`မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲမွ ၾကားျဖတ္ေရြးခ်ယ္ပြဲ တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကေသာ မဲစာရင္းမ်ား အတည္ျပဳ´`မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲမွ
ၾကားျဖတ္ေရြးခ်ယ္ပြဲ တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကေသာ မဲစာရင္းမ်ား အတည္ျပဳ´

(၁) မေကြးၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္
ဦးျမင့္သိန္း(NLD) ဆႏၵမဲ(၉၅၈၈၅) (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္လိုက္သည္။)
ဦးေအာင္သိန္းေက်ာ္( ႀကံ႕ခိုင္ေရး) ဆႏၵမဲ(၂၉၈၁၅)
ဦးလွျမင့္(တ.စ.ည) ဆႏၵမဲ(၃၈၂၇)
ဦးခင္ေမာင္ၾကည္(ခ)ဦးေက်ာ္စိန္ဟန္(NDF) ဆႏၵမဲ(၂၅၇၀)

(၂) ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္
ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ(NLD) ဆႏၵမဲ(၅၅၃၃၆) (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္လိုက္သည္။)
ဦးတင့္လြင္( ႀကံ႕ခိုင္ေရး) ဆႏၵမဲ(၂၀၈၆၉)
ဦးတင့္လြင္(တ.စ.ည) ဆႏၵမဲ(၁၄၅၈)
ဦးေက်ာ္စြာမိုး(အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးမဟာမိတ္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္) ဆႏၵမဲ(၁၅၃၈)

(၃) ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္
ဦးပုိက္ကို(NLD) ဆႏၵမဲ(၁၀၈၆၈၁) (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္လိုက္သည္။)
ဦးေက်ာ္တင့္္( ႀကံ႕ခိုင္ေရး) ဆႏၵမဲ(၃၀၆၁၂)

(၄) ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္
ဦးတိုးေရႊ(ခ)ဦးတင္ေဌးေအာင္(NLD) ဆႏၵမဲ(၇၁၃၅၂) (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္လိုက္သည္။)
ဦးဘိုး၀င္း( ႀကံ႕ခိုင္ေရး) ဆႏၵမဲ(၂၉၈၃၃)
ဦးဟန္ရွင္း၀င္း(တစ္သီးပုဂၢလ) ဆႏၵမဲ(၃၁၆၂)

(၅) ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္
ဦးျမင့္ေအာင္(NLD) ဆႏၵမဲ(၇၅၀၆၅) (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္လိုက္သည္။)
ဦးေက်ာ္ျမင့္သန္း( ႀကံ႕ခိုင္ေရး) ဆႏၵမဲ(၂၅၄၈၂)

(၆) ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္
ဦးေအာင္ၾကည္ညႊန္႔္(NLD) ဆႏၵမဲ(၇၆၇၆၇) (အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္လိုက္သည္။)
ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း( ႀကံ႕ခိုင္ေရး) ဆႏၵမဲ(၃၃၃၈၉)
ဦးေမာင္၀င္း(ခ)ဦးေအာင္၀င္း(တ.စ.ည) ဆႏၵမဲ(၅၄၁၄)
ဦးေအာင္သန္းတင္(ညီညႊတ္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရ) ဆႏၵမဲ(၁၅၀၈)

အထက္ပါစာရင္းမ်ားကို မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမွ၂-၄-၂၀၁၂ ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကာ္ျငာထား၍ ၎အတည္ျပဳခ်က္အား သတင္းရယူခဲ့ပါသည္။
 

0 comments: