ျမန္မာ့႐ိုးရာ အေၾကာျပင္လကၤာႏွင့္စကားေျပ(မေကြး၀င္းျမင့္)

၅၀။ ျမန္မာ့႐ိုးရာ အေၾကာျပင္လကၤာ

စာဖတ္သူသုေတသီမ်ား ပိုမိုု သေဘာေပါက္ေစျခင္းငွာ ရည္သန္၍ သိမ္ျဖဴဆရာေတာ္ ေရးသားျပဳစုေတာ္မူေသာ အေၾကာတတ္ပညာက်မ္း မွ ျမန္မာ့႐ိုးရာ အေၾကာျပင္ လကၤာကို ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
ဤနည္းကိုကား ေရွးေဟာင္း ေပတစ္ခုမွ ရရိွသည့္အတိုင္း မူရင္းမပ်က္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ က်မ္းျပဳစုေသာ ေပစာမူကိုသာ ေတြ႔ရ၍ က်မ္းျပဳပုဂၢိဳလ္၊ ခုႏွစ္သကၠရာဇ္တို႔ကား ျပည့္ုစုံစြာ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရိွပါသျဖင့္ ေရွးျမန္မာ့႐ိုးရာ အေၾကာျပင္လကၤာဟူေသာ အမည္တပ္၍ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရိွပါသျဖင့္ ေရွးျမန္မာ့႐ိုးရာ အေၾကာျပင္လကၤာဟု အမည္တပ္၍ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အေၾကာျပင္ဆရာ အေက်ာ္အေမာ္မ်ား စီရင္ခဲ့ေသာ ယင္းအႏီွလကၤာက်မ္းကို ေရးသား ေဖာ္ျပပါအ့့ံ။
၁။ ကိုယ့္ဆယ့္ေျခာက္ပါး ၊ ေရာဂါမ်ားကို ၊ လက္ဖ်ားထိေရာက္ ၊ ကင္းကြာ ေပ်ာက္လိမ့္၊ မွတ္ေလာက္စရာ၊ ေရွးဆရာတို႔၊ သင္လာဥပေဒ၊ ထားခဲ့ေပသား၊ အေသအခ်ာ ႏိွပ္ပုံမွာကား၊ ဂုပ္မွာ နားထင္၊ ေနာက္ဖယ္ျပင္၌၊ နာက်င္သလို၊ အပူ႐ိႈ၍ ၊ ရင္ကိုေလးပင့္၊ တအင့္အင့္ႏွင့္ခံတြင္းအိမ္ထဲ၊ တေသြးခဲ၍၊ ေခါင္းခဲ အနားထိုင္း ေရာဂါသည္၊ ဆရာလက္သည္၊ ဥာဏ္ႀကီးက်ယ္သား၊ အလြယ္တကူ၊ မွတ္ယူျခားနား ၊ ေဖာ္ျပျငားအံ့၊ ဒူးဖ်ားအထက္၊ ေလးသစ္ တက္၍၊ ႏိွပ္ခ်တစ္ဖုံ ဆိုတုံမပ်က္၊ ပုံအတြက္ႏွင့္ နားရြက္ေနာက္ပါး၊ ၀ဲယာျခား၍၊ ေမးဖ်ား နားထင္၊ မ်က္ေမွာက္ျပင္၌၊ လက္ျပင္ညြန္႔ဖု၊ ခုလုလုဟု၊ လက္စုံေခ်ာင္းေမြ႔၊ ထိထိေတ့၍၊ ေစ့ေစ့ႏိွပ္က ေပ်ာက္ေနက်တည္း၊ ပြဲရ အဟုတ္၊ ဆံပင္ ခ်ဳပ္ေတာ့ ။ ယူႏုတ္ထူပစ္၊ စစ္စစ္ေခါင္းခဲ ၊ ေပ်ာက္စၿမဲတည္း။
၂။ မလြဲတစ္ခ်က္၊ နားေလထြက္၍၊ နားရြက္နားထူ၊ နားအူ နားေလး ၊ နားျပည္ေမွး၍၊ ေခၚေမးမရ၊ နားထုိင္းစေသာ ၊ ေ၀ဒနာကို ၊ ႏိွပ္လိုပါမူ၊ ကဏၰအထက္၊ နားသယ္ဇက္ႏွင့္ နားရြက္၏ ေနာက္၊ နားရြက္ေအာက္ကို၊ ေလွ်ာက္၍ အၿပီး၊ ႏိွပ္ပုံမွီးေလာ့၊ စည္တီးမၾကား၊ ပင္းသည့္နားလည္း၊ ၾကား၏ မသက္၊ ခ်က္ခ်င္းသက္၏။
၃။ ေလတက္တုံေလ၊ မူးမႈိင္းေခ်၍၊ မေနမသာ၊ ရိွေလပါေသာ္၊ ဂီ၀ါ ဂုပ္ေစာင္း၊ အလယ္ေခါင္းႏွင့္၊ တေၾကာင္းမ်က္ေမွာက္ၾကား၊ မ်က္စုံနားရင္း၊ ဦးျပင္းဆံဇက္၊ ႏိွပ္ပုံထြက္၏။
၄။ တစ္ခ်က္ထိုမွ၊ ေလပူထေသာ္၊ ကဏၰေနာက္(ေပၚ) ၊ ႏိွပ္ခါေတာ္ေလာ့။
၅။ ထို႔ေနာက္ တစ္မ်ဳိး၊ ႀကိဳ႕ႀကီးထိုးေသာ္၊ ဂုပ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္၊ ႏိွပ္လွ်င္ ေပ်ာက္၏။
၆။ တစ္ေထာက္ ဒႏၱာ၊ သြားဖုံးနာႏွင့္၊ သြားႏိုင္သြားကိုက္၊ သြားႏႈတ္ေရာဂါ၊ စြဲကပ္လာေသာ္၊ လ်င္စြာေျပာက္ေအာင္၊ လက္ေထာက္ ၿမဲၿမဲ၊ မွန္မလြဲ၍ ၊ လက္၀ဲလက္ယာ၊ ႏိွပ္ဖိလာေသာ္၊ တျဖာတ၀၊ ဓားလွ်င္ ရႈသို႔၊ သတၱတေလ၊ တက္ေတြ တၿပိဳင္၊ ေမးခိုင္ပါမူ၊ လက္ႏိုင္ႏိွပ္လု၊ ပုံအဆိုက လည္မ်ဳိတစ္ေလွ်ာက္ နားရင္း ေရာက္ေအာင္၊ ႏိွပ္ေျမာက္တုံေလ၊ လြတ္ၿမဲေပတည္း။
၇။ တေတြတဆန္၊ ေလပုပ္ဆန္ေသာ္ ေအာ့အန္တစ္မ်ဳိး၊ ပခုံး႐ိုးက ဂုပ္႐ုိးက်ေအာင္၊ ျပ၏ ႏိွပ္ခ်က္။
၈။ ပါဒရက္ေၾကာင့္ ၊ ေလတက္လက္တုန္၊ မ်က္စိမႈန္၍၊ မ်က္အုံေ၀ရီ၊ မ်က္စိသီလွ်က္၊ မ်က္နီ မ်က္၀ါ၊ မ်က္စိနာႏွင့္ သလာတိမ္ဖုံး၊ မ်က္လုံး ေၾကာင္ေတာင္၊ မ်က္စိေအာက္၍၊ မ်က္ေတာင္ မၾကြ၊ မ်က္ေမွာင္က်ႏွင့္၊ မ်က္စပိုးရိွ၊ က်ိမ္းစက္ဘိသည္၊ မ်က္စိေ၀ေ၀၊ မ်က္ရည္ေတြသာ၊ ဆိုေတြ တစ္ခ်က္၊ မ်က္တြန္႔တက္၍၊ လက္တစ္လွမ္းလွမ္း၊ ျဖတ္ျခင္ယမ္းေသာ္၊ မ်က္ခမ္းမ်က္နီ၊ မႈန္သီသီႏွင့္၊ ဟန္ခ်ီမရ၊ လမ္းမဂၢကို၊ ထၾကြေျဖာင့္မတ္၊ မသြားတတ္ေအာင္၊ စြဲကပ္႐ိုးစု၊ ေရာဂါျပဳ၍၊ စကၡဳအနာ အာဗာဓာကု၊ မၾကာလွ်င္စြာ၊ ေပ်ာက္လိုျငားမူ၊ ၾကြက္သားအဖုံ၊ ေျခသလုံးႏွင့္၊ ပခုံးႏွစ္ဖက္၊ အလယ္ခ်က္ကို၊ စုံတက္စစ္ေၾကာ၊ ႏိွပ္တုံေမာ့ေသာ္ အေဆာမၾကာ၊ လြန္ခ်မ္းသာသည္၊ လြယ္ကႏိွပ္ဖု႔ စာတမ္းတည္း။
၉။ လက္ခြဲတျဖာ၊ မိန္႔မွာလိုက္အံ့၊ ကံလွ်ာရႈဖြယ္၊ သားမိမယ္တို႔၊ ကိုယ္၀န္စြဲကပ္၊ ေတေဇာဓာတ္ေၾကာင့္၊ မီးယပ္ရင္သုိ႔၊ ျဖစ္တုံပ်ဳိ႕ေသာ္၊၊ စိမ္းညိဳ႕ဖတ္ဖတ္၊ သားျမတ္အထက္၊ ေမြ႔ေမြ႔ညက္ဘိ၊ ေမာင္ဆက္အနား၊ ရင္ႏို႔သားကို ၊ ႏိွပ္ျငားတုံပါ လြန္ခ်မ္းသာလိမ့္။
၁၀။ ဟတၱလက္ကပ္၊ လက္ေသလတ္ေသာ္၊ သားျမတ္ထက္မွာ၊ ေလးသစ္က်နွင့္၊ ရင္၀ေအာက္နား၊ ေမာင္းေကြ႔ျခားတည္း။
၁၁။ မွတ္သားတုံၿမဳ႕၊ ေလဗူးဆို႔လွ်င္၊ ရင္ဆို႔ရင္က်ပ္၊ ေလထိုးလတ္ေသာ္၊ လက္ဖို႔ လက္ျပန္၊ တစ္ဖန္မဆြံပုံအရႏွင့္ ၊ ရင္၀ေလေၾကာ၊ တသြယ္မွတ္ရာ။
၁၂။ နံေဘးနာႏွင့္ ဒူလာေလနာ၊ ရင္ဘတ္နာေသာ္၊ မွန္စြာမပ်က္၊ ႏွစ္ဘက္ေဘးေၾကာ၊ ခ်က္ေအာက္ေလွ်ာ၍၊ ႏိွပ္ေသာဆရာ၊ သုံးသစ္ခြာ၍၊ ပုတၱာဖြားမိ၊ ပယ္အိမ္ထဲေၾကာင့္၊ ေသြးထိမက်၊ ရိွကႏိွပ္မူ၊ ရာသီခု၍၊ ဥတုမေျဖာင့္၊ ဆီးက်င့္ေအာက္ေသာ္၊ မီးေညွာင့္ အထက္၊ ႏွစ္သစ္တက္၍ ႏိွပ္ခ်က္အဖုံ၊ လက္ကုန္ထိုးသိပ္၊ ေကာင္းစြာ ႏိွပ္ေလာ။
၁၃။ အိပ္လည္း မေပ်ာ္၊ ရိွတုံေသာ္လည္း ဒူးေဘးတစ္ေလွ်ာက္၊ ေပါင္ၿခံေရာက္ေအာင္၊ ထို႔ေနာက္ ႏိွပ္႐ိုး၊ ေျခဖမိုးရင္း၊ ဖေႏွာင့္သြင္းဖို႔။
၁၄။ ကိုက္ျခင္းဆစ္မ်က္၊ မုံေ၀တက္ေသာ္၊ ေျခမ်က္စိနဲ႔၊ ေရာဂါထဲတြင္၊ အိပ္လည္း မေပ်ာ္၊ ေျခဆန္႔ေသာ္လွ်င္၊ ခ်က္ေက်ာ္၀ဲယာ၊ ဥာဏ္ေဖြရွာ၍၊ ႏိွပ္ခါမယြင္း ဒူးဖ်ားတြင္းက၊ နာရင္း ေရာက္ေအာင္၊ လက္၀ါးေစာင္းႏွင့္၊ ေထာင္၍ ႏိွပ္လွ်င္၊ ေပ်ာက္ၿမဲပင္တည္း။
၁၅။ မီးတြင္းအတူ ေျခဒူးပူေသာ္၊ ထိုသူမယြင္း၊ ပုဆစ္တြင္းကို မပ်င္းမေလ်ာ့၊ လက္ႏုေခ်ာႏွင့္၊ ႏိွပ္ေလာ့မွန္စြာ၊ ေပ်ာက္၏ မွန္သည္၊ ခ်မ္းသာ ဧကန္ မလြဲတည္း။
၁၆။ မလြဲမွန္စြာ၊ ငါမိန္႔မွာအ့့ံ၊ ခါးနာခါးကိုက္၊ ခါးႏိႈက္ေ၀ဒနာ၊ စြဲကပ္လာေသာ္၊ ေျခမွာ ေခါင္႐ိုး၊ ေျခဖမိုးက ဒူးဆစ္က်ေအာင္ ႏိွပ္ကမွန္စြာ၊ ေပ်ာက္မည္ သာတည္း။
၁၇။ က်င္၀ါက်င္ေအာင့္၊ က်င္မေျဖာင့္ေသာ္၊ ဖေနာင့္အထက္၊ ၾကြက္သား သက္ကို၊ ေလွ်ာက္ကာ ႏိွပ္ပါ၊ လြန္ခ်မ္းသာတည္း။
၁၈။ ပူကာ တစ္ဖန္၊ ခ်မ္းကာ တစ္ဖုံ၊ ဖ်ားနာတုံေသာ္၊ ႏိွပ္ပုံအရ၊ မွန္စြာျပအံ့၊ ေျခမအၾကား၊ ေျခဖ၀ါးမွာ၊ ႏိွပ္ပါေလေလာ့။
၁၉။ ႀကီးစြာ အဖ်ား၊ တက္ေသာ အားေၾကာင့္၊ ေမးျငားမရ ၊ ငန္းလွ်င္ၾကြ၍ ေခၚက မထူး၊ အပူအေအး၊ ေရာဂါေလးေသာ္၊ ႏိွပ္ေလအေသာ့၊ ဖေနာင့္ေၾကာတည္း။
၂၀။ မွတ္ေလာ့တစ္ခန္း၊ ငန္းငူဖမ္းေသာ္၊ ႏိွပ္လမ္းမပ်က္၊ ပုံမွာတြက္သား၊ ေျခမ်က္စိေအာက္၊ နာနာေထာက္ေလာ့။
၂၁။ ထို႔ေနာက္ တျခား၊ တုန္၍ ဖ်ားေသာ္ ေျခမခြၾကား၊ ေျခဖ၀ါးလယ္၊ ဖေနာင့္သြယ္ကို၊ နယ္ကာ ႏိွပ္မူ၊ ေပ်ာက္ၿမဲဟူရွင့္။
၂၂။ ေျခမူခ်ည့္နဲ႔၊ ျဖစ္တုံခဲ့ေသာ္၊ တဲ့တဲ့ဒူးဖ်ား၊ ႏိွပ္ခ်က္ထား၏။ မွတ္သားကုန္ပါ၊ ေရွးပုံလာ၍၊ လကၤာခ်ဳိျပား၊ သီကုံးထားရွင့္၊ ႏိွပ္ျငားလိုမ၊ စံပုံယူ၍ ၊ နာသူတို႔ကို ကယ္ေစလိုသည္၊ မဂ္ဖိုလ္ နိဗၺာန္ စာတမ္းတည္း။


လကၤာ အဓိပၸါယ္ ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပခ်က္

ကိုးဆယ့္ေျခာက္ပါးေသာ ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ားကို အေၾကာျပင္ဆရာ၏ လက္ႏွင့္ထိေတြ႔ပါ။ ထို ေရာဂါ ေ၀ဒနာမ်ား ေပ်ာက္ကင္းသြားလိမ့္မည္ ျဖစ္ေပသည္။
၁။ ဇက္ေၾကာတင္ျခင္း၊ ဂုတ္နားထင္ ေနာက္ဖယ္တို႔၌ နာက်င္သကဲ့သို႔ အပူရိွျခင္း၊ ရင္ေခါင္းကို ေလပင့္သျဖင့္ တအင့္အင့္ေနျခင္း၊ ခံတြင္း၌ သလိပ္ခဲျခင္း၊ ေခါင္း ထိုင္းမႈိုင္း ေလးလံျခင္း၊ ေ၀ဒနာတို႔ကို ဥာဏ္ရိွေသာ အေၾကာျပင္ဆရာသည္ ဒူးဖ်ားအထက္ လက္ေလးသစ္ အကြာရိွ( ေရအိုးတြင္ ပါဒရက္ေၾကာ) ကို လည္းေကာင္း၊ နားရြက္ေနာက္ပါးတြင္ ရိွေသာ ( ဦးဆက္ေၾကာ)မ်ားသို႔ လည္းေကာင္း၊ နားရြက္အထက္ရိွ နားထင္ေၾကာမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ လက္ျပင္ညြန္႔ဖုတြင္ ရိွေသာ အေၾကာခုလုလု အေၾကာထုံးေလးမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ အေၾကာျပင္ဆရာ၏ လက္ေခ်ာင္းကေလးမ်ားျဖင့္ စု၍စု၍ဆြဲသျဖင့္ အေၾကာကို ျပဳျပင္ေပးရာ၏။
၂။ နားေလထြက္ျခင္း၊ နားထူျခင္း၊ နားအူျခင္း၊ နားေလးျခင္း၊ နားျပည္ယိုျခင္း၊ နားထိုင္းျခင္း၊ စည္တီး နားမၾကား နင္းပင္းျခင္းစေသာ နားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေ၀ဒနာမ်ား ျဖစ္လွ်င္ နား၏ အထက္ နားသယ္ေၾကာကို လည္းေကာင္း၊ ဇက္ေၾကာကိုလည္းေကာင္း၊ နားရြက္၏ ေအာက္ နားေၾကာကို လည္းေကာင္း အစဥ္အတိုင္း ေဖာ္ျပပါ ႏိွပ္ကြင္း ႏိွပ္ကြက္တို႔ကို ျပဳျပင္ေပးရာ၏။
၃။ ေလတက္ျခင္း၊ တုန္တုန္ယင္ယင္ရိွျခင္း၊ မူးျခင္း၊ မႈိင္ေတြျခင္း ျဖစ္လွ်င္ လည္ဂုတ္ေစာင္းရိွ အေၾကာကို လည္းေကာင္း၊ ဦးေခါင္း၏ အလယ္တြင္ ရိွေသာ ငယ္ထိပ္ေၾကာကို လည္းေကာင္း ျပဳျပင္ေပးရာ၏။
၄။ ေလပူထလွ်င္ နား၏ေနာက္ ဦးဆက္ေၾကာကို ႏိွပ္နယ္ျပဳျပင္ေပးရာ၏။
၅။ ႀကိ႔ႀကီးထိုးလွ်င္ ဂုတ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ရိွ အေၾကာမ်ားကို ျပဳျပင္ေပးရာ၏။
၆။ သြားနာျခင္း၊ သြားဖုံးနာျခင္း ၊ သြားကိုက္ျခင္း စေသာ သြားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ႏႈတ္ခမ္းပါး ေစာင္းတြင္ ရိွေသာ ပါးအေၾကာမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ေမး႐ိုး တစ္ေလွ်ာက္မွ နားဖ်ား အထက္ေရာက္ေအာင္ ေမးေၾကာမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ လက္၀ဲ လက္ယာျဖန္႔၍ လက္ေခ်ာင္းျဖင့္ ေထာက္၍ ဆြဲ၍ ႏိွပ္ရာ၏။
၇။ ေလပုပ္ဆန္ျခင္း၊ ေအာ့အန္ျခင္း ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ပခုံးစြန္း အ႐ိုးမွ လည္ဆစ္ဂုတ္႐ိုးအထိ ဆန္႔တန္းလွ်က္ရိွေသာ ပုခုံးေက်ာကို ထစ္၍ ထစ္၍ ညစ္၍ ညစ္၍ ႏိွပ္ေပးရာ၏။
၈။ ပါဒရက္ေၾကာင့္ အထက္သို႔ သည္းေျခ ေဒါသေလခိုးတက္၍ မ်က္စိမႈန္ျခင္း၊ မ်က္စိ ေ၀ရီျခင္း၊ မ်က္စိသီျခင္း၊ မ်က္စိနီျခင္း၊ ၀ါျခင္း၊ နာျခင္း၊ သလႅာတိမ္ဖုံးသျဖင့္ မ်က္စိ ေၾကာင္ေတာင္ ကြယ္ျခင္း၊ မ်က္စိေအာင့္ျခင္း၊ မ်က္စိ ေမွးျခင္း၊ မ်က္တြန္႔တက္ျခင္း( မ်က္စိ၌ ျဖဳတ္၊ ျခင္မ်ား နားေနသည္ဟု ထင္ျခင္း)၊ မ်က္ခမ္းစပ္ျခင္းဟူေသာ မ်က္စိေရာဂါတို႔ေၾကာင့္ လမ္းေျဖာင့္မတ္စြာ မသြားတတ္ေအာင္ ျဖစ္ေနပါက ေျခသလုံးၾကြက္သြား၏ ေအာက္စြန္းရိွ( သလုံးေၾကာ)ကိုလည္းေကာင္း၊ ပခုံးစြန္း ႏွစ္ဘက္မွ ဂုတ္ဆက္သို႔ သြယ္တန္းလွ်က္ရိွေသာ ပုခုံးေၾကာကို လည္းေကာင္း၊ ႏိွပ္ေပးရာ၏။
၉။ အမ်ဳိးသမီး ပဋိသေႏၶတည္ေသာအခါ ကိုယ္၀န္၏ ေတေဇာဓာတ္ေၾကာင့္ မီးယပ္အခိုးတို႔သည္ အထက္သို႔ တက္၍ ရင္ဆို႔ျခင္း၊ ပ်ဳိ႕အန္ျခင္း၊ ရင္ခံျခင္းတို႔ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ သားျမတ္၏အထက္ လက္ေမာင္းဆက္၏ အနီးတြင္ ရိွေသာ သားျမတ္ေၾကာကို ႏိွပ္ေပးရာ၏။
၁၀။ လက္ကပ္ျခင္း၊ လက္ေသျခင္းတို႔ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ သားျမတ္၏ အထက္ လက္ေလးသစ္ရိွ သားျမတ္ေၾကာကို လည္းေကာင္း၊ ရင္၀၏ အ၀င္ေၾကာကို လည္းေကာင္း၊ လက္ေမာင္းေအာက္ သားျမတ္ေၾကာေဘးရိွ ေမာင္းကြင္းေၾကာကိုလည္း ႏိွပ္ေပးရာ၏။
၁၁။ ေလဆို႔ျခင္း၊ ရင္ဆို႔ျခင္း၊ ရင္က်ပ္ျခင္း၊ ေလထိုးျခင္းတို႔ ျဖစ္ခဲ့ေသာ လက္ျပင္ေၾကာကိုလည္းေကာင္း၊ ေနာက္ေၾကာ၏ အလယ္ကို လည္းေကာင္း၊ ႏိွပ္ေပးရာ၏။
၁၂။ နံေဘးထိုးျခင္း၊ နာျခင္း၊ ဒူလာ ေညာင္းကိုက္ျခင္း၊ ေလနာျခင္း၊ ရင္ဘတ္နာျခင္းတို႔ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ နံေဘးေၾကာကို လည္းေကာင္း၊ ခ်က္ေအာက္ လက္သုံးသစ္အကြာရိွ ၀မ္းေၾကာကိုလည္းေကာင္း၊ ႏိွပ္နယ္ျပဳျပင္ေပးရာ၏။ ထိုသို႔ ၀မ္းေၾကာကို ႏိွပ္ေသာအခါ သားအိမ္ကို ထိသြားတတ္သည္။ သားအိမ္သည္ ၀မ္းေၾကာႏွင့္ ကပ္ေနသည္။ သားအိမ္ကို ႏိွပ္သျဖင့္ ဥတု ေသြးထိန္ျခင္း၊ မမွန္ျခင္း၊ ဆီးက်င္ျခင္း၊ ေအာင့္ျခင္း ျဖစ္လွ်င္ မီးေညွာင့္အထက္ လက္ႏွစ္သစ္ရိွ မိလႅာေၾကာကို လက္ကုန္ထိုးသိပ္ႏိွပ္ရာ၏။ ျပဳျပင္ရာ၏။
၁၃။ အိပ္မေပ်ာ္လွ်င္ ေပါင္တြင္း အာ႐ုံေၾကာ တစ္ေလွ်ာက္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေျခဖမိုးဆိုင္မ်ား ေၾကာကိုလည္းေကာင္း၊ ဖေနာင့္အနီး ေျခမ်က္စိေအာက္ရိွ ပထ၀ီေသြးေၾကာကိုလည္းေကာင္း ႏိွပ္ရာ၏။
၁၄။ အဆစ္အျမစ္ ကိုက္ခဲျခင္း၊ မ်က္စိမႈန္ျခင္း၊ တသမ္းသမ္းတက္ျခင္း၊ ေျခေထာက္ႏွင့္ ေျခမ်က္စိ မ်က္ျခင္း။ အိပ္၍ မေပ်ာ္ျခင္း၊ ေျခေထာက္ဆန္႔တန္းေနျခင္းတို႔ ျဖစ္လွ်င္ ခ်က္၏ အထက္ ဘ၀င္ေၾကာကို လည္းေကာင္း၊ ခ်က္၀ဲယာ သႀကီး(သူႀကီး) ကို လည္းေကာင္း၊ ဒူးဖ်ားအတြင္း၊ တေကာက္ေၾကာမ်ားမွ နားရင္းအထိ ပါဒရက္ လိုင္းေၾကာကို လည္းေကာင္း၊ လက္၀ါးေစာင္းျဖင့္ ေထာင္လ်က္ ႏိွပ္ရာ၏။
၁၅။ မီးတြင္းသကဲ့သို႔ ေျခဒူးပူခဲ့ေသာ္ ဒူးဆစ္အတြင္း တေကာက္ေၾကာကို ႏိွပ္နယ္ျပဳျပင္ေပးရာ၏။
၁၆။ ခါးနားျခင္း၊ ခါးကိုက္ျခင္း၊ ခါးပူျခင္း၊ ခါးေအာင့္ျခင္း၊ ခါးမ်က္ျခင္း၊ ခါးေစာင္းျခင္း၊ ခါးေတာင့္ျခင္း စေသာ ခါးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ေျခဖမိုးမွ ဒူးဆစ္အထိ ပါဒရက္ေၾကာကို ႏိွပ္နယ္ျပဳျပင္ေပးရာ၏။
၁၇။ ဆီး၀ါျခင္း၊ ဆီးေအာင့္ျခင္း၊ ဆီးမေျဖာင့္ျခင္း( မုတၱကိစ္) တို႔ ျဖစ္လွ်င္ ဖေနာင့္အထက္ မိုးခိုေၾကာတစ္ေလွ်ာက္ ႏိွပ္ေပးရာ၏။
၁၈။ ပူတစ္ခါ ခ်မ္းတစ္လွည့္ ငွက္ဖ်ားကဲ့သို႔ ဖ်ားခဲ့ေသာ္ ေျခမအၾကားရိွ ပါဒရက္ ဆုံေၾကာကိုလည္းေကာင္း၊ ေျခဖ၀ါးရိွ ပထ၀ီေၾကာကို လည္းေကာင္း။
၁၉။ အဖ်ားျပင္းစြာ ကတ္ေသာေၾကာင့္ ေမးျမန္းမရ ငန္းဖမ္းသည္ အထိ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ဖေနာင့္ေၾကာ ၾကြက္သား ေမာင္းေၾကာထိပ္ကို လွ်င္ျမန္စြာ ျပဳျပင္ႏိွပ္ေပးရာ၏။
၂၀။ အပူႀကီး၍ ငန္းဖမ္းေသာ္ ေျခမ်က္စိေအာက္ အျပင္ဒူလာ ပါဒရက္ေၾကာကို လည္းေကာင္း၊ အတြင္း ပထ၀ီေၾကာကိုု လည္းေကာင္း ႏိွပ္ရာ၏။
၂၁။ တုန္၍ ျပင္းထန္စြာ ဖ်ားေသာ္ ေျခမခြၾကားရိွ အေၾကာကိုလည္းေကာင္း၊ ေျဖဖ၀ါးရိွ ပထ၀ီေၾကာကိုလည္းေကာင္း၊ ဖေနာင့္အထက္ရိွ ပါဒရက္ေၾကာကို လည္းေကာင္း၊နယ္၍နယ္၍ ႏိွပ္ရာ၏။
၂၂။ ေျခေထာက္ ခ်ည့္နဲ႔ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ဒူးဖ်ားေအာက္ရိွ ညိဳ႕သႀကီး (သူႀကီး) ႏိွပ္ရာ၏။
ဤကား ေပမူမွ ရရိွေသာ ေရွးေဟာင္း ျမန္မာ႐ိုးရာ အေၾကာျပင္ နည္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပေပးပါမည္

ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္
၂၀၀၉ ခု၊စက္တင္ဘာလ(၂၆)ရက္၊ည(၉)နာရီ ကူးယူတင္ပါသည္။

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

Artikel ျမန္မာ့႐ိုးရာ အေၾကာျပင္လကၤာႏွင့္စကားေျပ(မေကြး၀င္းျမင့္) ini dipublish oleh shwelannwelanwinkyi pada hari Saturday, September 26, 2009. Semoga artikel ini dapat bermanfaat.Terimakasih atas kunjungan Anda silahkan tinggalkan komentar.sudah ada 0 komentar: di postingan ျမန္မာ့႐ိုးရာ အေၾကာျပင္လကၤာႏွင့္စကားေျပ(မေကြး၀င္းျမင့္)
 

0 comments: