြားတတ္ေလသည္။


ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ႏွလုံး


ထို ့ၿပင္ စိတ္၏ တည္ေနရာဌာနႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အယူအဆ တစ္ခုလည္းရွိေသး၏ ။ စိတ္ႏွင့္ ပတ္သက္သမွ်တြင္ အေနာက္တိုင္း ပညာသည္မ်ားသည္ ဦးေႏွာက္ကို အေလးေပး၍ ေဖာ္ၿပတတ္၏ ။ ဗုဒၶ၀ါဒအရမူ ႏွလုံးအိမ္ကို အေရးတၾကီး ေဖာ္ၿပထားသည္။ ဤေခတ္တြင္ ဥာဏ္ေကာင္းၿခင္း၊ စဥ္းစားစိတ္ကူးၿခင္း စေသာ အၿခင္းအရာမ်ားမွာ ဦးေႏွာက္ကို အမွီၿပဳ၍ ၿဖစ္ေပၚလာသည္ဟု လက္ခံနားလည္လ်က္ ရွိၾကေသာ္လည္း ရုိးေၿဖာင့္ၿခင္း၊ စိတ္သေဘာေကာင္းၿခင္း စေသာ အၿခင္းအရာမ်ိဳးတို ့မွာမူ ႏွလုံးအိမ္တြင္ အမွီၿပဳ၍ ၿဖစ္ရသည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည့္ လကၡဏာရွိသည္။ ထို ့ေၾကာင့္ ( good heart ) စိတ္ႏွလုံးေကာင္းၿခင္း ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ( change of heart ) စိတ္ႏွလုံးႏွင့္ တကြ ေၿပာင္းလဲပါမွ တန္ဖိုးရွိသည္ ဟူ၍လည္းေကာင္းသုံးႏႈန္းၾကၿခင္း ၿဖစ္ေလသည္။ ဥာဏ ( ဦးေႏွာက္ ) ဘယ္လိုပင္ေကာင္းေစကာမူ စိတ္ႏွလုံး ( အက်င့္ စာရိတၱ ) မေကာင္းလွ်င္ တန္ဖိုး မ်ားစြာမရွိႏုိင္ဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းလည္း ရွိေပေသးသည္။ “ လူေတာ္လူေကာင္း ” ဟူေသာ စကားလုံးတြင္လည္း ( လူေတာ္ ) သည္ ဦးေႏွာက္ ေကာင္းၿခင္းကို ဆိုလို၍ “လူေကာင္း ” သည္ ႏွလုံးေကာင္းၿခင္းကို ဆိုလိုေပသည္။ ထို ့ေၾကာင့္ စိတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖာ္ၿပသည့္အခါ ဦးေႏွာက္ကို အေလးေပးခ်င္ၾကေသာ္လည္း ႏွလုံးကို လႊတ္ထား၍ မၿဖစ္ႏိုင္ေပ။


တိုက္ခတ္မွ ၿဖစ္ေပၚၿခင္း


စိတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အထက္တြင္ ေဖာ္ၿပခဲ့သည့္ အသိအမ်ဳိးမ်ဳိးတို ့သည္ မည္မွ်ပင္ ခက္ခဲနက္နဲေစကာမူ ( ေလာကီတြင္ တန္ဖိုးရွိသည္ ဆိုေစဦး ) စဥ္းစားဥာဏ္ ( intellect ) ၿဖင့္ သိၿခင္းမွ်သာ ၿဖစ္ၾကေပရာ ဗုဒၶသိေစလိုေသာ ( ထိုးထြင္း၍ သိၿခင္းေခၚ ) ပညာသိ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ၾကီးစြာေသာ တန္ဖိုးရွိၾကသည္ မဟုတ္ေခ်။ ပညာသိဟုေခၚသည့္ သိၿခင္းမ်ဴိးမွာ လြန္စြာနက္နဲသည္ၿဖစ္၍ ဥပမာအားၿဖင့္သာ ေဖာ္ၿပႏိုင္ေပမည္။

သုတၱန္က်မ္းတစ္ေနရာ၌ ကြ်န္မတစ္ေယာက္သည္ ၎၏သခင္မအတြက္ သနပ္ခါးေသြးလ်က္ရွိစဥ္ လက္ေကာက္ႏွစ္ဖက္ ၀တ္ထားသည္ၿဖစ္၍ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ တိုက္ခတ္မိၿခင္းေၾကာင့္ တခြ်င္ခြ်င္အသံ ထြက္လ်က္ရွိ၏ ။ ဤတြင္ ကြ်န္မသည္ တစ္ဖက္ကို ၿဖဳတ္ထားလိုက္ရာ တိုက္ခတ္စရာ မရွိၿခင္းေၾကာင့္ အသံမထြက္ေတာ့ၿခင္း ကို ေတြ ့ရ၏ ။ ဤေနရာတြင္ ဆင္ၿခင္သုံးသပ္မိသည္မွာ တုိက္ခတ္စရာ ရွိ၍ အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္ပါမွ ၿဖစ္ေပၚလာေသာ “ ၀ိညာဥ္စိတ္ ” ဆိုသည္မွာ ဤအတိုင္းေပတကားဟု ထိုးထြင္းသိၿမင္လိုက္သည္ႏွင့္ တစ္ခ်က္တည္း ေသာတာပန္တည္သြားသည္ဟု ေတြ ့ရဖူးေလသည္။


ထိုးထြင္း သိၿမင္ၿခင္း


၎ကြ်န္မသည္ စိတ္တစ္ခုယုတ္ ၉၀၊ အက်ယ္ ၁၂၀ ပါး ကိုလည္း ေရတြက္တတ္မည္မထင္။ စိတၱကၡဏ၏ လ်င္ၿမန္ပုံအေၾကာင္းကိုလည္း (ကြ်န္မတစ္ေယာက္သာ ၿဖစ္၍ ) ၾကားဖူးေကာင္းမွ ၾကားဖူးေပမည္။ ဘ၀င္စိတ္၏ တသြင္သြင္စီးၿခင္း အေၾကာင္းကိုလည္း နားစြန္နားဖ်ားၿဖင့္ ၾကားဖူးမည္ေလာ မေၿပာတတ္ေခ်။ သို ့ရာတြင္ အေၾကာင္းတုိက္ဆိုင္ပါမွ ၿဖစ္ေပၚလာေသာ ၀ိညာဥ္စိတ္ဆိုေသာေၾကာင့္ အေၾကာင္းမတိုက္ဆိုင္လွ်င္ မၿဖစ္၊ ၿဖစ္ၿခင္းေၾကာင္းလည္း ရွိသည္။ ခ်ဳပ္ရာေသာ လမ္းစဥ္လည္း ရွိသည္။ ခ်ဳပ္ၿခင္းသေဘာလည္း ရွိသည္ စသည္ၿဖင့္ ထိုးထြင္းသိၿမင္သြားဟန္ရွိသည္။

ဤစာကို ဖတ္ေသာသူသည္လည္း ကြ်ႏု္ပ္ေရးၿပသည့္အတိုင္း နားလည္ပါသည္ဟု ဆိုေစကာမူ ကြ်န္မ ၿမင္သကဲ့သို ့ မၿမင္ၿခင္းမွာ ထိုးထြင္းမႈဟု ဆိုအပ္ေသာ ၀ိပႆနာဥာဏ္ မပါေသာေၾကာင့္ ၿဖစ္ေလသည္။ ၎ ကြ်န္မသည္ ပါရမီခံ ရင့္သန္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ၿဖစ္ရမည္ ဆိုၿခင္းမွာ ယုံမွားဖြယ္ရာ မရွိေခ်။ သို ့ရာတြင္ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္၌ လုပ္ေနေသာ အလုပ္မွာ သနပ္ခါးေသြးၿခင္းၿဖစ္၍ သူ၏ ႏွလုံးသြင္းတရားမွာ လက္ေကာက္ၿခင္း တိုက္ခတ္မိ၍ တခြ်င္ခြ်င္ၿမည္ၿခင္းႏွင့္ အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္မွ ၿဖစ္ေပၚလာေသာ ၀ိညာဥ္စိတ္၏ တူညီပုံအၿခင္းအရာပင္ ၿဖစ္ေလသည္။

ထို ့ေၾကာင့္လည္း နည္းၿခင္း မ်ားၿခင္းသည္ အေရးမၾကီးလွ။ အရာဟုတ္-မဟုတ္သာလွ်င္ အေရးၾကီးသည္ဟု ဗုဒၶေဟာေတာ္မူၿခင္းၿဖစ္သည္။


ဥာဏ္ေကာင္းတိုင္း မဟုတ္ေသး


ဘုရားလက္ထက္ေတာ္၌ သစၥကပရိဗုိဇ္ သိဥၥည္းဆရာၾကီးမွစ၍ ဥာဏ္ (intellect ) ၾကီးေသာ ပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ား ရွိခဲ့ၾက၏ ။ ဤလက္ထက္တြင္လည္း ေလာကဓာတ္ ဆရာၾကီးမ်ား၊ အဘိဓမၼာ ဆရာၾကီးမ်ား၊ သခၤ်ာ ဆရာၾကီးမ်ား၊ စိတ္ပညာ ဆရာၾကီးမ်ားသည္ စဥ္းစားဥာဏ္အရာ၌ အလြန္ၾကီးက်ယ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ား ၿဖစ္သည္ဟု ( ဘယ္သူမွ မယုံခ်င္ေန ) ကြ်ႏု္ပ္ယုံၾကည္၏ ။ ဤမွ်သာမကေသး၊ ဗုဒၶ အဘိဓမၼာကို “ အရည္က်ဳိ ” ေသာက္ၿပီး က်မ္းၾကီး က်မ္းငယ္မ်ား ေရးထုတ္ႏိုင္ၾကသည့္ အေရွ ့တိုင္းသားမ်ား၊ အေနာက္တိုင္းသားမ်ားလည္း အေၿမာက္အၿမား ရွိၾက၏ ။ “ စိတ္ ” အေၾကာင္းဆိုလွ်င္ စာအုပ္ေပါင္း အေၿမာက္အၿမား ေရးထုတ္ႏိုင္ၾက၏ ။ အထက္ပါ ကြ်န္မသည္ ဥာဏ္ ( intellect ) အရာတြင္ ၎ပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လိုက္ပါက ေရႏွင့္ဆီေလာက္ ကြာေပလိမ့္မည္။ သို ့ပါလ်က္ “ စိတ္ ” အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်မ္းအေစာင္ေစာင္ ၿပဳႏိုင္ေသာ ပညာရွိၾကီးမ်ားသည္ ၎ကြ်န္မကဲ့သို ့စိတ္အေၾကာင္းကို ဗုဒၶအလိုေတာ္က် မသိၿမင္ၾကသၿဖင့္ ေသာတာပန္ မတည္ႏိုင္ၾကၿခင္းမွာ စဥ္းစားစရာေကာင္းလွသည္။


ဆက္လက္ေဖၚျပေပးပါမည္။

ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္
၂၀၀၉ ခု၊ စက္တင္ဘာလ(၂၄)ရက္၊နံနက္(၁၀း၃၅)နာရီ ကူးတင္ပါသည္။
 

ဆရာၾကီး ေရႊဥေဒါင္း၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ (၈)

၀ိမုတၱိရသ (http://www.vimuttirasa.com)

ဆရာၾကီး ေရႊဥေဒါင္း၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ (၈)
ကြ်ႏု္ပ္ေတြ ့ေသာ စိတ္သဘာ၀ ( ၂ )


မတ္လထုတ္ ရႈမ၀မဂၢဇင္းတြင္ “ ကြ်ႏု္ပ္ေတြ ့ေသာ စိတ္သဘာ၀ ” အေၾကာင္းကို ေရးသားေဖာ္ၿပခဲ့ရာ နက္နဲစြာ စဥ္းစားဆင္ၿခင္ၿခင္း အလုပ္၌ ၀ါသနာပါရွိသူမ်ား စိတ္၀င္စားၾကသည္ဟု သိရ၍ လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာၿဖင့္ ေရးသား၍ေသာ္လည္းေကာင္း မရွင္းမလင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို စုံစမ္းေမးၿမန္းၿခင္း၊ စာမတတ္ေသာ လူၿပိန္းမ်ား စိတ္၀င္စားေလာက္ေအာင္ ေရးတတ္ေပသည္ဟု ခ်ီးက်ဴးၿခင္း၊
ဤအေၾကာင္းကို ဆက္လက္ေရးသားေဖာ္ၿပပါဦးဟု ေတာင္းပန္တိုက္တြန္းၿခင္း စသည္ၿဖင့္ အားေပးၾကသည္ ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ နက္နဲေသာသဘာ၀ကို ေဖာ္ထုတ္တင္ၿပၿခင္းအလုပ္တြင္ အားတက္လာၿပန္သည္ၿဖစ္၍ ဆက္လက္ေဖာ္ၿပလိုက္ရၿပန္ေပသည္။ ေရးပို ့ၾကေသာ စာမ်ားအနက္တြင္ “ ကိုယ္ေတြ ့ဆိုေသာ္လည္း စိတ္ကူးႏွင့္ ေရးၿခင္းမဟုတ္ေသာ ဆရာၾကီး ”” ဟု ဂြေမးသူ တစ္ေယာက္တေလ ပါရွိသည္လည္း မွန္သည္။ သို ့ေသာ္ တရုတ္ၿပည္ ပီကင္းအေၾကာင္းကို ကြ်ႏု္ပ္ ေရးသားခဲ့စဥ္က တကယ္ေရာက္ခဲ့၍ေလာ၊ သို ့တည္းမဟုတ္ စာထဲမွာ ေတြ ့၍ ကူးခ်ၿခင္းေလာ ဟူသည္ကို အကဲၿဖစ္ႏိုင္ဘိသကဲ့သို ့ ဤကိစၥတြင္လည္း စဥ္းစားဥာဏ္ရွိသူမ်ား အကဲၿဖစ္ႏုိင္ဖို ့ ရွိေသာေၾကာင့္ တစ္ေယာက္တေလ “ ဂြေမး ” ၿခင္းမွ်ကို အေရးလုပ္မည္ မဟုတ္ေခ်။


အမ်ိဳးမ်ိဳးနားလည္တတ္ၿခင္း


“ စိတ္ဆိုတာ ဘာလဲ-သိသလား ” ဟု ေမးခဲ့လွ်င္ ကိုယ့္အသိကေလးႏွင့္ ကိုယ္ ေၿဖဆိုၾကေပလိမ့္မည္။ ေက်ာင္းသားအရြယ္ ကေလးတစ္ေယာက္က “ဗိုက္ထဲကေနၿပီး ၾကံၾကံေနတာ စိတ္ေပါ့ ” ဟု ေၿဖဆိုဖူး၏ ။ အေတာ္အတန္ ေခတ္ပညာတတ္တစ္ေယာက္ကမူ “ ေခါင္းထဲက ( ဦးေႏွာက္ထဲ )ၾကံစည္စိတ္ကူးတတ္တာဟာ စိတ္ေပါ့ ” ဟု ေၿဖၿပန္၏ ။ သာမန္သိေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ တစ္ေယာက္ကမူ “ သိတတ္တဲ့ သေဘာတရားကေလးဟာ စိတ္ေပါ့ ” ဟု ေၿဖဆိုတတ္သည္။ ကမၼ႒ာန္းသမားတစ္ေယာက္ကမူ “ ထြက္သက္ ၀င္သက္ကို ရႈမွတ္ေနတဲ့အခါမွာ ထြက္ေလ၀င္ေလက ရုပ္တရား၊ ၀င္ၿခင္း ထြက္ၿခင္းကို သိတာက စိတ္ ” ဟု
ေၿဖဆိုေပလိမ့္မည္။ သၿဂၤ ိဳဟ္သမား တစ္ေယာက္ကို ေမးလွ်င္ “ စိတ္တစ္ခု ယုတ္ ၉၀ အက်ယ္ ၁၂၀ပါးရွိသည္ ” ဟု ေၿဖဆိုေပလိမ့္မည္။ တစ္နည္းလည္း ခႏၶာငါးပါးရွိသည့္အနက္ ရုပ္ခႏၶာတစ္ပါးသာၿဖစ္၍ နာမ္ခႏၶာေလးပါးရွိသည္ဟု ေၿဖဆိုေပလိမ့္မည္။


“ နာမ္ ” ႏွင့္ “ စိတ္ ” အတူတူပင္ ၿဖစ္သေလာ၊ သို ့မဟုတ္ ၿခားနားၿခင္း ရွိေသးသေလာဟု ဆင့္၍ေမးခဲ့ေသာ္ စိတ္ႏွင့္ေစတသိက္ကို နာမ္ေခၚသည္ဟု ေၿဖဆိုတတ္ေပလိမ့္မည္။ ေစတသိက္မွာလည္း ၅၂ပါးရွိသည္ဟု ေၿပာတတ္၍ အမည္နာမမ်ားကိုပင္ ေရတြက္၍ ၿပတတ္ေပလိမ့္မည္။ သို ့ရာတြင္ စိတ္ႏွင့္ေစတသိက္ ယွဥ္တြဲၿပီး အလုပ္လုပ္ၾကပုံကို ဥဒါဟရုဏ္ေဆာင္၍ ေဟာပါဟု ဆိုလိုက္လွ်င္ အေတာ္အတန္ စာတတ္သူမ်ားမွာ ခ်ာလည္လည္ၿဖစ္၍ သြားတတ္ၾက၏ ။ မ်ားစြာေသာ လူတို ့သည္ မိမိတို ့၏ ဥာဏ္ထဲ၌ ရွင္းလင္းၿပတ္သားစြာ နားလည္သည္ မဟုတ္ပါဘဲလ်က္ အမည္နာမမ်ားကို ရြတ္ဆို၍ အနက္အဓိပၸါယ္ကို အသင့္အတင့္ ေၿပာၿပ တတ္သည္ဆိုလွ်င္ နားလည္လွၿပီဟု မွတ္ထင္တတ္ၾကေလသည္။


စိတ္ႏွင့္ ေစတသိက္


“ စိတ္ ” ဟူေသာ စကားလုံးမွာ အရပ္သုံး ႏွင့္ စာသုံး ၿခားနားၿခင္းၿဖစ္၏ ။ ဗုဒၶအဘိဓမၼာ အလိုအားၿဖင့္ “ စိတ္ ” ဟူသည္မွာ ၀ိညာဏကၡႏၶာ တစ္ခုတည္းကိုသာ ဆိုလို၍ “သိတတ္ၿခင္း” သေဘာတရားသက္သက္မွ်သာ ၿဖစ္၏။ ၾကံစည္ၿခင္း၊ ေတြးေတာၿခင္း၊ သိမွတ္ၿခင္း စေသာ အလုပ္မ်ားမွာ စိတ္သက္သက္ၿဖင့္ လုပ္တတ္သည္ မဟုတ္။ ေစတသိက္ႏွင့္ ပူးေပါင္းမွသာလုပ္ႏုိင္၏ ။ ( mind ) ဟူေသာစကားကို “ စိတ္ ” ဟူ၍ ၿပန္ဆိုေနၾကၿခင္းမွာ မမွန္ကန္ေခ်။ စင္စစ္အားၿဖင့္ “ နာမ္ ” ဟူ၍ ၿပန္ဆိုသင့္သည္။ အေနာက္တိုင္းသားမ်ားသည္ “ ေစတသိက္ ” ဟူေသာ အဘိဓမၼာစကားကို နားမလည္ၾကသည္ ၿဖစ္၍ သိမႈသက္သက္မွ်သာမကဘဲ ၾကံစည္ၿခင္း၊ ေတြးေတာၿခင္း၊ ဆင္ၿခင္သုံးသပ္ၿခင္း စေသာ အလုပ္အားလုံးကို လုပ္တတ္ေသာ အရာတစ္ခုရွိသည္ဆုိ၍ (mind) ဟု နာမည္ေပးထားၾကရာ၊ နားမလည္သူၿခင္း ဆုံဆည္းမိသည္ႏွင့္ ၿမန္မာကလည္း “စိတ္ ” ဟု ၿပန္ဆိုခဲ့ၾကသည္။ အမွန္မွာ ( mind ) ဟူသည္ စိတ္ ( ၀ိညာဏကၡႏၶာ) ကို ဆိုလိုၿခင္းမဟုတ္။ စိတ္ေရာ ေစတသိက္ပါ ပူးေပါင္းထားသည့္ “ နာမ္ ” တရားကို ဆိုလိုၿခင္းၿဖစ္သည္။ ( တရားအားထုတ္ခါစအခ်ိန္က ကြ်ႏု္ပ္ကိုယ္တိုင္ စိတ္ႏွင့္ ေစတသိက္အေၾကာင္း ၿပတ္ၿပတ္သားသား နားမလည္ေသးဘဲရွိရာ “ပ႑ိတေ၀ဒနိယက်မ္း ” ကို ၾကည့္ခါမွ ေကာင္းေကာင္းသေဘာေပါက္ခဲ့၍ စာအုပ္ကိုခ်ထားၿပီး သစ္ခ်ေတာင္ ဦးတိေလာက ေထရ္အား ကန္ေတာ့လိုက္ရဖူးပါေသးသည္။ )


ဆက္လက္ေဖၚျပေပးပါမည္။

ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္
၂၀၀၉ ခု၊ စက္တင္ဘာလ(၂၄)ရက္၊နံနက္(၁၀း၃၅)နာရီ ကူးတင္ပါသည္။
 

ဆရာၾကီး ေရႊဥေဒါင္း၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ (၇)

၀ိမုတၱိရသ (http://www.vimuttirasa.com)

ဆရာၾကီး ေရႊဥေဒါင္း၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ (၇)
ဉာဏ္အၿမင္ ရင့္လာပုံ


ၿပင္ပသို ့ အာရုံမၿပဳဘဲ အတြင္းဘက္သို ့ခ်ည္း လွည့္ထားသည့္ အေလ့အက်င့္ ရင့္သန္လာေသာအခါ ၿဖစ္ေပၚ လာေလသမွ်ေသာ ၿမင္မႈ၊ ၾကားမႈမွစ၍ စိတ္ကူးစိတ္သန္းဟူသမွ်သည္ မိမိအတြင္း၌သာ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ၿဖစ္လာၾက၍ ၿဖစ္ၿပီးေသာအခါ ေပ်ာက္ပ်က္သြားၾကသည္။ ေနအိမ္ကို သတိရေသာ အခါ မိမိ၏ မေနာတြင္ ( မွန္ေပၚ၌ အရိပ္ထင္ၿခင္းကဲ့သို ့) ထင္လာေသာ အရိပ္မွ်သာၿဖစ္သည္။ အရိပ္တစ္ခုၿပီး တစ္ခုထင္လာၿခင္း၊ တကယ့္ဟာေတြ တကယ့္အၿဖစ္အပ်က္ေတြဟူ၍ မွတ္ထင္ရၿခင္း ၿဖစ္သည္။ မိမိက အဟုတ္ၾကီး ထင္မွတ္ေနေသာ အရာခပ္သိမ္းသည္ မေနာတြင္ ခဏကေလးမွ်ပင္ အရိပ္ထင္၍ၿဖစ္ၿပီး ေပ်ာက္ပ်က္သြားၾကသည္ခ်ည္းၿဖစ္သည္။ အဟုတ္ရွိ၊ တကယ္ရွိမဟုတ္၊ အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္၍ အခိုက္အတန္ ့အားၿဖင့္ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ၿဖစ္ေနၾကၿခင္းသာ ၿဖစ္သည္ဟူေသာ ဥာဏ္အၿမင္ေပၚေပါက္လာပါေတာ့သည္။


ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရၿခင္း


ထိုသို ့ေသာ ဉာဏ္အၿမင္သို ့ ေရာက္ေသာအခါ မေနာအၾကည္ဓာတ္ေပၚတြင္ ခဏခ်င္း ခဏခ်င္း အေၾကာင္းတုိက္ဆိုင္၍ သူ ့ဘာသာ အရိပ္ထင္လာေသာ ‘‘ အာရုံ ’’ မ်ားအတြက္ မိမိက ဘာမ်ားေၾကာင့္ၾကစရာ၊ ဂရုစိုက္စရာ ရွိသနည္း။ မိမိႏွင့္ ဘာဆိုင္သနည္း။ တြယ္တာစရာလည္း မဟုတ္၊ ပူပန္စရာလည္း မဟုတ္၊ စိုးရိမ္စရာလည္းမဟုတ္။ ၿဖစ္လာသမွ်ေသာ အၿခင္းအရာမ်ားသည္ ခဏတၿဖဳတ္ကေလးၿဖစ္ၿပီး ေပ်ာက္ပ်က္သြား သည္ခ်ည္း ၿဖစ္သည္ဟု ထင္ၿမင္လာသည္တြင္ အၾကီးအက်ယ္ စိတ္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ရရွိပါသည္။


တကယ္ရွိေသာ သေဘာတရား


ထိုေနာက္တဖန္ မေနာအၾကည္ဓာတ္ေပၚ၌ အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္၍ အခိုက္အတန္ ့အားေလ်ာ္စြာ ခဏတၿဖဳတ္ ၿဖစ္ေပၚလာေသာ အၿခင္းအရာမ်ား (အရိပ္မ်ား ) သာ ၿဖစ္သည္ဟု ေန ့ရက္ အတန္ၾကာရွည္စြာ ဆင္ၿခင္သုံးသပ္ခဲ့ရာမွ တစ္ေန ့သ၌ ‘‘ ေကာင္းပါၿပီ။ မေနာ၌ ၿဖစ္ေပၚလာေသာ အၿခင္းအရာ အားလုံးသည္ ၿဖစ္ရုံကေလးၿဖစ္ၿပီး ေပ်ာက္ပ်က္သြားသည္ခ်ည္း ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဟုတ္ရွိ တကယ္ရွိ မဟုတ္ႏိုင္ၿခင္းကား မွန္ပါၿပီ။ သို ့ေသာ္ အဟုတ္ရွိ တကယ္ရွိ သေဘာတရားမ်ိဳးေကာ မရွိႏိုင္ပါသေလာ၊ ရွိႏိုင္လွ်င္ ဘယ္မွာရိွပါသနည္း ’’ ဟူေသာ ေမးခြန္းသည္ စိတ္ထဲတြင္ ေပၚလာပါေတာ့သည္။


ေနာက္တစ္ခဏ၌ အာရုံတစ္ခု ဘြားခနဲ ေပၚလာပါသည္။ ‘‘ဟုတ္လိုက္ေလၿခင္း၊ ဒါကမွ တကယ္ရိွတဲ့ သေဘာတရားပဲ။ ၾကည့္စမ္းပါဦး။ အနားတြင္ ကပ္ေနၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မၿမင္မိဘဲ လွ်ံေနခဲ့မိတာ အံ့ၾသပါရဲ ့’’ စသည္မ်ားၿဖင့္ ဆင္ၿခင္သုံးသပ္မိပါသည္။ ဥပမာေဆာင္ရေသာ္ ဒဂၤါးတစ္ၿပားကို ‘‘ ပန္းဘက္ ’’ ခ်ည္းၾကည့္ခဲ့မိရာမွ လွန္ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ ‘‘ ေခါင္းဘက္ ’’ ကိုၿမင္ရၿခင္းကဲ့သို ့နီးလ်က္ႏွင့္ ေ၀းေနသည္ဟု
သေဘာေပါက္ၿခင္းေၾကာင့္ အံ့ၾသမိၿခင္းမိ်ဳးႏွင့္တူပါေတာ့သည္။


တကယ္အဟုတ္ရွိေသာအေနၿဖင့္ ၿမင္လိုက္ရေသာ သေဘာတရားမွာ ‘‘အာရုံ ’’ မွ်သာၿဖစ္၍ ပုံသဏၭာန္ အေသြးအေရာင္အားၿဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ေၿပာၿပႏိုင္ေသာ အၿခင္းအရာမ်ိဳးကား မဟုတ္ပါ။ ထိုအၿခင္းအရာကို စာတတ္သူမ်ား ေခၚခ်င္ရာ ေခၚၾကေစ။ ကြ်ႏု္ပ္၏ စိတ္ထဲ၌ကား ‘‘ ၿဖစ္ ’’ ေနေသာအၿခင္းအရာမ်ိဳး မဟုတ္။ အခါခပ္သိမ္း အၿမဲတမ္းရွိေနေသာ သေဘာတရားဟူ၍သာ သိၿမင္ထားၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။


ကြႏု္ပ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္


ကြ်ႏု္ပ္မွာ ဤအၿခင္းအရာကို ေခ်ာင္ေခ်ာင္ႏွင့္ ေတြ ့ရၿခင္းမဟုတ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ေက်ာ္အနက္ ၿပတ္ေတာင္းၿပတ္ေတာင္းႏွင့္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္္း ၂၀ ေက်ာ္မွ်လည္းေကာင္း၊ ခပ္ၿပင္းၿပင္း အားထုတ္ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ေလး ငါးႏွစ္မွ်လည္းေကာင္း၊ တစ္ၾကိမ္လွ်င္ ရက္သတၱတစ္ပတ္မွ် ၿပင္းၿပင္းထန္ထန္ၾကီး အားထုတ္သည့္ ရက္သတၱပတ္ေပါင္း ၂၀ ခန္ ့မွ်လည္းေကာင္း ၾကာရွိခဲ့ၿပီးမွ ေတြ ့ရေသာ “ စိတ္သဘာ၀ ’’ ၿဖစ္ပါသည္။ ဤအေၾကာင္းကို ေရးသားေဖာ္ၿပရၿခင္းမွာ ၾကြား၀ါလိုၿခင္း၊ အသားယူလိုၿခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ။ ပါရမီခံ ရင့္သန္၍ အထုံ၀ါသနာ ပါရွိသူမ်ား ဖတ္မိၾကလွ်င္ စိတ္အားတက္ၾကြ၍ သဒၶါတရား တိုးတက္ေစလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေစတနာၿဖင့္ တင္ၿပလိုက္ၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။


ၿပ႒ာန္းခ်က္


ကြ်ႏု္ပ္အဖို ့ရာ၌မူ အာသေ၀ါကင္းေသာအၿဖစ္သို ့ မေရာက္မခ်င္း ( ဤတစ္ဘ၀အတြင္း ) ဆက္လက္အားထုတ္ဖို ့ အားခဲလ်က္ပင္ရွိရာ ပရိေယသန ၀မ္းစာအတြက္ လုံေလာက္စြာရွိေသာ တစ္ေန ့တြင္ ေမွ်ာ္မွန္းသည့္ ပန္းတုံးတုိင္သို ့ မေရာက္မေနဆိုကာ အခ်ိန္ရွိသမွ် တစ္စဥ္တစ္တန္းတည္း ဆက္တိုက္အားထုတ္ဖို ့ ၿပ႒ာန္းၿပီး ၿဖစ္ပါသတည္း။

ဆက္လက္ေဖၚျပေပးပါမည္။

ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္
၂၀၀၉ ခု၊စက္တင္ဘာလ(၂၄)ရက္၊နံနက္(၁၀း၃၀)နာရီ ကူးတင္ပါသည္။
 

ဆရာၾကီး ေရႊဥေဒါင္း၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ (၆)

၀ိမုတၱိရသ (http://www.vimuttirasa.com)

ဆရာၾကီး ေရႊဥေဒါင္း၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ (၆)
မေနာ၀ိညာဥ္ စိတ္

ဒုတိယအခ်က္၌ အတြင္းႏွင့္ အၿပင္ တိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ (အာယတနသေဘာ) ၿဖစ္ေပၚလာသည့္ အသိစိတ္ကေလးမွ်သာ ၿဖစ္သည္ဟု ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ကြင္းကြင္းကြက္ကြက္ သိၿမင္လာပါေတာ့သည္။ ယခင္က ထင္မွတ္ခဲ့သည္မွာကား (အသိ) စိတ္သည္ မိမိ၏ ကိုယ္အတြင္း၌ အခါခပ္သိမ္း အၿမဲတေစ တည္လ်က္ရွိသည္ဟုထင္ခဲ့၏ ။ ယခုေသာ္ တိုက္ခတ္မႈၿဖစ္ေပၚလာေသာ ( ၀ိညာဥ္ ) အသိစိတ္ကေလးေတြ တစ္ခုၿပီး တစ္ခု ၿဖစ္ခ်ည္ပ်က္ခ်ည္ ေနၾကသည္ ဟု ၿမင္ကာ၊ သိတတ္ေသာ ‘‘မေနာဓာတ္ ’’ သည္ ကိုယ္တြင္း၌ အၿမဲတေစရွိေနၿခင္း ကားမွန္ပါ၏ ။ သို ့ေသာ္ အာရုံႏွင့္ တိုက္ခတ္ေသာအခါမွ ( အေၾကာင္းဆုံဆည္း၍ ) ၿဖစ္ေပၚလာေသာ အသိစိတ္ကေလးဟူ၍ ဆိုလိုၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ စာထဲ၌ ေဖာ္ၿပထား၍ နားလည္ၿခင္းႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ေစာင့္ၾကည့္၍ သေဘာေပါက္လာၿခင္းတို ့သည္ ၾကီးစြာေသာ ၿခားနားၿခင္း ရွိပါသည္။ ထိုအခါမွ မေနာဓာတ္ႏွင့္ ( ၀ိညာဥ္ ) အသိစိတ္၏ ၿခားနားၿခင္းကို ပိုင္းပိုင္းၿခားၿခားၾကီး သေဘာေပါက္လာပါေတာ့သည္။


သေဘာေပါက္ပုံ တစ္မ်ိဳး

ထုိကဲ့သို ့ သေဘာေပါက္လာၿခင္းအတြက္ေၾကာင့္ မည္ကဲ့သို ့ ထူးၿခားသြားၿခင္းကို ဥပမာေဆာင္၍ ေဖာ္ၿပပါဦးမည္။

ယခင္က ထင္မွတ္ခဲ့ပုံမွာ ‘‘ ငါ၌ မယားရွိ၏ ။ သားသမီးရွိ၏ ။ ဤပစၥည္း ထိုပစၥည္းရွိ၏ ။ ၎တို ့
မေသဆုံးသမွ် ကာလပတ္လုံး၊ သို ့မစဟုတ္ မေပ်ာက္ပ်က္သမွ် ကာလပတ္လုံး ငါ့အဖို ့ အၿမဲတေစ ရွိေန၏ ’’ ဟူ၍ မွတ္ထင္ခဲ့မိသည္။ ယခုေသာ္ကား ငါ၏ မေနာဓာတ္၌ အာရုံအၿဖစ္ႏွင့္ ထင္လာခိုက္သာလွ်င္၎တို ့ေခတၱခဏ ရွိလိုက္ၾကသည္။ ၿပီးေနာက္ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ သြားၾကသည္ဟု သေဘာေပါက္လာသည္ ။ ဆိုလိုရင္းမွာ
ဓာတ္ပုံရုိက္ကူးထားေသာ အရုပ္ကား၏ ရွိၿခင္း မ်ိဳးမဟုတ္ ။ မွန္ေပၚတြင္ အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္၍ ထင္ေပၚလာသည့္ ‘‘ အရိပ္ ’’ ၏ ရွိၿခင္းမ်ိဳးမွ်သာ ၿဖစ္သည္ဟု သေဘာေပါက္လာသည္ ဟူလို။

ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ကြ်ႏု္ပ္ပိုင္ဆိုင္သည္ဆိုေသာ ပစၥည္းဟူသမွ် အေပၚတြင္ တြယ္တာမႈ အပုံၾကီး ေလ်ာ့ပါးသြားခဲ့ၿပီ။ တြယ္တာမႈ ၿဖစ္ေပၚလာမိလွ်င္လည္း အထက္ပါ အၿခင္းအရာကို ဆင္ၿခင္ သုံးသပ္လိုက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ‘‘ ေရ ’’ ၿဖစ္၍ ေလွ်ာဆင္းသြားေလေတာ့သည္။

အာရုံၿပဳမွ ရွိၿခင္း

ရွင္းပါဦးအံ့။ လူတစ္ေယာက္သည္ ေငြထုပ္ကို ၿမဳပ္ႏွံထားရာ ၿမဳပ္ႏွံထားမိသည့္ အၿဖစ္ကို လုံး၀ သတိေမ့ေန မိသည္ ဆိုအံ့။ ေငြထုပ္သည္ ၿမဳပ္ႏွံထားေသာေနရာ၌ ရွိေနေသာ္လည္း ထိုသူ ့အဖို ့၌ ေငြထုပ္ မရွိေတာ့ေခ်။

တဖန္ ထိုသူၿမဳပ္ႏွံထားေသာ ေငြထုပ္ကို တစ္စုံတစ္ေယာက္ေသာသူက တိတ္တဆိတ္ တူးေဖာ္၍ ယူသြားရာ၊ ထိုသူကမူ ထိုအေၾကာင္းကို မသိေသာေၾကာင့္ သူ ့မွာ ေငြထုပ္ရွိသည္ဟူ၍ပင္ မွတ္ထင္လ်က္ ရွိေန၏ ။

ဤေနရာ၌ ရွိေနပါလ်က္ႏွင့္ မရွိပုံ၊ မရွိပါဘဲလ်က္ႏွင့္ ရွိသည္ထင္မွတ္ပုံမွာ ထင္ရွားရွိေလၿပီ။ ဆိုလိုရင္းမွာ အကယ္ရွိၿခင္း မရွိၿခင္းသည္ အေၾကာင္းမဟုတ္လွ။ စိတ္ထဲက ရွိေနသည္ထင္လွ်င္ ရွိဘိသကဲ့သို ့ေၾကာင့္ၾကမႈ ၿဖစ္ေန၍ လုံး၀သတိမရလွ်င္ မရွိသကဲ့သို ့ ေၾကာင့္ၾကမႈ ကင္းလ်က္ရွိသည္။ စင္စစ္ေသာ္ကား ေငြထုပ္ကို သတိရၿခင္း ဟူသည္မွာ ထိုသူ၏ မေနာ ( အၾကည္ ) ဓာတ္တြင္ အရိပ္ထင္လာၿခင္းမွ်ၿဖစ္ရာ ထိုအတြက္ ေၾကာင့္ၾကမႈ ၀င္လာ၏။ ၎အခိုက္အတန္ ့တြင္သာ ထိုလူ၌ ေငြထုပ္ရွိေန၏ ။ ေၿခေထာက္၌ ပုရြက္ဆိတ္ကိုက္၍ ကုန္းၾကည့္လိုက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ အာရုံေၿပာင္းသြား၍ ေငြထုပ္ မရွိေတာ့ေခ်။

ဤသည္ကား ကြ်ႏု္ပ္ေတြ ့ရေသာ စိတ္သဘာ၀ တစ္ခုေပတည္း။ ကြ်ႏု္ပ္၏ ပစၥည္းမ်ားသည္ ကြ်ႏ္ုပ္အဖို ့ တစ္ၿပိဳင္တည္း အၿပြတ္လိုက္ ရွိေနၾကသည္မဟုတ္။ သတိရေသာ ၀တၳဳပစၥည္းသည္သာလွ်င္ အခိုက္အတန္ ့အရ တစ္လွည့္စီ ရွိေနၾကၿခင္း ၿဖစ္ေလမည္။ ငါ့ပစၥည္းေတြ ေပါမ်ားလွသည္ဟု ဘာမ်ားၾကြား၀ါစရာ ရွိပါသနည္း။ မေနာဓာတ္၌ အရိပ္ထင္လာခိုက္တြင္သာ ရွိသည္ဟု ထင္မွတ္မိၿခင္း မဟုတ္ပါေလာ။


ရင့္က်က္လာၿခင္း

တတိယအခ်က္၌ ( ဒိေ႒ဒိ႒မတံၱ ) ၾကားကာမတၱ၊ ၿမင္ကာမတၱ ထားၿခင္းအလုပ္၌ အေလ့အက်င့္ရ၍ ရင့္က်က္ လာေသာအခါ သေဘာေပါက္လာၿပန္သည္မွာကား ၾကားၿခင္း၊ ၿမင္ၿခင္း၊ နံၿခင္း စသည္တို ့သည္သာလွ်င္ တကယ္လက္ေတြ ့ ( actuality ) ၿဖစ္သည္။ အသံ တစ္ခုၾကားၿပီးသည့္ေနာက္ ‘‘ ငါ့ကို ဆဲေရးၿခင္းၿဖစ္သည္။ တယ္မုိက္တဲ့လူပဲ’’ စသည္ၿဖင့္လိုက္၍ စဥ္းစားၿခင္းသည္ စိတ္ကူးသက္သက္မွ်သာ ၿဖစ္သည္။ ၾကားကာမတၱ၊ ၿမင္ကာမတၱ ၿဖင့္သာေနၿခင္းသည္ စဲြလမ္းၿခင္း၊ တပ္မက္ၿခင္း၊ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားၿခင္းကင္း၍ အလြန္တရာ
ၿငိမ္းခ်မ္းပါေပသည္တကား ဟူ၍ သေဘာေပါက္လာေတာ့သည္။

ဤတြင္ ဒြါရႏွင့္ တိုက္ခိုက္ၿခင္းသည္သာလွ်င္ မလႊဲမေရွာင္ႏိုင္ေသာ အၿခင္းအရာၿဖစ္၍ ဆက္လက္ၿပီး အရွည္ၾကီး စဥ္းစားၿခင္းသည္ စိတ္ကူးၿခင္း ( အိပ္မက္သဖြယ္ ) ရွိပါဘိေတာ့သည္ ဟု ထင္ၿမင္လာေတာ့သည္။

လူတစ္ေယာက္က မိမိအား ဆဲေရးေနေသာ္လည္း ‘‘ အသံ ’’ ဟုသိၿခင္းအၿဖစ္၌သာ ရပ္တန္ ့ထားႏိုင္ပါမူ၊ နာတတ္ ေသာစိတ္ ၿဖစ္ေပၚလာမည္ မဟုတ္ေခ်။ သို ့ေသာ္ တစ္ေလာကလုံးသည္ အရွည္ၾကီးလိုက္၍ စဥ္းစားမႈ (အိပ္မက္မက္မႈ)ေၾကာင့္ ခ်စ္ၿခင္း၊ မုန္းၿခင္း စေသာ အၿခင္းအရာမ်ား ၿဖစ္ေပၚ လ်က္ရွိသည္ဟု သိၿမင္လာေတာ့သည္။ ထိုအခါတြင္ ၾကားကာမတၱ၊ ၿမင္ကာမတၱၿဖင့္ အခ်ိန္အတန္ၾကာေအာင္ ေနႏိုင္ေသာအၿဖစ္သို ့ ေရာက္လာခဲ့ေလၿပီ။

သတိႏွင့္ သမၼာသတိ

ဤေနရာ၌ သတိႏွင့္ သမၼာသတိ ၿခားနားပုံကို ရွင္းၿပလို၏ ။ လမ္းေလွ်ာက္သြားရာ၌ ခါးပိုက္ႏိႈက္မခံရေအာင္၊ ခလုတ္မတိုက္မိေအာင္၊ ကားမတိုက္မိေအာင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေစာင့္ေရွာက္ၿခင္းသည္ ‘‘ သတိ ’’ မည္၏။ သို ့ေသာ္ ၎သတိသည္ မဂၢင္ရွစ္ပါးထဲမွ သတိမဟုတ္ေခ်။ မဂၢင္ထိုက္ေသာ သတိဟူသည္ကား မိမိ၏ နာမ္ရုပ္ကို ေစာင့္၍ၾကည့္ေသာ သတိၱမ်ိဳးၿဖစ္၏ ။ (ဤေနရာ၌ ၾကားကာမတၱ၊ ၿမင္ကာမတၱ ၿဖင့္သာ ေနႏိုင္ေအာင္ ေစာင့္ထိန္းထားေသာ သတိကို ဆိုလိုသည္ ) အေလ့အက်င့္ရ၍ ႏိုင္နင္းလာေသာအခါ မိမိ၏ စိတ္ကို အလိုမရွိအပ္ေသာ အာရုံမ်ိဳးတို ့၌ မေမ်ာမပါေစဘဲ၊ အက်ိဳးရွိေစမည့္ အာရုံမ်ိဳးတို ့၌သာ ထားႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ ၿဖစ္လာသည္။ ထိုေနာက္တြင္ကား ၾကားကာမတၱ၊ ၿမင္ကာမတၱၿဖင့္သာ ေနႏိုင္ေအာင္ အထူးတလည္ မၾကိဳးစားရေတာ့ဘဲ ထိုကဲ့သို ့ ေနရေသာ အၿဖစ္သာလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းသည္ဟု ၾကာေလ သေဘာက်ေလ ၿဖစ္လာေတာ့သည္။ ထိုအခါ၌ စိတ္သည္ ၿမင္ရုံၾကားရုံကေလးမ်ား အေပၚတြင္သာ တည္ၿငိမ္လ်က္ရွိရာ ထိုအၿခင္းအရာကို ‘‘ သမၼာသမာဓိ ’’ ဟူ၍ ကြ်ႏု္ပ္ နားလည္သည္။

စိတ္က ဖန္ဆင္းၿခင္း

၎အေၿခအေနသို ့ ေရာက္လာေသာအခါ၌ အၿပင္ပသို ့ မလိုက္ေတာ့ဘဲ အတြင္းဘက္သို ့သာ လွည့္ကာအာရုံၿပဳတတ္ေသာ အေလ့အက်င့္ ၿဖစ္ေပၚလာ၏ ။ ဥပမာ အသံတစ္ခု ၾကားလိုက္ရေသာအခါ ဘယ္ဆီမွလာေသာ အသံဟူ၍ ဂရုမၿပဳေတာ့ဘဲ မိမိအတြင္း၌ ( ေသာတ၀ိညာဥ္ ) ၾကားစိတ္ကေလး ၿဖစ္ေပၚလာသည္ဟူ၍ အမွတ္ၿပဳလိုက္ေတာ့သည္။ တိုး၍ ရင့္က်က္လာၿပန္ေသာအခါ ေလာကဟူသည္ တၿခား၌ ရွိၿခင္းမဟုတ္၊ မိမိအတြင္း၌သာ ၿဖစ္ခ်ည္ ပ်က္ခ်ည္ လုပ္ေနၿခင္း ၿဖစ္သည္ဟု ထင္ၿမင္လာေတာ့သည္။ စိတ္သည္ ေလာကကို ဖန္ဆင္းသည္ ဟူေသာ ဗုဒၶ၏ စကားေတာ္ မွန္ကန္လွၿခင္းကိုလည္း လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ သေဘာက်လာေတာ့သည္။ သေဘာက်ပုံမွာ ဤသို ့တည္း။

အခန္းတစ္ခန္းထဲ၌ လူေလးငါးေယာက္ ထိုင္လ်က္ရွိၾကသည္ ဆိုပါစို ့။ စကားမေၿပာဘဲ တိတ္ဆိတ္စြာ ၿငိမ္ေနခိုက္တြင္ တစ္ေယာက္သည္ သားကေလးေသဆုံးမႈကို စဥ္းစားမိ၍ ပူေလာင္လ်က္ရွိ၏။ ဒုတိယ တစ္ေယာက္သည္ ထီေပါက္၍ ၀ယ္ဖို ့ၿခမ္းဖို ့ စိတ္ကူးႏွင့္ ေပ်ာ္လ်က္ရွိ၏ ။ တတိယတစ္ေယာက္သည္ ေၾကြးပူ၍ စိတ္ညစ္လ်က္ ရွိ၏ ။ စတုတၳလူသည္ သားတစ္ေယာက္ ဘီေအေအာင္၍ ၀မ္းသာလ်က္ရွိ၏ ။

ဤလူေလးေယာက္တို ့သည္ ကိုယ့္ေလာကကို ကိုယ္ဖန္ဆင္းလ်က္ရွိၾကသည္ မဟုတ္ေလာ။ အမွန္မွာ ထိုလူေလးေယာက္လုံးသည္ တစ္ခန္းတည္းတြင္ တစ္ခ်ိန္တည္း အတူထိုင္လ်က္ရွိၾကေသာေၾကာင့္ အခန္းတြင္းရွိ စားပဲြ ကုလားထိုင္စေသာ အိမ္ေထာင္မႈပစၥည္းမ်ားကို အတူတူပင္ ၿမင္ႏိုင္ၾက၏ ။ လမ္းေပၚမွ ကားေမာင္းသံကိုလည္း အတူတူပင္ ၾကားၾက၏ ။ အေၾကာ္ဆိုင္မွ အေညုာ္နံ ့ကိုလည္း အတူတူပင္ နံၾက၏ ။ ေသာက္ေနၾကေသာ ေကာ္ဖီကိုလည္း အတူတူပင္ ခ်ိဳၾက၏။ ထိုင္ၾကေသာ ဆိုဖာမ်ား၏ ႏူးညံ့ၿခင္းကိုလည္း အတူတူပင္ ခံစားၾက၏ ။ သို ့ပါလ်က္ စိတ္ကူးတစ္မ်ိဳးစီရွိၾကသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ပူသူကပူ၊ ၀မ္းသာသူက ၀မ္းသာ၊ စိတ္ညစ္သူကညစ္၊ ေပ်ာ္သူကေပ်ာ္ ၿဖစ္ၾကရၿခင္းမွာ ကိုယ့္ေလာကကို ကိုယ့္စိတ္က ဖန္ဆင္းၿခင္းပင္ မဟုတ္ပါေလာ။

အကယ္၍ ထိုလူေလးေယာက္ တုိ ့သည္ ၿမင္မႈ ၾကားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပစၥဳန္ပၸန္တည့္တည့္ကိုသာ အာရုံၿပဳကာ ရႈၾကည့္ေနၾကမည္ ဆိုပါက စိတ္ကူးေလာကထဲတြင္ မေနဘဲ လက္ေတြ ့ေလာကထဲတြင္ အတူတူရွိေနၾကမည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ‘‘ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ ’‘ က်င့္စဥ္၏ တန္ဖိုးမွာ စိတ္ကူး ( အိပ္မက္ ) ေလာကသို ့မေရာက္ေစဘဲ လက္ေတြ ့ေလာကထဲ၌သာ စိတ္ကို ထားေစၿခင္းအားၿဖင့္ တစ္ခ်ိန္တြင္ အဟုတ္ရွိ အမွန္ရွိ ပရမတၱ သေဘာတရားကို ထိုးထြင္းသိၿမင္ႏိုင္ေစရန္ ၿဖစ္ေလသည္။


ဆက္လက္ေဖၚျပေပးပါမည္။


ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္
၂၀၀၉ ခု၊စက္တင္ဘာလ(၂၄)ရက္၊နံနက္(၁၀)နာရီ၊ ကူးတင္ပါသည္။
 

ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားႏွင့္ ရြာမွ အေမတို႔ရဲ႕ စာ

ရယ္စရာ
ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္
ေဒါက္တာခိုင္မ်ဳိး၏ ဘေလာ့မွတဆင့္ေဖၚျပေပးပါသည္။
http://drkhaingmyo.myanmarbloggers.org


အျပန္အလွန္-ေပးစာ(သားနဲ႔မိဘ)

ဖတ္ျပီးသူေတြအတြက္ မရည္ရြယ္ပါဘူး။ အီေမးက တစ္ဆင့္ရလာတဲ့ ဟာသေလးေတြဗ်ာ..။

သေဘာက်လြန္းလို႔တင္ျဖစ္ပါတယ္။

(ေဒါက္တာခိုင္မ်ဳိး)


၁။ ေကာလိပ္ေက်ာင္းေရာက္ သားထံမွ မိဘမ်ားသို႔ ေပးစာ

အေဖနဲ႔ အေမ ခင္ဗ်ား ... က်န္းခံ့သာလို႔ မာပါစ။
ဒီမွာေတာ့ ေက်ာင္းေရာက္တဲ့ ပထမတစ္လလံုးလံုး ဘာစာမွ မသင္ရပါဘူး။ စာသင္ခန္းေတြဆီမွ မသြားျဖစ္လို႔၊၊ သြားျဖစ္တဲ့ တစ္ရက္ကလည္း ညဘက္ ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီညက မီးမလာဘူး။ ၿပီးေတာ့ ဆရာလည္း မလာဘူး။

စာသင္တဲ့ တစ္ေန႔မွာက်ေတာ့ ဆရာက အတန္းထဲမွာ ေျပာတယ္၊ `ဒီအခန္းထဲမွာ နလပိန္းတံုးရွိရင္ မတ္တတ္ရပ္စမ္းေဟ့´တဲ့။ သားတို႔ တစ္တန္းလံုးၿငိမ္ၿပီး ဘယ္သူမွ မလႈပ္ၾကဘူး။ ဒါနဲ႔ ခဏေနေတာ့ သား မတ္တတ္ရပ္လိုက္တယ္။ အခန္းထဲမွာ ဆရာတစ္ေယာက္တည္း ရပ္ေနတာကို အားနာလို႔။

ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားဆုိၿပီး ေဘာင္းဘီနဲ႔ ႐ွဴးဖိနပ္နဲ႔ ေက်ာင္းတက္လို႔ မရပါဘူးဗ်ာ။ သခ်ာၤတြက္ခ်ိန္က်လို႔ ဆယ္ဂဏန္းေက်ာ္သြားရင္ ႐ွဴးဖိနပ္ကို ခၽြတ္ပစ္ေနရတာ အလုပ္႐ႈပ္လြန္းလို႔။

ေကာလိပ္ေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းသူေလးေတြ ေခ်ာတယ္။ အေဖတို႔ အေမတို႔အတြက္ ေခၽြးမေလာင္းကိုေရြးၿပီး ရည္းစားစာတစ္ေစာင္ အဂၤလိပ္လိုေရးၿပီး ေပးလိုက္တယ္။ သားကို အဂၤလိပ္လို တက္လွၿပီမထင္နဲ႔။ သားမေရးတတ္ ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကိစၥမရွိဘူး။ ေကာင္မေလးကလည္း အဂၤလိပ္လို မဖတ္တတ္ဘူး။

စာေရးတာ နားဦးမယ္။ သား သိပ္ေနမေကာင္းဘူး။ ဟုိတစ္ပတ္က ဆရာက `မင္းတို႔ အျပင္စာေတြ မ်ားမ်ား ဖတ္ရမယ္´ဆုိတာနဲ႔ ညဘက္အျပင္ထြက္ၿပီး စာဖတ္တာ အေအးမိသြားတယ္။ ေနမေကာင္းျဖစ္လိုက္တာ ပိန္သြားလို႔ ရြာကယူလာတဲ့ ဦးထုပ္ေတာင္ မေတာ္ေတာ့ဘူး။ အဲဒါ ေနာက္ေစ့ကို တူနဲ႔ ထုထားရတယ္။ ဒီေတာ့မွ ေနာက္ေစ့မွာ ဘုထြက္ၿပီး ဦးထုပ္က ကၽြတ္မက်ေတာ့ဘူးေပါ့။

ၿပီးေတာ့ မနက္ျဖန္မွာ သားတို႔ကို Blood Test စစ္မယ္ဆုိလို႔ ဒီည တစ္ညလံုး စာၾကည့္ရဦးမယ္။

ခ်စ္သား
စာၾကြင္း ။ ။ ဒါနဲ႔ အေမ၊ ေနာက္တစ္ပတ္မွာ ဘရစ္ေနးစပီးယားစ္အေၾကာင္း အေရးတႀကီး ေလ့လာရဦးမယ္။ အဲဒါပိုက္ဆံလိုတယ္ ပို႔ေပးပါဦး။


၂။ ေကာလိပ္ေက်ာင္းရွိ သားထံ အေမ့ေပးစာ

ခ်စ္စြာေသာသား....
အေမ အသက္ရွင္ေနဆဲပဲ ရွိေသးတယ္ဆုိတာ သားသိရေအာင္ စာလွမ္းေရးလိုက္တာပါ။ မင္း စာျမန္ျမန္ မဖတ္ႏုိင္မွန္းသိလုိ႔ အေမ ဒီစာကို ျဖည္းျဖည္းပဲ ေရးလိုက္တယ္။
မင္း အိမ္ျပန္လာရင္ အိမ္ဘယ္မွာမွန္းသိမွာ မဟုတ္ဘူး။ အေမတို႔ ေျပာင္းသြားၾကၿပီ။
မင္းအေဖလား။ အခု အလုပ္ေကာင္းေကာင္း တစ္ခုရေနၿပီ။ သူ႔ေအာက္မွာ လူ ၅၀၀ ေလာက္ရွိတယ္။ သခ်ဳိင္းမွာ ျမက္ရိပ္ေနရတယ္ေလ။
အခု အေမတို႔အိမ္အသစ္မွာ အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္တစ္လံုးရွိတယ္။ သိပ္ေတာ့ မေကာင္းလွပါဘူး။ ၿပီးခဲ့တဲ့ အပတ္က အေမအဲဒီထဲ ရွပ္အက်ီ ၁၄ထည္ ထည့္တယ္။ ၿပီး ခလုပ္ႏွိပ္လိုက္တာ အဲဒီအက်ီေတြကို အဲဒီကတည္းက ျပန္မေတြ႕ရေတာ့ပါဘူး။
သားအမ မမရီလည္း ဒီေန႔မနက္ပဲ ကေလးေမြးတယ္။ သားေလးလား၊ သမီးေလးလားေတာ့ အေမ မသိေသးဘူး။ အဲဒီေတာ့ မင္းက အန္တီျဖစ္မလား၊ အန္ကယ္လ္ျဖစ္မလား အေမလည္း မေျပာတတ္ဘူး။
ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္ထဲမွာ မင္းရဲ႕ အန္ကယ္ခ်စ္လည္း တုိ႔ၿမိဳ႕က အရက္ခ်က္စက္႐ံုမွာ ၀ီစကီကန္ထဲ က်ၿပီးနစ္လို႔ သူ႔လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္အခ်ဳိ႕က ခုန္ဆင္းၿပီးကယ္ၾကေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူက ကယ္တဲ့သူအားလံုးကို သတိၱရွိရွိ တြန္းလွန္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ သူ႕ကို သၿဂိဳဟ္ေတာ့ အဲဒီမီးကို ၿငိမ္းရတာ ၃ ရက္ၾကာတယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္က မုိး ၂ ခါရြာတယ္။ တစ္ခါက ၃ ရက္ၾကာၿပီး ေနာက္တစ္ခါက ၄ ရက္ၾကာတယ္။ တနလၤာေန႔တုန္းကမ်ား ေလေတြတိုက္လိုက္တာ ၿခံထဲက ၾကက္မတစ္ေကာင္ဟာ ၾကက္ဥတစ္လံုးတည္းကို ေလးခါ ဥရတယ္။
အသုဘအေလာင္းျပင္ဆင္ေပးတဲ့ အိမ္က စာတစ္ေစာင္မေန႔က ရတယ္။ သူက အေမတို႔ေပးစရာရွိတဲ့ ေၾကြးက်န္ကို ၇ ရက္အတြင္း မေပးရင္ မင္းဘြားေအႀကီးကို ျပန္ထေအာင္ လုပ္လိုက္မယ္တဲ့။
ခ်စ္တဲ့ အေမ
P.S : အေမ သားအတြက္ ေငြ၅ေထာင္-ထည့္ပို႔မလို႔ပဲ။ ဒါေပမယ့္ စာအိတ္က ပိတ္ၿပီးသြားၿပီ။
ျပံဳးေပ်ာ္ႏိုင္ပါေစ..။

ေဒါက္တာခိုင္မ်ဳိး၏ ဘေလာ့မွတဆင့္ေဖၚျပေပးပါသည္။
http://drkhaingmyo.myanmarbloggers.org


ရယ္စရာ
ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္
၂၀၀၉ ခု၊စက္တင္ဘာလ(၂၃)ရက္၊ည(၉း၄၅)နာရီ ကူးယူ၏။
 

ဆရာၾကီး ေရႊဥေဒါင္း၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ (၅)

၀ိမုတၱိရသ (http://www.vimuttirasa.com)

ဆရာၾကီး ေရႊဥေဒါင္း၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ (၅)
ခုန္ခ်င္တိုင္း ခုန္ရာမွ


သတၱ၀ါတို ့၏ ‘‘ စိတ္ ’’ သဘာ၀မွာ ပစၥဳပၸန္ဟူ၍လည္း သတိမၿပဳမိ၊ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္ အေပၚ၌လည္း မေနလို။ အာရုံႏွင့္ အာရမၼဏိတ တိုက္မိ၍ (၀ိညာဥ္ ) အသိစိတ္ကေလး ၿဖစ္ေပၚလာသည္ႏွင့္ တၿပိဳက္နက္ အတိတ္၊ အနာဂတ္ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ဆင္ၿခင္စဥ္းစားမႈမ်ားသည္ ခ်က္ခ်င္းပင္ ၀င္လာတတ္ေသာေၾကာင့္ အားထုတ္ ခါစတြင္ စိတ္ပ်က္မိမတတ္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရတတ္ေပသည္။ သို ့ေသာ္ လက္ေတြ ့စမ္းသပ္ ၾကိဳးစား သည့္ အခါ အားရွိဖြယ္ေသာ ‘‘ ေပါင္းကူူး ’’ ကေလးမ်ားလည္း ေတြ ့ရတတ္ပါသည္။


အားထုတ္လွ်င္အားထုတ္ခ်င္း ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္အေပၚ၌ ထား၍မၿဖစ္သည္မွာ လူတိုင္း၏ အေတြ ့အၾကံဳ ၿဖစ္ေကာင္း ၿဖစ္ေပမည္။ ‘‘ တကူးကူး ’’ ဟူေသာ အသံကို ၾကားလိုက္ရလွ်င္ ၾကားလိုက္ရၿခင္း‘‘ ခ်ိဳး ’’ ဟု အသိစိတ္၀င္လာၿခင္းမွာ ဓမၼတာပင္ ၿဖစ္ေပလိမ့္မည္။ အခ်ိဳ ့ကမူ မည္သည့္သစ္ပင္ေပၚမွ ကူေလသနည္း။ ‘‘ခ်ိဳး ’’ ကူတဲ့ ရာသီက ေစာလွေခ်တကား၊ ခ်ိဳးသား မစားရသည္မွာ အတန္ၾကာေလၿပီ စေသာ စိတ္ကူးမ်ားပင္ ၿဖစ္ေပၚလာေပလိမ့္မည္။ ပထမ၌ ေလး ငါး ေၿခာက္ခ်က္ ထုိကဲ့သို ့ ကူးေက်ာ္ေၿပးလႊားရာမွ သတိႏွင့္ၾကိဳးစားေသာ သူသည္ ၂-ခုန္၊ ၃-ခုန္ႏွင့္မွ် သတိရ၍ ‘‘ ဘရိတ္အုပ္ ’’ လိုက္ ႏုိင္ေပလိမ့္မည္။ အားရွိဖြယ္ေသာ အခ်က္ဟူသည္ မွာ မည္မွ်ေလာက္ ခုန္၍ ကူးေက်ာ္သြားမိသည္ၿဖစ္ေစ၊ ေနာက္ဆုံးတြင္ သတိရ၍ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္ သို ့ၿပန္ေခၚ လာႏုိင္ၿခင္းတည္းဟူေသာ သတိသည္ တန္ဖိုးရွိ၍ ေရွ ့အဖို ့ရာ၌ တိုးတက္ေစဖုိ ့ ပါရမီၿဖစ္သည္ဟု နားလည္ သင့္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သတၱ၀ါသည္ တစ္သံသရာလုံးတြင္ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္ထားဖို ့ဘယ္ေတာ့မွ သတိမရဘဲ ေပါက္လႊတ္ပဲစား ခုန္ခ်င္တိုင္း ခုန္လာခဲ့ၾကသည္ခ်ည္း ၿဖစ္ေပေသာေၾကာင့္တည္း။


တိုးတက္လာခဲ့ပုံ


‘‘ တတ္စရွိလွ်င္ တတ္ခ်င္ခ်င္တည့္ ’’ ဟူေသာ လကၤာကေလးမွာလည္း ဤအလုပ္အတြက္ အားရွိဖြယ္ေသာ အေထာက္အထား တစ္ခုၿဖစ္၏ ။ သတိၿပဳစရွိလွ်င္ ၾကာေလေလ သတိေကာင္းေလေလ ၿဖစ္လာတတ္သည္။ အသံတစ္ခုခုကို ၾကားလိုက္ရ၍ ေလး ငါး ေၿခာက္ခုန္ ခုန္ၿပီးမွ သတိရရာမွ သုံး ေလးခုန္ ႏွင့္ သတိရၿခင္း၊ တစ္ခုန္
ႏွစ္ခုန္ႏွင့္ သတိရၿခင္း စသည္ၿဖင့္ တိုးတက္မႈရွိလာသည္။ ထုိ ့ေနာက္တစ္ခါတရံတြင္ တစ္ခုန္မွ်ပင္ မခုန္ေတာ့ဘဲ ၾကားကာမတၱ၊ ၿမင္ကာမတၱၿဖင့္ တစ္မိနစ္ ႏွစ္မိနစ္ စသည္ၿဖင့္ ေနႏုိင္ေသာ အေၿခအေနသို ့ေရာက္လာ ေတာ့ သည္။


ကြ်ႏု္ပ္အဖို ့မွ ထိုကဲ့သို ့ ၁၅မိနစ္ခန္ ့မွ်ေနႏိုင္ေအာင္ သုံးေလးႏွစ္မွ် ေလ့က်င့္ယူရသည္ၿဖစ္ရာ ယခုအခါ၌မူ တစ္နာရီခန္ ့မွ် ေနႏိုင္ေသာအေၿခသို ့ ေရာက္လွ်က္ရွိပါ၏ ။ ဤကဲ့သို ့ ေနႏိုင္ၿခင္းအားၿဖင့္ မည္ကဲ့သို ့ေသာ အက်ိဳးအာနိသင္မ်ား ၾကံဳေတြ ့ရပါသနည္း။


ဘာ၀နာသတၱိ


ပထမအခ်က္၌ စိတ္၏ အနိစၥသေဘာတရားကို သေဘာေပါက္လာေတာ့သည္ျဖစ္ရာ ဥပမာေဆာင္၍ ျပပါအံုးမည္။


မီးရထားျဖင့္ခရီးသြားေသာသူသည္ အေ၀း၌ရွိေသာ ေတာင္တန္းမ်ားကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ေနခဲ့ေသာအခါ မီးရထား၏ လ်င္ျမန္စြာ ခုတ္ႏွင္ေနေသာ အျဖစ္ကို ျမင္ဖို ့ခဲယဥ္း၏။ ထို ့ထက္ အနီးရွိ သစ္ပင္မ်ားကို လွမ္းၾကည့္သည့္အခါ ေရြ ့လ်ားမႈသည္ သာ၍ထင္ရွားလာ၏။ ထို ့ထက္ မီးရထားအနီး၌ ကပ္လ်က္ရွိေသာ ေျမၾကီး၊ ေက်ာက္ခဲ၊ ျမက္ပင္စေသာ အရာ၀တၳဳမ်ားကို စိုက္ၾကည့္သည့္အခါ ေရြ ့လ်ားမႈသည္ သာ၍ထင္ရွားျပန္၏။ ၾကာရွည္စြာ စိုက္ၾကည့္သည့္အခါ မူးသလိုလိုပင္ ျဖစ္လာတတ္သည္ကို ၾကံဳဖူးေပလိမ့္မည္။

ထိုနည္းအတူ အတိတ္အေၾကာင္း၊ အနာဂတ္အေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေတြးေတာေနေသာသူသည္ စိတ္၏ေရြ ့လ်ားမႈကို ျမင္နိဳင္ခြင့္မရွိ။ ၾကားကာမတၱ၊ ျမင္ကာမတၱ၊ နံကာမတၱစသည္ျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳ၍ ရႈမွတ္ေသာအခါ အသိစိတ္ေတြ ခဏခ်င္း၊ ခဏခ်င္း ေျပာင္းလဲလ်က္ ရွိျခင္းကို ျမင္လာေတာ့သည္။ မီးရထားေပၚမွ လမ္းနံေဘးရွိ ေက်ာက္ခဲကေလးမ်ားကို ၾကာရွည္စြာၾကည့္ေန၍ အရိပ္ရိပ္ျဖစ္ျပီး “မူး” လာတတ္ျခင္းကဲ့သို ့ေသာ အေဘာမ်ိဳး ခပ္ဆင္ဆင္ ျဖစ္လာျခင္းကိုပင္ ၾကံဳရဖူးသည္။ သို ့ေသာ္ တကယ္ “မူး” လာသည္ဟူ၍ နားလည္ၾကရန္ မဟုတ္ပါ။ အၾကိမ္ၾကိမ္ အထပ္ထပ္ (ဘာ၀နာ) ေလ့က်င့္ျခင္း၏ သတၱိကို ေဖာ္ျပျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပေပးပါမည္။

ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္
၂၀၀၉ ခု၊စက္တင္ဘာလ(၂၃)ရက္ေန႔လည္(၃း၃၀)နာရီ ကူးတင္ပါသည္။
 

ဆရာၾကီး ေရႊဥေဒါင္း၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ (၄)

၀ိမုတၱိရသ (http://www.vimuttirasa.com)


ဆရာၾကီး ေရႊဥေဒါင္း၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ (၄)
ဒိေ႒ဒိ႒မတံၱ


ကြ်ႏု္ပ္သည္ ေသာတာပန္ ပုဂိၢဳလ္အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ နိကာယ္က်မ္းမ်ားကို ေမႊေႏွာက္ရွာေဖြရင္း အတၱဳပၸတိၱကို ဖတ္ရႈမိရာ ‘‘ဒိေ႒ဒိ႒မတံၱ ’‘ ဟူေသာ ဗုဒၶ၏ ၾသ၀ါဒကို အလြန္ႏွစ္သက္၍ ပီတိၿဖစ္သည့္အေလ်ာက္
၎နည္းအတိုင္း အားထုတ္ဖို ့ သႏိၷ႒ာန္ခ်လိုက္သည္။


စိတ္ရုိးရုိး သဘာ၀

ဒိေ႒ဒိ႒မတံၱ ဟူေသာ ပါဠိေတာ္အရမွာ ၿမင္ကာမတၱ၊ ၾကားကာမတၱ၊ နံကာမတၱ စသည္ၿဖင့္ အာရုံ ၆ပါးတုိ ့၌ မိမိ၏စိတ္ကို ‘‘ ဘရိတ္အုပ္ ’’ ရမည္ဟု ဆုိလိုၿခင္းၿဖစ္သည္။ အနည္းငယ္ ရွင္းလင္းရေသာ္ အသံတစ္ခုၾကားလွ်င္
ဘာသံဟူ၍ပင္ မစဥ္းစားေစဘဲ စိတ္ကို ထိန္းထားရမည့္အဓိပၸာယ္မ်ိဳး ၿဖစ္၏။ အၿခားေသာ ဒြါရေပါက္မ်ား တြင္လည္း ဤအတိုင္းပင္။ ဒြါရေၿခာက္ေပါက္အနက္ မေနာဒြါရသည္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အခက္ဆုံးၿဖစ္သည္ကို ေတြ ့ရ၏ ။ ဥပမာ လမ္းေပၚမွ ေအာ္ဟစ္သံၾကားလိုက္ရသည့္အခါ ‘‘ ဘယ္သူ ့အသံပါလိမ့္၊ ဘာေၾကာင့္ေအာ္ပါလိမ့္၊
ရန္ၿဖစ္ၾကတာေလလား၊ ငါ့အိမ္သားမ်ားနဲ ့ ရန္ၿဖစ္ၾကေလေရာ့လား၊ ဟိုဘက္အိမ္က လူမ်ားနဲ ့ မေန ့က စကားမ်ားၾကဖူးတယ္၊ သူတို ့ဟာ တယ္ဆိုးတဲ့ လူေတြပဲ၊ အသံကေတာ့ မိန္းမသံပဲ၊ ရန္ေတြ ့တာနဲ ့ တူတယ္ ’’ စသည္မ်ားၿဖင့္ ရွည္လ်ားစြာ စဥ္းစားမိတတ္ေလေတာ့သည္။ ဤကား ၿပဳလုပ္ေနက် စိတ္သဘာ၀ေပတည္း။


ၾကံစည္ၿခင္းၿဖင့္ အခိ်န္ၿဖဳန္းၿခင္း

ထို ့ၿပင္ ၎ၾသ၀ါဒအတိုင္း ၾကိဳးစား၍ အားထုတ္ေသာအခါ အာရုံတစ္ခုအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွည္းလ်ားစြာ လိုက္ၿပီး စိတ္မကူးရဟု ဆိုၿခင္းအားၿဖင့္ လြန္ေလၿပီးေသာ အတိတ္ကာလအေၾကာင္း၊ မၿဖစ္ေသးေသာ အနာဂတ္ကာလအေၾကာင္းမ်ားကို စိတ္မကူးရ ဟူေသာ အဓိပၸာယ္ေတြ ့ရွိရသည္။ စိတ္သည္ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္ အေပၚ၌ မေနတတ္ဘဲ ေရွ ့အေၾကာင္း ေနာက္အေၾကာင္းမ်ားကုိ စဥ္းစားခ်င္တတ္ေသာ သဘာ၀ရွိ၏ ။ ၿမင္ၿခင္း ၊ ၾကားၿခင္း ၊ နံၿခင္း ၊ လ်က္ၿခင္း ၊ ထိေတြ ့ၿခင္းစေသာ ပဥၥာရံုမ်ားႏွင့္ မၾကံဳၾကိဳက္ၿပန္လွ်င္လည္း လြန္ေလၿပီးေသာ အၿဖစ္အပ်က္မ်ား သို ့တည္းမဟုတ္ ေရွ ့အဖို ့ မည္ကဲ့သို ့ၿပဳလုပ္မည္ဟူေသာ အၾကံအစည္၊ မည္ကဲ့သို ့ ၿဖစ္လိမ့္မည္ထင္သည္ ဟူေသာ မွန္းဆခ်က္၊ မည္ကဲ့သို ့ ၿပဳလုပ္လွ်င္ ေကာင္းပါမည္နည္း ဟူေသာစိတ္ကူးေတြး ေတာခ်က္မ်ားၿဖင့္ အခ်ိန္ကုန္လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ ့ရသည္။ လြန္ေလၿပီးေသာ အၿဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ဤသုိ ့ၿပဳမိခဲ့၍သာ ေတာ္ေပေတာ့သည္။ ထိုသို ့ၿပဳမိခဲ့လွ်င္ကိုယ္က်ိဳးနည္းရေခ်ရဲ ့ဆိုကာ
ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ေက်နပ္ၿခင္း၊ ဤသို ့ၿပဳမိ၍ ခံရသည္၊ ထိုသို ့ၿပဳမိပါလွ်င္ ေတာ္ေလဦးမည္ စသည္ၿဖင့္ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ မေက်နပ္ၿခင္း စသည္မ်ားၿဖင့္ အခ်ိန္ကုန္တတ္ေသာ သဘာ၀ရွိသည္ ကို ေတြ ့ရသည္။


နီးစပ္ရာ ကူးေက်ာ္ပုံ

ထိုကဲ့သို ့ စူးစူးစိုက္စုိက္ စဥ္းစားဆင္ၿခင္ရန္ ၿပႆနာမရွိေသာ အခါမ်ားတြင္လည္း စိတ္ကေလး အလုပ္လုပ္ တတ္ပုံမွာ အေတာ္ဆန္းၾကယ္၏။ ဥပမာ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ ေလယာဥ္ပ်ံႏွင့္ ဆိုက္ေရာက္မည့္ အေၾကာင္းကို ဖ်တ္ခနဲ သတိရလိုက္မိသည့္အခါ `` ခုတေလာမွာ ေလယာဥ္ပ်ံေတြက သိပ္စိတ္မခ်ရဘူး။ ကမာၻမွာ ေလယာဥ္ပ်ံ ပ်က္က်တဲ့သတင္းေတြ ခဏခဏၾကားရတယ္။ မႏ ၱေလး ၀ါးတန္းက ‘ ေရခ်ိဳ ’ကိုေအး ေမာင္တစ္ေယာက္ ကံေကာင္းလို ့ပါလား၊ ဒါထက္ ငါးပိေရခ်ဳိမစားရတာ ေတာ္ေတာ္ၾကာသြားၿပီ။ ငံၿပာရည္ေဖ်ာ္နဲ ့ခ်ည္း စားရတာ ၿငီးေငြ ့ေနၿပီ။ ၿမိတ္ငံၿပာရည္စစ္စစ္ရလွ်င္လဲ ေတာ္ေသးရဲ ့၊ တစ္ၿပည္လုံး ႏွံ ့ေနေအာင္ေရာက္ဖူးၿပီဆိုေပမယ့္ ၿမိတ္တစ္ခုေတာ့ ငါမေရာက္ေသးဘူး။ ပင္လယ္ကူးသေဘၤာလဲ စီးဖူးေအာင္ ၿမိတ္ကိုေတာ့ တစ္ေခါက္ေလာက္ သြားလည္ဦးမွပဲ။ ဒါေပမယ့္ သေဘၤာစီးခ်င္းစီးရင္း ဗုဒၶဇယႏိ ၱပဲြေတာ္ၾကီးအတြင္းမွာ အိႏိၵယ သြားလည္လွ်င္ေတာ့ တစ္၀က္ခႏႈန္း ရတယ္ဆုိပဲ။ ဒါေပမယ့္ ပတ္ ( စ္)ပုတ္အတြက္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနဦမလား မဆိုႏုိင္ဘူး။ အစိုးရက ငါလိုလူက်မွ ေၾကးထူခ်င္ ထူေနဦးမယ္ ’’ စသည္မ်ားၿဖင့္ တရွည္တလ်ားၾကီးကူးေက်ာ္ေၿပးလႊား တတ္ေလသည္။


စိတ္ကေလး၏ ကူးေက်ာ္ေၿပးလႊားပုံ အၿခင္းအရာမွာ ငယ္စဥ္က ရဖူးသည့္ လကၤာကေလးတစ္ပုဒ္ႏွင့္ တူလွသည္။


ဘုရားကြ်န္ေတာ္
ေတာင္ေပၚကြ်န္းက
ဆင္ေတာ္တစ္စီး
အၿမီးေငြလိပ္
လိပ္သည့္သင္ၿဖဴး
ၿဖဴးသည့္ေလညင္း
ညင္းသည့္အမည္း
မည္းသည့္မီးေသြး
ေသြးသည့္နံ ့သာ
သာသည့္လမင္း........စသည္ၿဖင့္ အေတာမသတ္ႏိုင္ေအာင္ အလိုရွိတိုင္း ဆက္ေပးႏိုင္သည့္ လကၤာတစ္ပုဒ္ ေပတည္း။ စိတ္သည္လည္း အထက္တြင္ ေဖာ္ၿပခဲ့သည့္ ဥပမာကဲ့သို ့ အၿခားအေရးၾကီးေသာ အာရုံတစ္ခုႏွင့္ မတိုက္မခ်င္း ရွည္လ်ားစြာ ကူးေက်ာ္ေၿပးလႊားတတ္သည္ကို ေတြ ့ရသည္။


ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္


ဤေခတ္တြင္ ၀ိပႆနာတရား အားထုတ္ၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္ထားရမည္ဟူေသာ စကားကို အသုံးၿပဳတတ္ၾကသည္။ ၎တို ့ဆိုလိုပုံရသည္မွာ မိမိတို ့ အားထုတ္ေသာ ကမၼ႒ာန္းအာရုံတည့္တည့္ အေပၚ၌သာ စိတ္ကိုထားရမည္ဟု ေၿပာလိုဟန္တူသည္။ ‘‘ ဒိေ႒ဒိ႒မတံၱ ’’ ဟူေသာ ၾသ၀ါဒအရ အားထုတ္ေသာ သူအဖို ့မွာ ကမၼ႒ာန္းအာရုံဟူ၍ အထူးတလည္မရွိ ။ အာရုံႏွင့္ အာရမၼဏိက တိုက္ခိုက္၍ ၿဖစ္ေပၚလာသည့္ ( ၀ိညာဥ္ ) အသိစိတ္ကေလး ၿဖစ္တိုင္း ၿဖစ္တိုင္း သိေစ၍ ေရွ ့ေလွ်ာက္ၿပီး တရွည္တလ်ားၾကီး ကူးေက်ာ္ေၿပးလႊား ၿခင္း မၿပဳေစရန္ သတိၿဖင့္ ေစာင့္ထိန္းထားရေသာ အလုပ္မွ်သာ ရွိေသးသည္။ တစ္နည္းဆိုေသာ္ က်ေရာက္ေလ သမွ်ေသာ အာရုံ တို ့ကိုသိ၍ အတိတ္ အနာဂတ္တို ့ကို မလိုက္ေစပဲ ပစၥဳပၸန္ တည့္တည့္အေပၚတြင္ အခါခပ္သိမ္း ထားရၿခင္းပင္ ၿဖစ္သည္။ ကမၼ႒ာန္းအာရုံဟူ၍ အထူးတလည္မရွိဘဲ အလုပ္တစ္ခုလုံးမွာ မိမိ၏စိတ္ကို ပစၥဳပၸန္ တည့္တည့္အေပၚ၌ အခါခပ္သိမ္းတည္ေနေစဖို ့ပင္ ၿဖစ္သည္။


စဥ္းစားစိတ္ကူးၿခင္း၊ ေတြးေတာၾကံဆၿခင္း ဟူသမွ်သည္ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္ထားၿခင္း မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ပယ္ဖ်က္ထားရာ၏ ။ အသံတစ္ခု ၾကားလိုက္ရသည့္အခါ ‘‘ ဘာသံပါလိမ့္ ’’ ဟူ၍ ဆင္ၿခင္ၿခင္းသည္ ပစၥဳပၸန္ တည့္တည့္ မဟုတ္ေတာ့ေခ်။ အသံသည္ ကုန္ဆုံးသြားၿပီၿဖစ္၍ ထိုအသံအေၾကာင္းက္ို ဆင္ၿခင္ေတြးေတာမိၿခင္း သည္ အတိတ္ၿဖစ္ေသာ အၿခင္းအရာကို စဥ္းစားဆင္ၿခင္ျခင္းမွ်သာ ၿဖစ္သည္ဟု နားလည္ရေပမည္။ သို ့မွ သာလွ်င္ ‘‘ၾကားကာမတၱ၊ ၿမင္ကာမတၱ’’ ဟူေသာ ၾသ၀ါဒႏွင့္ ကိုက္ညီေပလိမ့္မည္။


ဆက္လက္ေဖၚျပေပးပါမည္။

ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္
၂၀၀၉ ခု၊စက္တင္ဘာလ(၂၃)ရက္၊နံနက္(၈း၃၀)နာရီကူးတင္ပါသည္။
 

ဆရာၾကီး ေရႊဥေဒါင္း၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ (၃)

၀ိမုတၱိရသ (http://www.vimuttirasa.com)


ဆရာၾကီး ေရႊဥေဒါင္း၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ (၃)
ရဟန္းၿပဳဖူးၿခင္း

ကြ်ႏ္ုပ္မွာ `တရားသမား `တစ္ေယာက္၏ နာမည္မ်ိဳးထြက္ခဲ့ပုံ ရေသာ္လည္း မိရိုးဖလာအားၿဖင့္ `တရားသမား ` မိဘႏွစ္ပါးတို ့မွ ေပါက္ဖြားခဲ့၍ မဂ္ဆိုက္ ဖိုလ္ဆိုက္ အားထုတ္ခဲ့ေသာ ဆရာေတာ္ၾကီးတစ္ပါး၏
တပည့္ၿဖစ္သည္။ တစ္ဖက္တြင္ ဆရာေတာ္ဘုရားႏွင့္ မိဘႏွစ္ပါးတို ့၏ အက်င့္သီလႏွင့္ ၾသ၀ါဒသည္ လည္းေကာင္း၊ အၿခားတစ္ဖက္တြင္ အေဖာ္အေပါင္းႏွင့္ ခပ္ေပ်ာ္ေပ်ာ္ ေနခ်င္တတ္သည့္ ကြ်ႏု္ပ္၏ ၀ါဒနာသည္လည္းေကာင္း လြန္ဆြဲသကဲ့သို ့ ၿဖစ္ခဲ့ရာတြင္ တစ္ဖက္တစ္လွည့္စီ ပါခဲ့မိသည္။ သို ့ေသာ္
လူတစ္ေယာက္၌ အဆိုးႏွင့္ အေကာင္း ယွဥ္တြဲလ်က္ရွိရာတြင္ (အေကာင္းခ်ည္းသက္သက္ဆိုေသာလူမွာ တကယ္ရွားလိမ့္မည္ထင္သည္ ) အဆိုးဘက္က ပို၍နာမည္ထြက္ၿခင္းမွာ ေလာက၏ ဓမၼတာၿဖစ္၏ ။ သို ့ၿဖစ္၍ ‘‘ ေပ်ာ္ခ်င္တတ္ေသာေရႊဥေဒါင္း ’’ ဟူ၍သာ လူသိမ်ားဟန္ရွိ၍ သားမယားကို စြန္ ့ပစ္ၿပီး ရဟန္းၿပဳ၍
အားထုတ္ခဲ့ဖူးေသာ အၿဖစ္ကိုမူ လူသိနည္းပုံ ရသည္။ သို ့ေသာ္ ၃၅ႏွစ္အရြယ္တြင္ ရဟန္းၿပဳၿပီး မဂ္တရား ဖိုလ္တရားအတြက္ အၾကိတ္အနယ္အားထုတ္ခဲ့ဖူးၿခင္းကား အမွန္ၿဖစ္ပါသည္။ သို ့ေသာ္ ေတာရေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္း၌ငွက္ဖ်ား ဖ်ား၍ မိဘမ်ား၏ ေတာင္းပန္ခ်က္ အရ ၅၂ ရက္ႏွင့္ပင္လူ၀တ္လဲခဲ့ရေပသည္။

ႏွစ္သက္ေသာနည္းမ်ား

ရဟန္းျပဳခဲ့စဥ္က အထက္ပါ ငယ္ဆရာေတာ္၏ နည္းနာနိသွ်အတိုင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထို ့ေနာက္ ဤေခတ္တြင္ ေပၚေပါက္လ်က္ရွိေသာ (မဂ္ေပါက္ဖိုလ္ေပါက္ဆိုသည့္) နည္းနာနိသွ်အမ်ိဳးမ်ိဳးအတိုင္းေသာ္ လည္းေကာင္၊ က်င့္ၾကံအားထုတ္ခဲ့ဖူးရာ ကၽြႏု္ပ္အႏွစ္သက္ဆံုးေသာနည္းမွာ စိတၱာနုပႆနာေခၚ ၀ိပႆနာ ရႈနည္းႏွင့္ မာလုက်ပုတၱႏွင့္ ဗာဟိရတို ့အား ဗုဒၶကိုယ္ေတာ္တိုင္ ညႊန္ျပသည့္ “ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ” နည္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

စိတၱာနုပႆနာရႈပံု

ကၽြႏု္ပ္သည္ စိတၱနုပႆနာရႈမွတ္ရာ၌ အတြင္းႏွင့္အျပင္ (အာရံုႏွင့္အာရမၼဏိက) တိုက္မိျခင္းျဖစ္ေပၚလာသည့္ (၀ိဥာဏ္) စိတ္ကိုသိေအာင္ ၾကိဳးစားပါသည္။ ဥပမာ မ်က္စိႏွင့္ အဆင္းတိုက္မိေသာ အခါ “ျမင္စိတ္” ျဖစ္လာျခင္းကိုသိ၍၊ နားႏွင့္အသံတိုက္မိေသာအခါ “ၾကားစိတ္” ျဖစ္လာသည္ဟု သိေအာင္ သတိျပဳကာ ေစာင့္ၾကည့္ပါသည္။ ဒြါရေျခာက္ပါးရွိသည့္အနက္ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္ကာယတည္းဟူေသာ ဒြါရမ်ား၌ တိုက္မိျခင္းထက္ မေနာဒြါရႏွင့္ ဓမၼာရံုတို ့တိုက္မိျခင္းသည္ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာပိုမိုသည္ဟု ေတြ ့ရပါသည္။ (ဆိုလိုရင္းမွာ လူသတၱ၀ါသည္ ၾကံစည္စိတ္ကူးေနျခင္းမ်ားျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ၾကရသည္ဟု သိရသည္ဟူလို) ယင္းကဲ့သို ့စိတ္ျဖစ္တိုင္း သိေအာင္ရႈမွတ္ရာတြင္ ပထမ၌ တစ္ခုတည္းေသာစိတ္ကေလးသည္ ျမင္ခ်ည္တစ္ခါ၊ ၾကားခ်ည္တစ္လွည့္၊ စဥ္းစားခ်ည္တစ္ဖံု၊ ေတာင္ခုန္ေျမာက္ခုန္ ခုန္လ်က္ရွိသည္ဟု မွတ္ထင္မိပါသည္။

သဲလြန္စရျခင္း

ထိုကဲ့သို ့သတိျမဲျမဲရႈမွတ္၍ တစ္ႏွစ္ခြဲခန္ ့ၾကာရွိေသာအခါ တစ္ေန ့သ၌ ကၽြႏု္ပ္သည္ တစ္စံုတစ္ခုကို ၾကည့္လ်က္ ရွိစဥ္ တစ္ေယာက္ေသာသူက ကၽြႏ္ုပ္၏နာမည္ကို ေခၚလိုက္သည္ႏွင့္ ရုတ္ကနဲ လွည့္ၾကည့္လိုက္ရာတြင္ ဘြားကနဲ အသိဉာဏ္တစ္ခု ေပၚလာ၍ ဒိတ္ကနဲျဖစ္သြားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္သိလိုက္ရသည္မွာကား အသံၾကား၍လွည့္ၾကည့္လိုက္ေသာ တစ္ခဏတြင္ “ျမင္စိတ္” ခ်ဳပ္သြား၍ “ၾကားစိတ္” ျဖစ္ေပၚလာသည္ဟူေသာ အသိဉာဥ္ပင္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္မွာထိုအသိဉာဏ္ေၾကာင့္ အလန္ ့တၾကားႏွင့္ တအံ့တၾသ ျဖစ္သြားမိပါသည္။ ဤတြင္တစ္ခုတည္းေသာစိတ္က ဤမွထိုမွ ခုန္ေနျခင္းမဟုတ္။ တစ္အာရံုအျပီးတြင္ ကုန္ဆံုးသြာ၍ အျခားတစ္အာရံုတြင္ အသစ္ျဖစ္လာသည္ဟု ထိုးထြင္း၍ သိျမင္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤတြင္ ငယ္စဥ္က ဆရာေတာ္ဘုရားသင္ၾကားခဲ့သည့္ “ဓူရဂၤမံ ဧကစာရံ” ဟူေသာပါဠိေတာ္အရ တစ္ခုခ်ဳပ္ျပီးမွ တစ္ခုျဖစ္ျခင္းဆိုသည္ကို အသည္းႏွလံုးတည္းမွ သေဘာက်နိဳင္သျဖင့္ အၾကီးအက်ယ္ ၀မ္းသာမိပါေတာ့သည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ကၽြႏု္ပ္မွာ စိတ္အေၾကာင္းကို လက္ေတြ ့သိျမင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ သဲလြန္စရခဲ့ပါသည္။

ဥဒယဗၺယဉာဏ္ေပၚျခင္း

စာေပသမား၀ိုင္းတစ္ခုတြင္ စကားစပ္မိသည္ႏွင့္ ဤအျဖစ္အပ်က္ကို ေျပာျပမိရာ “ခင္ဗ်ားကစိတ္အေၾကာင္းကို ခုမွသိတာကိုးဗ်။ ျမတ္စြာဘုရားက ဓူရဂၤမံ-ဧကစာရံ အသရိရံ-ဂူဟာသယံ လို ့ ေဟာထားတယ္ မဟုတ္ဘူးလားဗ်” ဟု ၀ိုင္း၍ေျပာၾကသည္။ ဤသို ့ေသာအျခင္းအရာမ်ိဳးေၾကာင့္ “စာသမားမ်ား” ႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းကို ကၽြႏု္ပ္ေရွာင္ကြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို ့ေသာ္ ၄င္းတို ့အနက္ တစ္ေယာက္ေသာသူက စဥ္းစားဉာဏ္ရွိပံုရသည္။ ထိုသူက “ခင္ဗ်ားျဖစ္ပံု ေကာင္းတယ္ဗ်။ စိတ္၏ ျဖစ္ပ်က္ျခင္းသေဘာတရားကို ယထာဘူတက်က် ျမင္လိုက္ျခင္းျဖစ္လို ့မို ့ ဥဒယဗၺယဉာဏ္လို ့ေခၚထိုက္တယ္ဗ်။ ေနာက္ေနာင္ ဘ၀မ်ားမွာ ဒီဉာဏ္ဟာ ခင္းဗ်ာ့အဖို ့ မဂ္အေျခဖိုလ္အေျချဖစ္ျပီး အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစနိဳင္ပါတယ္” ဟုေျပာေဖာ္ရပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္သည္ ဥဒယဗၺယဉာဏ္ေပၚျခင္းကို လက္ခံေသာ္လည္း ေနာင္ဘ၀မ်ားက်ကာမွ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ရမည္ ဆိုခ်က္ကိုမူ ၀မ္းထဲက က်ိတ္၍ ျပံဳးမိပါေတာ့သည္။


ဆက္လက္ေဖၚျပေပးပါမည္။

ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္
၂၀၀၉ ခု၊စက္တင္ဘာလ(၂၂)ရက္၊ည(၈)နာရီ ကူးတင္ပါသည္။
 

အုန္းမႈတ္ခြက္၏ ပဲ႔တင့္သံမ်ား ျပန္ၾကားခ်က္မ်ား(မေကြး၀င္းျမင့္)

၃၃။ လား႐ႈိးက ရဲေဘာ္

ရဲေဘာ္တစ္ဦးသည္ လား႐ႈိးက ေဆး႐ုံမွာ သြက္ခ်ာပါဒေလျဖတ္ေရာဂါေၾကာင့္ ေျခာက္လမွ် အိပ္ရာထက္ ပက္လက္ျဖစ္ေနရ၏။ သူ႔ကို ထမင္းခြံ႔ေပးရသည္။ တစ္ေန႔ သင့္ဘ၀ မဂၢဇင္းတြင္ စာေရးသူ၏ အုန္းမႈတ္ခြက္နင္း ေဆာင္းပါးကို ခုတင္နီး လူနာ တစ္ဦးက ဖတ္ျပသျဖင့္ သူသည္ စိတ္၀င္စားလွ၍ လူႏွစ္ေယာက္ အကူအညီျဖင့္ အုန္းမႈတ္ခြက္နင္းသည္။
သုံးလနင္းသည္။ ေပ်ာက္ကင္းသြားသည္။ သြားႏိုင္လာႏိုင္ အေကာင္းပကတိျဖစ္လာေတာ့ ၀မ္းသာပီတိ ျဖစ္လွ်က္ လားရိႈးေစ်းထဲမွာမီးရထားေပၚမွာ ဇီ၀ိတ ဒါနအျဖစ္ ထိုရဲေဘာ္က ေလျဖတ္လွ်င္ အုန္းမႈတ္ခြက္နင္းၾကဖို႔ တိုက္တြန္းသည္။ လႈံ႔ေဆာ္သည္။သူခံစားရသည့္ ေ၀ဒနာ ေပ်ာက္ကင္း၍ ကုသိုလ္လဲရေအာင္ တာ၀န္ႀကီး တစ္ရပ္ပမာ ေဟာေျပာသည္။ ဤအေၾကာင္းကို စာေရးသူ၏ မိတ္ေဆြ အမ်ဳိးသမီး လား႐ိႈးကို ခရီးထြက္ရာမွာ ေတြ႔ျမင္ၾကားသိခဲ့ရပုံကို အျပန္မွာ ၀င္ေျပာျခင္းျဖစ္၏။
“ေဒၚေဒၚရယ္ ၊ အဲဒီရဲေဘာ္ေလးရဲ႕ လိပ္စာကေလး ေတာင္းခဲ့ေရာေပါ့၊ ကၽြန္ေတာ့္ စာအုပ္ ဒုတိယအႀကိမ္မွာ ထည့္လိုက္ခ်င္လွတယ္”
စာေရးသူက ေျပာေတာ့…
“ေအးေလ၊ ေဒၚေဒၚလဲ ဒီလိုမွန္း မသိဘဲကိုး”၃၄။ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးစိုးသန္း

မေကြးသို႔ ယဥ္ေက်းမႈ ကဇာတ္ အမွတ္၉၂) ေရာက္လာသည္။ စီမံကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္လာသူက ဒါ႐ိုက္တာ ဦးစိုးသန္း။ ဟုိတုန္းက ေတးယမုံ ဦးစိုးသန္း အမည္ျဖင့္ ေတးသံခ်င္းေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ ေရးသည္။ ယခုေတာ့ ယဥ္ေက်းမႈ အမွတ္(၂)မွာ အရာရိွ ဒါ႐ိုက္တာ လုပ္ေနသည္။ ပ႑ိတ ကုမၼာဇာတ္လမ္းသည္ သူ႔လက္ရာ ျဖစ္သည္။
သူတို႔ ဇာတ္အဖြဲ႔ ေရာက္လာေတာ့ ဦးစိုးသန္းႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ ေပါင္းေဟာင္း သင္းေဟာင္း။
သူတို႔ ေရာက္လာလွ်င္ အိမ္ရွင္ျဖစ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္က တာ၀န္ေက်ရသည္။ သည္တစ္ေခါက္ေတာ့ သူက…
“ ဘာမွ လုပ္မေနနဲ႔၊ ဘယ္မလဲ ခင္ဗ်ားေရးတဲ့ အုန္းမႈတ္ခြက္နင္း ေရာဂါကင္း စာအုပ္၊ ရန္ကုန္မွာ ၀ယ္မရဘူး၊ အဲဒါ တစ္အုပ္ရေအာင္ လုပ္ေပးပါ” ဟု ဆို၏။
ၿပီးေတာ့သူက..
“ က်ဳပ္ ခင္ဗ်ားေရးတဲ့ ေဆာင္းပါ ဖတ္ၿပီးကတည္းက နင္းလာတာ ေကာင္းသဗ်ာ၊ ဟိုတုန္းကမ်ား ခါး ခဏခဏ နာတာ၊ အိမ္သာ တက္ဖို႔ဆိုရင္ ေၾကာက္ေတာင္၊ ေၾကာက္တယ္၊ မထိုင္ႏိုင္ဘဲကိုး၊ အေၾကာေတြတင္းၿပီး သိပ္နာတာ၊ ဒါနဲ႔ ကိုရင္ေျပာတဲ့ နည္းအတိုင္း၊ နင္းလိုက္တာ ဒီတစ္ပတ္၊ ႏွစ္ပတ္အတြ္း ခါးနာႀကီးလဲ မရိွေတာ့ဘူး၊ ဇက္ေၾကာလဲ တင္းမေနေတာ့ဘူး၊ က်န္းမာေရးအတြက္ တကယ္ဟန္က်သကိုး၊ ဒါေၾကာင့္ ႐ုံးမွာ တစ္စုံ၊ အိမ္ လလာေဆာင္မွာ တစ္စုံ၊ အိမ္ခန္းမွာ တစ္စုံ၊ ေဟာ- ခုဇာတ္က ထြက္လာတာလဲ တစ္စုံပါတယ္”
ဦးစိုးသန္းကို ေျပာေနတုန္း ကိုမင္းၾကည္( မင္းၾကည္-ယဥ္ေက်းမႈ ကေလာင္အမည္ျဖင့္ ေဆာင္းပါးေရးေနသူ) ေရာက္လာ၏။
“ ဟုတ္သဗ်ာ၊ ခင္းဗ်ားနည္း ေကာင္းသဗ်၊ ဆရာ ဦးစိုးသန္း အုန္းမႈတ္ခြက္ကေလး ႏွစ္လုံးပါလာတာ က်ဳပ္တို႔ဇာတ္က လူေပါင္း တစ္ရာ့ သုံးဆယ္ရိွတယ္။ အဲဒါ တစ္ေယာက္ၿပီး တစ္ေယာက္ တက္နင္းတာ ခုဆိုရင္ အုန္းမႈတ္ခြက္ကေလးကို ေခ်ာေနတာပဲဗ်” ဟူ၏။၃၅။ အုန္းမႈတ္ခြက္ ေပ်ာက္မႈေၾကာင့္ ရပ္ကြက္ တရား႐ုံးေရာက္

တစ္ေန႔ စာေရးသူသည္ မေကြးက အလုပ္႐ုံ အလုပ္သမား ဥပေဒ စစ္ေဆးေရး အရာရိွ ဦးသန္းေအာင္ႏွင့္အတူ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕သို႔ သြားသည္။ နတ္ေမာက္ဗိုလ္တဲမွာ တည္းသည္။ ညေန(၅)နာရီေလာက္တြင္ ရပ္ကြက္ထဲ ဆူဆူညံညံ ၾကားရသည္။ ဘာျဖစ္တာလဲဟု ဗိုလ္တဲေစာင့္ကို ဦးသန္းေအာင္က ေမးသည္။
“ အလကား ပါ ဆရာ ရယ္၊ အုန္းမႈတ္ခြက္ဆိုလား၊ အဲဒီစာအုပ္ကို တစ္ေယာက္က ငွားသတဲ့၊ ျပန္ေတာင္းေတာ့ ေပ်ာက္ၿပီေျပာေတာ့ အဲဒါ ရန္ျဖစ္ၾကတာပဲ၊ ခု ရပ္ကြက္ တရား႐ုံး ေရာက္သြားၾကေလရဲ႕ ”
ဦးသန္းေအာင္က စားပြဲတင္ စာေရးေနေသာ ကၽြန္ေတာ့္ကို ပခုံးတြန္႔ျပ၏။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ေခါင္းငံု႔ၿပဳံးေနလိုက္ရသည္။၃၆။ မြန္ျပည္နယ္က စာအား အေၾကာင္းျပန္ရ


မြန္ျပည္နယ္က အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက ေမးသည္။ သူ႔မွာ ကိုယ္၀န္ (၇)လရိွပါသည္။ အုန္းမႈတ္ခြက္နင္းလို႔ ျဖစ္ပါ့မလားဟူေသာ အေမးျဖစ္သည္။ အုန္းမႈတ္ခြက္နင္းလို႔ ျဖစ္ပါ့မလားဟူေသာ အေမးျဖစ္သည္။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔အေမးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အားလုံးသိေအာင္ ေျဖၾကားရေသာ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏႈတ္ငံုရိွသည္မွ ေမြးဖြားသည္အထိ အုန္းမႈတ္ခြက္ နင္းႏိုင္းပါသည္။ အက်ဳိးကား အေညာင္းေျပၿပီး အေၾကာမ်ား ေလ်ာ့သည္အျပင္ မနာက်င္ဘဲ လြယ္ကူစြာ ေမြးဖြားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ား နင္းၾကပါဟူလို။
ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ား ၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား နင္းေသာအခါ သိပ္ခၽြန္လြန္းအားႀကီးေသာ အုန္းမႈတ္ခြက္ကို မနင္းဘဲ ေျပေျပေခ်ာေခ်ာမ်ားကိုသာ ရွာႀကံ၍ နင္းက အက်ဳိးပိုမို ထိေရာက္ပါသည္။ အုန္းမႈတ္ခြက္နင္းၾကရာတြင္ ဖင္ဘက္ေခါင္းဘက္ မ်က္ကြင္းပါသည့္ဘက္ မေရြးပါ။ အားလုုံးနင္းႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မ်က္ကြင္းပါသည့္ဘက္တြင္ ရွမွာ စိုးသည့္အတြက္ ေခ်ာေမြ႔စြာ ျပဳလုပ္အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

အမွတ္(၆)၊ မဲထီးလမ္း၊ ေစ်းရပ္၊ မေကြးၿမိဳ႕၃၇။ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ကစာ


ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ရွမ္းလူထုကေတာ့ အုန္းမႈတ္ခြက္နင္းသည္ကို က်က် နန လက္ခံပါသည္။ စာအုပ္၀ယ္မရပါ။ စာအုပ္အငွားဆိုင္တြင္ ငွားဖတ္ၾကပါသည္။ တစ္ေန႔ ငွားရမ္းခ ၇- က်ပ္အထိ ယူေနၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ထုတ္လွ်င္ ရွမ္းျပည္ေဒသကို စာအုပ္မ်ားမ်ားရေအာင္ ပို႔ေပးဖို႔ တိုက္တြန္းပါရေစ။


ခင္ေမာင္
သတင္းေထာက္
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၃၈။ မေသေကာင္း မေပ်ာက္ေကာင္း ႏိုင္ငံ့သားေကာင္း


တစ္ေန႔ စာေရးသူထံသို႔ လူရြယ္တစ္ဦး ေရာက္လာသည္။ ကၽြန္ေတာ့္အမည္ကို ေမးသည္။
“ ကၽြန္ေတာ္ ကို၀င္းျမင့္ပါခင္ဗ်ာ၊ ဘာအကူအညီမ်ား ေပးရမလဲ”
“ ေၾသာ္…ဆရာ့ကို တမင္ေတြ႔ခ်င္လြန္းလို႔ လာခဲ့တာပါ။ ဒီလိုပါ၊ ဆရာဟာ ကၽြန္ေတာ့္ ေက်းဇူးရွင္ပါ။
“ ဗ်ာ၊ ဘာျဖစ္လို႔ ”
“ ဒီလိုပါ ခင္ဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ့္ နာမည္ ရဲေဘာ္ေရႊရပါ။ ဆက္သြယ္ေရး တပ္ကပါ၊ ကၽြန္ေတာ္ ေရွ႕တန္း စစ္မ်က္ႏွာမွာ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနတုန္း၊ ညာဘက္ေျခေထာက္ ေကြးမရ၊ ဆန္႔မရ ျဖစ္သြားပါတယ္”
“ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ”
“ ကၽြန္ေတာ့္တို႔ ေရွ႕တန္း စစ္မ်က္ႏွာမွာ အင္မတန္ ေအးပါတယ္၊ ႏွင္းကလည္း က်တယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရဲေဘာ္ေတြက ကိုယ္ခံ က်န္းမာေရးေတြ ေကာင္းလြန္းလို႔သာေပါ့၊ ဒါေပမယ့္ ဆရာရယ္၊ တစ္ခါတစ္ေလ ေသြးနဲ႔ကိုယ္ဆိုေတာ့ အဆင္မသင့္တဲ့အခါ ဖ်ားတာ နာတာ ရိွသေပါ့ နည္းပါတယ္။ အဲဒီေန႔ကေတာ့ စက္ခလုတ္ခုံ အထမွာ ညာေျခေထာက္လွမ္းမရဘဲ ေခြက်သြားပါတယ္။ ေလးဘက္ေထာက္သြားရပါတယ္။ ေျခေထာက္ေကြးလိုက္ရင္ နာတာပဲ၊ ဆန္႔လိုက္ရင္လည္း သိပ္နာတာပဲ၊ ေဇာေခၽြးမ်ားေတာင္ ျပန္တယ္ဆရာ၊ ဒါနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ကို က်ဳိင္းတံု ေဆး႐ုံကို ပို႔တယ္ဆရာ၊ က်ဳိင္းတုံ ေဆး႐ုံမွာ ခုႏွစ္ရက္ ၾကာပါတယ္။ အေၾကာေရာဂါသည္ေတြ ထားတဲ့အေဆာင္မွာ ထားပါတယ္။ ဇနီးနဲ႔ ေယာကၡမမ်ားလည္း လိုက္လာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အျဖစ္က အိပ္ယာထက္ ပက္လက္ဆရာ၊ ညာေျခေထာက္ဆန္႔မရတဲ့အျပင္ ညာလက္ပါ လႈပ္လို႔မရေအာင္ ျဖစ္လာတယ္၊ ေကာ္ဖီေသာက္မလို႔ မတ္ခြက္ကို ကိုင္ၿပီး ပါးစပ္နားျဖည္းျဖည္းေတ့ေတာ့မယ္ဆိုရင္ အေၾကာေတြက ဖ်င္းကနဲ၊ ဖ်င္းကနဲ ျဖစ္သြားၿပီး မတ္ခြက္လြတ္က်ေတာ့တာပဲ၊နာရီနဲ႔ အမွ် ခံစားေနရေတာ့ လူလဲ ပိန္ခ်ဳံးလာတယ္၊ မိန္းမကလည္း ကၽြန္ေတာ္ ေသေတာ့မွာပဲ ဆိုၿပီး ငိုတယ္၊ ဆရာ၀န္ႀကီးကေတာ့ အေကာင္းဆုံးေဆးေတြ၊ စားေဆးေသာက္ေဆးေတြနဲ႔ က်က်နန ျပဳစုယုယပါတယ္”
သူက စကားကို ေခတၱရပ္ၿပီး..
“ အင္း… ဆက္ေျပာပါဦး”
“ တစ္ေန႔ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ အစ္ကို တစ္ေယာက္ လူနာလာေမးတယ္၊ သူက မိတ္ေတြ တစ္ေယာက္ အုန္းမႈတ္ခြက္နင္းလို႔ အေၾကာေရာဂါေပ်ာက္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ့္ကိုလည္း နင္းဖို႔ တိုက္တြန္းသည္၊ အဲဒီတုန္းကေတာ့ ဆရာ့ စာအုပ္ထြက္ခါစ၊ ေကာင္းေကာင္းႀကီး ကၽြန္ေတာ္မွတ္မိတယ္၊ ေအာက္တိုဘာလႀကီး၊ ေနာက္တစ္ေန႔ အစ္ကိုက အုန္းမႈတ္ခြက္ ႏွစ္လုံးယူလာၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ကို နင္းခိုင္းတယ္၊ အေပ့ါအပါးသြားဖို႔ မတ္တပ္ရပ္က ေျခလွမ္းတာေတာင္မွာ အသည္းခိုက္ေအာင္ ေ၀ဒနာ ခံစားေနရတာ၊ အုန္းမႈတ္ခြက္နင္းဖို႔ ကိစၥကို မစဥ္းစား၀ံ့ဘူး၊ ေဘးနားက ခုတင္နားနီးလူေတြက ကန္႔ကြက္ၾကတယ္၊ တစ္ခ်ဳိ႕က ေျပာင္ၾက ေနာက္က်သေပါ့ေလ၊ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ေပ်ာက္ခ်င္တဲ့ စိတ္ေၾကာင့္ လူဆိုတာ ခံစားေနရတဲ့ ေရာဂါ ေပ်ာက္မယ္ဆိုရင္ ဘာလုပ္ရ လုပ္ရေပါ့ ဆရာရယ္။ ဒါနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ နင္းဖို႔ စရေတာ့တာပဲ၊ မိန္းမက တစ္ဖက္၊ အစ္ကိုက တစ္ဖက္ တြဲေစၿပီး ငါးမိနစ္ေလာက္ နင္းလိုက္ နားလိုက္၊ ဒီလိုနဲ႔ သုံးရက္ေလာက္ရိွေတာ့ သိသိသာသာ သက္သာလာတယ္၊ မဂၤလာဒုံ စစ္ေဆး႐ုံက ဆရာ၊ ဆရာမေတြ သိပ္အံ့ၾသသြားၾကတယ္၊ သူတို႔မ်က္စိေအာက္မွာ လုပ္ေနတာကိုး၊ ခုတင္နီးမိတ္ေဆြေတြလည္း နင္းကုန္ၾကတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ ရိွတုန္းက ခုတင္တိုင္မွာ အုန္းမႈတ္ခြက္ကေလးေတြ ကိုယ္စီနဲ႔ ခင္ဗ်။ ကၽြန္ေတာ္ အခု သုံးလ နားခြင့္ရပါတယ္။ အဲဒါ ဆရာ့ကို အမွတ္တရ ေက်းဇူးျပဳခ်င္လြန္းလို႔ လာခဲ့တာပါဟု ေျပာသည္။သူ႔မ်က္ႏွာသည္ ၀င္းပေနသည္။ မ်က္လုံးအစုံသည္ ရႊမ္းလဲ့ေန၏။ သူ႔အသက္သုံးဆယ္၀န္းက်င္။သူ႔ကို ၾကည့္ၿပီး စာေရးသူ ၀မ္းသာပီတိ ျဖစ္လိုက္သည္မွာ ဆိုဖြယ္ရာ မရိွ။ စိတ္ထဲကလည္း ေၾသာ္…မေသေကာင္း မေပ်ာက္ေကာင္း ႏိုင္ငံေကာင္း ရတနာ က်န္းမာပါေစ၊ ခ်မ္းသာပါေစဟု ဆုေတာင္းမိေသး၏။၃၉။ ရခိုင္ကစာ

ဦး၀င္းျမင့္
စာေရးဆရာ သတင္းေထာက္
အမွတ္(၆)၊ မဲထီးလမ္း၊
ေရးရပ္၊ မေကြးၿမိဳ႕။

ရက္စြဲ၊ ၁၉၇၇ ခု၊ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္

အေၾကာင္းအရာ ။ ။ အုန္းမႈတ္ခြက္နင္း ေရာဂါကင္း ေရာဂါကင္း စာအုပ္ပို႔ေပးရန္ ကိစၥ

ေလးစားစြာျဖင့္
ဆရာ ဦး၀င္းျမင့္ခင္ဗ်ား-
ဆရာကိုယ္တိုင္ သုေတသန ျပဳစုေရးသား ထုတ္ေဖၚလိုက္ေသာ အုန္းမႈတ္ခြက္နင္း ေရာဂါကင္းစာအုပ္ကို လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ရက္ခန္႔က တပည့္တစ္ဦး လာျပ၍ ဖတ္႐ႈလိုက္ရပါသည္။ အဖတ္ရ၊ အသိရ ေနာက္က်လွသျဖင့္ အားမရလွပါ။ ၿပီး မာန္ေအာင္၊ သံတြဲ၊ စာအုပ္ဆိုင္ေတြကို ထပ္ဆင့္မွာေသာ္လည္း မရလိုက္ပါ။ မာန္ေအာင္ တစ္ၿမိဳ႕လုံး အုန္းမႈတ္ခြက္ေပါပါတယ္၊ အလကားလဲ ရပါတယ္။ အခုလို အုန္းမႈတ္ခြက္ တန္ဖိုး သိကုန္လို႔ ေစ်းေတြ အဆမတန္ တက္လာမွာ စိုးပါရဲ႕။ ဟုိလူဒီလူက အစ အုန္းမႈတ္ခြက္ နင္းၾကဖို႔ ေျပာေနၾကၿပီဆရာ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မိသားစုလည္း မေန႔ကစၿပီး နင္းေနၾကပါတယ္။ ဆရာေပးတဲ့ နည္းအတိုင္းပဲေပါ့၊ ညဘက္အိပ္ေပ်ာ္တာေတာ့ မေျပာလိုက္နဲ႔ေတာ့ ဆရာေရ၊ အိမ္သူခိုးကပ္တာေတာင္ သိမည္ မထင္ပါ။ ခုလို အဖိုးတန္တဲ့ စာအုပ္ေကာင္းက်မွ အပိုင္မရလိုက္လို႔ (စာေပ၀ါသနာအိုး) တစ္ဦးအေနနဲ႔ သိကၡာက်လွတယ္ ဆရာေရ။ ဒါေၾကာင့္ အႀကံတစ္ခုရၿပီး ဆရာတို႔ မေကြးၿမိဳ႕က ဆရာ့လက္မွတ္လည္း အမွတ္တရ ျဖစ္ေအာင္ ေရးထုိးၿပီး ေလေၾကာင္းက ဗြီပီပီနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ဆီ ပုိ႔ေပးေစလိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ။


အားကိုးလွ်က္
ဦးေသာင္းညြန္႔
(ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး)
ကမားအစိုးရ အလယ္တန္းေက်ာင္း
ကမားၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္
ရခုိင္ျပည္နယ္။၄၀။ အမ်ဳိးသားေရးျဖစ္သြားၿပီတစ္ေန႔ စာေရးသူ၏ ဆရာလဲျဖစ္ အစ္ကိုရင္းပမာ ခ်စ္ခင္ရေသာ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕ အစိုးရအထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးဦးေအာင္ဥာဏ္ႏွင့္ေတြ႔သည္။ သူက……
“ ေဟ့ေကာင္…မင္းစာအုပ္ စြံတယ္ေဟ့၊ တစ္ျပည္လုံးနင္းကုန္ၾကၿပီ။ အမ်ဳိးသားေေရး ျဖစ္သြားၿပီကြ ” ဟု ၀မ္းပန္းတသာ ေျပာပါသည္။
ဟုတ္ပါသည္။ တစ္ျပည္လုံးနင္းလွ်င္ တစ္ျပည္လုံး က်န္းမာၾကပါမည္။ တစ္ျပည္လုံး တစ္မ်ဳိးသားလုံးက်န္းးမာၾကလွ်င္မူကား ကုန္ထုတ္စြမ္းအား တိုးတက္၍ လုပ္အားအသီးအပြင့္ေတြ တျပည္လုံး အတူတကြ ခံစားၾကရမည္။ စာေရးသူတြင္ ယုံၾကည္ခ်က္ တစ္ခုရိွပါသည္။ ထိုယုံၾကည္ခ်က္မွာ စစ္မွန္ေသာ ေစတနာျဖင့္ ျပည္သူကို အလုပ္အေကၽြး ျပဳလွ်င္ ျပည္သူကလည္း ျပန္လည္ ဂုဏ္ျပလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသတည္း။
အုန္းမႈတ္ခြက္ နင္းျခင္းျဖင့္ ေရာဂါခပင္း ကင္းေ၀းၾကပါေစ။


၄၁။ ဘုန္းႀကီးေတြ သေဘာက်

၁၉၇၇ ခုႏွစ္၊ဥာဏ္လင္း စာေပတိုက္မွ “ အုန္းမႈတ္ခြက္နင္း ေရာဂါကင္း ” စာအုပ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုပင္ နာမည္မေခၚေတာ့ဘဲ “ အုန္းမႈတ္ခြက္ႀကီး ” ဟု ေခၚပါေတာ့သည္။ ယေန႔အထိ ေခၚတုန္း။
အခ်ိန္အားျဖင့္ (၁၂)ႏွစ္ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ သို႔ေသာ္ ယခုအထိ ဂယက္ထတုန္း။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္ပဲ။ အိမ္မွာေနသည္ မရိွ။ တစ္ၿမိဳ႕၊ တစ္ရြာ ေရာက္ေနတတ္သည္။ ေရာက္သည့္ ၿမိဳ႕ရြာတိုင္းမွာ အုန္းမႈတ္ခြက္ နင္းၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ တစ္ႀကိမ္မွ် မနင္းရလွ်င္ မေနတတ္ မထိုင္တတ္ဟု ဆို၏။ အခ်ဳိ႕ကေတာ့ ေညာင္းညာ ကိုက္ခဲမွ နင္းပါသည္ဟု ေျပာ၏။ ေတာင္ပုလု ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးးကေတာ့ ခႏၶာ၀န္ခ်ေတာ္မူသည္အထိ နင္းသြားပါသည္။ မဟာစည္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးလည္း ထုိနည္းလည္းေကာင္းပါပဲ။
တစ္ေန႔က ကမၻာေအး သာသနာေရးဦးစီးဌာနသို႔ ေရာက္၏။ မွတ္မွတ္ရရဆိုရေသာ္(၄-၅-၈၈)ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲအခ်ိန္ျဖစ္ပါေတာ့သည္။ သာသနာေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးအံ့ေမာင္ႏွင့္အတူ ဆုံပါသည္။ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးအံ့ေမာင္သည္ ေမာင္အံ့( မဟာ၀ိဇၨာ) ကေလာင္အမည္ႏွင့္ ဗုဒၶစာေပမ်ား က်မ္းႀကီး က်မ္းငယ္ အဆူဆူကို ျပဳစု ေရးသားခဲ့ေသာ စာေပ ပညာရွင္ တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။
ဆရာအံ့ႏွင့္အတူ စာေၾကာင္း၊ ေပေၾကာင္း ေျပာျဖစ္ပါသည္။
ဆရာအံ့က
“ေအးဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ား အုန္းမႈတ္ခြက္နင္း ေရာဂါကင္း စာအုပ္ကို ဘုန္းႀကီးေတြ သိပ္သေဘာက်တယ္ဗ်” ဟု ၀မ္းသာအားရ ေျပာ၏။
ဆရာအ့့ံေျပာသည့္အတိုင္း မွန္ပါသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား သေဘာက်ရျခင္း အေၾကာင္းမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ စာအံ စာက်က္ၾကရပါသည္။ သာသာနာေတာ္ အရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္ ဗုဒၶစာေပ ပိဋကတ္မ်ားကို ႏႈတ္ငံု အာဂုံရေအာင္ စာအံ၊ စာျပန္၊ စာတက္၊ စာက်က္၊ ဆြမ္းခံ၊ ၀ိနည္းေတာ္ႏွင့္အညီ ေနၾကရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေညာင္းညာ ကိုက္ခဲၾကပါသည္။ ညဥ့္မက်ိန္းစက္မီ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက “ ငါ့ေျခဖ၀ါးကို တစ္ေထာင္ဆစ္နဲပ နာနာေထာင္းစမ္းဟဲ့” ဟု မိန္ေတာ္မူတတ္၏။
“အုန္းမႈတ္ခြက္နင္း ေရာဂါကင္း” စာအုပ္ ထြက္လာေသာအခါ ဦးပဥၨင္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္မ်ားအတြက္ အံ၀င္ခြင္က် ျဖစ္သြားရပါေတာ့ည္။ ေညာင္းညာကိုက္ခဲလွ်င္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေျခဖ၀ါးအလည္ေခါင္ တံေတာင္ႏွင့္ ေထာင္းခိုင္းစရာ မလိုေတာ့ေပ။ မိမိတို႔ ကိုယ္တိုင္ စာအံမပ်က္ အုန္းမႈတ္ခြက္ေပၚ တက္နင္း ရင္းျဖင့္ ေရာဂါခပင္း ကင္းေ၀ေစပါေတာ့သတည္း။
၄၂။ အုန္းမႈတ္ခြက္နင္း အေျမာက္သံကင္း

ကၽြန္ေတာ္သည္ လားရႈိးၿမိဳ႕ ေဆးရုံအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာ ကေမၺာဇခင္လိႈင္၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ လား႐ႈိးၿမိဳ႕၀န္းက်င္ ေဒသေပါက္ တိုင္းရင္းေဆး၀ါးပင္မ်ား ေလ့လာခြင့္ရရိွပါသည္။ (၂၇-၂-၈၇) ရက္ေန႔တြင္ ေဒါက္တာ ကေမၺာဇခင္လႈိင္၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ တိုင္းရင္းေဆး ၀ါသနာရွင္မ်ား၊ သုေတသီမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံပါသည္။
ထို႔ေန႔ ညေနေစာင္းတြင္ လား႐ႈိးၿမိဳ႕ သိႏၷီလမ္း၊ တြင္ခုံစက္ျပင္ ဆရာႀကီး ဦးႀကီးခိုင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံပါသည္။
လား႐ႈိးၿမိဳ႕ ၊ ဦးႀကီးခိုင္ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးသူမွာ လား႐ႈိးၿမိဳ႕ “ ကဗ်ာဆရာ ေမာင္ပင္နီ(ေက်းလက္) ျဖစ္ပါသည္။
“ ဦးႀကီးခိုင္၊ ဒါစာေရးဆရာ မေကြး၀င္းျမင့္ပဲ၊ အဲအဲ..အဲ..အုန္းမႈတ္ခြက္” ဟု ခပ္ရႊန္းရႊန္းကေလး မိတ္ဆက္ေပးေတာ့ ဦးႀကီးခိုင္က ကၽြန္ေတာ့္ကို ၿပဳံးစိစိႏွင့္ ေခါင္းညိတ္ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။
“ ေအးဗ်၊ ခင္ဗ်ားကို ႀကဳံတုန္း ေျပာရအုံးမယ္၊ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္ေလာက္ကေပါ့၊ က်ဳပ္တို႔ လားရိႈးၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕လုံး ခင္ဗ်ား အုန္းမႈတ္ခြက္ဂယက္ သိပ္႐ိုက္ခတ္ေနတယ္၊ ေရပန္းစားၾကတယ္ေပါ့၊ က်ဳပ္လဲ သူေျပာငါေျပာနဲ႔ မဟုတ္ပါဘူး၊ က်က်နန စာအုပ္ဖတ္ၿပီး ညတိုင္းနင္းအိပ္တာပါ၊အဲ…တစ္ညမွာေပါ့၊ ထုံးစံအတိုင္း အုန္းမႈတ္ခြက္နင္းၿပီး တခ်ဳိးတည္း က်ဳပ္အိပ္ေပ်ာ္သြားတာေပါ့။ မနက္လင္းေတာ့ က်ဳပ္တပည့္တစ္ေယာက္က ဘာေျပာတယ္မွတ္သလဲ၊ သူေျပာတာက ဆရာရယ္…ညက ေသာင္းက်န္းသူေတြက ျခင္ေတာင္ကေနၿပီး အေျမာက္နဲ႔ လွမ္းထုတာ ဆရာရဲ႕။ တစ္ၿမိဳ႕လုံး တထိတ္ထိတ္တလန္႔လန္႔နဲ႔ မအိပ္ရဘူး၊ ဟင္းဆရာကျဖင့္ တေခါေခါနဲ႔ အိပ္ေမာက်ေနလိုက္တာ ၊ ႏိုးကို မႏိုးဘူးတဲ့။ အဲဒီေတာ့ က်ဳပ္က ျပန္ေျပာလိုက္တယ္။ ဟေကာင္ေတြရ၊ ငါက အုန္းမႈတ္ခြက္နင္း အိပ္တာကြ၊ ဒါေၾကာင့္ အုန္းမႈတ္ခြက္နင္း အေျမာက္သံကင္းကြ..ဟား ..ဟား .ဟား က်ဳပ္တို႔ လား႐ႈိးမွာ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္ေလာက္ ၀န္းက်င္ေလာက္က အခုလို မေအးခ်မ္းေသးဘူး ဆရာ၊ အလစ္လစ္မွ အေျမာက္နဲ႔ ထုခ်င္တယ္” ဟုတြင္ခုံ စက္ျပင္ဆရာႀကီး ဦးႀကီးခိုင္က ေျပာပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္က …
“ ခုေကာ ဦးႀကီးခိုင္ အုန္းမႈတ္ခြက္ နင္းေသးလား”
နင္းတာေပါ့ဗ်ာ၊ သိပ္နင္း၊ နင္းမွလဲ အိပ္ေကာင္းတာဗ်” ဟူ၏။


၄၃။ ႏွလုံးခုန္ သိပ္ျမန္ေနသူ တစ္ဦး

သူကေတာ့ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ စ၀္စံထြန္း ေဆး႐ုံႀကီးမွ ဘ႑ာစိုး ဦးအုန္းျဖစ္ပါသည္။ ဦးအုန္းသည္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ သိေဟာင္း ကၽြမ္းေဟာင္း ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္တိုင္း ဓာတ္ပုံ သန္းေ၀( ေတာင္ႀကီး)ႏွင့္ သတင္းေထာက္ခင္ေမာင္၊ ၿမိဳ႕လယ္ ဓမၼာ႐ုံေဂါပက တြဲဘက္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းေအးတို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံသလို ဦးအုန္းထံသို႔ ေရာက္ေလ့ရိွပါသည္။ (၂၀-၅-၈၆)ရက္ေန႔က ဦးအုန္းႏွင့္ ေတြ႔ေတာ့ ဦးအုန္းက…
“ဆရာ ၀င္းျမင့္ရာ၊ က်ဳပ္ဗ်ာ ဟုိတစ္ေလာက ႏွလုံးခုန္သိပ္ျမန္ေနတာဗ်၊ ႏွလုံးခုန္ေတာ့ မူးတာေပါ့ဗ်ာ၊ ေခါင္းကို ေနာက္ေနတာပဲ၊ အိပ္ရာထဲလွဲေနရတယ္။ က်ဳပ္က ျပည္နယ္ေဆး႐ုံ ဘ႑ာစိုးဆိုေတာ့ ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီး၊ ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳ၊ ေဆး႐ုံအလုပ္သမားေတြကအစ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္တယ္ေလ..။ ဒါေၾကာင့္ ေကာင္းေပ့ဆိုတဲ့ ေဆးေတြ ထုိးေပး၊ ေဆးေတြ ေကၽြးေပ့ါဗ်ာ၊ မေပ်ာက္ပါဘူးဗ်ာ၊ တစ္ေန႔ တစ္ျခား ပိုေတာင္ ဆိုးလာတယ္၊ အဲ က်ဴပ္တို႔ ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီးက ရန္ကုန္ကို ေဆးကုဖို႔ က်ဳပ္ကို တစ္ခါတည္း ေခၚတယ္၊ ရန္ကုန္ ေဆး႐ုံႀကီးမွာ ဆရာႀကီးက အပ္ႏွံ ေဆးကုေစတာေပါ့၊ ေဆး႐ုံမွာ တစ္လခြဲတိတိပါပဲဗ်ာ၊ သက္သာတယ္ ဆို႐ုံပါပဲ၊ မေပ်ာက္ပါဘူး၊ ဒါနဲ႔ ေတာင္ႀကီး ျပန္လာခဲ့တယ္။ ႐ုံးမတက္ႏိုင္ဘူးေပါ့ဗ်ာ၊ အိပ္ရာထဲ လဲွေနရတယ္”
ဦးအုန္းသည္ စကားကို ေခတၱရပ္ကာ ေရေႏြးၾကမ္းတစ္ခြက္ေကာက္ ေသာက္လိုက္သည္။
“ ခဏ ဦးအုန္း၊ ကၽြန္ေတာ္ မရွင္းတာေလး ေမးပါရေစဦး၊ ႏွလုံးသိပ္ခုန္တာ ဘယ္ေလာက္အထိ ျမန္လို႔လဲ”
“ ဟာ …တစ္မိနစ္ အႀကိမ္ ၉၀ ေက်ာ္တာ ၊ ေခါင္းကို မူးေနတာပဲ၊ အဲ..က်ဳပ္လဲ အိပ္ရာထဲ လွဲေနရတာ စိတ္ညစ္ စိတ္ပ်က္လာတယ္၊ ဘုရားစင္ေပၚကို လွမ္းၾကည့္လိုက္ေတာ့ ဘုရားစင္ေပၚမွာ ခင္ဗ်ား က်ဳပ္ကိုလက္ေဆာင္ေပးထားတဲ့ အုန္းမႈတ္ခြက္နင္း ေရာဂါကင္း ဆိုတဲ့ စာအုပ္ကေလး ေျပးျမင္တယ္။ စိတ္ေတာ့မရိွနဲ႔ဗ်ာ။ အဲဒီစာအုပ္ ခင္ဗ်ားေပးလို႔သာ ယူထားလိုက္ရတယ္။ ဖတ္မၾကည့္ျဖစ္ဘူး၊ အလုပ္ကလည္း မ်ားတာ တစ္ေၾကာင္းေပါ့ဗ်ာ၊ ခုေတာ့ ေရာဂါက ႏိွပ္စက္လာေတာ့ ေရာဂါေပ်ာက္ႏိုးႏိုး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကေလးနဲ႔ ဖတ္ၾကည့္မိတယ္၊ အၾကာႀကီး မဖတ္ႏိုင္ပါဘူး၊ နားနားၿပီး ဖတ္ရတယ္။ ခင္ဗ်ား စာအုပ္ထဲမွာ ႏွလုံးခုန္ႏႈန္းသိပ္ျမန္ရင္ နင္းရမယ္ ဆိုတာေတာ့ မပါဘူးဗ်၊ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ “ အုန္းမႈတ္ခြက္နင္းလို႔ ဆုိထားတာေၾကာင့္ ခံစားေနရတဲ့ ေရာဂါ ေပ်ာက္လို ေပ်ာက္ျငား၊ အုန္းမႈတ္ခြက္ နင္းၾကည့္ဖုိ႔ စိတ္ကူးမိတယ္။ အုန္းမႈတ္ခြက္က(၂)လုံးလိုတာဆိုေတာ့ အုန္းသီး ၀ယ္ၿပီး မိသားစု အုန္းထမင္းခ်က္စားၾကရေသးတယ္။ ဟဲ..ဟဲ က်ဳပ္ကေတာ့ အုန္းထမင္း မစားပါဘူး။ အုန္းမႈတ္ခြက္ ႏွစ္လုံးရိွရင္ပဲ ၀မ္းသာအားရ ေျမမွာေမွာက္ၿပီး ဘယ္/ညာ အႀကိမ္ တစ္ရာစီ နင္းလိုက္တယ္။ အမယ္..ဘယ္က ဘယ္လို အဆင္သင့္သြားလဲ မဆိုႏိုင္ဘူး။ ႏွလုံးခုန္ ပုံမွန္ ျဖစ္သြားသဗ်။ က်ဳပ္လဲ သိပ္၀မ္းသာသြားတယ္။ အံ့လည္း အံ့ၾသမိတယ္ေလ။ အိပ္လို႔လဲ ေကာင္းတယ္။ ဒါနဲ႔ွ ႏွစ္ရက္ေလာက္က်ေတာ့ ႐ုံးတက္ႏိုင္တယ္။ ဆရာ၀န္ေတြ ၊ ေဆး႐ုံ၀န္ထမ္းေတြကလဲ တအံ့တၾသ ေမးၾကျမန္းၾကတယ္။
က်ဳပ္ကေတာ့ ခင္ဗ်ား အုန္းမႈတ္ခြက္ကို သေဘာက်သြားၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ညတိုင္း ၊ အိပ္ရာ၀င္တိုင္း နင္းအိပ္တယ္။ စားလု႔ိေကာင္း၊ အိပ္လို႔ေပ်ာ္၊ ႏွလုံးခုန္ ပုံမွန္ျဖစ္ေနၿပီေလ။ ဒီလိုနဲ႔ ေျခာက္လေလာက္ ၾကာေတာ့ အုန္းမႈတ္ခြက္ မနင္းဘဲ ရက္ ၂၀ ရပ္ထားၾကည့္တယ္။ မၾကာဘူးဗ်ဳိ႕၊ ဒိတ္ဒိတ္ ဒိတ္ဒိတ္နဲ႔ ႏွလုံးခုန္ျမန္လာတယ္။ လူလဲ ထိတ္လန္႔သြားတယ္။ ညဥ့္ အိပ္ရာ၀င္တိုင္း ဘယ္ ညာ အႀကိမ္ တစ္ရာ တိတိ နင္းအိပ္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ၈ လတင္းတင္း ရိွပါၿပီ။ အိုေကပါပဲ။ ခင္ဗ်ား ေရာက္လာတာ အေတာ္ပဲ။ အဲဒီအေၾကာင္း ေျပာခ်င္ေနတာ ” ဟု ဦးအုန္းက အားရပါးရ ေျပာျပပါသည္။
ကဲ…စာရႈသူ မိတ္ေဆြ။ ႏွလုံးခုန္ ျမန္လွ်င္ အုန္းမႈတ္ခြက္ နင္းလွ်င္ ေပ်ာက္ကင္း သက္သာေၾကာင္း အစီရင္ခံပါရေစ။

ဆက္လက္ေဖၚျပေပးပါမည္။

ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္
၂၀၀၉ ခု၊စက္တင္ဘာလ(၂၂)ရက္၊ည(၇း၃၂)နာရီ ကူးေရးပါသည္။
 

ဆရာၾကီး ေရႊဥေဒါင္း၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ (၂)

ဆရာၾကီး ေရႊဥေဒါင္း၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ (၂)ကၽြႏု္ပ္ေတြ ့ေသာ စိတ္သဘာ၀ (၁)

ဆိုက္ကုိလုိဂ်ီပညာျဖင့္ သကၠာယဒိ႒ိ မျပဳတ္နိဳင္

ဗုဒၶ၏နည္းျဖင့္သာ တတ္နိဳင္သည္

ဥပုသ္ဇရပ္တစ္ခု၌ “စာတတ္ေပတတ္” ေခၚၾကေသာ လူၾကီးႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ ဆံုမိၾကရာ တစ္ေယာက္က-
“ကၽြန္ေတာ္တို ့တစ္ေတြအေၾကာင္းကို ခင္ဗ်ားက မဂၢဇင္းထဲမွာ ေရးတယ္ဆို၊ ကၽြန္ေတာ္တို ့ကေတာ့ မဂၢဇင္းဖတ္တဲ့အထဲက မဟုတ္ပါဘူး။ သူမ်ားကေျပာလို ့ၾကားရတာပါ။”

ကၽြႏု္ပ္။ ။ “ဘယ္လိုေရးတယ္ ၾကားလို ့လဲခင္ဗ်ာ”
ဒု-လူၾကီး။ ။ “ကၽြန္ေတာ္တို ့ကစာတတ္ရံုသာတတ္တယ္၊ ခင္ဗ်ားကေတာ့လက္ေတြ ့အလုပ္လုပ္တယ္ဆို”
ကၽြႏု္ပ္။ ။ “ခင္ဗ်ားတို ့လဲ လက္ေတြ ့အလုပ္လုပ္တယ္ဆိုလ်င္ ကၽြန္ေတာ္ေရးတဲ့ စာတတ္ေပတတ္ေတြထဲမွာ ခင္ဗ်ားတို ့မပါဘူးေပါ့။”
ပ-လူၾကီး။ ။ “ကၽြန္ေတာ္တို ့လက္ေတြ ့လုပ္တယ္လို ့ေတာ့ မေျပာလိုပါဘူူး။ သို ့ေသာ္ ခင္ဗ်ားလက္ေတြ ့လုပ္ပံု က ဘယ္လိုလဲသိပါရေစ။”
ကၽြႏု္ပ္။ ။ (အၾကံတစ္ခု ေပၚလာသည္ႏွင့္) “ႏႈတ္နဲ ့ေတာ့ ေရလည္ေအာင္ ေျပာမျပတတ္ဘူးခင္ဗ်ာ။ မဂၢဇင္းထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္ေရးျပမယ္။ ဖတ္ၾကည့္ၾကေတာ့”
ဒု-လူၾကီး။ ။ “ကၽြန္ေတာ္တို ့က မဂၢဇင္းဖတ္တဲ့ လူစားမ်ိဳး မဟုတ္ဘူး ခင္ဗ်။”
ကၽြႏု္ပ္။ ။ “ဒီလိုဆို ခင္ဗ်ားတို ့ဆံုးရံႈးတာေပါ့။”
ဒု-လူၾကီး။ ။ “ခင္ဗ်ာ၊ ဘယ္လိုမ်ား ဆံုးရႈံးပါလိမ့္”
ကၽြႏု္ပ္။ ။ “ဆံုးရံႈးတာကေတာ့ ဒီလိုပါ။ ကၽြန္ေတာ္အလုပ္လုပ္ပံုကို ခင္ဗ်ားတို ့ကသိခ်င္လို ့ ေမးတယ္ မဟုတ္လား။ ကၽြန္ေတာ့္ အေျဖကို မဂၢဇင္းထဲမွာ ခင္ဗ်ားတို ့ဖတ္မၾကည့္လိုဘူးဆိုလ်င္ ခင္ဗ်ားတို ့သိခ်င္တာ မသိရတဲ့အတြက္ ခင္ဗ်ားတို ့ဆံုးရံႈးတာေပါ့။”
ပ-လူၾကီး။ ။ “ေၾသာ္.....ဒီလိုလား။ ဒါျဖင့္လဲ ေစာင့္ဖတ္ၾကရေသးတာေပါ့ဗ်ာ။ ဘယ္ေတာ့ေလာက္ ေရးမွာလဲ”
ကၽြႏု္ပ္။ ။ “မူလတုန္းကေတာ့ ေရးဖို ့မၾကံရြယ္ေသးပါဘူး။ ခင္ဗ်ားတို ့နဲ ့ေတြ ့ရလို ့ေရွ ့အပတ္ ေရးပို ့မယ္ ၾကံတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ေတြ ့တာ ျမင္တာ ေရးေပမယ့္ စာနဲ ့မကိုက္လွ်င္ ေျပာျပေပါ့ဗ်ာ”
ဒု-လူၾကီး။ ။ “ခင္ဗ်ားစာနဲ ့ညွိျပီး ေရးမယ္မဟုတ္လား”
ကၽြႏု္ပ္။ ။ “ဒီလိုရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တရုတ္ျပည္သြားလို ့ျပန္လာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ျမင္ခဲ့ေတြ ့ခဲ့တာေတြ ေရးျပရာမွာ ဘယ္စာနဲ ့မွ ကၽြန္ေတာ္ညွိမေနဘူး။ ကိုယ္ေတြ ့ခဲ့တာေတြ ကိုယ္ေရးတာပဲ။ လက္ေတြ ့ဆိုလွ်င္ ဒီလိုပဲ ျဖစ္ရမယ္ မဟုတ္ဘူးလား”
ႏွစ္ေယာက္စလံုး။ ။ “တယ္လာတဲ့ လူပါကလား”
ကၽြႏု္ပ္။ ။ “ကၽြန္ေတာ္ေရးျပတာ တရုတ္ျပည္မဟုတ္ေသးဘူး ဆိုလ်င္လဲ ခင္ဗ်ားတို ့က ေျပာျပေပါ့”
ပ-လူၾကီး။ ။ “ဒီေလာက္ပဲ ေသခ်ာသလားဗ်ာ”
ကၽြႏ္ုပ္။ ။ “ကိုယ္ျဖစ္တာ ေတြ ့တာေတြကို ေရးတာေလာက္ေတာ့ ေသခ်ာတာေပါ့။ သို ့ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ ေရာက္ခဲ့တာဟာ ပီကင္းမဟုတ္ေသးဘူ။ စာဆိုနဲ ့မကိုက္ေသးဘူးဆိုလွ်င္လဲ ေ၀ဖန္နိဳင္ခြင့္ရွိတယ္”

ဆက္လက္ေဖၚျပေပးပါမည္။

ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္
၂၀၀၉ ခု၊စက္တင္ဘာလ(၂၂)ရက္၊နံနက္(၉)နာရီ ကူးယူတင္ပါသည္။
 

ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ႕က်င့္စဥ္(၁)(ဆရာႀကီးေရႊဥေဒါင္း)

ကၽြန္ေတာ္၏ ဘ၀အတြက္လမ္းေၾကာင္းမွန္အား ေရြးခ်ယ္ေပးေသာ စာအုပ္ေကာင္းျဖစ္၏။
ဤ စာအုပ္အား ရင္းႏွီးေသာမိတ္ေဆြမ်ားအား ၀ယ္၍လက္ေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။ အားမရ၍ ယခုဘေလာ့မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ ဆက္လက္ ဓမၼဒါနျပဴလိုက္ရပါသည္။ကူးယူခြင့္ျပဳေပးေသာ ၀ိမုတိၱရသ ဘေလာ့အား အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ရွာေဖႊေပးေသာ ကိုဖိုသားႏွင့္ စကား၀ါေျမ ဘေလာ့စာအုပ္စဥ္တို႔ကိုလည္း အထူးေက်းဇူးတင္မိပါသည္ခင္ဗ်ား.. ။

လူသားအားလုံး ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ရြင္လန္းခ်မ္းသာႏိုင္ၾကပါေစ…….။


ဘာသာေရး
ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္၀ိမုတၱိရသ (http://www.vimuttirasa.com)

Monday, May 11, 2009
ဆရာၾကီး ေရႊဥေဒါင္း၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ (၁)
Blogger's Preface

ဒီစာအုပ္ဟာ ကၽြန္ေတာ္ခဏခဏဖတ္ျဖစ္တဲ့ စာအုပ္မ်ားထဲမွ တစ္အုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ စာအုပ္ေလးက ပါးပါးေလးပါ။ ဆရာၾကီးကေတာ့ ဒီစာအုပ္ကို သူ ့ရဲ ့ဘာသာေရးစာေပေတြထဲမွာ Masterpiece လို ့သတ္မွတ္ထားခဲ့ ပံုရပါတယ္။ ဆရာၾကီးကို ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဘာသာျပန္စာေပေတြႏွင့္ဘဲ အသိမ်ားၾကပါတယ္။ ေနာက္ျပီး သူ ့ရဲ ့ဘ၀တစ္သက္စာမွတ္တမ္းစာအုပ္အထူၾကီးကိုလည္း ေတာ္ေတာ္ေလးသိၾကပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ ျမန္မာနိဳင္ငံျပင္ပေရာက္လာေတာ့ ဒီစာအုပ္ကို အင္တာနက္ေပၚမွာရွာၾကည့္တာ မေတြ ့ပါဘူး။ နီးစပ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ေမးၾကည့္ေတာ့လည္း မရွိၾကပါဘူး။ အဲဒါႏွင့္ ျမန္မာျပည္ ျပန္မွာလုိက္တာ အခုလက္ထဲေတာ့ ေရာက္လာပါျပီ။ ဆူနာမီဆရာေတာ္က ဒီစာအုပ္ကို ဖတ္ျပထားတဲ့ MP3 ေခြေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တခ်ိဳ ့ေနရာေတြမွာ မသင့္ေတာ္ဘူးလို ့ယူဆျပီးခ်န္ထားခဲ့တာေလးေတြရွိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက တခ်ိဳ ့က အၾကားအာရံုထက္ အျမင္အာရံုအားသန္တဲ့သူေတြက စာေလးဖတ္လုိက္ရမွ အားရၾကတာရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္အခုစာအုပ္ကို နဲနဲခ်င္း တင္သြားမယ္လို ့စိတ္ကူးပါတယ္။

ဆရာၾကီးရဲ ့ဘာသာေရးစာေပအယူအဆေတြႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သူ ့လက္ထက္ကစလို ့ယခုအခ်ိန္အထိ ေ၀ဖန္ခံ ေနရဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကေတာ့ သူ ့ရဲ ့စာေရးဟန္ႏွင့္ ဘာသာေရးအေပၚ ရိုးသားမႈကို သေဘာက် ပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး အယူအဆအမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲလြဲမႈေတြရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနႏွင့္ ကေတာ့ စာဖတ္သူမ်ား ကိုယ္တိုင္ ဖတ္ရႈ ေ၀ဖန္၊ စမ္းသပ္ၾကည့္ျပီး သင့္ေတာ္မယ္ထင္တာကို ယူျပီး၊ မသင့္ေတာ္ဘူး ထင္တာကို ပယ္လိုက္တာက ပိုေကာင္းလိမ့္မယ္ထင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မူရင္းအတိုင္းဘဲ အကုန္ေဖာ္ျပေပးသြား ပါမယ္္ခင္ဗ်ား။

ေလးစားစြာျဖင့္
၀ိမုတၱိသုခ
**********************************************************************

အမွာ

၀တၳဳေရးသမားတစ္ေယာက္၊ သတင္းစာသမား၊ တစ္ေယာက္က ေလာကုတၱရာေရးဆိုင္ရာ “စိတ္သေဘာ” အေၾကာင္းကို ကိုယ္ေတြ ့အေနျဖင့္ ေရးသားျခင္းအတြက္ အံ့ၾသမိသူမ်ားလည္း ရွိၾကေပလိမ့္မည္။ သို ့ျဖစ္ရ သည့္အထဲတြင္ ပါဠိပါ႒္သားမ်ား မပါရွိရံုသာမက ေရးပံုေရးနည္းမွာလည္း ျပတ္ျပတ္ေတာက္ေတာက္ တင္းတင္းမာမာရွိလွသည္ဟု စြပ္စြဲဖြယ္ ရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ အနည္းငယ္ ေျဖရွင္းလိုပါသည္။

စာအေရးအသားႏွင့္ပတ္သတ္၍ ေကာင္းပံုေကာင္းနည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကသည့္အနက္ သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္ ရွိေအာင္ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေပ်ာင္း ညက္ညက္ေညာေညာႏွင့္ နူးည့ံသိမ္ေမြ ့စြာ ေရးသားျခင္းအားျဖင့္ စာဖတ္သူ ၏စိတ္ဓါတ္ကို နူးညြတ္၍ပါလာေအာင္ ဆြဲေဆာင္နည္းကားတစ္မ်ိဳး၊ အဓိပၸါယ္ေပၚလြင္မႈႏွင့္ ရွင္းလင္းေစမႈကိုသာ အေလးေပး၍ ဒိုးဒိုးေဒါက္ေဒါက္ႏွင့္ ျဖန္းျဖန္းကြဲေရးသားနည္းလည္း တစ္မ်ိဳးရွိပါသည္။ ေလာကုတၱရာေရးရာႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ စာေပမ်ိဳးမွာ ဒုတိယနည္းမ်ိဳးထက္ ပထမနည္းမ်ိဳးသည္ သာ၍သင့္ေလ်ာ္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ေရွးအဆက္ဆက္က ဆရာ့ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ပထမနည္းအတိုင္း စီရင္ေရးသားၾကသည့္ အစဥ္အလာရွိျခင္းကို လည္းေကာင္း ကၽြႏု္ပ္နားလည္၍ ၀န္ခံပါသည္။ သို ့ရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္အဖို ့မွာ ေရးပံုေရးနည္းႏွင့္ပတ္သတ္၍ အစဥ္အလာအတိုင္း မလိုက္နာနိဳင္ေအာင္ ျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းႏွစ္ရပ္ ရွိပါသည္။

ပထမအေၾကာင္းမွာ အထက္ပါေကာင္းနည္းႏွစ္ရပ္ရွိသည့္အနက္ ကၽြႏု္ပ္ကိုယ္ႏိႈက္က ဒုတိယေရးနည္းကို ပို၍ ႏွစ္သက္လာခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္သက္ပတ္လံုး ေရးခဲ့ရသည္မ်ားမွာလည္း စြန္ ့စားခန္းမ်ား၊ စံုေထာက္ခန္းမ်ား၊ သတင္းစာေခါင္းၾကီးမ်ား၊ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ား စသည္တို ့ျဖစ္ေပရာ ၄င္းတို ့မွာ ပထမေရးနည္းမ်ိဳးထက္ ဒုတိယေရးနည္းမ်ိဳးသည္ သာ၍ေလ်ာ္ကန္သည္ဟု ထင္ျမင္ပါသည္။ ဤတြင္ ကၽြႏု္ပ္၏အၾကိဳက္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္၏အလုပ္ ကိုက္ညီလ်က္ရွိသည္ျဖစ္၍ တစ္သက္ပတ္လံုး ကၽြတ္ကၽြတ္ဆတ္ဆတ္ေရးတတ္ေသာ အေလ့အထံုတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

ဒုတိယအေၾကာင္းမွာ ကၽြႏု္ပ္သည္ “စိတ္သဘာ၀” အစရွိသည့္ ေလာကုတၱရာေရးရာ ေဆာင္းပါးမ်ိဳးကို “ေဒါသ” ပယ္နိဳင္ေသာ အဆင့္သို ့ေရာက္ကာမွ တိုင္းျပည္သို ့ ေရးသားတင္ျပမည္ဟု ၾကံရြယ္ထားခဲ့ပါေသာ္လည္း (ကၽြႏု္ပ္၏ “ေျဖာင့္ခ်က္” ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့ဖူးသည့္အတိုင္း) မခံခ်င္ေသာ အခ်င္းအရာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခုထက္ရင့္က်က္ေအာင္ မဆိုင္းေတာ့ဘဲ တံု ့ျပန္ေသာအေနျဖင့္ ေရးသားရသည္တြင္ “ကိုယ္ရည္ေသြး” ဟု စြပ္စြဲခ်င္စရာမ်ားလည္း ပါရွိေကာင္း ပါရွိေပလိမ့္မည္။ ကိုယ္ရည္ေသြးသည္ဟု အထင္ေရာက္သည္ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္ စာဖတ္သူသည္ စာေရးသူအေပၚတြင္ အထင္ေသးတတ္ျခင္းကိုလည္း ကၽြႏ္ုပ္နားလည္ပါသည္။

စာဖတ္သူမ်ားအား ကၽြႏု္ပ္ေတာင္းပန္လိုသည္မွာ အထက္ပါအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္၏စာတြင္ အလကၤာေဒါသ ျငိစြန္းျခင္း အစရွိေသာ အျပစ္မ်ိဳးကို ခြင့္လႊတ္၍ ကၽြႏု္ပ္ဆိုလိုေသာ အဓိပၸါယ္ကို ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ေဖာ္ျပမႈရွိ မရွိ၊ အေထာက္အထား အကိုးအကားမ်ားသည္ သဘာ၀က် မက် အစရွိသည့္ အခ်က္မ်ားကိုသာ ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္ျဖင့္ သံုးသပ္၍ ဆံုးျဖတ္ေစလိုပါသည္။

အခ်ဳပ္၌ ကၽြႏု္ပ္၏စာမ်ားသည္ ပရိသတ္ကိုေခ်ာ့၍ ဆြဲျခင္းမဟုတ္။ ေငါက္၍ေျပာသည့္ သေဘာမ်ိဳးပင္ အခ်ိဳ ့ေနရာ၌ ပါရွိသည္ျဖစ္ရာ ဟုတ္ မဟုတ္၊ မွန္ မမွန္၊ သဘာ၀က် မက်သည္သာ လိုရင္ျဖစ္၍ ျပတ္ျပတ္သားသား စဥ္းစားတတ္သူမ်ားအဖို ့ အထူးသျဖင့္ ရည္ရြယ္ေရးသားသည့္ စာမ်ားျဖစ္ပါသတည္း။

ေရႊဥေဒါင္း
၂၈-၆-၆၀

ဆက္လက္ေဖၚျပေပးပါမည္။

ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္
၂၀၀၉ ခု၊စက္တင္ဘာလ(၂၂)ရက္၊နံနက္(၉)နာရီ ကူးယူတင္ျပပါသည္။
 

လြယ္လြယ္ႏွင့္အဖိုးတန္ေသာနည္း ။ေက်းဇူးတင္လႊာ (မေကြး၀င္းျမင့္)

၃၀။ ေက်းဇူးတင္လႊာ

အထက္ပါ ေဆာင္းပါးမွာ ၁၉၇၆ ခု၊ စက္တင္ဘာလထုတ္ သင့္ဘ၀ မဂၢဇင္း အတြဲ ၂၄၊ အမွတ္၊ ၂ မွာ ျဖစ္ပါသည္။ “ အာေရာဂ်ံ၊ ပရမံ၊ လာဘံ”(က်န္းမာျခင္းသည္ မြန္ျမတ္ေသာ လာဘ္ႀကီးတစ္ပါးျဖစ္၏ ) ဟူသည့္အတိုင္း လူတိုင္းလူတိုင္း၏ က်န္းမာေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္သည့္ ဤစာတန္းငယ္ကို အခမဲ့ ကုသိုလ္ျဖစ္ ႐ိုက္ႏိွပ္ကမ္းလွမ္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ဤစာတမ္းပါ နည္းလမ္းကို ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေတြ သဂၤဟမ်ားပါ ေဆာင္းပါး မထြက္ေပၚမီကပင္ စမ္းသပ္ ေလ့က်င့္ခဲ့ရာ အမွန္အက်ဳိးရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရပါသျဖင့္ ယုံယုံၾကည္ၾကည္ျဖင့္ ေလ့က်င့္ၾကပါရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။
သင့္ဘ၀ မဂၢဇင္းတိုက္ရွင္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္းပါးရွင္ မေကြး ၀င္းျမင့္ အားလည္းေကာင္း၊ ဤကုသိုလ္ျဖင့္ စာတန္းျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသူ ဓမၼေဃာသက ဦးေမာင္ေမာင္အားလည္းေကာင္း၊ ေက်းဇူးတင္ရိွပါေၾကာင္း။

(၁-၂-၇၇)

အလွဴရွင္ ဦးစိန္႐ိုး
၇-ႀကိဳးစက္ ၂ လမ္း၊ လင္းလြန္းရပ္ကြက္
စမ္းေခ်ာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

၃၁။ နိဂုံး

တစ္ေန႔ စာေရးသူသည္ မေကြးေစ်းႀကီးအတြင္းသို႔ ေရာက္သြားပါသည္။ ေစ်းႀကီးအေရွ႕ဘက္တန္းတြင္ ရိွေသာ ဘသက္ေပါ အုန္းငွက္ေပ်ာဆိုင္နားသို႔ မေယာင္မလည္ ရပ္ၾကည့္ေနမိပါသည္။
ဘသက္ေပါသည္ အသက္ေျခာက္ဆယ့္ငါးႏွစ္ ပတ္၀န္းက်င္ေလာက္ ရိွပါမည္။ ေႏြေႏြ မိုးမိုးေဆာင္းေဆာင္း အက်ၤီ ၀တ္ေလ့ မရိွပါ။ အင္မတန္ေအးပါမွ စြပ္က်ယ္လက္စကႏွင့္သာ ေတြ႔ရတတ္ပါသည္။ စာေရးသူကား..
ဘသက္ေပါဆိုင္သည္ အုန္းသီး အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေရာင္းရသည္။ အုန္းရည္ ၊ အုန္းဆန္သာမက အုန္းမႈတ္ခြက္ပါရသည္ စာေရးသူ မေယာင္မလည္ အကဲခတ္ၾကည့္ေနစဥ္ အသက္ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္အရြယ္ခန္႔ရိွ မိန္းမငယ္တစ္သိုက္၀င္လာၿပီး ဘသက္ေပါထံမွာ အုန္းမႈတ္ခြက္ ေျခာက္လုံးကို တစ္လုံး တစ္က်ပ္ေပးၿပီး ၀ယ္ယူသြားပါသည္။
“ အဘ ဟိုအမ်ဳိးသမီးေတြ အုန္းမႈတ္ခြက္ေတြ ၀ယ္လွခ်ည့္လား ဘယ္ကလဲ ဘာလုပ္ၾကတာတုန္း”
ဘသက္ေပါက စာေရးသူကို အေတာ္ထူးသည့္ သူငယ္ပဲဟူေသာ အၾကည့္ျဖင့္
“ အုိး…သုူငယ္ မသိဘူးလား၊ အဲဒါ မေကြးေကာလိပ္ေက်ာင္းသူေတြကြယ့္၊ အုန္းမႈတ္ခြက္ ဆယ္လုံးေတာင္လိုခ်င္လို႔ မေန႔ညေနကတည္းက လာမွာထားတာ၊ ေပးရမယ့္သူေတြက မ်ားလြန္းလို႔ မနက္ျဖန္ ေလးလုံးယူပါလို႔ ေတာင္းပန္လႊတ္ရတယ္”
ဘသက္ေပါက အုန္းမႈတ္ခြက္ကို ဓားျဖင့္ အေခ်ာသတ္ေနရာမွာ ေျပာ၏။
“ဘာလုပ္ဖို႔ ၀ယ္ၾကာတာတုန္း အဘရဲ႕”
“ ေရာ..ခက္ၿပီ၊ မင္းမသိဘူးလား ခုတေလာ အုန္းမႈတ္ခြက္ ေရာဂါ ထေနၾကတာေလ”
“ဟင့္အင္း မသိေပါင္၊ ဘာလုပ္ဖို႔”
“ ဟ နင္းတာကြ နင္းတာ။ အုန္းမႈတ္ခြက္နင္းရင္ က်န္းမာေရးေကာင္းသတဲ့၊ ေလငန္း-ေသြးတိုး၊ ဇက္ေၾကာတက္ေတြပါ ေပ်ာက္သတဲ့”
“ဘေကာ နင္းၾကည့္ဖူးသလား၊ တကယ္အေညာင္းအကိုက္ေပ်ာက္ရဲ႕လား”
“ ေအး၊ ေပ်ာက္မေပ်ာက္ေတာ့ မသိဘူး၊ ငါလဲ အလုပ္မအားလို႔ နင္းမၾကည့္ရေသးဘူး၊ အုန္းမႈတ္ခြက္ ေရာင္းေကာင္းတာေတာ့ မတရားဘဲ”
“ ဘ အုန္းမႈတ္ခြက္ နင္းဖို႔ေကာင္းတယ္”
“ အင္း ညေတာ့ နင္းၾကည့္ဦးမယ္လို႔ စိတ္ကူးမိတာ”
“ ဒါနဲ႔ အုန္းမႈတ္ခြက္ တစ္လုံး ဘယ္ေလာက္လဲ အဘ”
“ တစ္လုံး တစ္က်ပ္ကြ”
“ မ်ားဘူးလား အဘရာ”
“ မမ်ားပါဘူး၊ မမ်ားဘူး ဟိုတုန္းက အုန္းမႈတ္ခြက္ကို လက္ကိုင္႐ိုးတပ္ၿပီး ေရမႈတ္လုပ္တယ္ ၊ ေဆးလိပ္ခြက္ လုပ္သုံးၾကတယ္၊ ခုအုန္းမႈတ္ခြက္နင္းဖို႔ ဆိုၿပီး ဟိုလူလာလဲ အုန္းမႈတ္ခြက္နင္းဖို႔၊ ဒီလူလာလည္း အုန္းမႈတ္ခြက္နင္းဖို႔နဲ႔။ (ခ်ီးမွပဲ) ခုတေလာ အုန္းမႈတ္ခြက္ ေရာဂါ ထ ထေနလိုက္ၾကာ လြန္ပါေရာ”
အဘိုးႀကီး ေျပာရင္း ဆိုရင္း ေဒါေဖာင္းလာ၏။ စာေရးသူလည္း ခတ္မဆိတ္ေနၿပီး ဘသက္ေပါဆိုင္ေရွ႕မွ အသာခြာခဲ့ရပါသည္။ ဓားမတို တစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ အုန္းမႈတ္ခြက္တစ္လုံး အေခ်ာသတ္ေနေသာ ဘသက္ေပါကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္သူဘယ္၀ါမွန္း မသိပါ။
မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ၊ ဘသက္ေပါဆိုင္ အုန္းမႈတ္ခြက္ လိႈင္လႈိင္ ေရာင္းေနရလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္ ၀မ္းသာပါသည္။
ျပည္သူေတြ၏ က်န္းမာေရး၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္တို႔မွ ပါေမာကၡမွ ေအာက္ေခါင္းရြက္ဗ်တ္ထိုးအထိ က်န္းမာမႈႏွင့္ ျပည့္စုံေနၾကလွ်င္ စာေရးသူသည္ ေလ့လာေရးသား ႀကိဳးပမ္းရက်ဳိးနပ္ၿပီ ဟူ၍။
အုန္းမႈတ္ခြက္ နင္းျခင္းျဖင့္ ေရာဂါခပင္း ကင္းေ၀းၾကပါေစ။


မေကြး၀င္းျမင့္
စာေပလုပ္သား အမွတ္(၀၀၁၆)
အမွတ္(၆)မဲထီးလမ္း။ ေစ်းရပ္၊ မေကြးၿမိဳ႕။၃၂။ လြယ္လြယ္ႏွင့္ တန္ဘုိးႀကီးေသာနည္း

အုန္းမႈတ္ခြက္နင္း ေရာဂါကင္း သတင္းမ်ားကို ဟိုကၾကား၊ ဒီကၾကားႏွင့္ ၾကားေနရသည္မွာ ၾကာၿပီ။ ၾကား႐ုံသာမဟုတ္။ ေရာက္ေလရာ အိမ္၊ ေက်ာင္းအခ်ဳိ႕တြင္လည္း အုန္းမႈတ္ခြက္မ်ားျပင္ဆင္ထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
စာေပႏွင့္ စတင္လႈံ႔ေဆာ္သူမွာ သင့္ဘ၀မဂၢဇင္းတြင္ သတင္းေထာက္ မေကြး ၀င္းျမင့္၏ ေဆာင္းပါးျဖစ္၏။ ေၾကးမုံတြင္လည္း လူထုေအာ္သံျဖင့္ အုန္းမႈတ္ခြက္ လႈံ႔ေဆာ္မႈ တစ္ရပ္ ဖတ္ရသည္။
မေကြး၀င္းျမင့္ကပင္ ယခု သီးျခား စာအုပ္ငယ္ျဖင့္ တင္ျပလႈ႔ံေဆာ္လာသည္ကို ေတြ႔ရျပန္သည္။ ႏွယ္ႏွယ္ရရ မဟုတ္။ အုန္းမႈတ္ခြက္ေၾကာင့္ ေရာဂါ ကင္းပုံကို ဆရာေတာ္ႏွင့္ လူေပါင္းမ်ားစြာတို႔၏ ဖြင့္ဟ ေထာက္ခံမႈႏွင့္ ကြင္းဆင္း ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ေနရပ္လိပ္စာမ်ားႏွင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။
သာမန္ အေညာင္းေျပမဟုတ္။ ေလငန္း၊ ေသြးတိုးေရာဂါမ်ားပင္ ေပ်ာက္ကင္းေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ကိုယ္ေတြ႔ ေထာက္ခံသူမ်ားတြင္ စာေရးဆရာ သတင္းေထာက္မ်ား အပါအ၀င္ လူထု ေဒၚအမာတိ္ု႔ပင္ ေတြ႔ရ၏
က်န္းမာေစေၾကာင္း အျခားနည္းလမ္းေကာင္းမ်ား ပူးတြဲပါရိွပါ၏။ ကၽြန္ေတာ္မူကား ဘာေရာဂါမွ် မရိွေစကာမူ စာအုပ္ဖတ္ၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ အုန္းမႈတ္ခြက္ႏွစ္လုံး ျပင္ဆင္လိုက္သည္။ လြယ္လြယ္ႏွင့္ တန္ဖိုးႀကီးေသာ နည္းလမ္းျဖစ္၍ စမ္းသပ္ၾကည့္ၾကပါကုန္ဟု ႏိႈးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။


ဦးႀကီးေမာင္( ေငြဥေဒါင္း)ဆက္လက္ေဖၚျပေပးပါမည္။


ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္
၂၀၀၉ ခု၊စက္တင္ဘာလ(၂၀)ရက္၊ ည(၁၀း၂၀)နာရီ ကူးေရးပါသည္။
 

လူထုေအာ္သံ(မေကြး၀င္းျမင့္)

၂၇။ လူထုေအာ္သံ


(၂၂-၂-၇၇) ေန႔ထုတ္ ေၾကးမုံ သတင္းစာတြင္ လူထုေအာ္သံ အခန္းမွ “ ေအာင္သေျပ ဦးေအး၊ တာေမြ” ဆိုေသာ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးက အုန္းမႈတ္ခြက္ နင္းျခင္းမ်ား၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို အမ်ားသူငါတို႔ သိၾကေစျခင္းငွာ အုန္းမႈတ္ခြက္နင္းျခင္းမ်ား၏ အက်ဳိးေက်းဇူးကို မျခြင္းမခ်န္ ေစတနာ အမွန္ထား၍ ရင္ဖြင့္ ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ၎တင္ျပသည့္ မူရင္းအတိုင္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။


အယ္ဒီတာခင္ဗ်ား။

ေခါင္းကိုက္၊ ေခါင္းမူး၊ ေနာက္ေက်ာတက္၊ ခါးကိုက္၊ ခါးနာ၊ ေျခေထာက္ကိုက္၊ ေပါင္ကုိက္မွ တစ္စစႏွင့္ ေရာဂါေ၀ဒနာ ႀကီးလာၿပီး ေသြးတိုးေရာဂါ။ ေလငန္းေရာဂါ၊ မ်က္စိမႈန္ျခင္း၊ မ်က္႐ိုးကိုက္ျခင္း၊ အေၾကာအျခင္တက္ျခင္း ေ၀ဒနာမ်ားအထိ လူတိုင္း ျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။

အထက္ပါ ေ၀ဒနာမ်ားသည္ ပထ၀ီႏွင့္ ၀ါေယာ စ၍ ျဖစ္ေပၚေသာ ေ၀ဒနာ ျဖစ္၍ ၎ပထ၀ီႏွင့္ ၀ါေယာဓာတ္ကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဆးမေသာက္ဘဲႏွင့္ အထက္ပါေ၀ဒနာမ်ားကို ေပ်ာက္ကင္းေစရန္မွာ ေန႔စဥ္ နံနက္တစ္ႀကိမ္ ညအိပ္ရာ၀င္ တစ္ႀကိမ္ ရက္မပ်က္ မွန္မွန္ လုပ္ကိုင္ရမည္။

လုပ္ရမည့္ တာ၀န္မွာ အုန္းမႈတ္ခြက္ ႏွစ္ခုကို ေမွာက္လွ်က္ထားၿပီး ကိုင္စရာ ေနရာတြင္ ၎အုန္းမႈတ္ခြက္ႏွစ္ခုကို ခ်ထားၿပီး အုန္းမႈတ္ခြက္ႏွစ္ခုကို ေျခေထာက္ႏွစ္ေခ်ာင္းက တက္နင္းၿပီး၊ ဘယ္ညာဟူ၍ အႀကိမ္တစ္ရာ ျပည့္ေသာအခါ အခ်ိန္မွာ ငါးမိနစ္မွ်သာ ၾကာပါသည္။ ညအိပ္ရာ ၀င္ခါနီးတြင္ ေျခေထာက္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို ေရးေဆးပါ၊ ေဆးၿပီးေသာအခါ အထက္ပါအတိုင္း ဘယ္ညာ အႀကိမ္တစ္ရာ ျပဳလုပ္ၿပီး အိပ္ပါ။

အထက္ပါ ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ား မုခ်မေသြ ေပ်ာက္ကင္းပါသည္။ ေသြးတိုး၊ ေလငန္းေရာဂါ ေ၀ဒနာရွင္းမ်ားသည္ တစ္ရက္မွ် မပ်က္မကြက္ ရက္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္အတြင္း အက်ဳိးထူးရိွလာေၾကာင္း သိရပါလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္ ခင္ဗ်ား။

ေအာင္သေျပ ဦးေအး
တာေမြ
၂၈။ စာေလးတစ္ေစာင္ အမွတ္-၁
( ကၽြန္မ အေမ မ်က္စိအလင္းျပန္ရၿပီ)

တစ္ေလာက တစ္ညေန မေကြးတိုင္း သာသနာေရးရာ အရာရိွ ဦးတင္လိႈင္အိမ္သို႔ ေရာက္သြားပါသည္။ ဦးေလး ဦးတင္လႈိင္သည္ ဧည့္ခန္းႏွင့္ မလွမ္းမကမ္းတြင္ အုန္းမႈတ္ခြက္ နင္းေနပါသည္။ အုန္းမႈတ္ခြက္နင္းသည္ ဆိုသည္မွာ အုန္းမႈတ္ခြက္ နွစ္ခုကို ၾကမ္းျပင္တြင္ ေမွာက္၍ လူက အေပၚမွာ ေျခဖ၀ါး၊ ေျခဖေနာင့္၊ ေျခဖ်ားတို႔ျဖင့္ လိုသလို နင္းျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။
“ ထိုင္ဗ်ဳိ႕….ကို၀င္းျမင့္ႀကီး၊ ၿပီးခါနီးပါၿပီ”
ငါးမိနစ္ေလာက္အၾကာတြင္ ဦးေလး ဦးတင္လႈိင္သည္ တစ္ဘက္ေစာင္တစ္ထည္ျဖင့္ မ်က္ႏွာသုတ္ရင္း ဧည့္ခန္းလာထိုင္ပါေတာ့သည္။
“အခုတစ္ေလာ မ်က္စိ သိပ္ၾကည့္ မေကာင္းလို႔ပါဗ်ာ။ ဒါေၾကာင့္ အုန္းမႈတ္ခြက္နင္းေနတာ”
“မ်က္စိမႈန္တာကို အုန္းမႈတ္ခြက္နင္းရင္ ေပ်ာက္သလား ဦးေလး”
“ ေပ်ာက္သေပါ့ဗ်ာ၊ ေပ်ာက္ဆို လြန္ခဲ့တဲ့ သုံးႏွစ္က က်ဳပ္နဲ႔ညီ အစ္ကို တစ္၀မ္းကြဲေတာ္တဲ့ ေဂ်ာ္ကီဘင္ ေရႊစက္ေတာ္ဘုရားဖူးလာရင္း အိမ္မွာ တည္းသြားတယ္။
“ သူျဖစ္ပုံက မ်က္စိမႈန္ရာကေန တျဖည္းျဖည္း လုံး၀ မျမင္ရဘဲ ျဖစ္သြားတာ၊ ဒါနဲ႔ သူလည္း ဟုိတုန္းက ၾကားဖူးနား၀ရိွတဲ့ အုန္းမႈတ္ခြက္နင္း ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ေတာ့တာပဲတဲ့၊ ေျခာက္လေလာက္ လုံး၀ ကြယ္ေနတဲ့ မ်က္စိဟာ အုန္းမႈတ္ခြက္ တစ္ေန႔ ႏွစ္ႀကိမ္ သုံးႀကိမ္ ေန႔စဥ္မပ်က္ သုံးလေလာက္ နင္းလိုက္တာ တျဖည္းျဖည္းမ်က္စိေတြ ၾကည္လာၿပီး ခုဆိုရင္ သတင္းစာကိုေတာင္ ဖတ္ႏိုင္တဲ့ အဆင့္ရိွၿပီဗ်
“တယ္ဟုတ္ပါလား”
“ ဟုတ္ဆို ဒီအုန္းမႈတ္ခြက္နင္းတာဟာ အခုမွ ေပၚလာတာမွ မဟုတ္ဘဲဗ်ာ။ ေရွးျမန္မာလူႀကီးေတြ လက္သုံး ေဆးစြမ္းေကာင္းပဲ၊ ဒါေၾကာင့္ က်ဳပ္လဲ ယုံယုံၾကည္ၾကည္နဲ႔ နင္းေနတာ တစ္ပတ္ေလာက္ေတာ့ ရိွသြားၿပီ၊ မယုံလို႔ေတာ့ မျဖစ္ဘူးဗ်၊ သူက ပထ၀ီေၾကာ မိသကိုး၊ ၿပီးေတာ့ ဇာက္ေၾကာတက္၊ ေခါင္းကိုက္ေပ်ာက္၊ အိပ္ေပ်ာ္ စား၀င္ကိုးဗ်”
ကၽြန္ေတာ္လည္း အုန္းမႈတ္ခြက္နင္းသည့္ ေလ့က်င့္ခန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၾကားသမွ်၊ ျမင္သမွ်၊ ကိုယ္ေတြ႔ ေတြ႔သမွ် ဗဟုသုတမ်ား ေဖာက္သည္ခ်ရင္း အိမ္ျပန္ခဲ့ပါေတာ့သည္။
အိမ္ေရာက္ေတာ့ အိမ္သူက…
“ အစ္ကို..လူႀကဳံနဲ႔ စာတစ္ေစာင္လာတယ္၊ ထန္းလ်က္တစ္ထုပ္လဲ ေပးသြားတယ္”
“ ဘယ္ကလဲ၊ ဘယ္သူ႔ဆီကလဲ”
“ မေကြးေကာလိပ္ေနသြားတဲ့ မညိဳစိမ့္ဆီက”

မညိဳစိမ့္စာက…


ဦး၀င္းျမင့္ရွင့္….

တစ္အိမ္သားလုံးက်န္းမာပါေစလို႔ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလိုက္ပါတယ္၊ ကၽြန္မလည္း ဆီမီးခုံ တြဲဘက္ အ-ထ-က ေက်ာင္းမွာ ဆရာမ လုပ္ေနပါတယ္။ ကၽြန္မ အိမ္ေထာင္လည္း က်ပါၿပီ၊ ကေလးတစ္ေယာက္ရပါၿပီ၊ ကၽြန္မ ခင္ပြန္းကိုေတာ့ ဦး၀င္းျမင့္ သိမည္ မထင္ပါ။ ဆီမီးခုံ ရြာကပါပဲ၊ အေမနဲ႔ ကၽြန္မတို႔ အတူေနပါတယ္။
ကၽြန္မ ေရးခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းက တျခား မဟုတ္ပါ။ ကၽြန္မ မိခင္ အေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္၊ တစ္ေန႔ အေမ ယာထဲက မိုးခ်ဳပ္မွ ျပန္လာပါတယ္။ ထမင္းစားဖို႔ ထမင္းျပင္၊ ထမင္းစားပြဲမွာ မီးခြက္ထြန္းပါတယ္။
“ ဟဲ့ မီးခြက္ထြန္းၾကပါအုံး” လို႔ အေမက ေျပာတယ္၊ “ ထြန္းလို႔ပါေကာ အေမရဲ႕၊ မီးခြက္ႀကီး” က်မက ဒီလိုေျပာေတာ့ “ ညည္းတို႔ ထြန္းတယ္ သာ ေျပာတယ္၊ ငါမျမင္ရပါလား၊ ဟုတ္ရဲ႕လား” ၊ “ဟုတ္ပါတယ္ အေမရဲ႕”၊ “ င့ါမ်က္စိ ဘယ္လိုျဖစ္တယ္ မသိဘူး၊ ငါဘာမွ မျမင္ရေတာ့ဘူး” လို႔ ဆိုမွ ကၽြန္မ ထိတ္ထိတ္ပ်ာပ်ာ ျဖစ္သြားပါတယ္။ အဲဒီညက တစ္ညလုံး စိတ္မေကာင္းပါ၊ ရြာထဲက နားလည္သူေတြေျပာေတာ့ ေခ်ာက္ေဆး႐ုံပို႔ခိုင္းတယ္။ အေမကလည္း ေဆး႐ုံပို႔မွာ သိပ္ေၾကာက္တယ္။ ဒီလိုနဲ႔ တစ္လေလာက္ ၾကာသြားတယ္။ တစ္ေန႔မွာ ဦး၀င္းျမင့္ေရးလိုက္တဲ့ “ အုန္းမႈတ္ခြက္နင္း” ေဆာင္းပါးကို သင့္ဘ၀မဂၢဇင္းထဲမွာ အမွတ္မထင္ ေက်ာင္းစာတိုက္ၾကည့္တိုက္က ရလုိ႔ ဖတ္လိုက္ရတယ္။ ေဆာင္းပါးထဲမွာ ေလျဖတ္တာ၊ ဇက္ေၾကာတက္တာ၊ ေခါင္းကိုက္တာေတြ ေပ်ာက္ကင္းတယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ အေမ့မ်က္စိလည္း အထက္အခိုးမႈတ္ၿပီး ျဖစ္တာဆိုေတာ့ ကၽြန္မ အုန္းမႈတ္ခြက္ အေမ့ကို နင္းခိုင္းဖို႔ စိတ္ကူးမိပါတယ္။
စိတ္ကူးဟာ စိတ္ကူးပါပဲ။ လက္ေတြ႔ မလုပ္ျဖစ္ပါဘူး။ ကေလးက တစ္ဖက္၊ ေက်ာင္းက တစ္ဖက္နဲ႔မို႔ မအားလပ္တာေၾကာင့္ပါ၊ ဒီလိုနဲ႔ အေမ မ်က္စိကြယ္တာ သုံးလအၾကာမွာ ကၽြန္မ ေဘးက တြဲၿပီး အေမ့ကို အုန္းမႈတ္ခြက္ နင္းခိုင္းပါတယ္။ ဦး၀င္းျမင့္ ေဆာင္းပါးထဲ သတိေပးထားသလို အုန္းမႈတ္ခြက္ နင္းၿပီး ေရမခ်ဳိး၊ ေရမေဆးမိဘို႔ အထူးသတိထားၿပီး ဆယ္ရက္ေလာက္ နင္းခိုင္းၾကည့္ေတာ့ အေမက “ ငါ မ်က္စိ အလင္းေရာင္ ပ်ပ်ကေလး ျမင္ရတယ္ေအ့” ကၽြန္မ ကေတာ့ အေမ ေဆး႐ုံသြားရမွာ ေၾကာက္လို႔ ေအာက္ေမ့မိတာေပါ့။
ေနာက္တစ္ေန႔ မနက္လင္းေတာ့ အံ့မခန္း အေမ့ မ်က္စိ အလင္းဓာတ္ ရလာပါေတာ့တယ္။ ခုဆို သူ႔ေျမးႀကီးကို ခ်ီပိုးၿပီး ရြာထဲ လည္ပတ္ႏိုင္ပါၿပီ။ ဒါပါပဲ ၊ ဦး၀င္းျမင့္၊ အုန္းမႈတ္ခြက္နင္းေဆာင္းပါးကို အေျခခံၿပီး ကၽြန္မအေမ မ်က္စိကြယ္တာ စမ္းသပ္ခိုင္းရင္းက မ်က္စိ အလင္းရလို႔ ဦး၀င္းျမင့္ကို ၀မ္းပမ္းတသာ ေက်းဇူးတင္ရင္း အုန္းမႈတ္ခြက္ နင္းတာဟာ မ်က္စိကြယ္တာပါ ေပ်ာက္ကင္းေၾကာင္း သင့္ဘ၀မဂၢဇင္းထဲ ေဆာင္းပါး ေရးေပးပါရွင့္။

မညိဳစိမ့္
တြဲဘက္ အ-ထ-က
ဆီမီးခုံေက်းရြာ

ကၽြန္ေတာ္သည္ မညိဳစိမ့္ဆီက စာဖတ္ၿပီး မေဖာ္ျပႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ၀မ္းသာ ပီတိ ျဖစ္မိပါသည္။ မ်က္စိမႈန္သူမ်ား၊ လတ္တေလာ အပူခိုးေၾကာင့္ ကင္းေ၀းၾကပါေစ။
၂၉။ ဓမၼဒါန ဤသို႔ ျပဳၾက

သင့္ဘ၀ မဂၢဇင္းတြင္ ပါရိွေသာ စာေရးသူ၏ ေဆာင္းပါးကို ဤသို႔ ကူးယူ၍ ဓမၼဒါန ျပဳၾကသည္။
အုန္းမႈတ္ခြက္နင္း ေရာဂါကင္း

(ေလျဖတ္ ေရာဂါသည္တစ္ဦး၏ ေတြ႔ရိွခ်က္ မယုံႏိုင္စရာ)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ေအာင္ဆန္း အားကစားၿပိဳင္၀င္းအတြင္းမွာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း လက္ေ၀ွ႔ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ အသီးသီးမွ လက္ေ၀ွ႔အသင္း အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၊ နည္းျပ ဆရာမ်ား၊ ၁၉၇၆ ခု၊ဇူလိုင္လ ဒုတိယ အပတ္ေလာက္က စၿပီး ေရာက္ေနၾကပါတယ္။ စာေရးသူလည္း မေကြးတိုင္း အားကစားမွဴး ဦးတင္ထြဋ္ႏွင့္အတူ ေအာင္ဆန္း အားကစား ၿပိဳင္၀င္းထဲက အခန္းတစ္ခန္းထဲမွာ ေရာက္ေနပါတယ္။
ညတိုင္း သူ႔အခန္း ကိုယ္၀င္၊ ကိုယ့္အခန္းသူထြက္ဆိုသလို တစ္ေယာက္အခန္း၊ တစ္ေယာက္ ကူးသန္းၿပီး အားကစားအေၾကာင္း၊ ႐ုပ္ရွင္အေၾကာင္း၊ ေထြရာေလးပါး ေျပာဆိုၾကရင္း က်န္းမာေရးအေၾကာင္း၊ ဘာသာေရးအေၾကာင္းမ်ားပါ စုံတကာ ေစ့ေနပါေတာ့သည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ဦး တည္းခိုေနထိုင္သည့္ အခန္းထဲ မၾကာခဏ ေရာက္လာတတ္သူကေတာ့ မႏၱေလးတိုင္း လက္ေ၀ွ႕အသင္းအုပ္ခ်ဳပ္သူ ဦးဘေက်ာ္ ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ အသက္ေျခာက္ဆယ္ နီးေနပါၿပီ။ သို႔ေသာ္ လူငယ္မ်ားလို ဖ်တ္လတ္ သြက္လက္သည္။ စာေရးသူက…
“ ဦးေလး ဦးဘေက်ာ္က ကြန္လြန္သူ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဦးရာဇာတ္နဲ႔ သိပ္တူတာပဲ“ ဟုေျပာေသာအခါ ဦးဘေက်ာ္က သူသည္ ဆရာႀကီး ဦးရာဇာတ္၏ ညီအရင္း အငယ္ဆုံးပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျပာသျဖင့္ အ့ံအားသင့္ရပါေတာ့သည္။ သူ၏ က်န္းမာေရး ေကာင္းပုံကို မွတ္ခ်က္ စကားေျပာမိရာ…
“ က်ဳပ္၊ ခုလို က်န္းမာေနတာက တျခား ဘာေဆးမွ မစားပါဘူး၊ အုန္းမႈတ္ခြက္ နင္းတာပဲ”
“ ဗ်ာ၊ အုန္းမႈတ္ခြက္ နင္းတယ္၊ ဟုတ္လား ”
“ ဟုတ္တယ္၊ အုန္းမႈတ္ခြက္ နင္းတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ အခုလို လူငယ္ လက္ေ၀ွ႔ သမားေတြနဲ႔ နင္လားငါလား အစြမ္းျပႏိုင္တာ အုန္းမႈတ္ခြက္ နင္းလို႔ေပါ့၊ အုန္းမႈတ္ခြက္ဟာ ေဆးပဲ”
“ ဘယ္လို နင္းတာ လဲ သိပါရေစ”
“ ဒီလိုေလ၊ အုန္းမႈတ္ခြက္ကို ေျမမွာ ေမွာက္ဗ်၊ အဲဒါ လူကတက္နင္း၊ နင္းရင္း နင္းရင္း နင္းရင္းနဲ႔ သေဘာေပါက္လာလိမ့္မယ္။ ေျခဖ၀ါး အလယ္နဲ႔ဖိနင္း၊ ကန္နင္းရမယ္၊ ေျခဖေနာင့္နဲ႔ ဖိနင္း၊ ကန္နင္းရမယ္၊ နင္းရင္းနဲ႔ ကိုယ့္ဘာသာ အေၾကာမိ သေဘာသိလာမယ္။ တစ္ေန႔ ႏွစ္ႀကိမ္ေပါ့ဗ်ာ၊ အနည္းဆုံ းနာရီ၀က္ေလာက္ နင္းဗ်၊ သြက္ခ်ပါဒ လို႔ ေခၚတဲ့ ေလျဖတ္တာတို႔၊ ေသြးတိုးေရာဂါ၊ ေခါင္းကိုက္ေရာဂါ၊ ဇက္ေလး၊ ဇက္ေၾကာတက္၊ အို…အကုန္ေပ်ာက္တယ္၊ လူမွာ အဓိက အေရးႀကီးဆုံးက ေသြးေၾကာ ေလေၾကာပဲဗ်။ ေသြးေၾကာ၊ ေလေၾကာ ပိတ္တာေတြကို ဖြင့္ေပးတဲ့ သေဘာပဲ”
“ တယ္ဟုတ္ပါလား၊ ေလျဖတ္တာေတာင္ ရသကိုး”
စာေရးသူက တအံ့တၾသေမးေတာ့…
“ ဒီမွာ က်ဳပ္၊ အုန္းမႈတ္ခြက္ နင္းဖို႔ ႀကံတာကလည္း က်ဳပ္ေလျဖတ္ဖူးတယ္၊ ေဟာဒီ ဘယ္လက္နဲ႔ ဘယ္ေျခေထာက္ေပါ့၊ လက္ဆုပ္လို႔ လႈပ္လို႔ကို မရဘူး၊ မိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္က တစ္ျခား ဘာမွ လုပ္မေနနဲ႔၊ အုန္းမႈတ္ခြက္နင္းဖို႔ အႀကံေပးတာနဲ႔ က်ဳပ္လဲ စမ္းၾကည့္တာ၊ ဟုတ္သဗ်ဳိ႕၊ တစ္ေန႔ နာရီ၀က္ သာသာပဲ နင္းတယ္၊ ဆယ့္ငါးရက္နဲ႔ ရွင္းရွင္း ေပ်ာက္သဗ်၊ ဇက္ေၾကာတက္၊ ေခါင္းကိုက္၊ ဇက္ေလး၊ ေသြးတိုးဒါေတြ အကုန္ရတယ္။ က်ဳပ္ကေတာ့ အုန္းမႈတ္ခြက္ကို လက္မလႊတ္ေတာ့ဘူး၊ အဲ…. တစ္ခု သိထားရမွာက အုန္းမႈတ္ခြက္ နင္းၿပီးရင္ ေရမခ်ဳိးမိဘို႔ပဲ၊ အေကာင္းဆုံးကေတာ့ အိပ္ယာ၀င္မွာ နင္းရင္ အေကာင္းဆုံးပဲ”
ဦးေလး ဦးဘေက်ာ္က အုန္းမႈတ္ခြက္နင္း၍ မည္သူေလျဖတ္တာ ေပ်ာက္ေၾကာင္း၊ ေသြးတိုးေရာဂါကင္းရွင္းေၾကာင္း၊ စာေပေလာက၊ ႐ုပ္ရွင္ေလာက၊ အားကစားေလာကမွ နာမည္ေက်ာ္ ပုဂၢိဳလ္ေတြ တစ္ေယာက္ၿပီး တစ္ေယာက္ အေထာက္အထား နာမည္ႏွင့္တကြ ေျပာျပ သြားပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ စာေရးသူက အလကား မေနဘဲ အုန္းမႈတ္ခြက္ နင္းၾကသူမ်ားထံ သြား၍ စုံစမ္းပါသည္။ မီးရထားဘက္က မိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္ႏွင့္ စကားစပ္မိၾကေတာ့ သူလည္း အုန္းမႈတ္ခြက္ တိတ္တဆိတ္နင္းလာတာ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ပင္ ၾကာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပပါေတာ့သည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္လည္း ဦးေလး ဦးဘေက်ာ္လိုပင္ ဖ်တ္လတ္ သြက္လက္ ေနပါသည္။ တစ္ေလာက ႐ုပ္ရွင္႐ုံထဲ ဆုိးသြမ္းလူငယ္ႏွစ္ဦးက အမ်ဳိးသမီးေလးတစ္ဦးကို ႐ိုင္း႐ိုင္းျပျပ လုပ္သည္ကို ၾကားက သည္းမခံႏိုင္၍ လက္သီးစြမ္းျပလိုက္သည္ဟု ဆိုပါသည္။
မႏၱေလးတိုင္းမွ လက္ေ၀ွ႕ အသင္းအုပ္ခ်ဳပ္သူ ဦးဘေက်ာ္ ေျပာျပသည့္ စာေပ ေလာကမွ ပုဂၢိဳလ္အခ်ဳိ႕အိမ္ကို မေယာင္မလည္ အကဲခတ္၍ ၾကည့္မိပါသည္။ ဟုတ္ပါသည္။ သူတို႔ အုန္းမႈတ္ခြက္ကို နင္းေနၾကပါသည္။
အံ့ၾသစရာ အေကာင္းဆုံးကေတာ့ ဆရာ၀န္မ တစ္ဦး၏ မိဘႏွစ္ပါးက သမီးေဆးထိုးတာ သူတို႔ ေသြးတိုးေရာဂါ မေပ်ာက္၊ အုန္းမႈတ္ခြက္ နင္းမွာ ဇက္ေၾကာတက္၊ ေသြးတိုး ေပ်ာက္ေတာ့ေၾကာင္း တအံ့တၾသ ၾကားသိရပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေဆးဖိုး၀ါးခ မကုန္၊ ကရီကထလည္းမမ်ား၊ အနင္းအႏိွပ္သည္လည္း ေခၚစရာ မလိုေသာ အုန္းမႈတ္ခြက္နင္းျခင္းကို ကိုယ္ေတြ႔ မဟုတ္၍ မယုံၾကည္ေသးသည့္တိုင္ စမ္းသပ္ၾကည့္ၾကပါကုန္ဟူ၍ ေစတနာေကာင္းႏွင့္ တင္ျပလိုက္ရပါသတည္း။
အုန္းမႈတ္ခြက္နင္းျခင္းျဖင့္ ေရာဂါခပင္း ကင္းေ၀းၾကပါေစ။

မေကြး၀င္းျမင့္ဆက္လက္ေဖၚျပေပးပါမည္။

ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္
၂၀၀၉ ခု၊စက္တင္ဘာလ(၁၉)ရက္၊ည(၇း၃၀) ကူးေရးပါသည္။