မေကြးၿမိဳ႕နယ္မွ ေရတြက္ၿပီး မဲစာရင္းမ်ားႏွင့္ မဲမထည့္ရသူ မိသားစုမ်ား


မေကြးၿမိဳ႕နယ္မွ ေရတြက္ၿပီး မဲစာရင္းမ်ားႏွင့္ မဲမထည့္ရသူ မိသားစုမ်ား
ဧၿပီ (၁)ရက္ေန႔ ၾကားျဖတ္ေရြးခ်ယ္ပြဲတြင္ မေကြးၿမိဳ႕၊ ေအာင္ေစတနာ( ဘီ )ရပ္ကြက္ မဲရုံတြင္ မဲမထည့္ရသူ အိမ္ေထာင္စု မ်ား ေျမာက္မ်ားစြာက်န္ရိွေၾကာင္းသိရသည္။ NLD ဦးျမင့္သိန္း (လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း) ၏ အိမ္ႏွင့္ကပ္လွ်က္ရိွေသာ ပန္းခ်ီဆရာသူရိန္ၿမိဳင္မိသားစု ႏွင့္ ကိုဆန္းတင့္စုိး မိသားစု ႏွစ္စုက်န္ေန၍ သြားေရာက္သတင္းယူ ပါသည္။ ယင္းမွ ၀ိုင္းပြဲစား ဦးေခ်ာ္ေတာက္မိသားစု ႏွင့္ ေအာင္ေစတနာ(ဘီ)ရပ္ကြက္ ၉ လမ္း၊ ၁၀ လမ္း၊ ၁၁ လမ္း မ်ားတြင္ မဲမထည့္ရေသာ မိသားစုမ်ား (၈၀)ေက်ာ္ခန္႔ က်န္ေန၍ မၾကည္ၾကည္ျမင့္၊ မရီရီျမင့္ တို႔ ႏွစ္ေယာက္က စာရင္းမ်ား လိုက္လံေကာက္ယူေနေၾကာင္း ၾကားသိရ၏။ ထို ကေလးမေလး ႏွစ္ေယာက္အိမ္သုိ႔ သြားေရာက္ သတင္းယူပါသည္။ မၾကည္ၾကည္ျမင့္က ဤသို႔ ရင္ဖြင့္ေျပာဆိုပါ၏။ `က်မတို႔လိုက်န္ေနတဲ့ မိသားစုေတြကို စာရင္းေကာက္ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ က်မတို႔ ရင္ထဲမွာရိွတဲ့ဆႏၵကို အမွန္တကယ္ မဲေပးခ်င္ပါတယ္။ ေပးခြင့္လည္းရိွတယ္။ မွတ္ပုံတင္လည္း ရိွတယ္။ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းလည္းရိွတယ္။ အသက္လည္းျပည့္တယ္။ ဒီရပ္ကြက္ထဲမွာလည္း အမွန္တကယ္ေနတယ္။ အက်င့္စာရိတၱလည္းေကာင္းတယ္။ ျပည္သူ ျပည္သားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ကိုယ္ႏွစ္သက္တဲ့လူကို ေရြးခ်ယ္ေပးခ်င္ပါတယ္။ က်မတို႔ဘယ္ႏိုင္ငံေရးမွလည္း မလုပ္ပါဘူး။ ယခုေတာ့ က်မတို႔ဆႏၵျပဳလိုသူကို မဲမေပးလိုက္ရလို႔ ေတာ္ေတာ္ကို ခံစားေနရပါတယ္´ ဟု မၾကည္ၾကည္ျမင့္မွ ေျပာပါသည္။
ရန္ကင္းေစ်း မွ သစ္စိမ္း ေျမဆီဆိုင္ မိသားစုမ်ား ႏွင့္ မေ၀ ဆိုသူအမ်ဳိးသမီးတို႔ကို သြားေရာက္စုံစမ္း သတင္းယူခဲ့ပါသည္။ မဲမထည့္ရေသးေသာ မိသားစုမွမ်ားမွာ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္မွ ေျပာထားတဲ့အတိုင္း ရပ္ကြက္မဲရုံမ်ားသို႔ ႏိုင္ငံသားကတ္၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမ်ားကို ယူေဆာင္သြားေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ မဲရုံမ်ားမွ လက္မခံ၍ ျပန္လာခဲ့ရေၾကာင္း ေတြ႕ရၿပီး သတင္းရယူခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၂ ခု၊ ဧၿပီလ(၁)ရက္ေန႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွ မေကြးၿမိဳ႕ရပ္ကြက္/ေက်းရြာမ်ားမွ စာရင္းရရိွၿပီး မဲစာရင္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း သတင္းရရိွပါသည္။ စုစုေပါင္မဲစာရင္းအရ မေကြးၿမိဳ႕နယ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္သိန္း (NLD)ပါတီမွ ရရိွေၾကာင္း သိရ၏။ ၂၀၁၂ ခု ဧၿပီလ(၂)ရက္ေန႔ညတြင္ မေကြးၿမိဳ႔နယ္ NLD ရုံး၌ ေအာင္ပြဲခံမည္ဟု သတင္းရရိွပါသည္။

မေကြးျမိဳ႕၌ ေရတြက္ၿပီးမဲစာရင္းမ်ားကို NLD ရုံးစာရင္းအရ ေအာက္ပါအတိုင္း သိရသည္။ က်န္ေသာ စာရင္းမ်ားကို ၂-၄-၂၀၁၂ ေန႔တြင္ ေပးမည္ဟု ဆို၏။

၁) ရန္မ်ိဳးလံုရပ္ကြက္တြင္ NLD ၅၆၄ မဲ၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ၈၀မဲ။
၂) ျမိဳ႕ေဟာင္းမဲရံု ၂ တြင္ NLD ၅၆၉ မဲ၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ၅၅ မဲ။
၃) ရန္မ်ိဳးေအာင္ရပ္ကြက္တြင္ NLD ၇၀၈ မဲ၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ၄၅ မဲ။
၄) မင္းရြာ(ေတာင္ရြာ)တြင္ NLD ၁၆၂ မဲ၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ၇၂ မဲ။
၅) ပုထိုးစမ္းရြာတြင္ NLD ၂၅၈ မဲ၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ၈၉ မဲ။
၆) ျမင္သာရပ္ကြက္ မဲရံု ၄ တြင္ NLD ၂၃၀ မဲ၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ၄၄ မဲ။
၇) ရြာသစ္မဲရံု ၉ တြင္ NLD ၁၇၉ မဲ၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ၅၁ မဲ။
၈) ခိုင္ရြာတြင္ NLD ၂၀၅ မဲ၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ၁၂၀ မဲ။
၉) မယ္လွေတာင္ရြာတြင္ NLD ၅၇၅ မဲ၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ၂၈၆ မဲ။
၁၀) ျမင္ကင္းရပ္ကြက္တြင္ NLD ၇၀၀ မဲ၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ၆၁ မဲ။
၁၁) ျမိဳ႕ေဟာင္းမဲရံု ၂ တြင္ NLD ၄၆၃ မဲ၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ၄၁ မဲ။
၁၂) ရွားေဇာင္းကန္ရြာတြင္ NLD ၆၅၂ မဲ၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ၁၀၃ မဲ။
၁၃) ေက်ာက္ကုန္းရြာတြကင္ NLD ၅၇၆ မဲ၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ၂၈၆ မဲ။
၁၄) သိဂါၤမဲရံု (၃) တြင္ NLD ၆၃၄ မဲ၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ၂၀ မဲ။
၁၅) သိဂၤါမဲရံု (၄) တြင္ NLD ၄၈၇ မဲ၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ၃၅ မဲ။
၁၆) သိဂါၤမဲရံု (၁) တြင္ NLD ၈၆၇ မဲျဖင့္ ႏိုင္။
၁၇) သိဂၤါမဲရံု (၂) တြင္ NLD ၅၉၂ မဲ၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ၆၈ မဲ။
၁၈) လင့္ငင္ရြာတြင္ NLD ၄၂၉ မဲ၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ၁၂ မဲ။
၁၉) ကန္သာယာမဲရံု (၃) တြင္ NLD ၁၄၃၄မဲ၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ၁၆၅ မဲ။
၂၀) ကန္သာယာမဲရံု (၂) တြင္ NLD ၉၁၅ မဲ၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ၁၁၀ မဲ။
၂၁) ကန္သာယာမဲရံု (၁) NLD ၆၆၆ မဲ၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ၇၅ မဲ။
၂၂) ရန္မ်ိဳးလံုရပ္ကြက္တြင္ NLD ၅၇၄ မဲ၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ၈၃မဲ။
၂၃) ျမိဳ႕ဦးရပ္ကြက္တြင္ NLD ၄၅၇ မဲ၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ၄၆ မဲ။
၂၄) မေကြးျမိဳ႕ေပၚ စုေပါင္းအိမ္ရာတြင္ NLD ၃၂၆ မဲ၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ၄၁ မဲ။
၂၅) ေျမနီကုန္းရြာေလးတြင္ NLD ၅၃၃ မဲ၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ၄၅ မဲ။
၂၆) ဆည္းဆာရပ္ကြက္တြင္ NLD ၆၆၆ မဲ၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ၁၀၀ မဲ။
၂၇) ေအာင္ေဇယ်ာရပ္ကြက္တြင္ NLD ၈၄၇ မဲ၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ၈၁ မဲ။
၂၈) ရန္ကင္းရပ္ကြက္ NLD ၅၀၉ မဲ၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ၄၄ မဲ။
၂၉) ဆည္ေျမာင္းတြင္ NLD ၂၇၅ မဲ၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ၈၆ မဲ။
၃၀) ေအာင္ေမတၱာမဲရံု ၄ တြင္ NLD ၈၅၃ မဲ၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ၇၈ မဲ။
၃၁) ရြာသစ္ပြဲၾကိဳ မဲရံု ၁ တြင္ NLD ၆၅၅ မဲ၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ၆၈ မဲ။
၃၂) ရြာသစ္ပြဲၾကိဳ မဲရံု ၂ တြင္ NLD ၉၈၄မဲ၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ၉၂ မဲ။
၃၃) ရြာသစ္ပြဲၾကိဳ မဲရံု ၅ တြင္ NLD ၁၇၉ မဲ၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ၅၂ မဲ။
၃၄) ရြာသစ္ပြဲၾကိဳ မဲရံု ၄ တြင္ NLD ၃၀၉ မဲ၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ၃၇၀မဲ။
၃၅) မၾကီးကန္ရြာတြင္ NLD ၁၂၃၉ မဲ၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ၂၁၇ မဲ။
၃၆) ျမင္သာရပ္ကြက္ မဲရံု ၃ တြင္ NLD ၆၃၅ မဲ၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ၅၉ မဲ။
၃၇) ျမင္သာရပ္ကြက္ မဲရံု ၁ တြင္ NLD ၆၆၈ မဲ၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ၆၄ မဲ။
၃၈) ျမိဳ႕မ/အိုးဘိုရပ္ကြက္တြင္ NLD ၆၉၉ မဲ၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ၄၀ မဲ။
၃၉) ရန္မ်ိဳးေအာင္ရပ္ကြက္တြင္ NLD ၇၁၁ မဲ၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ၁၁၈ မဲ။
၄၀) ကန္သာယာ မဲရံု ၁ တြင္ NLD ၆၄၅ မဲ၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ၅၄မဲ။
၄၁) ကန္သာယာ မဲရံု ၂ တြင္ NLD ၈၈၅ မဲ၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ၉၂ မဲ။
၄၂) ကန္သာယာ မဲရံု ၃ တြင္ NLD ၁၄၀၆ မဲ၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ၁၄၆ မဲ။
၄၃) ျမင္သာ မဲရံု ၄ တြင္ NLD ၂၃၀မဲ၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ၄၄ မဲ။
၄၄) ဆူးေပါက္စမ္းရြာတြင္ NLD ၅၁၇ မဲ၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ၁၆၀ မဲ။
၄၅) ေစ်းလယ္စိုးရပ္ကြက္တြင္ NLD ၇၀၆ မဲ၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ၈၈မဲ။
၄၆) ရြာသစ္ရပ္ကြက္တြင္ NLD ၁၇၈ မဲ၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ၅၁ မဲ။
၄၇) ျပည္ေတာ္သာရပ္ကြက္တြင္ NLD ၁၉၂၅ မဲ၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ၂၅၂ မဲ။
၄၈) ရြာသစ္ပြဲၾကိဳရပ္ကြက္ မဲရံု ၃ တြင္ NLD ၁၃၅ မဲ၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ၁၂မဲ။

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

 

0 comments: