`၂၀၁၂ ခု၊ ဇြန္(၅)ရက္ေန႔မွ ေအာက္တိုဘာ(၄)ရက္ေန႔အထိ (၄)လအတြင္း ဆိုင္ကယ္လိုင္စင္မ်ား ျပဳလုပ္မည္ဆိုလွ်င္´

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မေကြးၿမိဳ႕ (က.ည.န)တိုင္းေဒႀကီးရုံးတြင္ ဇြန္(၅)ရက္ေန႔မွစ၍ လိုင္စင္မရိွေသာ ေမာ္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္မ်ားအား တရား၀င္လိုင္စင္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးေနေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ယင္းစီမံခ်က္ကို မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရိွ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးစီးဌာနရုံးတည္ရိွရာ မေကြးခရိုင္၊ ပခုကၠဴခရိုင္၊ မင္းဘူးခရိုင္၊ သရက္ခရိုင္ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးစီးဌာနရုံးမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ေပးမည္ဟုသိရသည္။ အမ်ားျပည္သူမ်ား လုိင္စင္ျပဳလုပ္ ရာတြင္ လြယ္ကူေစရန္အတြက္ အလွမ္းးကြာေ၀းေသာ ဂန္႔ေဂါခရိုင္သို႔ ပခုကၠဴစီမံခ်က္အဖြဲ႕မွ ၀န္ထမ္းမ်ားခြဲေ၀၍ ရက္သတ္မွတ္ေပးၿပီး သြားေရာက္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု သိရ၏။ ၎ ရုံးမ်ားမွာ ရုံးဖြင့္ရက္မ်ားတြင္ ေန႔စဥ္ နံနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၄း၃၀)ထိေဆာင္ရြက္ေပးမည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၏ ေငြလက္ခံခ်ိန္အား ညေန(၃)နာရီအခ်ိန္ထိသာ (တစ္ရက္တာ) စာရင္းျဖတ္၍ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ဟု သိရသည္။ ထိုစီမံခ်က္အား( One Stop Servics) ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဆို၏။ ယင္းအဖြဲ႕တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး မွ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္၍ အဖြဲ႔၀င္မ်ားမွာ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန၊ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဘဏ္၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးစီးဌာန တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီျဖင့္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပး ေၾကာင္းသိရ၏။ ဆိုင္ကယ္လိုင္စင္ျပဳလုပ္လိုသူမ်ားသည္ မွတ္ပုံတင္/ႏိုင္ငံသားကဒ္၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမူရင္းမ်ားယူ လာရမည္။ လိုအပ္ေသာ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ားျဖည့္စြက္လက္မွတ္ထိုးၿပီး ဆိုင္ကယ္မ်ားအား ယာဥ္စစ္ဌာနတြင္ စစ္ေဆးမွတ္ပုံတင္ရမည္။ ထို႔ေနာက္ အေကာက္ခြန္ဌာန ၊ ျပည္တြင္းအခြန္ဌာန၊ ပရီမီယံ(အာမခံေၾကး)ဌာနမ်ားမွ ခ်လံမ်ားယူၿပီး ဘဏ္(ေငြခန္း) တြင္ေငြမ်ား ေပးသြင္းရပါမည္။ ယင္းကိစၥမ်ားၿပီးလွ်င္ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားေရးမွဴး ရုံးမွ ဆိုင္ကယ္မွတ္ပုံတင္ လိုင္စင္မ်ားထုတ္ေပးၿပီး နံပါတ္ျပားတပ္ဆင္ေပး၍ အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ရေၾကာင္း ျမင္ေတြ႔ရပါသည္။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္တန္ဖိုးမ်ားကို ထုန္လုပ္ေသာခုႏွစ္အလိုုက္၊ အင္ဂ်င္ပါ၀ါအလိုက္ သတ္မွတ္၍ တန္ဖိုးျဖတ္ေပးသည္။ ယင္း သတ္မွတ္ေပးထားေသာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္တစ္စီး၏ တန္ဖိုးမ်ားမွ အေကာက္ခြန္(၅%)၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္(၅%)၊ အာမခံ ပရီမီယံေၾကး (၂၅၅၀)က်ပ္၊ ယာဥ္မွတ္ပုံတင္ေၾကး(က.ည.န) (၂၂၀၀၀)က်ပ္၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ (၅၀၀)က်ပ္ ေပးေဆာင္ရေၾကာင္းသိရသည္။ (ဆိုင္ကယ္တန္ဖိုးသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေပးေဆာင္ရမည့္ ေငြမ်ားကို ဗီႏိုင္းမ်ားျဖင့္ ကပ္၍ ေဖာ္ျပထားသည္။) တရုပ္ဆိုင္ကယ္မ်ား ၁၉၉၈ -၂၀၀၀ ထုတ္၊ အင္ဂ်င္ပါ၀ါ (၁၁၀) စီစီေအာက္အုပ္စု ဆိုလွ်င္ တန္ဘိုးေငြ(၁၀၀၀၀၀)တစ္သိန္းက်ပ္သတ္မွတ္၍ စုစုေပါင္း(၃၄၈၀၀)က်ပ္ေပးေဆာင္ရမည္။ အင္ဂ်င္ပါ၀ါ (၁၂၅) စီစီ အထက္အုပ္စုဆိုလွ်င္ တန္ဘိုးေငြ(၁၂၀၀၀၀) တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္း သတ္မွတ္၍ စုစုေပါင္း(၃၆၈၅၀)က်ပ္ေပးေဆာင္ရမည္။ ၂၀၀၀- ၂၀၀၅ ထုတ္၊ အင္ဂ်င္ပါ၀ါ (၁၁၀)စီစီေအာက္အုပ္စုဆိုလွ်င္ တန္္ဘိုးေငြ(၁၄၇၀၀၀) တစ္သိန္းေလးေသာင္းခုႏွစ္ ေထာင္ သတ္မွတ္၍ စုစုေပါင္း(၃၉၆၁၈) က်ပ္ေပးေဆာင္ရမည္။ အင္ဂ်င္ပါ၀ါ(၁၂၅)စီစီအထက္အုပ္စု ဆိုလွ်င္ တန္ဘိုးေငြ( ၁၆၇၀၀၀) တစ္သိန္းေျခာက္ေသာင္းခုႏွစ္ေထာင္ သတ္မွတ္၍ (၄၁၆၆၈)က်ပ္ေပးေဆာင္ရမည္။ ၂၀၀၅-၂၀၁၀ ထုတ္၊ အင္ဂ်င္(၁၁၀)စီစီေအာက္ဆိုလွ်င္ တန္ဘိုးေငြ(၂၄၅၀၀၀) ႏွစ္သိန္းေလးေသာင္းငါးေထာင္က်ပ္ သတ္မွတ္၍ (၄၉၆၆၃)က်ပ္ေဆာင္ရမည္။ အင္ဂ်င္(၁၂၅)စီစီအထက္ဆိုလွ်င္ တန္ဘိုးေငြ(၂၈၈၀၀၀) ႏွစ္သိန္းရွစ္ေသာင္းရွစ္ေထာင္ သတ္မွတ္၍ (၅၄၀၇၀)က်ပ္ေပးေဆာင္ရမည္။ ၂၀၁၀ ႏွင့္အထက္ထုတ္၊ အင္ဂ်င္(၁၁၀)စီစီေအာက္စု ဆိုလွ်င္ တန္ဘိုး(၃၀၇၀၀၀)သုံးသိန္းခုႏွစ္ေထာင္က်ပ္ သတ္မွတ္၍ (၅၆၀၁၈)က်ပ္ေပးေဆာင္ရမည္။ အင္ဂ်င္(၁၂၅)စီစီအထက္ ဆိုလွ်င္ တန္ဘိုးေငြ(၃၄၄၀၀၀) သုံးသိန္းေလးေသာင္းေလးေထာင္က်ပ္သတ္မွတ္၍ (၅၉၈၁၀) က်ပ္ေပးေဆာင္ရမည္။ ထိုင္း ဆိုင္ကယ္မ်ားမွာ ၁၉၉၈-၂၀၀၀ ထုတ္၊ အင္ဂ်င္(၁၁၀)စီစီေအာက္၊ တန္ဘိုး(၃၈၀၀၀၀)သုံးသိန္းရွစ္ေသာင္း သတ္မွတ္၍ (၆၃၅၀၀)က်ပ္ေပးေဆာင္ရမည္။ (၁၂၅)စီစီအထက္၊ တန္ဘိုး(၅၁၇၀၀၀) ငါးသိန္းတစ္ေသာင္း ခုႏွစ္ေထာင္က်ပ္သတ္မွတ္၍ (၇၇၅၄၃)က်ပ္ ေပးေဆာင္ရမည္။ ၂၀၀၀-၂၀၀၅ ထုတ္၊ အင္ဂ်င္(၁၁၀)စီစီေအာက္၊ တန္ဘိုး(၄၆၇၀၀၀)ေလးသိန္းေျခာက္ေသာင္းခုႏွစ္ေထာင္က်ပ္ သတ္မွတ္၍ (၇၂၄၁၈)ေပးေဆာင္ရမည္။ အင္ဂ်င္(၁၂၅)စီစီ အထက္၊ တန္ဘိုး(၆၁၀၀၀၀) ေျခာက္သိန္းတစ္ေသာင္း က်ပ္သတ္မွတ္၍ (၈၇၀၇၅)က်ပ္ေပးေဆာင္ရမည္။ ၂၀၀၅-၂၀၁၀ ထုတ္၊ အင္ဂ်င္(၁၁၀)စီစီ ေအာက္၊ တန္ဘိုးေငြ(၆၃၀၀၀၀)ေျခာက္သိန္းသုံးေသာင္းက်ပ္သတ္မွတ္၍ (၈၉၁၂၅) က်ပ္ေပးေဆာင္ရမည္။ အင္ဂ်င္(၁၂၅)စီစီ အထက္၊ တန္ဘိုးေငြ(၉၆၀၀၀၀)ကိုးသိန္းေျခာက္ေသာင္းက်ပ္ သတ္မွတ္၍ (၁၂၂၉၅၀)က်ပ္ေပးရမည္။ ၂၀၁၀ ႏွင့္အထက္ထုတ္၊ အင္ဂ်င္(၁၁၀)စီစီေအာက္၊ တန္ဘိုးေငြ(၈၇၅၀၀၀) ရွစ္သိန္း ခုႏွစ္ေသာင္းငါးေထာင္က်ပ္ သတ္မွတ္၍ (၁၁၄၂၃၈)က်ပ္ေပးေဆာင္ရမည္။ အင္ဂ်င္(၁၂၅)စီစီအထက္၊ တန္ဘိုးေငြ (၁၂၃၀၀၀၀) တစ္ဆယ့္ႏွစ္သိန္းသုံးေသာင္းက်ပ္ သတ္မွတ္၍ (၁၅၀၆၂၅)က်ပ္ ေပးေဆာင္ရမည္။ အႏၱိယ ဆိုင္ကယ္မ်ားမွာ ၁၉၉၈-၂၀၀၀ ထုတ္၊ အင္ဂ်င္(၁၁၀)စီစီေအာက္၊ တန္ဘိုးေငြ(၈၀၀၀၀၀)ရွစ္သိန္းက်ပ္ သတ္မွတ္၍ (၁၀၆၆၅၀)က်ပ္ေပးေဆာင္ရမည္။ အင္ဂ်င္(၁၂၅)စီစီအထက္၊ တန္ဘိုးေငြ(၁၀၁၀၀၀၀)ဆယ္သိန္းတစ္ေသာင္း သတ္မွတ္၍ (၁၂၈၀၇၅)က်ပ္ေပးေဆာင္ရမည္။ ၂၀၀၀-၂၀၀၅ ထုတ္၊ အင္ဂ်င္(၁၁၀)စီစီေအာက္၊ တန္ဘိုးေငြ(၁၀၀၀၀၀၀) ဆယ္သိန္းသတ္မွတ္၍ (၁၂၇၀၅၀)က်ပ္ေပးေဆာင္ရမည္။ အင္ဂ်င္(၁၂၅)စီစီအထက္၊ တန္ဘိုးေငြ(၁၀၈၀၀၀၀)ဆယ္သိန္း ရွစ္ေသာင္းက်ပ္သတ္မွတ္၍ (၁၃၅၂၅၀)က်ပ္ေပးေဆာင္ရမည္။ ၂၀၀၅-၂၀၁၀ ထုတ္၊ အင္ဂ်င္(၁၁၀)စီစီေအာက္၊ တန္ဘိုးေငြ(၁၁၀၀၀၀၀)တစ္ဆယ္တစ္သိန္းက်ပ္သတ္မွတ္၍ (၁၃၇၃၀၀)က်ပ္ ေပးေဆာင္ရမည္။ အင္ဂ်င္(၁၂၅)စီစီ အထက္၊ တန္ဘိုးေငြ(၁၁၅၀၀၀၀)တစ္ဆယ္တစ္သိန္းငါးေသာင္းက်ပ္ သတ္မွတ္၍ (၁၄၂၄၂၅)က်ပ္ ေပးေဆာင္ရမည္။ ၂၀၁၀ ႏွင့္အထက္ထုတ္၊ အင္ဂ်င္(၁၁၀)စီစီေအာက္၊ တန္ဘိုးေငြ(၁၁၅၀၀၀၀)တစ္ဆယ္တစ္သိန္းငါးေသာင္က်ပ္ သတ္မွတ္ ၍ (၁၄၂၄၂၅)က်ပ္ေပးေဆာင္ရမည္။ အင္ဂ်င္(၁၂၅)စီစီအထက္၊ တန္ဘိုးေငြ(၁၂၂၀၀၀၀)တစ္ဆယ္ႏွစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းက်ပ္ သတ္မွတ္၍ (၁၄၉၆၀၀) က်ပ္ေပးေဆာင္ရမည္။ ဂ်ပန္ ဆိုင္ကယ္မ်ားမွာ ၁၉၉၈-၂၀၀၀ ထုတ္၊ အင္ဂ်င္(၁၂၅)စီစီအထက္၊ တန္ဘိုး(၃၅၀၀၀၀၀)သုံးဆယ္ငါးသိန္းက်ပ္ သတ္မွတ္၍ (၃၈၃၃၀၀)က်ပ္ ေပးေဆာင္ရမည္။ ၂၀၀၀-၂၀၀၅ ထုတ္၊ အင္ဂ်င္(၁၂၅)စီစီအထက္၊တန္ဘိုးေငြ(၄၅၀၀၀၀၀) ေလးဆယ္ငါးသိန္းက်ပ္ သတ္မွတ္၍ (၄၈၅၈၀၀)က်ပ္ ေပးေဆာင္ရမည္။( မွတ္ခ်က္။ ။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ထုတ္ ဂ်ပန္ဆိုင္ကယ္မ်ားအား အခြန္ေကာက္မည့္ဇယားဟုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။) အထက္ပါအတိုင္း ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ပိုင္ရွင္မ်ားမွ အခြန္ဆိုင္ရာ စီစစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီးေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ပုံစံမ်ားႏွင့္ ယာဥ္မွတ္ပုံတင္ျခင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္အခေၾကးေငြမ်ားေပးသြင္းၿပီးေၾကာင္း တင္ျပလာပါက ယာဥ္မွတ္ပုံတင္ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္း၊ ထုတ္ေပးျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးစီဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္က ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ဟု သိရိွရသည္။ ဆိုင္ကယ္တစ္စီးခ်င္းအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခြန္အခေၾကးေငြမ်ား မွ အပ ၀န္ထမ္းသက္သာေၾကးေကာက္ခံျခင္း၊ ပုံစံဖိုးေတာင္းျခင္း၊ မိတၱဴကူးခေကာက္ခံျခင္း၊ စသည့္ ေငြေၾကးေကာက္ခံျခင္း တစ္စုံတစ္ရာ လုံး၀(လုံး၀)မျပဳလုပ္ရဟု..၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မေကြးတိုင္းကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသိန္းဦး မွ ျမန္မာပို႔စ္သို႔ေပး၍ ဖတ္ရေသာ စီမံခ်က္စာအုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္ တင္ျပပါသည္။ ၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
 

0 comments: