` မေကြးၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းဘူး(စကု)ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စာေရးဆရာအသင္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းၿပီး´

ျမန္မာႏိုင္ငံစာေပႏွင့္စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႕(ဗဟိုလ္) ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အရ မေကြးၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းဘူး(စကု)ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္စာေပႏွင့္စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႕မ်ားကို ပယ္ဖ်က္၍ ` ၿမိဳ႕နယ္စာေရးဆရာအသင္း´မ်ား ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းၿပီးေၾကာင္းသတင္းရရိွပါသည္။ ၂၀၁၂ ၊ ေမလ(၂၉)ရက္ေန႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္အေထြေတြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အစည္းအေ၀းခန္းမမွာ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ စာေရးဆရာအသင္း အား ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖင့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပး၍ အဖြဲ႕၀င္(၅၂)ေယာက္ မွ အလုပ္အမႈေဆာင္ (၇)ဦးကို ေရြးခ်ယ္လိုက္ၾကသည္။ ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္ (မေကြး၀င္းျမင့္)၊ ဒု ဥကၠ႒ ဦးၾကည္တင္ (တင္လင္းေဇာ္)၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္တိုး( ျမန္မာျပည္ဆရာဟိန္း)၊ တြဲ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိန္ႏိုင္( တကၠသိုလ္ရည္ရြယ္)၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦး၀င္းသက္ခိုင္ (၀င္းသက္ခိုင္-မေကြး)၊ ေဒၚနန္းဥမၼာမင္း( ေနာ္လီကို-မေကြး)အဖြဲ႔၀င္၊ ဦးယုႏိုင္( ႏိုင္ယုေ၀) အဖြဲ႕၀င္ တို႔အား ေရြးခ်ယ္လိုက္ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံစာေရးဆရာအသင္း ဗဟိုလ္ေကာ္မတီ၀င္အျဖစ္ ညီလာခံတက္ေရာက္ရန္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ ဦး၀င္းျမင့္ (မေကြး၀င္းျမင့္) ႏွင့္ ဦးတင္ေအာင္ေငြ( ေနျခည္-မေကြး) တို႔အား ေရြးခ်ယ္လိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။ ၂၀၁၂၊ ေမလ(၁၂)ရက္ေန႔တြင္ မင္းဘူးခရိုင္ျပန္/ဆက္ရုံး ခန္းမမွာ မင္းဘူး(စကု)ၿမိဳ႕နယ္စာေပႏွင့္စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႔အား မင္းဘူး(စကု)ၿမိဳ႕နယ္စာေရးဆရာအသင္း အျဖစ္ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းၿပီးေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဖြဲ႔၀င္ေပါင္း(၃၀) မွ အလုပ္အမႈႈေဆာင္(၅)ဦး ေရြးခ်ယ္လိုက္ၾကေၾကာင္းသိရ၏။ ဥကၠ႒ ဦးႀကီးေမာင္(ေမာင္ၾကည္ေမာ္-စကု)၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးအုံးလႈိင္(မန္းလူ-မင္းဘူး)၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စိန္၀င္း(ေတာ္အဲရာ)၊ အဖြဲ႕၀င္ ဦးေအးၾကဴ(ေမာင္ခက္ၾကဴ-ေရႊစကု)၊ အဖြဲ႔၀င္ ဦးသန္းထြန္း (သန္းထြန္း-စကု) တို႔ျဖစ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံစာေရးဆရာအသင္း ဗဟိုလ္ေကာ္မတီ၀င္အျဖစ္ ညီလာခံတက္ေရာက္ရန္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္းထြန္း(သန္းထြန္း-စကု) အား ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းၿပီးေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။ ၂၀၁၂၊ ေမလတြင္ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ျပန္/ဆက္ရုံး၌ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္စာေပႏွင့္စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႔၀င္(၂၀)ဦးအား ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္စာေရးဆရာအသင္း အျဖစ္ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ဥကၠ႒ ဦးမင္းဦး(ေရနံ႔သာကိုဦး)၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦး၀င္းေဌး(ယုဇန)၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးစိန္၀င္း(စိန္၀င္း)၊ အဖြဲ႕၀င္ ဦးသန္း၀င္း(သန္း၀င္း)၊ အဖြဲ႕၀င္ ဦးမိုးေဇာ္ေဇာ္(မိုးေဇာ္ေဇာ္) တို႔အား ေရြးခ်ယ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံစာေရးဆရာအသင္း ဗဟိုလ္ေကာ္မတီ၀င္အျဖစ္ ညီလာခံတက္ေရာက္ရန္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းဦး(ေရနံ႔သာကိုဦး) အား ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းၿပီးေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။ ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္
 

0 comments: