`အခ်ဳိ႕လမ္းတံတားဂိတ္ B.O.T မ်ားမွာ တန္ပိုယဥ္မ်ားအား တရားစြဲဆိုရန္ အထက္မွညႊန္ၾကားထားေသာ္လည္း ဒါဏ္ေၾကးေငြမ်ားေကာက္ခံေနသည္ ဟုသိရ´

ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း(ရုံးခ်ဳပ္)၊ ခြန္၊ထိန္း/ေက်ာက္ထုတ္ဦးစီး မွ စာအမွတ္ ၁၇၄၉/ ခြန္၊ထိန္း/လုံစည္း/ ၂၀၁၂/ထုတ္(၁) ရက္စြဲ ၂၀၁၂ စက္တင္ဘာလ(၇)ရက္ျဖင့္ တန္ပိုတားဆီးေရးလုပ္ငန္းမ်ားစစ္ေဆးၾကပ္မတ္ေရးကိစၥ အား သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမွ အင္ဂ်င္နီယာမွဴးႀကီးမ်ားထံသို႔ စာထြက္၍ အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း လမ္းမေပၚရိွ လမ္း/တံတားဂိတ္မ်ားတြင္ ျဖတ္သန္းသြားလာသည့္ ယာဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လမ္း/တံတားလုံၿခဳံေရးႏွင့္ စည္းကမ္းထိမ္းသိမ္းေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ (၆-၉-၂၀၁၂)ေန႔ ၀န္ႀကီးရုံး၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမွ ဤသို႔ လမ္းညႊန္မွာၾကားထားပါသည္။ (က) (ယာဥ္+ကုန္) (၁၆)တန္ႏွင့္အထက္ယာဥ္မ်ား ယခင္အတိုင္း ဆက္လုပ္ရန္ႏွင့္ တန္ပိုပါက တရားစြဲ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္။ (ခ) (ယာဥ္+ကုန္) (၁၃)တန္ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးပိုင္ ယာဥ္မ်ား (၁၅)တန္အထိ ယာယီေပးထားရန္။ (မွတ္ခ်က္။ အဆိုပါသတ္မွတ္ခ်က္ အပိုဒ္ခြဲ(ခ)အား စက္တင္ဘာ(၁၂)ရက္၊ စာအမွတ္ ၁၇၆၀/ ခြန္၊ထိန္း/လုံစည္း/ ၂၀၁၂/ထုတ္(၁) ျဖင့္ျပန္လည္ျပင္ဆင္သည္။ အျခား (ယာဥ္+ကုန္) (၁၃)တန္မွ (၁၆)တန္မ်ားအား ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစီးဌါနမွ သတ္မွတ္ေပးသည့္ VIC ၊ ၀ီွးတက္ပါ (ယာဥ္+ကုန္) သတ္မွတ္တန္ခ်ိန္အတိုင္းသာ ခြင့္ျပဳေပးသြားရန္ ျဖည့္စြက္ေပးပို႔ထားသည္ ဟု သိရသည္။) (ဂ) သစ္၊ ၀ါး၊ သဲ၊ ေက်ာက္၊ အုတ္၊ ဘိလပ္ေျမ၊ သံေခ်ာင္း၊ စက္သုံးဆီ၊ ေျမဆီ၊ ေက်ာက္မီးေသြးတင္ယာဥ္မ်ားအား ယခင္အတိုင္း တန္ပိုးျဖတ္သန္းခြင့္မျပဳရန္္ႏွင့္ တန္ပိုပါက တရားစြဲရန္။ (ဃ) (ယာဥ္+ကုန္) ၁၀တန္ေအာက္ကားမ်ား (ဒိုင္နာ၊ ကင္တာ၊ ဟိုပ္လပ္၊ ေထာ္လာဂ်ီ၊ သုံးဘီးဆိုင္ကယ္) စသည့္ယာဥ္မ်ား ကတၱာတက္၍ ခ်ိန္တြယ္ခြင့္မျပဳဘဲ ပုံမွတ္ျဖတ္သန္းေစရန္ႏွင့္ ယာဥ္ေပၚတြင္ ကုန္မ်ား အလြန္အကၽြံမတင္ေရး သတိေပးေဆာင္ရြက္သြားရန္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ဌာနႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းတြင္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ မိမိသက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အတြင္းရိွ B.O.Tလမ္းတံတားဂိတ္မ်ားႏွင့္ ေလလံ လမ္း/တံတားဂိတ္မ်ားသို႔ ထပ္ဆင့္ညႊန္ၾကား သြားရန္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ B.O.Tလမ္းတံတားဂိတ္မ်ားမွာ ေထာ္လာဂ်ီမ်ားအား ျဖတ္သန္းခြင့္မေပးျခင္း၊ (၁၀)ေအာက္ ယာဥ္မ်ားအား ကတၱားမခ်ိန္တြယ္ရန္တားျမစ္ထားေသာ္လည္း ၎ကတၱားေပၚသို႔တက္ရန္ ၿခိမ္းေျခာက္၍ လာဘ္ေငြ ေတာင္းခံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း၊ ကတၱားေပၚသို႔ အတင္းတက္ခိုင္း၍ တန္ပိုပါလွ်င္ အဆိုပါဂိတ္မ်ားတြင္ ဒါဏ္ေငြမ်ား ကို တရားမ၀င္ လက္ခံရယူေနေၾကာင္း ေထာ္လာဂ်ီပိုင္ရွင္မ်ားထံမွ စုံစမ္းသိရိွပါသည္။ အဆိုပါကိစၥမ်ားအား သိရိွၿပီး ဒါဏ္ေငြေတာင္းခံ၍ ေပးေဆာင္လိုက္ရေသာ ေထာ္လာဂ်ီပိုင္ရွင္တစ္ဦးမွ တံတားျဖတ္သန္းခ(၇၀၀ိ)+ ဒါဏ္ေၾကး (၇၀၀၀ိ) လက္မွတ္ႏွင့္အတူ ျမန္မာပို႔စ္ သို႔လာေရာက္ျပသၿပီး ေအာက္ပါတိုင္းေျပာဆိုပါသည္။ `` ကၽြန္ေတာ္က စကုၿမိဳ႕ေစ်းရပ္ကပါ။ မေကြး-စကု ေန႔စဥ္ ဒီေထာ္လာဂ်ီနဲ႔ ကုန္မ်ဳိးစုံသယ္ေဆာင္ေပးေနတာပါ။ (၂၀-၉-၂၀၁၂) ေန႔မွာ ဧရာ၀တီတံတား၊ ေကာင္းမြန္(မေကြး) ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ တံတားဂိတ္မွာျဖစ္တာပါ။ သူတို႔က ကၽြန္ေတာ့္ေထာ္လာဂ်ီကို တန္ပိုတင္တယ္ဆိုၿပီး ကတၱားေပၚအတင္းတက္ခိုင္းပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ စက္တင္ဘာ(၇)ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ စာကိုသိေနေတာ့ `ဟ´ ငါတို႔ ေထာ္လာဂ်ီေတြ ကတၱားမတင္ရဘူးလို႔ေျပာထားပါတယ္..ဆိုေတာ့ ` ကတၱားမတင္ခ်င္ရင္ မင့္ေထာ္လာဂ်ီကို ေဘးခ်ၿပီးရပ္ထားလိုက္´လို႔ အဲဒီဂိတ္က စြပ္က်ယ္အကၤ်ည္း၀တ္ထားတဲ့ ဂိတ္ကေလးေတြေခၚသူ ဗိုလ္ႀကီးဆိုသူက ေျပာပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္လည္း ျမန္ျမန္သြားခ်င္တာနဲ႔ သူတို႔ခိုင္းတဲ့အတိုင္း ကတၱားခ်ိန္လိုက္ပါတယ္။ တန္ပိုဒါဏ္ေၾကးေငြ(၇၀၀၀ိ) ေတာင္းပါတယ္။ တံတားျဖတ္ခ(၇၀၀ိ)၊ စုစုေပါင္း(၇၇၀၀ိ)ေပးၿပီး အဲဒီလုိဆိုရင္ ေဘာက္ခ်ာေပးပါလုိ႔ကၽြန္ေတာ္ကေတာင္းေတာ့ တံတားက မေပးဘူးလို႔ ညင္းဆိုေနၾကပါတယ္။ ေဘာက္ခ်ာေျပစာ မေပးရင္ မေဆာင္ႏိုင္ဘူးလို႔ ဆိုေတာ့မွ ယခု ေဘာက္ခ်ာေျပာစာ ကို ထုတ္ေပးပါတယ္ဗ်ာ..။ `ဒီတခါေတာ့ ေဘာက္ခ်ာေပးလိုက္မယ္။ ေနာက္တစ္ခါဆိုရင္ ေဘာက္ခ်ာမေပးဘူး။ တန္ပိုလည္းတင္မလာနဲ႔ လို႔ေျပာပါတယ္။´ ဒီလုိပဲ ကၽြန္ေတာ့္လို ဒါဏ္ေငြေဆာင္ရတဲ့ ဘ၀တူ ေထာ္လာဂ်ီေတြလည္း ရိွေနၾကပါေသးတယ္ဗ်ာ..။ ခံရတဲ့ေထာ္လာဂ်ီေတြက နားမလည္ၾကေတာ့ သူတို႔ လုပ္သလို ေတာင္းသလို အႀကိမ္ႀကိမ္ခံ ေနၾကရပါတယ္ဗ်ာ….။ ´´ ဟု ဌ/……..ေထာ္လာဂ်ီေမာင္းသူ ကိုေက်ာ္ဆန္းဦး မွ ဒါဏ္ေၾကးေဆာင္ခဲ့ရေသာ ေဘာက္ခ်ာမိတၱဴႏွင့္အတူ ျမန္မာပို႔စ္သို႔ လာေရာက္ေျပာဆိုသည္။
 

` လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕မွ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕ုသို႔ လာေရာက္စစ္ေဆးၿပီး´

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း လယ္ယာေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈေၾကာင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား နစ္နာေနမႈကို ေတာင္သူလယ္သမား မ်ား၏ကိုယ္စား မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္( ဆိပ္ျဖဴ အမွတ္၁ နယ္ေျမ) ဦးျမင့္စိုးဦးေဆာင္၍ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕(ေနျပည္ေတာ္)သို႔ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားးမွ ေတာင္းဆိုေသာ သတင္းမ်ားအား ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ (၂)ႀကိမ္ ေဖာ္ျပထားခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕သည္ စက္တင္ဘာ(၁၉/၂၀)ေန႔မ်ားတြင္ ပခုကၠဴခရိုင္၊ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံး မွာ(၂)ရက္တိတိ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေၾကာင္းသတင္းရရိွသည္။ ၎ စစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕မွာ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ အမ်ဳိူးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြ ႏွင့္ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ျမင့္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးျမင့္သိန္းတို႔ အဖြဲ႕၀င္(၃)ဦးပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ နစ္နာဆုံးရႈံးမႈမ်ားကို အျဖစ္မွန္ေတြ ေပၚေစခ်င္ၿပီး ရသင့္ရထုိက္၊ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္ေအာင္ (ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒)မ်ားထံသို႔ ဆက္လက္တင္ျပ၍ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စိတ္ရွည္၊သည္းခံစြာျဖင့္ အခ်ိန္ကိုေစာင့္ေပးၾကေစလိုေၾကာင္း၊ စစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မွ အားေပးစကားေျပာၾကားသည္ဟု သိရသည္။ ယင္းကိစၥအား အေသးစိတ္သိလို၍ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕ရိွ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္စိုးထံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းပါသည္။ `` စက္တင္ဘာ(၁၉)ရက္ေန႔မွာ ေတာင္သူလယ္သမား(၃၃)ဦးကို ေခၚယူစစ္ေဆးပါတယ္။ စက္တင္ဘာ(၂၀)ရက္ေန႔မွာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ တပ္ရင္း တပ္ဖြဲ႕က တာ၀န္ရိွသူမ်ား၊ အျခားဌာနမ်ားနဲ႕ ကုမၸဏီမ်ားမွ သက္ဆုိင္သူမ်ား စုစုေပါင္း(၇၇)ေယာက္ကိုစစ္ေဆးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဂ်ာနယ္မ်ားမွာ တင္ျပထားတဲ့ အသိမ္းခံလယ္ယာေျမ အမႈေပါင္း (၈)မႈလုံးကို စစ္ေဆးေပးပါတယ္ခင္ဗ်ာ့။ ေတာင္သူလယ္သမား မ်ားကလည္း သူတို႔အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ျခည္သန္းလာလုိ႔႔ သတင္းမီဒီယာမ်ားနဲ႔ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈ စစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ကို အားကိုးၾကၿပီး ေတာ္ေတာ္၀မ္းသာ အားရျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ စစ္ေဆးခံရသူတိုင္းကလည္း ရဲရဲ၀န္႔၀န္႔ အေၾကာက္တရားကင္းစြာနဲ႔ (တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ ခံစားခ်က္ အျဖစ္မွန္မ်ား)ကို ေျပာဆိုၾကပါတယ္ခင္ဗ်ာ..´။ ဟု ဦးျမင့္စိုးမွ ေျပာသည္။
 

`မေကြးၿမိဳ႕(၁၀)တန္းေဘာ္ဒါေက်ာင္း(တစ္ေက်ာင္း) …….မွ (၁၆)ႏွစ္ ေက်ာင္းသူေလးတစ္ဦး ေပ်ာက္ဆုံးေန၍ ကူညီေပးၾကပါ…´

စက္တင္ဘာ(၂၀)။ ျဖစ္စဥ္မွာ စက္တင္ဘာ(၁၅)ရက္၊ေန႔လည္ (၃း၁၅)နာရီအခ်ိန္တြင္ ……………ေဘာ္ဒါေက်ာင္းမွာ (၁၀)တန္းေက်ာင္း ေဘာ္ဒါအုပ္ ဆရာဦးသိန္းလြင္မွ (၁၀)တန္းေက်ာင္းသူ မေမသဇင္သက္(ခ) မဒီ (ဓာတ္ပံုပါအတိုင္း) အသက္(၁၆)ႏွစ္၊(အထက-၄၊မေကြး) ေက်ာင္းသူေလးအား စာေမးသည္ဆို၏။ ၎ေက်ာင္းသူေလးမွ စာမရ၍ မေျဖဆိုႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ေဘာ္ဒါအုပ္ ဆရာဦးသိန္းလြင္သည္ ေက်ာင္းသူေလးအား ဒုတ္ျဖင့္ တစ္ခ်က္ရိုက္၍ ဆုံးမသည္ဟု သိရသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ၎ေက်ာင္းသူေလးမွာ ေဘာ္ဒါေဆာင္အတူေန ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အလယ္တြင္ အရိုက္ခံရ၍ ရွက္စိတ္၊ ေၾကာက္စိတ္မ်ားျဖင့္ မေကြးၿမိဳ႕၊ ရန္မ်ဳိးေအာင္ရပ္ကြက္၊ (၁၀)လမ္းရိွ ……………ေဘာ္ဒါေက်ာင္းမွ ထြက္ေျပးသြားသည္ဟုသိရသည္။ ယေန႔ (၂၀-၉-၂၀၁၂) သတင္းေရးေနခ်ိန္အထိ ရွာ၍မေတြ႕ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ၎(၁၅-၉-၂၀၁၂)ေန႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕ဧရာ၀တီတံတားေပၚမွ (အမ်ဳိးသား/အမ်ဳိးသမီးမသိ) လူတစ္ေယာက္ ခုံခ်သည္ဟု (ေကာလ ဟာလသတင္း)မ်ား ထြက္ေနေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္(ယင္းတံတားေပၚမွ ခုံခ်ျခင္းအမႈအား သက္ဆိုင္ရာသို႔ စုံစမ္းရာ ၎ေန႔ နံနက္(၁)နာရီခန္႔အခ်ိန္တြင္ လူတစ္ဦး တံတားေပၚမွခုံခ်ေၾကာင္း၊ ထိုလူအားေရငုတ္၍ ရွာေသာ္လည္း မေတြ႕ရေၾကာင္း ကမ္းနားတြင္ ၀ိုင္းၾကည့္သူတစ္ဦးမွေျပာ၍ သိရိွရသည္။ ထိုေသဆုံးသူအားလည္း ယေန႔အထိ ရွာမေတြ႕ေသးေၾကာင္း သိရသည္။ ၎ အမည္မသိ တံတားေပၚမွ ခုံခ်သူအား သက္ဆိုင္သူ မိဘ၊ ေဆြမ်ဳိးမ်ား တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ကာယကံရွင္မေပၚ၍ သက္ဆိုင္ရာတြင္ ေသမႈေသခင္းဖြင့္ဆိုထားျခင္း မရွိပါေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းကိစၥအား သတင္းအတည္ျပဳခ်က္ မရပါ။) ယခုျဖစ္စဥ္ ေက်ာင္းသူ မေမသဇင္သက္ ေဘာ္ဒါေဆာင္မွ ထြက္သြားခ်ိန္မွာ ညေန(၃)နာရီေက်ာ္အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္သူမိဘ၊ ဆရာသမားမ်ားႏွင့္ သတင္းၾကားသိရသူ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ားမွာ စိုးရိမ္ေသာကမ်ားေနၾကသည္ဟု သိရိွရသည္။ ၎ေက်ာင္းသူေလး မေမသဇင္သက္ ေပ်ာက္ဆုံးေနျခင္း အား ျပန္လည္ေတြ႕ရိွႏိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ………….ေဘာ္ဒါအုပ္ ဆရာဦးသိန္းလြင္တို႔ပူးေပါင္းၿပီး ႀကိဳးစား၍ ရွာေဖႊေနၾကေၾကာင္း၊ ယင္းေဘာ္ဒါေဆာင္ပိုင္ရွင္ အမ်ဳိးသမီးမွ စက္တင္ဘာ(၁၆)ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာပုိ႔စ္မွ သြားေရာက္စုံစမ္းစဥ္မွာ ေျပာပါသည္။ ၎ မေကြးၿမိဳ႕၊ ရန္မ်ဳိးေအာင္ရပ္ကြက္၊ (၁၀)လမ္းရိွ ……………ေဘာ္ဒါေက်ာင္းတြင္ အသက္(၁၆)ႏွစ္၊ (၁၀)တန္းေက်ာင္းသူတစ္ဦး ထြက္ေျပးေပ်ာက္ဆုံးျခင္း အမႈအား ၎ေက်ာင္းသူ၏ မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚသင္းသင္းေမာ္ (အထက္မင္းလွၿမိဳ႕)မွ (၁၅-၉-၂၀၁၂)ေန႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၂) ရဲစခမ္းတြင္ လူေပ်ာက္မႈ အမွတ္စဥ္ ၄/၁၂ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္းသိရသည္။ အထက္ပါသတင္းေနာက္ဆက္တြဲအား မေကြးအမွတ္(၂) ရဲစမခန္း သို႔ ၀င္ေရာက္စုံစမ္းရာ ယေန႔ စက္တင္ဘာ(၂၀)ရက္ေန႔အထိ အဆိုပါေက်ာင္းသူေလး မေမသဇင္သက္(ခ) မဒီ ကို ျပန္လည္မေတြ႔ရိွေသးေၾကာင္း တာ၀န္မွဴးႏွင့္ ဂတ္စာေရးႀကီးတုိ႔မွ ေျဖဆိုပါသည္။ စက္တင္ဘာ (၂၀)ရက္ ေန႔(၁၂း၁၅) မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ မေမသဇင္သက္ ၏ ဖခင္ ဦးေမာင္ေမာင္သက္ ႏွင့္ မိခင္ ေဒၚသင္းသင္းေမာ္တို႔က ျမန္မာပို႔စ္ သို႔ လာေရာက္၍ အကူအညီေတာင္းခံပါသည္။ `ကၽြန္ေတာ့္သမီးေလးကို အဲဒီ…………ေဘာ္ဒါကို (၉)တန္း ေဂဇက္မထြက္ခင္ကစၿပီးအပ္ခဲ့တာပါ။ (၁၀)တန္းႏွစ္သစ္ပါ။ ယခုအဲဒီေဘာ္ဒါမွာ (၆)လေလာက္ရိွပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္စား ေဘာ္ဒါအုပ္ ဆရာဦးသိန္းလြင္ တို႔ကို မိဘသဖြယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ ယုံၾကည္စြာနဲ႔ အပ္ႏွံထားခဲ့တာပါ။ ယခုေတာ့ေပ်ာက္သြားတာ(၆)ရက္ရိွေနပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ဇနီးမွာ ေခါင္းမီးေတာက္မတတ္ခံစားေနပါၿပီ။ သမီးေလးတစ္ခုခုျဖစ္သြားခဲ့ရင္ အဲဒီေဘာ္ဒါနဲ႔ ေဘာ္ဒါအုပ္ ဦးသိန္းလြင္ တို႔တာ၀န္သာျဖစ္ပါတယ္။ ရွာေနတယ္လိုသာ ေျပာေနၾကတာဘဲဗ်ာ…။ ကၽြန္ေတာ့္သမီေလးကို ေတြ႔ရိွသူမ်ားအေနနဲ႔ အျမန္ဆုံး ဆက္သြယ္ကူညီေပးၾကပါလို႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္..။ ဖုန္း ၀၉-၄၀၁၅၂၂၇၀၄ / ၀၉-၄၀၁၅၂၃၂၉၉ သို႔ဆက္သြယ္ေပးၾကပါ..။´ ဟု ဖခင္ ဦးေမာင္ေမာင္သက္ မွ ျမန္မာပိုစ္ သို႔ လာေရာက္ေျပာၾကားပါသည္။
 

`မေကြးၿမိဳ႕မွာ (ပထမ အႀကိမ္) သတင္းမီဒီယာသင္တန္း(၅)ရက္ဖြင့္´

(၁၈-၉-၂၀၁၂) ေန႔မွ (၂၂-၉-၂၀၁၂)ေန႔အထိ (၅)ရက္အတြင္း နံနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီအခ်ိန္ထိေန႔စဥ္ မေကြးၿမိဳ႕၊ ေစ်းရပ္၊ ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ (ေရလႈိင္း အင္တာနက္ဆိုင္၏ အေရွ႕ဘက္ရိွ) တိုက္ခန္းတြင္ သတင္းမီဒီယာသင္တန္း (အခမဲ႕) ပို႔ခ်သင္ၾကားေပးေၾကာင္းသတင္းရရိွပါသည္။ အဆိုပါသင္တန္းအား သင္ၾကားပို႔ခ် ေပးေသာ နည္းျပဆရာမ်ားမွာ ဆရာဦးရဲႏိုင္မိုး(ရန္ကုန္) ႏွင့္ ဆရာစိုး၀င္းၿငိမ္း(ရန္ကုန္)တုိ႔ ႏွစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ တက္ေရာက္ၾကေသာသင္တန္းသားမ်ားမွာ စုစုေပါင္း(၂၄)ဦးတက္ေရာက္ၾကသည္။ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕၊ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕၊ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕၊ ငဖဲၿမိဳ႕၊ ပဒါန္းၿမိဳ႕၊ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕၊ မင္းဘူး(စကု)ၿမိဳ႕ ႏွင့္ မေကြးၿမိဳ႕တို႔မွ လက္ရိွေရးသားေနေသာ ဂ်ာနယ္သတင္းေထာက္မ်ား ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာ ပညာအား စိတ္ပါ၀င္စား၍ လုပ္ကိုင္လိုၾကေသာ သင္တန္းသား အသစ္မ်ားလည္း တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။ အဆိုပါသင္တန္းတြင္ ဆရာဦးရဲႏိုင္မိုး မွ သတင္းေထာက္အေျခခံဘာသာရပ္မ်ား ပို႔ခ်၍ ဆရာဦးစိုး၀င္းၿငိမ္း မွ သတင္းဓာတ္ပုံပညာမ်ားကို(အခမဲ႔) ပို႔ခ်သင္ၾကားေပးေၾကာင္းသိရသည္။ ဤသင္တန္းျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ သတင္း ေထာက္ သီဟရာဇာ (ခ) `အိုလာ´(ရန္ကုန္) ဆိုသူႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားက စုေပါင္း၍ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေၾကာင္း၊ သင္တန္းသားမ်ား ဖိတ္ၾကား စုေဆာင္းေရးအတြက္ သတင္းေထာက္ ဦး(မေကြး) (ခ) ဦးျမင့္ေဇာ္ဦး ႏွင့္ သတင္းေထာက္ ဦးေဇာ္မင္းၾကည္ တို႔မွ ဦးေဆာင္ကူညီေပးေၾကာင္း ဦးေဆာင္စီစဥ္သူ လူငယ္ အိုလာ (ခ) သီဟရာဇာ မွ ေျပာ၍ သတင္းရယူခဲ့ပါသည္။
 

`ကမၻာလွည့္ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ ဘုရားဖူးအဖြဲ႕မ်ားအား ႀကိဳဆိုေနေသာ မေကြးၿမိဳ႕ရိွ ၾကယ္သုံးပြင့္အဆင့္မီ (ထိန္ထိန္သာ) ဟိုတယ္´

ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မေကြးၿမိဳ႕မွတဆင့္ မင္းဘူး(စကု)ၿမိဳ႕နယ္ရိွ သမိုင္း၀င္ စကၠိန္းတဲဘုရား၊ ေက်ာင္ေတာ္ရာဘုရား၊ မန္းေရႊစက္ေတာ္ဘုရား ႏွင့္ မေကြးျမသလြန္ေစတီေတာ္ တို႔အား ဖူးေမွ်ာ္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုမွ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေက်ာင္းသားဘ၀တြင္ မိဘမ်ား ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ျပတိုက္အိမ္ႀကီး ႏွင့္ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕ရိွ ပန္ထြာဘုရင္းမ တည္ထားခဲ့ေသာ သမိုင္း၀င္ေရွးေဟာင္း ဗိႆႏိုးၿမိဳ႕ေဟာင္းႀကီး တို႕အား သြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္ၾကမည္။ ထိုမွ အထက္မင္းလွၿမိဳ႕ရိွ သမိုင္း၀င္ မင္းလွခံတပ္ႀကီး၊ အထက္မင္းလွၿမိဳ႕ႏွင့္ ဧရာ၀တီျမစ္တစ္ဘက္ကမ္းရိွ ေဂြးေခ်ာင္းခံတပ္ႀကီးသို႔လည္း သြားေရာက္ေလ့လာၾကည့္ရႈႏိုင္ၾကမည္။ ဤကဲ့သို႔ သမိုင္း၀င္ ခရီးစဥ္မ်ားအား မေကြးၿမိဳ႕မွာ ေနထိုင္၍ သြားလာႏိုင္ေအာင္ ကမၻာလွည့္ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသည္မ်ားႏွင့္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ခရီးသြား မိဘျပည္သူမ်ားအတြက္ မေကြးၿမိဳ႕တြင္ ၾကယ္သုံးပြင့္အဆင့္ရိွ (ထိန္ထိန္သာ) ဟိုတယ္ႀကီးအား (၉-၉-၂၀၁၂) ေန႔မွာ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ၎ ဟိုတယ္၏ အက်ယ္အ၀န္းမွာ (၃)ဧကခန္႔ရိွသည္။ မေကြးၿမိဳ႕၊ ပြဲႀကိဳရပ္ကြက္၊ နတ္ေမာက္လမ္း၊ အမွတ္(၁၀-A)တြင္ တည္ရိွပါသည္။ ၎ဟိုတယ္တြင္ အခန္းေပါင္း(၃၂)ခန္းရိွ၍ ေခတ္မီေရကူးကန္ ၊ အပန္းေျဖနားေနေဆာင္မ်ား၊စားေသာက္ခန္းမ၊ မ်က္ခင္းျပင္လြင္ျပင္မ်ားျဖင့္ အထူးမြန္းမံထား၍ ၀န္ေဆာင္မႈအျပည့္အ၀ရရိွမည္ဟု သိရသည္။ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ အခန္းခမ်ားမွာ အခန္းအလိုက္ တစ္ရက္လွ်င္ ေဒၚလာ(၅၀)၊ (၆၀)၊ (၁၃၀)သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း၊ အခန္းအဆင့္အမ်ဳိးအစားအလိုက္ ျမန္မာေငြျဖင့္ တစ္ေယာက္ခန္း က်ပ္ႏွစ္ေသာင္း၊ ႏွစ္ေယာက္ခန္းမွာ က်ပ္ေငြ ႏွစ္ေသာင္းခြဲသတ္မွတ္ထား၍ မိသားစု(၅)ေယာက္ခန္း တစ္ခန္းမွာ က်ပ္ေငြေျခာက္ေသာင္းက်ပ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ဟိုတယ္ပိုင္ရွင္ ဦးေက်ာ္၀င္းမွ ေျပာဆိုသည္။
 

`မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မေကြးၿမိဳ႕အဆင့္ျမင့္ၿမိဳ႕ေတာ္ခမ္းမ စတင္ဖြင့္ပြဲအား (၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ အဆို အက အေရး အတီးၿပိဳင္ပြဲ ႏွင့္ ပူးတြဲ၍ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ´

(၁၃-၉-၂၀၁၂)ေန႔ နံနက္(၉)နာရီအခ်ိန္တြင္ မေကြးၿမိဳ႕ ျပည္ေတာ္သာရပ္ကြက္ အထက(၁)လမ္းေပၚရိွ မေကြးၿမိဳ႕အဆင့္ျမင့္ၿမိဳ႕ေတာ္ခမ္းမတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး (၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အဆို အက အေရး အတီးၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ၿမိဳ႕ေတာ္ခမ္းမဖြင့္ပြဲ က်င္းပေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။ အဆိုပါ အဆင့္ျမင့္ၿမိဳ႕ေတာ္ခမ္းမႀကီးမွာ ယခင္ကတည္ရိွခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ခမ္းမအား မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးစည္ပင္သာယာေရးဌာနမွ ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း(၃)ေထာင္ေက်ာ္ သုံးစြဲ၍ အႀကီးစားအဆင့္ျမင့္(ေခတ္မီ စတိတ္ခုံႀကီးျဖစ္ေအာင္ အသံလုံ၊ အေအး ခန္းမႀကီး) အျဖစ္ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္စြာ ေဖ်ာ္ေျဖေရးပြဲမ်ားက်င္းပႏိုင္ရန္ ျပဳျပင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ မဂၤလာအခမ္းအနားမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားမွ မိတ္ဆက္ပြဲမ်ား၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာေဖ်ာ္ေျဖေရးပြဲမ်ားအား ေစ်းႏႈန္းအသီးသီးသတ္မွတ္၍ လက္ခံ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ဟု သက္ဆုိင္ရာမွ စုံစမ္းသိရိွရပါသည္။ မဂၤလာအခါေတာ္ က်ေရာက္ခ်ိန္တြင္ မေကြးၿမိဳ႕ အဆင့္ျမင့္ၿမိဳ႕ေတာ္ခမ္းမ ဆိုင္းဘုတ္အား မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သီရိပ်ံခ်ီ ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊ မွ စက္ခလုပ္ႏုိပ့္၍ ဖြင့္လွစ္ေပးသည္။ အဆိုပါ အဆင့္ျမင့္ၿမိဳ႕ေတာ္ခမ္းမ အား မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေန၀င္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီး ဦးေနရွင္းႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ေက်ာ္မင္းတို႔ မွ ဖဲႀကိဳးျဖတ္၍ ဖြင့္လွစ္ေပးသည္။ ထို႔ေနာက္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး (၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အဆို အက အေရး အတီးၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ၿမိဳ႕ေတာ္ခမ္းမဖြင့္ပြဲအား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သီရိပ်ံခ်ီ ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊ မွ အမွာစကားေျပာၾကား၍ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးသည္။ ယင္းအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ားအား ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ အႏုပညာရွင္ အဖြဲ႔မ်ားမွ အႏုပညာမ်ားျဖင့္ အသီးသီးေဖ်ာ္ေျဖေပးၾကသည္။ ၎ အခမ္းအနားသို႔ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ၿမိဳ႕မိ ၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား၊ မေကြးခရိုင္(၅)ခုမွ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ အႏုပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား (အဆင့္ျမင့္ၿမိဳ႕ေတာ္ခမ္းမအတြင္း) အျပည့္ တက္ေရာက္ေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။
 

ပန္းရဲ႕လမ္း မေကြးရွင္းတမ္း

`ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ေရေဘးသင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အလွဴခံေပးေသာ (လြတ္လပ္ၿငိမ္းခ်မ္း ပန္းရဲ႕လမ္း) ဦးရဲလြင္အဖြဲ႕ႏွင့္ မေကြးခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔၏ ဂယက္ ေတြ႔ဆုံမႈရွင္းတမ္း´ စက္တင္ဘာ(၇)။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မေကြးၿမိဳ႕သုို႔ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ေရေဘးသင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ (လြတ္လပ္ၿငိမ္းခ်မ္း ပန္းရဲ႕လမ္း) ဦးရဲလြင္ႏွင့္အဖြဲ႕ ရံပုံေငြေဖ်ာ္ေျဖပြဲ ေရာက္ရိွေၾကာင္းသတင္းရရိွပါသည္။ ` ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕ (၅-၉-၂၀၁၂)ေန႔က ေခ်ာက္ၿမိဳ႕ကိုေရာက္ပါတယ္။ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕မွာ သုံးေနရာေလာက္ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖေနစဥ္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕ေတြက လာၿပီးတားျမစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕က လူငယ္အဖြဲ႕က ဆက္လုပ္မယ္ေျပာေတာ့ လက္မွတ္ထိုးေပးခိုင္းပါတယ္။ ေနာက္ ဆက္ၿပီး လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕မွာ သိန္း(၂၀) ခန္႔ရပါတယ္။ (၆-၉-၂၀၁၂) ေန႔မွာ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေရာက္ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာက လာေရာက္ တားဆီးၾကျပန္ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆက္ၿပီး သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖၿပီး အလွဴခံၾကပါတယ္။ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕မွာ သိန္း(၂၅)ခန္႔ရ ပါတယ္။ ယခု ဆရာတို႔ မေကြးမွာကေတာ့ ယခု သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖေနတဲ့ အထိ ဘယ္သူမွ လာေရာက္တားဆီးျခင္း မရိွပါဘူး။ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပး ၾကတဲ့ လူငယ္အားကလည္း ေတာ္ေတာ္အားရစရာေကာင္းပါတယ္ခင္ဗ်ာ..။´ဟု လြတ္လပ္ၿငိမ္းခ်မ္း ပန္းရဲ႕လမ္း(လူမႈကြန္ယက္)အဖြဲ႕၀င္ ဦးေနမ်ဳိးမွ ေျပာၾကားပါသည္။ ၎အဖြဲ႕ ေန႔လည္အခ်ိန္ မေကြးၿမိဳ႕ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း၏ေရွ႕တြင္ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖေနစဥ္၊ ၎အဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာမွ မေကြးခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံရန္ေခၚဆိုေၾကာင္း သတင္းရရိွ ပါသည္။ ယင္း သတင္းကိစၥအား ဒီဗြီဘီသတင္းဌာနမွ ေဖာ္ျပထုတ္လႊင့္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ မေကြးခရိုင္အတြင္းမွ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕၊ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕၊ မေကြးၿမိဳ႕မ်ားမွ အလွဴခံ၍ ရရိွထားေသာ အလွဴခံေငြမ်ားအား မေကြးခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ အပ္ႏွံရန္ ေတာင္းဆိုေၾကာင္း စသည္မ်ားကို သတင္းေဖာ္ျပထား၍ ၎သတင္းမ်ား အမ်ားျပည္သူမ်ားထံသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။ RFA သတင္းဌာနမွာ အထက္ပါပြဲၿပီးသြားေသာ္လည္း ယင္းပြဲအား ဦးေဆာင္၍ အကူအညီေပးခဲ့ၾကေသာ မေကြးၿမိဳ႕ပြင့္လင္းလူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္း ဦးေမာင္ေမာင္စိုးထံသို႔ သက္ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္ အဖြဲ႕မ်ားမွ လာေရာက္၍ စစ္ေဆးမႈမ်ားရိွေနေၾကာင္း သတင္းေဖာ္ျပထား၍ သိရိွရပါသည္။ ၁၀-၉-၂၀၁၂ ေန႔တြင္ ယင္းေဖ်ာ္ေျဖေရးအလွဴခံအဖြဲ႕အား ကူညီေပးသူ ဦးေမာင္ေမာင္စိုး ကို မေကြးၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မွ တရားလိုျပဳလုပ္ၿပီး မေကြးၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးသို႔ ဦးတုိက္ေလွ်ာက္ထား၍ တရားစြဲဆိုေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။ ယင္း အမႈအား မေကြးၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးရုံးသို႔ သြားေရာက္စုံစမ္းခဲ့ပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္တရားရုံး၏ တာ၀န္ရိွသူ တစ္ဦးမွ တရားစြဲဆိုျခင္းဟုတ္မွန္ပါေၾကာင္း၊ ၎ အမႈအား ၂၀၁၂၊ စက္တင္ဘာ(၁၇)ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ရုံးခ်ိန္းလိုက္ေၾကာင္း ေျပာဆိုပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤ (လြတ္လပ္ၿငိမ္းခ်မ္း ပန္းရဲ႕လမ္း) ဦးရဲလြင္အဖြဲ႕ႏွင့္ မေကြးခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔၏ ေတြ႕ဆုံမႈမွာ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးထံသို႔ သြားေရာက္ေမးျမန္း၍ သတင္းရယူခဲ့ပါသည္။ ထို တာ၀န္ရိွသူမွ ေျပာဆိုေသာစကားမ်ားအား ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ `ဟုတ္ကဲ့ ေမးပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒီကိစၥကို ကၽြန္ေတာ္က သတင္းသမားမ်ားအား ေခၚၿပီး ျပန္လည္ရွင္းလင္းခိုင္းတယ္ ထင္မွာစိုးလို႔ ကၽြန္ေတာ့္နာမည္ကိုေတာ့ မေဖာ္ျပဖို႔ေတာင္းပန္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ..။ ေမး ။ ။ `ယခု အျပင္မွာၾကားေနရတဲ့သတင္းက ဦးရဲလြင္တို႔အဖြဲ႔ဆီကို မေကြးခရိုင္အတြင္းက ေခ်ာက္ၿမိဳ႕၊ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕၊ မေကြးၿမိဳ႕မ်ားမွ အလွဴခံလို႔ ရရိွထားတဲ့ အလွဴခံေငြမ်ားအား မေကြးခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက အပ္ႏွံရမယ္လို႔ ေတာင္းဆိုေၾကာင္းၾကားသိရပါတယ္။ အဲဒါကို ရွင္းျပေပးေစလိုပါတယ္။´ ေျဖ။ ။ ``အဲဒီလို ေတာင္းဆိုတာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ဆီက ဦးသားေထြး နဲ႔အဖြဲ႕ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ရုံးဧည့္ခန္းမွာ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔အဖြဲ႕၀င္မ်ားနဲ႔ ေတြ႔ဆုံညွိႏႈိင္းၾကပါတယ္။ မေကြးခရိုင္အတြင္းမွာ အလွဴခံလို႔ ရရိွတဲ့ ေငြေတြကို ဦးရဲလြင္တို႔ဘက္ကတစ္ဦးနဲ႔ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးက ဦးစီးမွဴးတစ္ဦးတို႔ ႏွစ္ေယာက္ေပါင္းၿပီး ျမန္႔မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မွာ အေကာင့္ဖြင့္မယ္၊ ေငြသြင္းမယ္။ ဘဏ္က ဘင္းျဒပ္ လက္မွတ္ကိုယူသြားပါ။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ခင္ဗ်ားတို႔အဖြဲ႕ သြားလွဴတဲ့အခါမွာ ေငြထုတ္ၿပီးႀကိဳက္သလိုလွဴေပးပါ။ ဒါမွ မေကြးခရိုင္က ဘယ္၍ ဘယ္မွ်လွဴဒါန္းေၾကာင္း ေပၚလြင္သြား မယ္။ ဒါကို သေဘာတူရင္ ဒီမွာတင္ မီဒီယာသတင္းေထာက္ေတြကိုေခၚၿပီး အခန္းအနားလုပ္ၿပီး သူတို႔အဖြဲ႕ကို အပ္လိုက္ပါ့မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ကေျပာပါတယ္။ သူတို႔ေငြေတြကို စာရင္းစစ္ေနတာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ခင္ဗ်ားတို႔ အလွဴခံလို႔ရတဲ့ေငြေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေပးပါလို႔ ေတာင္းဆိုေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ (ဒီလိုဆိုရင္ ေကာင္းပါတယ္၊ ေကာင္းတဲ့ကိစၥဘဲ။ ဒါေပမယ့္ ဦးရဲလြင္ကို တိုင္ပင္ၿပီး နာရီ၀က္ၾကာရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေၾကာင္းျပန္ပါ့မယ္..)လို႔ ဦးသားေထြး ဆိုသူက ေျပာဆိုၿပီး ျပန္သြားၾကပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ဖြဲ႕လုံးက သူတို႔ကို ရုံးကေနေစာင့္ေနပါတယ္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ကိုလည္း ညေန(၅)နာရီအထိ ေစာင့္ေပးဖို႔ ႀကိဳတင္ေျပာထားပါတယ္။ ဦးသားေထြးတို႔ ျပန္သြားလို႔ နာရီ၀က္လည္း မလာ။ တစ္နာရီၾကာလည္း မလာလို႔ ေနာက္က စခန္းမွဴးတစ္ေယာက္ထည့္ၿပီးလိုက္ခိုင္းရပါတယ္။ သူတို႔ကိုေမးပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေျပာတဲ့အစီအစဥ္ကို လုပ္မယ္၊ မလုပ္ဘူး ဆိုတာ အေၾကာင္းျပန္ေပးပါ။ မလုပ္ဘူးဆိုရင္လည္း ေငြစုစုေပါင္း ဘယ္ေလာက္ ရတယ္ဆိုတာကိုသာေျပာပါလို႔ မွာလိုက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ကဘာမွ အေၾကာင္းမျပန္ဘူး။ ဒါနဲ႕ ဒု ဦးစီးမွဴးတစ္ေယာက္နဲ႔ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေခၚၿပီး သူတို႔ပြဲကို ဆက္မလုပ္ဖို႔ တားျမစ္လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သူတို႔အဖြဲ႕က ခြင့္မျပဳလို႔ ပိတ္လည္း ေနာက္သုံးေနရာက်န္တာကို ဆက္ၿပီးေဖ်ာ္ေျဖမယ္ လို႔ ျပန္ေျပာပါတယ္။ က်န္တဲ့သုံးေနရာေတာင္ မကပါဘူး။ တိုင္းေဒသႀကီးရုံးေပါင္းစုံလမ္း နဲ႔ ကမ္းနားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ညထိ ေဖ်ာ္ေျဖသြားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီကို ဘယ္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမ လာေရာက္ၿပီး အေၾကာင္းမျပန္ၾကပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ဖြဲ႕လုံးကေတာ့ သူတို႔ကို ရုံးမွာ ေစာင့္ေနၾကရတယ္ဗ်ာ…။ ဒါက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို မေလးမစားလုပ္သြားတာ ျဖစ္ပါတယ္..။ဒါတင္မဟုတ္ေသးဘူး ၿပီးေတာ့ သူတို႔က ဦးေအာင္စတင္ၿပီး အြန္လိုင္း၀က္ဆိုဒ္ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံျခား သတင္းဌာနေတြကေန တစ္ဘက္သတ္သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။သူတို႔ဘက္က အသံခ်ဲ႕စက္ခြင့္ျပဳမိန္႔မယူတာလည္း အမွန္ပါ။ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအတြက္ ပြဲမိန္႔မယူတာလည္း အမွန္ပါဘဲ။ ယခု ကၽြန္ေတာ္ေျပာတာေတြက အမွန္ေတြပါ။ အပိုလုံး၀မပါပါဘူး။ မွတ္တမ္း မွတ္ရာေတြ တက္ေရာက္သူ လက္မွတ္ေတြ သတင္းဓာတ္ပုံေတြ သက္ေသခံမ်ားရိွပါတယ္။´´ ေမး ။ ။ ယခု ဆရာတို႔ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံးက (လြတ္လပ္ၿငိမ္းခ်မ္း ပန္းရဲ႕လမ္း) ဦးရဲလြင္တို႔အဖြဲ႕ကို တရားစြဲတာလား။ ဘယ္သူကို ဘယ္လို ပုဒ္မေတြနဲ႔ တရားစြဲထားပါသလဲသိပါရေစ..။ ေျဖ ။ ။ ဒီအဖြဲ႕ကို ၿမိဳ႕ခံက ကူညီေပးတဲ့ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးတစ္ေယာက္တည္းကိုသာ တရားစြဲထားပါတယ္။ ၂၀၁၂ ခု ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၂၄)ရက္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ လက္မွတ္ေရးထိုးထုန္ျပန္တဲ့ ရပ္ကြက္(သို႔မဟုတ္) ေက်းရြာအုပ္စု မ်ားအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားထဲက ဥပေဒပုဒ္မ(၁၈) နဲ႔ ဥပေဒပုဒ္မ(၂၁) တို႔ျဖစ္တဲ့(အသံခ်ဲ႕စက္၊ ပြဲမိန္႔အသုံးျပဳမႈ ဆိုင္ရာ) အမႈ(၂)မႈ စြဲဆိုထားပါတယ္။ ၁၀-၉-၂၀၁၂ ေန႔မွာ ၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးမွ အမႈလက္ထားၿပီး ၁၇-၉-၂၀၁၂ ေန႔မွာ ျပန္လည္ခ်ိန္းဆိုထားပါတယ္။ ဟု မေကြးၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးမွ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးမွ ေျပာဆိုပါသည္။ ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္
 

`ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ေရေဘးသင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ (လြတ္လပ္ၿငိမ္းခ်မ္း ပန္းရဲ႕လမ္း) ဦးရဲလြင္ႏွင့္အဖြဲ႕ မေကြးၿမိဳ႕ ရံပုံေငြေဖ်ာ္ေျဖပြဲမွ ျပႆနာမ်ား´

စက္တင္ဘာ(၇)။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မေကြးၿမိဳ႕သုို႔ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ေရေဘးသင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ (လြတ္လပ္ၿငိမ္းခ်မ္း ပန္းရဲ႕လမ္း) ဦးရဲလြင္ႏွင့္အဖြဲ႕ ရံပုံေငြေဖ်ာ္ေျဖပြဲ ေရာက္ရိွေၾကာင္းသတင္းရရိွပါသည္။ နံက္(၉း၃၀)မွ စတင္၍ မေကြးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မေစ်းတြင္ ရံပုံေငြေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို အလွျပ ကားႀကီးျဖင့္လွည့္လည္ သီးဆိုတီးခပ္ၾကသည္။ ၎ အလွျပေဖ်ာ္ေျဖေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခါင္းထိပ္မွာ (မေကြးၿမိဳ႕ ပြင့္လင္းလူ႕ေဘာင္ေဖာ္ေဆာင္ေရး) ဗီႏိုင္းဆိုင္းဘုတ္ႀကီး အားကပ္ထား၍ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၏ ဘယ္/ညာတြင္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ေရေဘးသင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ လြတ္လပ္ၿငိမ္းခ်မ္း ပန္းရဲ႕လမ္း(လူမႈကြန္ယက္) ၇-၉-၂၀၁၂ ၊ မေကြးၿမိဳ႕ ဟု ဗီႏိုင္းမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆြဲၿပီး အလွဆင္ထားေၾကာင္း ျမင္ေတြ႕ရပါသည္။ ၎ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အလွျပယာဥ္ႀကီး၏ ေနာက္မွ ကားေလးမ်ားတြင္လည္း ထို ဗီးႏိုင္းဆိုင္ဘုတ္မ်ား ကိုယ္စီျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၏ ဦးေခါင္းထိပ္ တို႔တြင္အလွဆင္ထားေၾကာင္းျမင္ေတြ႕ရသည္။ ဦးရဲလြင္ႏွင့္အဖြဲ႕မွ အလွျပကားေပၚတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖတီးခတ္ သီဆိုေပးၾက၍ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ေရေဘးသင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ တတ္အားသမွ် အလွဴေငြမ်ားကူညီေပးၾကပါရန္ ေျပာဆိုလႈံ႕ေဆာ္ေပးသည္။ မေကြးၿမိဳ႕မေစ်းႀကီး ႏွင့္ မေကြးၿမိဳ႕ေပၚမွာ အလွျပေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႀကီး သြားေလရာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တို႔တြင္ (မေကြးၿမိဳ႕ ပြင့္လင္းလူ႕ေဘာင္ေဖာ္ေဆာင္ေရး) အဖြဲ႕၀င္ အမ်ဳိးသား အမ်ဳိးသမီး လူငယ္မ်ားမွ ေငြဖလားမ်ားကိုယ္စီျဖင့္ အလွဴခံေပး၍ ကူညီအားေပးေနၾကေၾကာင္း ျမင္ေတြ႕ရပါသည္။ ` ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕ (၅-၉-၂၀၁၂)ေန႔က ေခ်ာက္ၿမိဳ႕ကိုေရာက္ပါတယ္။ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕မွာ သုံးေနရာေလာက္ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖေနစဥ္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕ေတြက လာၿပီးတားျမစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕က လူငယ္အဖြဲ႕က ဆက္လုပ္မယ္ေျပာေတာ့ လက္မွတ္ထိုးေပးခိုင္းပါတယ္။ ေနာက္ ဆက္ၿပီး လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕မွာ သိန္း(၂၀) ခန္႔ရပါတယ္။ (၆-၉-၂၀၁၂) ေန႔မွာ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေရာက္ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာက လာေရာက္ တားဆီးၾကျပန္ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆက္ၿပီး သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖၿပီး အလွဴခံၾကပါတယ္။ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕မွာ သိန္း(၂၅)ခန္႔ရ ပါတယ္။ ယခု ဆရာတို႔ မေကြးမွာကေတာ့ ယခု သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖေနတဲ့ အထိ ဘယ္သူမွ လာေရာက္တားဆီးျခင္း မရိွပါဘူး။ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပး ၾကတဲ့ လူငယ္အားကလည္း ေတာ္ေတာ္အားရစရာေကာင္းပါတယ္ခင္ဗ်ာ..။´ဟု လြတ္လပ္ၿငိမ္းခ်မ္း ပန္းရဲ႕လမ္း(လူမႈကြန္ယက္)အဖြဲ႕၀င္ ဦးေနမ်ဳိးမွ ေျပာၾကားပါသည္။ ၎အဖြဲ႕ ေန႔လည္အခ်ိန္ မေကြးၿမိဳ႕ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း၏ေရွ႕တြင္ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖေနစဥ္၊ ၎အဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးအား သက္ဆိုင္ရာမွ မေကြးခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံရန္ေခၚဆိုေၾကာင္း သတင္းရရိွ ပါသည္။ ယင္း သတင္းကိစၥအား ဒီဗြီဘီသတင္းဌာနမွ ေဖာ္ျပထုတ္လႊင့္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ မေကြးခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ အလွဴခံသူမ်ားအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးႏွင့္ေတြ႕၍ မေကြးခရိုင္အတြင္းမွ အလွဴခံရေငြမ်ားအား မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕ႏွင့္ပူးေပါင္းလွဴဒါန္းရန္ ညွိႏႈိင္းၾကေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးထံ မွသတင္းရရိွပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၎ေန႔က သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖပြဲအား တစ္ေနကုန္သည္အထိ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရိွရ၏။ မေကြးၿမိဳ႕မွ အလွဴေငြေပါင္း(၂၂)သိန္း (၃)ေသာင္းေက်ာ္ခန္႔ ရရိွေၾကာင္း၊ ယင္းအလွဴခံေငြမ်ားအား အလွဴခံေပးခဲ့ေသာ မေကြးၿမိဳ႕ ပြင့္လင္းလူ႕ေဘာင္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕မွ ဦးရဲလြင္တို႔အဖြဲ႕ထံအပ္ႏွံလိုက္ေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာမွ စုံစမ္း၍ သတင္းရယူခဲ့ပါသည္။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဥပေဒႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖၾက၍ အသံခ်ဲ႕စက္အသုံးျပဳျခင္း လွည့္လည္အလွဴခံျခင္းမ်ားကို ကူညီေပးေသာ ဦးေမာင္ေမာင္စိုး(ပြင့္လင္းလူ႕ေဘာင္အဖြဲ႕၊ မေကြးၿမိဳ႕)အား (၁၀-၉-၂၀၁၂)ေန႕တြင္ မေကြးၿမိဳနယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ မေကြးၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးသို႔ ဦးတိုက္ ေလွ်ာက္ထားၿပီး တရားစြဲဆိုထားေၾကာင္းသတင္းရရိွပါသည္။၊
 

`မေကြးၿမိဳ႕လယ္ေခါင္မွာ ကားအသစ္တစ္စီးမွ သုံးဘီးဆုိင္ကယ္အားတိုက္၍ ေဆာက္လုပ္ဆဲ တိုက္ခန္းသစ္ထဲသို႔ ၀င္သြားၿပီး ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္´

စက္တင္ဘာလ(၆)ရက္။ နံနက္(၉)နာရီ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕လယ္ ရြာသစ္ရပ္ကြက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းႏွင့္ ျပည္ေတာ္သာလမ္းဆုံအနီးမွ လမင္းထမင္းဆိုင္ေရွ႕၌ သုံးဘီးယာဥ္တစ္စီး ႏွင့္ကားအသစ္တစ္စီးတို႔ ယာဥ္တုိက္မႈျဖစ္ ေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။ ျပည္ေတာ္သာလမ္းေပၚတြင္ အေရွ႕မွ အေနာက္သို႔ေမာင္းႏွင္လာေသာသုံးဘီးယာဥ္ေမာင္း ကိုသံလုံး (၁ဟ/…..) အား ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းေပၚတြင္ ေတာင္မွ ေျမာက္သို႔ေမာင္းႏွင္လာေသာ မေကြးၿမိဳ႕ ရန္ေ၀းရပ္ကြက္ မဲထီးလမ္းေန ကားအသစ္ ယာဥ္ေမာင္း ကိုသားတိုး(အသက္ ၂၆) ယာဥ္အမွတ္(၆ဃ/……..) က ျပည္ေတာ္သာလမ္း အေရွ႕ဘက္သို႔ ခ်ဳိးေကြ႕ရာ အရိွန္မထိမ္းႏိုင္ျဖစ္၍ သုံးဘီးယာဥ္ (၁ဟ/………) အား၀င္တိုက္၍ သုံးဘီးယာဥ္ တုန္းလုံးလဲသြားေၾကာင္းသိရသည္။ မေကြးၿမိဳ႕ ခ်မ္းေျမ႕သာယာရပ္ကြက္မွ သုံးဘီးေမာင္းသူ ကိုသံလုံး(အသက္ ၂၆)ႏွင့္ ခရီးသည္ မေကြးၿမိဳ႕ ျပည္ေတာ္သာရြာေလးရပ္ကြက္မွ ဦးညႊန္႔ၿမိဳင္(အသက္ ၇၃)၊လားရႈိးၿမိဳ႕၊ ရန္တိုင္ေအာင္(ေျမာက္)ေနသူ ဦးနန္းလႈိင္(အသက္ ၆၉)) ႏွင့္လာရႈိးၿမိဳ႕၊ ရန္တိုင္ေအာင္(ေျမာက္)ေနသူေန ေဒၚသန္းရီ တို႔ခရီးသည္သုံးဦးအား ဒါဏ္ရာမ်ားရရိွသြား၍ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးေဆးရုံသို႔ ပို႔ေဆာင္လိုက္ရေၾကာင္း သိရသည္။သုံးဘီးယာဥ္အား ၀င္ေရာက္တုိက္မိေသာ (၆ဃ/….)ကားအသစ္ယာဥ္ေမာင္း ကိုသားတိုး သည္ သုံးဘီးယာဥ္ အား ေရွာင္တိမ္းလိုက္စဥ္ ျပည္ေတာ္သာလမ္း၏ ေျမာက္ဘက္ေဘးမွ လမင္းထမင္းဆိုင္ရွင္၏ ေဆာက္လက္စ တိုက္ခန္းအသစ္အတြင္းသို႔ ေျပး၀င္သြားၿပီး တိုက္ခန္း၏ ခလယ္ေဒါက္တိုင္ျပဳတ္ပါပ်က္စီးသြားေၾကာင္း၊ ၎ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အသစ္(၆ဃ/…..)မွာလည္း ေရွ႕မွန္ကြဲျခင္း၊ ကားေခါင္မိုးေပၚတြင္လည္း အုတ္ေဒါက္တိုင္ျဖင့္ပိေနျခင္း၊ ကားေရွ႕ေခါင္းမ်ား ပ်က္စီးသြားေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။ ယင္း အမႈအား မေကြးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မရဲစခမ္းတြင္ (ပ) ၂၂၂/၂၀၁၂ ပုဒ္မ ၂၇၉/၃၃၇/၃၃၈ ျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။
 

`ျမန္မာ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းခံရေသာ ကံသာႀကီးေက်းရြာေတာင္သူမ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးမရ၍ ေတာင္သူ(၁၇)ဦးမွ သက္ဆိုင္ရာသို႔တုိင္ၾကား´

မေကြးၿမိဳ႕နယ္၊ကံသာႀကီးေက်းရြာရိွ ေတာင္သူႀကီး(၁၇)ဦး၏ ယာခင္းမ်ားတြင္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္း ေၾကာင္း၊ ၎ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းမွာ တရုပ္ျပည္သို႔ ပို႔ေပးမည့္ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းႀကီးမွ ခြဲထြက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဘက္သုိ႔ပို႔ေဆာင္ေပးေသာ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းငယ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းပိုက္လိုင္းဆက္သြယ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို တရုပ္ စမတ္ကုမၸဏီမွ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း၊ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း စတင္ျဖတ္သန္းစဥ္မွ ယေန႔အၿပီးသပ္ေျမဖို႔ရန္အထိ (၃)လအခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္သည့္အထိ ယင္းေတာင္သူႀကီး(၁၇)ဦးအား မည္သူကမွ် နစ္နာဆုံးရႈံးမႈ ေလ်ာ္ေၾကးမေပး ေၾကာင္း၊ မင္းဘူးဘက္မွ တရုပ္ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းမွာ ေတာင္သူ ယာခင္းရွင္မ်ားအတြက္ တဧက သိန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးေပးပါေၾကာင္း၊ ယခု ပိုက္လိုင္းကိစၥေလ်ာ္ေၾကးမရ၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးေနရေၾကာင္း (၆-၉-၂၀၁၂)ေန႔မွာ NLD မေကြးခရိုင္ေကာ္မရွင္ ဦးစိုးမိုးမွ ေျပာဆိုသတင္းေပးပါသည္။ ``(၃-၉-၂၀၁၂)ေန႔ ညေနပိုင္းမွာ ကံသာႀကီးေက်းရြာ NLD ဦးကုိကိုဦးက ကၽြန္ေတာ့္ဆီကို ဖုန္းဆက္ေျပာၾကားပါတယ္။ ကံသာႀကီးေက်းရြာ ေတာင္သူမ်ားက ယာေျမမ်ားအတြင္းျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းကိစၥ ေလ်ာ္ေၾကးမရလို႔ ဆႏၵျပၾကမည္လို႔ အသိေပးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႕ ဆႏၵျပျခင္းကို မျပဳလုပ္ၾကရန္ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ဆရာဦးခ်စ္ေထြး (NLD တိုင္းေကာ္မရွင္) တို႔လာခဲ့မယ္လို႔ အေၾကာင္းျပန္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ (၄-၉-၂၀၁၂)ေန႔မွာ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔အတူ ဆရာဦးခ်စ္ေထြး ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္စုစု ေပါင္း(၇)ဦး အဲဒီရြာကို သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ေတာင္သူမ်ားက ဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လိုင္းလုပ္ငန္းမွ ဘက္ဘိုး(၂)စင္းနဲ႔ ယာေျမမ်ားအားတူးေဖာ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ ယာခင္းထဲက ေစာင့္ႀကိဳေနၾကပါတယ္။ ဓာတ္ပုံထဲကအတိုင္း သီးႏွံမ်ားစိုက္ပ်ဳိး ထားတဲ့ စိုက္ခင္းထဲကို ေျမစာမ်ား စုပုံထားတာေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒီေတာင္သူမ်ားရဲ႕ ဆႏၵကို ေမးျမန္းပါတယ္။ ယခု ဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လိုင္းတူးေဖာ္စဥ္ကထဲက သက္ဆိုင္ရာမွ မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကမွ် တစ္စုံတစ္ရာလာေရာက္ ေျပာဆိုျခင္းမျပဳၾကပါဘူး။ အစိုးရက ေလ်ာ္ေၾကးေပးမယ္လို႔ၾကားသိရပါတယ္။ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းဖို႔ အက်ယ္ေပ (၅၀)အကြာေျမမ်ားကိုသိမ္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ယခု ေျမစာေတြခ်ေတာ့ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေျမကိုုသာအသုံး မျပဳဘဲ အျပင္ယာခင္းထဲက သီးႏွံပင္မ်ားအထိ ေျမစာမ်ားကို ပုံထားၾကပါတယ္။ ယာခင္းအလယ္မွာ ေျမက်င္းႀကီးေတြ တူးသြားခံရေတာ့ ေျမေက်ာမ်ားျပတ္ၿပီး သီးႏွံေတြလည္း မျဖစ္ထြန္းေတာ့ပါဘူး။ ဒီကိစၥေတြကို မခံႏိုင္လြန္းလို႔ မေၾကနပ္လြန္းလို႔ (၃-၉-၂၀၁၂)ေန႔မွာ ဘက္ဘိုးေပၚကိုတက္ၿပီး ယာခင္းရွင္မ်ားက မေၾကနပ္ေၾကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာမွ မတရားမႈသာ ျဖစ္ေၾကာင္း တို႔ကို ရြာသားမ်ားက စည္းေ၀းေဟာေျပာၾကတယ္ ဆိုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေရာက္သြားစဥ္မွာ လည္း ေတာင္သူမ်ားက သူတို႔ကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးမည္ဆိုလွ်င္လည္း အျဖဴအမဲ သဲကြဲေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔NLDအဖြဲ႕ကို အကူအညီေတာင္းခံေနၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္လည္း အဲဒီေန႔က မေကြးၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးကို ဖုန္းဆက္ၿပီး အက်ဳိး အေၾကာင္းေျပာျပပါတယ္။ ရြာက ေတာင္သူမ်ားကို ညွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးက ေတာင္သူမ်ားနဲ႔ ညွိႏႈိင္းၿပီး ကံသာႀကီးေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကေန တဆင့္ စာတင္ေပးဖို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစိန္ေအာင္ အိမ္ကို အဲဒီေတာင္သူမ်ားကို ေခၚၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေမးျမန္းပါတယ္။ သူတို႔က ေျမယာနဲ႔ သီးႏွံမ်ားပ်က္စီးသြားလို႔ နစ္နာဆုံးရႈံးမႈအတြက္ အျမန္ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားရခ်င္ၾကပါတယ္။ ေတာင္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး မေကြးၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးကို (၅-၉-၂၀၁၂)ေန႔က စာတင္လိုက္ၾကပါတယ္ခင္ဗ်ာ..။´´ ဟု ဦးစိုးမိုး မွ ေျပာၾကားသြားပါသည္။
 

`မေကြးၿမိဳ႕နယ္NLD (၂-၉-၂၀၁၂)ေန႔ ညီလာခံေကာ္မရွင္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ေရး ဗဟိုမွ လက္မခံ´

(၂-၉-၂၀၁၂) ေန႔ နံနက္(၁၀)နာရီအခ်ိန္ မေကြးၿမိဳ႕ ျမင္သာရပ္ကြက္ မဲထီလမ္းရိွ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ NLD ရုံးအစည္းအေ၀းခမ္းမ တြင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္NLD ညီလာခံေကာ္မရွင္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ရန္ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္းသတင္းရရိွ ပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္NLD အဖြဲ႕၀င္(၁၀၀)ခန္႔ႏွင့္ ခရိုင္ညီလာခံအဖြဲ႕တို႔တက္ေရာက္ေၾကာင္းသိရ၏။ ေကာ္မရွင္ေရြးခ်ယ္ေရးကိစၥ၊ ၿမိဳ႕နယ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားတစ္ဦးခ်င္း ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၾကသည္။ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ညီလာခံေကာ္မရွင္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းေရးကို မဖြဲ႔စည္းျဖစ္ေတာ့ေၾကာင္း၊ NLD အဖြဲ႔၀င္ ဦးရဲတင့္မွ ဤသို႔ေျပာၾကားသည္။ `ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းဖို႔ရန္အတြက္ NLD ဗဟိုမွ လက္မခံတဲ့အတြက္ မဖြဲ႕စည္းၾကေတာ့ဘူး၊ ေနာက္ထပ္ ထပ္တိုးဖို႔ရန္အတြက္ လည္း ထပ္မံၿပီး မတိုးခ်င္တဲ့အတြက္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ဗဟို)ကခ်မွတ္ထားတဲ့အတိုင္း ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္(၁၆) ေယာက္ပဲ ထားၿပီး သူတို႔က ရုံးလုပ္ငန္းမ်ားကိုသာဆက္လက္လုပ္ကိုင္ၾကေတာ့မယ္ဆိုၿပီး သေဘာတူၾကတယ္။ အဲ ေနာက္ဆက္တြဲအေရးႀကီးတာတစ္ခုေျပာအုံမယ္။ ေတာ္ၾကာ သတင္းေထာက္ကို သူတို႔ကရစ္ေနၾကအုံးမယ္။ ယခု ခရိုင္အဖြဲ႕ကေန ဖြဲ႕စညး္ေပးထားတဲ့ ေကာ္မရွင္ကို မေၾကနပ္ၾကတဲ့အေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္အဖြဲ႕ကေန NLDဗဟိုသို႔စာေရးၿပီး ဆက္လက္တင္ေပးသြားမယ္လုိ႔ ေျပာၾကပါတယ္။´ဟု ဦးရဲတင့္မွ ေျပာၾကား၍ သတင္းရယူခဲ့ပါသည္။