မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးသို႔ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအး လာေရာက္ စစ္ေဆးမေကြး၊ မတ္လ(၂၆)။
၂၀၁၂ ခု၊ မတ္လ(၂၆)ရက္ေန႔ နံနက္(၉)နာရီ၊ မေကြးၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲ ခရိုင္ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲမ်ား လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္း အစည္းအေ၀း က်င္းပျပဳလုပ္၍ သတင္းရယူခဲ့ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအး မွ အဖြင့္အမွာ စကားေျပာသည္။ မေကြးခရိုင္၊ မင္းဘူးခရိုင္၊ ပခုကၠဴခရိုင္ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲ ဥကၠ႒ မ်ား ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို တင္ျပ၍ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ ဥကၠ႒ ဦးၾကည္စိန္ မွ ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးသည္။ ထို႔ေနာက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ၾကမည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အသီးသီးမွ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္မ်ားက ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကသည္။
မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ လႊတ္ေတာ္အလိုက္ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားမွာ (၁) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၂၅)။ (၂) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္(၁၂)။ (၃) တိုင္းေဒသာႀကီးလႊတ္ေတာ္(၅၀)။ (၄) တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ခ်င္းတိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိး(၁)။ စုစုေပါင္းမဲဆႏၵနယ္ေျမ (၈၈) ဟု ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ စာရင္းအရသိရ၏။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးကို ခရိုင္(၅)ခု၊ ၿမိဳ႕နယ္(၂၅)ခု၊ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စုေပါင္း(၁၇၀၅)စု၊ ေက်းရြာေပါင္း(၄၇၉၆)စု တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေၾကာင္းသိရသည္။

(၁) ၁-၄-၂၀၁၂ ေန႔တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၾကားျဖတ္ေရြးခ်ယ္ပြဲအတြက္ အတည္ျပဳေၾကျငာသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ အမည္ ပါတီ စာရင္းကို ဇယား(၁)ျဖင့္ေဖာ္ျပပါသည္။
(၂) လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ မဲဆႏၵရွင္ဦးေရ ေကာက္ယူ၍ စာရင္းျပဳစုထားေသာ ဇယား(၂)ကို ေဖာ္ျပပါသည္။
(၃) ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားသုိ႔ ဆႏၵမဲလက္မွတ္စာအုပ္မ်ား၊ ႀကိဳတင္ဆႏၵ မဲလက္မွတ္စာအိပ္မ်ား၊ မဲရုံမ်ား၊ ဆႏၵျပဳခန္းမ်ား၊ မဲပုံးမ်ားတို႔ကို ေအာက္ဇယား(၃)ျဖင့္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
(၄) ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲသို႔ ရန္ပုံေငြခြဲေ၀ခ်ထားမႈႏွင့္ သုံးစြဲမႈအေျခအေန ကို ဇယား(၄)ျဖင့္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ယင္းေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ ပါတီေပါင္း(၇)ပါတီ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း(၁၉)ဦး၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္။ ျပည္ေထာင္စု ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ အား ႀကံခိုင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၀င္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားမွ အပ အျခားက်န္ပါတီ(၆)ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း (၁၃)ဦးတို႔က ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မရွင္းလင္းသည္မ်ားကို ေမးျမန္းၾကၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕မ်ားမွ ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ဤ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲကို ေန႔(၁၁း၃၀)ခန္႔တြင္ က်င္းပၿပီးေၾကာင္း သတင္းရယူခဲ့သည္။
 

0 comments: