၂-၄-၂၀၁၂ `ၾကားျဖတ္ေရြးခ်ယ္ပြဲၿပီးလို႔ အေမာေျပတဲ့ေန႔´

ကုိယ့္အေၾကာင္း သူမ်ားအေၾကာင္း ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္မွ အၾကား အျမင္မ်ား အမွတ္(၇၂-၂၀၁၂) ၂-၄-၂၀၁၂ `ၾကားျဖတ္ေရြးခ်ယ္ပြဲၿပီးလို႔ အေမာေျပတဲ့ေန႔´ မေန႔က ၾကားျဖတ္ေရြးခ်ယ္ပြဲမွာ ရန္ကုန္မွ သတင္းဂ်ာနယ္တိုက္မ်ားက မေကြးၿမိဳ႕ထိ လာေရာက္သတင္းယူေၾကာင္း သိရသည္။ မေန႔က ၾကားျဖတ္ေရြးခ်ယ္ပြဲတြင္ NLD ပါတီမွ (၄၄) ေနရာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကတာ (၄၂) ေနရာ မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အႏိုင္ရရိွေၾကာင္း သတင္းမ်ားမွ ေဖာ္ျပေနၾကသည္။ ညက သတင္းတင္ေပးတာ ည(၁၂) ေက်ာ္မွ အိပ္ရသည္။ ဒါေၾကာင့္ ယေန႔ေတာ့ အေမာေျဖ အနာယူမည္စိတ္ကူးလုိက္၏။ သု႔ိေသာ္ ဆည္ေျမာင္းရုံးသို႔ နံနက္ပုိင္းသြားသည္။ ေျမလတ္မင္းလြင္ထံသုိ႔ ယခု မတ္လကုန္မွ စ၍ ေငြသုံးေသာင္းလႊဲေပးလိုက္သည္။ ယေန႔ေတာ့ အင္တာနက္ သတင္းမ်ားကို ဖြင့္ၿပီး သတင္းစုံကို ၾကည့္ေနပါမည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္းမ်ားရလွ်င္ ထပ္၍ ေရးသားရမည္။ `မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ၾကားျဖတ္ေရြးခ်ယ္ပြဲ မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အမည္စာရင္း အတည္ျပဳ´ ဧၿပီ(၂)ရက္။ မေကြးၿမိဳ႕နယ္တြင္း ရပ္ကြက္(၁၅)၊ ေက်းရြာအုပ္စု(၆၁)၊ ေက်းရြာေပါင္္း(၂၁၆)။ မဲရုံေပါင္း(၂၆၅) မွ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရိွ သူ (၁၇၉၃၅၈)ဦးအနက္ (၁၃၉၈၇၂)ဦးတို႔ ဆႏၵမဲေပးၾကသည္။ ယင္း ဆႏၵမဲမ်ားအနက္ ခိုင္လုံေသာ ဆႏၵမဲ(၁၃၂၀၉၈) မ်ားေရတြက္ရရိွခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ (၁) ဦးျမင့္သိန္း (NLD)ပါတီမွ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ မဲအမ်ားဆုံး(၉၅၈၈၅)မဲ ျဖင့္ အတည္ျပဳေရြးခ်ယ္ခံရသည္။ (၂) ဦးေအာင္သိန္းေက်ာ္ (ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ) မွ ဆႏၵမဲ(၂၉၈၁၅)မဲရသည္။ (၃) ဦးလွျမင့္ (တ.စ.ည)ပါတီမွ ဆႏၵမဲ(၃၈၂၇)မဲရသည္။ (၄) ဦးခင္ေမာင္ၾကည္(ခ) ဦးေက်ာ္စိန္ဟန္(NDF)ပါတီမွ ဆႏၵမဲ(၂၅၇၀)မဲရသည္။ ဤ သတင္းအတည္ျပဳခ်က္အား မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ၊ စာအမွတ္ (၂၀/၂၀၁၂)၊ ၁၃၇၃ ခု၊ တန္ခူးလဆန္း(၁၁)ရက္၊ (၂၀၁၂ ခု၊ ဧၿပီလ(၂)ရက္) ေန႔စြဲျဖင့္ထုတ္ျပန္ အတည္ျပဳ၍ သတင္းရယူခဲ့သည္။ `မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲမွ ၾကားျဖတ္ေရြးခ်ယ္ပြဲ တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကေသာ မဲစာရင္းမ်ား အတည္ျပဳ´ (၁) မေကြးၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္ ဦးျမင့္သိန္း(NLD) ဆႏၵမဲ(၉၅၈၈၅) (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္လိုက္သည္။) ဦးေအာင္သိန္းေက်ာ္( ႀကံ႕ခိုင္ေရး) ဆႏၵမဲ(၂၉၈၁၅) ဦးလွျမင့္(တ.စ.ည) ဆႏၵမဲ(၃၈၂၇) ဦးခင္ေမာင္ၾကည္(ခ)ဦးေက်ာ္စိန္ဟန္(NDF) ဆႏၵမဲ(၂၅၇၀) (၂) ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ(NLD) ဆႏၵမဲ(၅၅၃၃၆) (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္လိုက္သည္။) ဦးတင့္လြင္( ႀကံ႕ခိုင္ေရး) ဆႏၵမဲ(၂၀၈၆၉) ဦးတင့္လြင္(တ.စ.ည) ဆႏၵမဲ(၁၄၅၈) ဦးေက်ာ္စြာမိုး(အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးမဟာမိတ္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္) ဆႏၵမဲ(၁၅၃၈) (၃) ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္ ဦးပုိက္ကို(NLD) ဆႏၵမဲ(၁၀၈၆၈၁) (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္လိုက္သည္။) ဦးေက်ာ္တင့္္( ႀကံ႕ခိုင္ေရး) ဆႏၵမဲ(၃၀၆၁၂) (၄) ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္ ဦးတိုးေရႊ(ခ)ဦးတင္ေဌးေအာင္(NLD) ဆႏၵမဲ(၇၁၃၅၂) (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္လိုက္သည္။) ဦးဘိုး၀င္း( ႀကံ႕ခိုင္ေရး) ဆႏၵမဲ(၂၉၈၃၃) ဦးဟန္ရွင္း၀င္း(တစ္သီးပုဂၢလ) ဆႏၵမဲ(၃၁၆၂) (၅) ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္ ဦးျမင့္ေအာင္(NLD) ဆႏၵမဲ(၇၅၀၆၅) (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္လိုက္သည္။) ဦးေက်ာ္ျမင့္သန္း( ႀကံ႕ခိုင္ေရး) ဆႏၵမဲ(၂၅၄၈၂) (၆) ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ညႊန္႔္(NLD) ဆႏၵမဲ(၇၆၇၆၇) (အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္လိုက္သည္။) ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း( ႀကံ႕ခိုင္ေရး) ဆႏၵမဲ(၃၃၃၈၉) ဦးေမာင္၀င္း(ခ)ဦးေအာင္၀င္း(တ.စ.ည) ဆႏၵမဲ(၅၄၁၄) ဦးေအာင္သန္းတင္(ညီညႊတ္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရ) ဆႏၵမဲ(၁၅၀၈) အထက္ပါစာရင္းမ်ားကို မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမွ၂-၄-၂၀၁၂ ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကာ္ျငာထား၍ ၎အတည္ျပဳခ်က္အား သတင္းရယူခဲ့ပါသည္။

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

Artikel ၂-၄-၂၀၁၂ `ၾကားျဖတ္ေရြးခ်ယ္ပြဲၿပီးလို႔ အေမာေျပတဲ့ေန႔´ ini dipublish oleh shwelannwelanwinkyi pada hari Tuesday, May 22, 2012. Semoga artikel ini dapat bermanfaat.Terimakasih atas kunjungan Anda silahkan tinggalkan komentar.sudah ada 0 komentar: di postingan ၂-၄-၂၀၁၂ `ၾကားျဖတ္ေရြးခ်ယ္ပြဲၿပီးလို႔ အေမာေျပတဲ့ေန႔´
 

0 comments: