`မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ၾကားျဖတ္ေရြးခ်ယ္ပြဲ မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အမည္စာရင္း အတည္ျပဳ´


`မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ၾကားျဖတ္ေရြးခ်ယ္ပြဲ မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အမည္စာရင္း အတည္ျပဳ´
ဧၿပီ(၂)ရက္။
မေကြးၿမိဳ႕နယ္တြင္း ရပ္ကြက္(၁၅)၊ ေက်းရြာအုပ္စု(၆၁)၊ ေက်းရြာေပါင္္း(၂၁၆)။ မဲရုံေပါင္း(၂၆၅) မွ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရိွ သူ (၁၇၉၃၅၈)ဦးအနက္ (၁၃၉၈၇၂)ဦးတို႔ ဆႏၵမဲေပးၾကသည္။ ယင္း ဆႏၵမဲမ်ားအနက္ ခိုင္လုံေသာ ဆႏၵမဲ(၁၃၂၀၉၈) မ်ားေရတြက္ရရိွခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ (၁) ဦးျမင့္သိန္း (NLD)ပါတီမွ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ မဲအမ်ားဆုံး(၉၅၈၈၅)မဲ ျဖင့္ အတည္ျပဳေရြးခ်ယ္ခံရသည္။ (၂) ဦးေအာင္သိန္းေက်ာ္ (ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ) မွ ဆႏၵမဲ(၂၉၈၁၅)မဲရသည္။ (၃) ဦးလွျမင့္ (တ.စ.ည)ပါတီမွ ဆႏၵမဲ(၃၈၂၇)မဲရသည္။ (၄) ဦးခင္ေမာင္ၾကည္(ခ) ဦးေက်ာ္စိန္ဟန္(NDF)ပါတီမွ ဆႏၵမဲ(၂၅၇၀)မဲရသည္။ ဤ သတင္းအတည္ျပဳခ်က္အား မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ၊ စာအမွတ္ (၂၀/၂၀၁၂)၊ ၁၃၇၃ ခု၊ တန္ခူးလဆန္း(၁၁)ရက္၊ (၂၀၁၂ ခု၊ ဧၿပီလ(၂)ရက္) ေန႔စြဲျဖင့္ထုတ္ျပန္ အတည္ျပဳ၍ သတင္းရယူခဲ့သည္။
 

0 comments: