`ေရႊထေနာင္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ ကုမၸဏီလိမိတက္ မွ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္မ်ားထုတ္ေခ်း´

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မေကြးၿမိဳ႕တြင္ ေရႊထေနာင္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ ကုမၸဏီလိမိတက္သည္ (၁၀-၂-၂၀၁၁) ေန႔မွာ ဖြဲ႔စည္းမွတ္ပုံတင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္း ပဲမ်ဳိးစုံ အထူးျပဳကုမၸဏီတြင္ မေကြးၿမိဳ႕မွ အစုရွယ္ယာ အဖြဲ႕၀င္(၃၅)ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ မတည္ ဦးေဆာင္အစုရွယ္ယာ အဖြဲ႕၀င္(၅)ဦးရိွေၾကာင္းသိရ၏။ ခြင့္ျပဳ မတည္ ရင္းႏွီးေငြသိန္း ေပါင္း(၂၀၀၀၀)ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ယခုလက္ရိွတြင္ ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း(၁၀၀၀၀)ျဖင့္ လုပ္ငန္္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္းသိရသည္။ ကုမၸဏီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား၏ လူေနမႈဘ၀မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရအတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ေထာက္ပံ႔ကူညီမည္။ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ လတ္တစ္ေလာဦးစားေပး လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ စုိက္ပ်ဳိးရိတ္သိမ္း စရိတ္လိုေငြမ်ားကို သက္သာေသာ အတိုးႏႈန္းျဖစ္သည့္ ေငြ(၁၀၀ိ/)လွ်င္(၂)က်ပ္တိုးျဖင့္ ကူညီေပးမည္။ ေရရွည္တြင္ မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန္႔ သီးႏွံမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေရး၊ လိုအပ္ေသာ သြင္းအားစု ပစၥည္းမ်ားကို ပစၥည္းမွန္ ေစ်းႏႈန္းမွန္ျဖင့္ ေထာက္ပံ႔ကူညီေပးမည္။ ေခတ္မီ စိုက္ပ်ဳိးနည္းပညာမ်ား ပံ႔ပိုးေရး၊ လက္မႈလက္ယာမွ စက္မႈလယ္ယာသုိ႔ ကူးေျပာင္းႏိုင္ေရး၊ စိုက္ပ်ဳိး၍ ထြက္ရိွလာေသာ သီးႏွံမ်ားအား ေစ်းေကာင္းရရိွေအာင္ ေရာင္းခ်ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးၾကဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါသည္ ဟု ဆို၏။ ယခင္ႏွစ္ ၂၀၁၁/၂၀၁၂ မွာ မေကြးၿမိဳ႕နယ္အပါအ၀င္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း(၆)ၿမိဳ႕နယ္ရိွ ေက်းရြာေပါင္း(၁၂၄)ရြာ၊ ေတာင္သူေပါင္း(၃၈၅၂)ဦး၊ စိုက္ပ်ဳိးဧကေပါင္း(၁၆၂၂၀)ဧက အတြက္ ေခ်းေငြက်ပ္ သိန္းေပါင္း (၈၀၃၀) ကို ၂၀၁၁ ခု၊ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလကုန္အထိ (၆)လတိတိ ေခ်းေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၂/၂၀၁၃ အတြက္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္အပါအ၀င္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း(၈)ၿမိဳ႕နယ္ရိွ ေက်းရြာအုပ္စု (၂၃၁)အုပ္စု၊ ေက်းရြာေပါင္း(၃၁၆)ရြာ၊ ေတာင္သူဦးေရ(၄၄၅၆)ဦး၊ စုိုက္ပ်ဳိးဧက(၁၆၅၀၁)ဧက အတြက္ ေခ်းေငြေပါင္း က်ပ္သိန္း (၈၂၄၀)ေက်ာ္ ထုတ္ေခ်းေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေတာင္သူတစ္ဦးလွ်င္ တစ္ဧက(၅၀၀၀၀ိ)ႏႈန္းျဖင့္ ဆယ္ဧက(ငါးသိန္း) အမ်ားဆုံးထိသာေခ်းေပးေၾကာင္း၊ ယခု အစုရွယ္ယာ(၄၀)ဦး ႏွင့္သာဖြဲ႔ထားတဲ့ လိမိတက္ကုမၸဏီမွ အမ်ားပိုင္အစုရွယ္ယာ ကုမၸဏီအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားဖို႔လည္း အစီအစဥ္ရိွၾကပါတယ္။ ယခု ေလာေလာဆယ္မွာ အစုရွယ္ယာတစ္စုကို ေငြက်ပ္(ငါးသိန္း)သတ္မွတ္ထားပါတယ္၊ ဟု ဒါရိုက္တာ ဦး၀င္းရိွန္ မွ အသိေပးေျပာဆိုပါသည္။ ေတာင္သူမ်ားအာ ေခ်းေငြစတင္ ထုတ္ေပးရက္မွာ (၂၈-၄-၂၀၁၂)ေန႔မွ (၃၁-၅-၂၀၁၂)ေန႔အထိ ေန႔စဥ္ထုတ္ေခ်း သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ရြာမ်ားသုိ႔ ေရႊထေနာင္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ ကုမၸဏီလိမိတက္ မွ သြားေရာက္ထုတ္ေခ်းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။ ေခ်းေငြ အတိုးႏႈန္း(၂%) ျဖစ္၍ ၿပီး ေခ်းေငြကာလမွာ ၂၀၁၂ ခု၊ ဧၿပီလ(၂၈)ရက္မွ ၂၀၁၂ ခု၊ စက္တင္ဘာလကုန္အထိ သတ္မွတ္ ေၾကျငာ ထားေၾကာင္း၊ (၁၅-၅-၂၀၁၂)ေန႔အထိ ေက်းရြာအုပ္စု(၁၆၅)မွ ေက်းရြာ ေပါင္း(၂၃၉)ရြာ၊ ေတာင္သူဦးေရ((၂၆၃၆)ဦး၊ စိုက္ဧက(၁၀၂၂၃.၇၀)ဧက အတြက္ ေခ်းေငြ က်ပ္သိန္္းေပါင္း (၅၁၁၁၉၅၀၀၀) သိန္းငါးေထာင္တစ္ရာေက်ာ္ ထုတ္ေပးၿပီးေၾကာင္း သတင္းရရိွခဲ့ပါသည္။ ၀ိုင္းၾကည္ေအာင္ အတြဲ(၄) အမွတ္(၁၈) ၁၆-၅-၂၀၁၂ ေန႔ထုတ္ ျမန္မာပို႔စ္ သတင္းဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
 

0 comments: