`ယေန႔ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ အမ်ားျပည္သူမ်ား စိတ္၀င္တစ္စား ၾကည့္ရႈေျပာဆိုေနေသာ သတင္း(၃)ပုဒ္´

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡျပႆနာမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ လူမ်ဳိးေရးအဓိကရုဏ္းျဖစ္ေအာင္ ဦးေဆာင္သူမ်ားရိွ မရိွ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထု လုံၿခဳံစိတ္ခ်၍ ေအးခ်မ္းသာယာစြာျဖင့္ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ (သတင္းမွန္မ်ားေပၚထြက္ေရး)ကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအဖြဲ႔၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းျခင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၊ ထိုသတင္းကို အထူးစိတ္၀င္စားစြာျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေန ၾကေၾကာင္းသိရ၏။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔မွ အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးႏုတ္ထြက္ျခင္း မိမိဆႏၵျဖင့္ ႏုတ္ထြက္ျခင္းသတင္း။ ထို႔အျပင္ စာတိုက္ႏွင့္ေၾကးနန္း၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္္ႀကီး မိမိဆႏၵအရႏုတ္ထြက္ျခင္း ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး မိမိဆႏၵအရႏုတ္ထြက္ျခင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၊ ယင္းသတင္းကိုလည္း ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံပီသစြာျဖင့္ ျပည္သူလူထုမွ ေပးအပ္ထားေသာတာ၀န္မ်ားကို ကိုယ္မလုပ္ႏိုင္၍ ဆက္လက္ၿပီးတာ၀န္မ်ားအား မထမ္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္လွ်င္ ယခုလို မိမိဆႏၵအရႏုတ္ထြက္သြားျခင္းအား အမ်ားျပည္သူမ်ားမွ စိတ္၀င္တစ္စားရိွၿပီး ဤကိစၥမ်ားအား ဖတ္ၾကားေျပာဆိုေနၾကေၾကာင္း သတင္းရရိွ၍ ထပ္မံ သိရိွႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ (၁) ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ အမိန္႔ေႀကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၄၃/၂၀၁၂ ျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡျပႆနာမ်ားကို စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းျခင္း။ (၂) ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး၏ အမိန္႔ေႀကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၁၃/၂၀၁၂ ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦး ႏွတ္ထြက္ခြင့္ျပဳျခင္း။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္ ဦးသာဦး (၃) ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး၏ အမိန္႔ေႀကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၁၄/၂၀၁၂ ျဖင့္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳျခင္း။ (၁)- ဦးတင့္လြင္ စာတိုက္ႏွင့္ေၾကးနန္း၀န္ႀကီးဌာန (၂)- ဦးစိုးေအာင္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန www.president-office.gov.mm/ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ၀က္ဆိုဒ္ မွ ကိုးကားေဖာ္ျပထားသည္။ ၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
 

0 comments: