မေကြးၿမိဳ႕ စက္သုံးဆီအေရာင္းဆိုင္အား Green Luck Trading Co., Ltd ပုဂၢလိကပိုင္ အေရာင္းဆိုင္မွ စတင္ေရာင္းခ်ေနၿပီ..
မေကြးၿမိဳ႕ စက္သုံးဆီအေရာင္းဆိုင္အား Green Luck Trading Co., Ltd
ပုဂၢလိကပိုင္ အေရာင္းဆိုင္မွ စတင္ေရာင္းခ်ေနၿပီ..
မေကြး ဇြန္၁၆ ရက္။ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌါနမွ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ မေကြၿမိဳ႔ စက္သုံးဆီဆိုင္အမွတ္(0342-မေကြးဆိုင္) အား (၁၀-၆-၂၀၁၀) ေန႔တြင္ ပုဂၢလိပိုင္ျဖစ္ေသာ (Green Luck Trading Co., Ltd) ကုမၸဏီမွ လက္ခံဖြင့္လွစ္၍ ဒီဇယ္၊ဓာတ္ဆီမ်ားကို စတင္ေရာင္းခ်ေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။ ဓာတ္ဆီ တစ္ဂါလံလွ်င္(၂၅၀၀)က်ပ္၊ ဒီဇယ္တစ္ဂါလံလွ်င္(၃၁၀၀)က်ပ္ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေန႔စဥ္ (နံနက္ ၇ နာရီမွ ၁၁ နာရီ) ေန႔လည္( ၂ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီအထိ) ဖြင့္လွစ္ေၾကာင္းသိရ၏။ ဓာတ္ဆီကားမ်ားအား ကားတစ္စင္းလွ်င္ (၁၀)ဂါလံႏႈန္းျဖင့္ ေမာင္းတိုင္ကီအတြင္းသာ ထည့္ေပးေရာင္းခ်ေနေၾကာင္း၊လာေယာက္ဆီထုတ္ ေသာ ကားမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ဤကားမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ယင္းကားမ်ားသည္ဘယ္မွ ခရီမထြက္ပ ဲ ေန႔စဥ္လာေရာက္ဆီထုတ္၍ ေရာင္းစားေနတဲ့ကားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္။ အမွန္တစ္ကယ္အသုံးျပဳလိုေသာကားမ်ားမွာ တန္းစီရန္ အခ်ိန္မေပးႏိုင္ေၾကာင္း ဆရာ၀န္တစ္ဦးမွ ေျပာဆိုသံၾကားခဲ့ရပါသည္။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားအား လိုင္စင္ ပါ/မပါ စစ္ေဆးျခင္းမရိွပဲ ယခင္ကလို ပုံးမ်ားျဖင့္(၁)ဂါလံႏႈန္း ေရာင္းခ်ေပးေနေၾကာင္း၊ ဓာတ္ဆီစာအုပ္မ်ား မလိုေၾကာင္း၊ ဆိုင္ကယ္ေတြစနစ္တက် တန္းစီ မခိုင္းပဲ လူမ်ားျဖင့္သာတန္းစီ၍ လူတစ္ေယာက္လွ်င္(၁)ဂါလံ ႏႈန္းျဖင့္သာေရာင္းခ်ေပးေနေၾကာင္း ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါ သည္။ ဆီမ်ားျခင္တြယ္ရာ တြင္လည္း ဂါလံခြက္မ်ားျဖင့္သာ ျခင္တြယ္ေရာင္းခ်ေန ေၾကာင္းျမင္ ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ဆီပန္႔မ်ား အသစ္တပ္ဆင္ ရန္ ေရာက္ရိွေနေသာ္လည္း တပ္ဆင္အသုံးျပဳႏိုင္ျခင္း မရိွေသးၾကာင္း ျမင္ေတြ႔ခဲ့ပါ၏။ တစ္ရက္လွ်င္ ဓာတ္ဆီဂါလံ(၃၀၀၀)ခန္႔ေရာင္းခ်ေပးေၾကာင္း ဆိုင္၀န္ထမ္းတစ္ဦးကဆိုပါ၏။ ဓာတ္ဆီမ်ားကိုသာ တန္းစီတိုး၍ထုတ္ယူေနၾကေၾကာင္းျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ ဓာတ္ဆီေစ်း မွာ အျပင္တြင္တစ္ဂါလံ(၃၀၀၀)က်ပ္ျဖင့္ ျပန္လည္၀ယ္ယူ ေနၾကသည္ဟု သိရိွရပါသည္။ ျပင္ပမွ ေမွာင္ခိုေရာင္းခ်ေနၾကေသာ ဆီကုန္သည္တစ္ခ်ဳိ႕က တပည့္မ်ားျဖင့္ အုပ္စုဖြဲ႔၍ တန္းစီထုတ္ယူ ေနေၾကာင္း ၾကားသိခဲ့ရပါသည္။ အမွန္တစ္ကယ္ အသုံးျပဳလိုၾကေသာ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားမွာ အခ်ိန္မေပးႏိုင္ၾက၍ တန္းစီၿပီးမတိုးႏိုင္ေၾကာင္းေျပာဆိုသံၾကား ခဲ့ရပါ သည္။ ဒီဇယ္ေစ်းမွာ ျပင္ပေစ်းထက္ ေစ်းႀကီးေန၍ ထုတ္ယူသူနည္းေနေၾကာင္း၊ လိုင္းကားမ်ားသာ လာေရာက္ထုတ္ယူ ေၾကာင္းျမင္ေတြ႕႔ခဲ့ရပါ၏။ ဤ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ (၂) လသာေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾကားသိခဲ့ရပါသည္။
ဤေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနေသာ ကာလအတြင္း အမွန္တစ္ကယ္အသုံးျပဳလိုၾကေသာ အမ်ားျပည္သူမ်ားထံ ေရာက္ရိွေအာင္ ေရာင္းခ်ေပးႏိုင္ေစေသာ နည္းစနစ္ကို သက္ဆိုင္ရာမွ အထူးၾကပ္မတ္လမ္း ညႊန္သင့္ေၾကာင္း၊ ဆီတန္းစီသူမ်ား၏ညီးထြားသံမ်ားကို ၾကားသိ ျမင္ ေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။

ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္
 

0 comments: