`အခ်ဳိ႕လမ္းတံတားဂိတ္ B.O.T မ်ားမွာ တန္ပိုယဥ္မ်ားအား တရားစြဲဆိုရန္ အထက္မွညႊန္ၾကားထားေသာ္လည္း ဒါဏ္ေၾကးေငြမ်ားေကာက္ခံေနသည္ ဟုသိရ´

ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း(ရုံးခ်ဳပ္)၊ ခြန္၊ထိန္း/ေက်ာက္ထုတ္ဦးစီး မွ စာအမွတ္ ၁၇၄၉/ ခြန္၊ထိန္း/လုံစည္း/ ၂၀၁၂/ထုတ္(၁) ရက္စြဲ ၂၀၁၂ စက္တင္ဘာလ(၇)ရက္ျဖင့္ တန္ပိုတားဆီးေရးလုပ္ငန္းမ်ားစစ္ေဆးၾကပ္မတ္ေရးကိစၥ အား သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမွ အင္ဂ်င္နီယာမွဴးႀကီးမ်ားထံသို႔ စာထြက္၍ အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း လမ္းမေပၚရိွ လမ္း/တံတားဂိတ္မ်ားတြင္ ျဖတ္သန္းသြားလာသည့္ ယာဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လမ္း/တံတားလုံၿခဳံေရးႏွင့္ စည္းကမ္းထိမ္းသိမ္းေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ (၆-၉-၂၀၁၂)ေန႔ ၀န္ႀကီးရုံး၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမွ ဤသို႔ လမ္းညႊန္မွာၾကားထားပါသည္။ (က) (ယာဥ္+ကုန္) (၁၆)တန္ႏွင့္အထက္ယာဥ္မ်ား ယခင္အတိုင္း ဆက္လုပ္ရန္ႏွင့္ တန္ပိုပါက တရားစြဲ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္။ (ခ) (ယာဥ္+ကုန္) (၁၃)တန္ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးပိုင္ ယာဥ္မ်ား (၁၅)တန္အထိ ယာယီေပးထားရန္။ (မွတ္ခ်က္။ အဆိုပါသတ္မွတ္ခ်က္ အပိုဒ္ခြဲ(ခ)အား စက္တင္ဘာ(၁၂)ရက္၊ စာအမွတ္ ၁၇၆၀/ ခြန္၊ထိန္း/လုံစည္း/ ၂၀၁၂/ထုတ္(၁) ျဖင့္ျပန္လည္ျပင္ဆင္သည္။ အျခား (ယာဥ္+ကုန္) (၁၃)တန္မွ (၁၆)တန္မ်ားအား ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစီးဌါနမွ သတ္မွတ္ေပးသည့္ VIC ၊ ၀ီွးတက္ပါ (ယာဥ္+ကုန္) သတ္မွတ္တန္ခ်ိန္အတိုင္းသာ ခြင့္ျပဳေပးသြားရန္ ျဖည့္စြက္ေပးပို႔ထားသည္ ဟု သိရသည္။) (ဂ) သစ္၊ ၀ါး၊ သဲ၊ ေက်ာက္၊ အုတ္၊ ဘိလပ္ေျမ၊ သံေခ်ာင္း၊ စက္သုံးဆီ၊ ေျမဆီ၊ ေက်ာက္မီးေသြးတင္ယာဥ္မ်ားအား ယခင္အတိုင္း တန္ပိုးျဖတ္သန္းခြင့္မျပဳရန္္ႏွင့္ တန္ပိုပါက တရားစြဲရန္။ (ဃ) (ယာဥ္+ကုန္) ၁၀တန္ေအာက္ကားမ်ား (ဒိုင္နာ၊ ကင္တာ၊ ဟိုပ္လပ္၊ ေထာ္လာဂ်ီ၊ သုံးဘီးဆိုင္ကယ္) စသည့္ယာဥ္မ်ား ကတၱာတက္၍ ခ်ိန္တြယ္ခြင့္မျပဳဘဲ ပုံမွတ္ျဖတ္သန္းေစရန္ႏွင့္ ယာဥ္ေပၚတြင္ ကုန္မ်ား အလြန္အကၽြံမတင္ေရး သတိေပးေဆာင္ရြက္သြားရန္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ဌာနႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းတြင္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ မိမိသက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အတြင္းရိွ B.O.Tလမ္းတံတားဂိတ္မ်ားႏွင့္ ေလလံ လမ္း/တံတားဂိတ္မ်ားသို႔ ထပ္ဆင့္ညႊန္ၾကား သြားရန္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ B.O.Tလမ္းတံတားဂိတ္မ်ားမွာ ေထာ္လာဂ်ီမ်ားအား ျဖတ္သန္းခြင့္မေပးျခင္း၊ (၁၀)ေအာက္ ယာဥ္မ်ားအား ကတၱားမခ်ိန္တြယ္ရန္တားျမစ္ထားေသာ္လည္း ၎ကတၱားေပၚသို႔တက္ရန္ ၿခိမ္းေျခာက္၍ လာဘ္ေငြ ေတာင္းခံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း၊ ကတၱားေပၚသို႔ အတင္းတက္ခိုင္း၍ တန္ပိုပါလွ်င္ အဆိုပါဂိတ္မ်ားတြင္ ဒါဏ္ေငြမ်ား ကို တရားမ၀င္ လက္ခံရယူေနေၾကာင္း ေထာ္လာဂ်ီပိုင္ရွင္မ်ားထံမွ စုံစမ္းသိရိွပါသည္။ အဆိုပါကိစၥမ်ားအား သိရိွၿပီး ဒါဏ္ေငြေတာင္းခံ၍ ေပးေဆာင္လိုက္ရေသာ ေထာ္လာဂ်ီပိုင္ရွင္တစ္ဦးမွ တံတားျဖတ္သန္းခ(၇၀၀ိ)+ ဒါဏ္ေၾကး (၇၀၀၀ိ) လက္မွတ္ႏွင့္အတူ ျမန္မာပို႔စ္ သို႔လာေရာက္ျပသၿပီး ေအာက္ပါတိုင္းေျပာဆိုပါသည္။ `` ကၽြန္ေတာ္က စကုၿမိဳ႕ေစ်းရပ္ကပါ။ မေကြး-စကု ေန႔စဥ္ ဒီေထာ္လာဂ်ီနဲ႔ ကုန္မ်ဳိးစုံသယ္ေဆာင္ေပးေနတာပါ။ (၂၀-၉-၂၀၁၂) ေန႔မွာ ဧရာ၀တီတံတား၊ ေကာင္းမြန္(မေကြး) ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ တံတားဂိတ္မွာျဖစ္တာပါ။ သူတို႔က ကၽြန္ေတာ့္ေထာ္လာဂ်ီကို တန္ပိုတင္တယ္ဆိုၿပီး ကတၱားေပၚအတင္းတက္ခိုင္းပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ စက္တင္ဘာ(၇)ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ စာကိုသိေနေတာ့ `ဟ´ ငါတို႔ ေထာ္လာဂ်ီေတြ ကတၱားမတင္ရဘူးလို႔ေျပာထားပါတယ္..ဆိုေတာ့ ` ကတၱားမတင္ခ်င္ရင္ မင့္ေထာ္လာဂ်ီကို ေဘးခ်ၿပီးရပ္ထားလိုက္´လို႔ အဲဒီဂိတ္က စြပ္က်ယ္အကၤ်ည္း၀တ္ထားတဲ့ ဂိတ္ကေလးေတြေခၚသူ ဗိုလ္ႀကီးဆိုသူက ေျပာပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္လည္း ျမန္ျမန္သြားခ်င္တာနဲ႔ သူတို႔ခိုင္းတဲ့အတိုင္း ကတၱားခ်ိန္လိုက္ပါတယ္။ တန္ပိုဒါဏ္ေၾကးေငြ(၇၀၀၀ိ) ေတာင္းပါတယ္။ တံတားျဖတ္ခ(၇၀၀ိ)၊ စုစုေပါင္း(၇၇၀၀ိ)ေပးၿပီး အဲဒီလုိဆိုရင္ ေဘာက္ခ်ာေပးပါလုိ႔ကၽြန္ေတာ္ကေတာင္းေတာ့ တံတားက မေပးဘူးလို႔ ညင္းဆိုေနၾကပါတယ္။ ေဘာက္ခ်ာေျပစာ မေပးရင္ မေဆာင္ႏိုင္ဘူးလို႔ ဆိုေတာ့မွ ယခု ေဘာက္ခ်ာေျပာစာ ကို ထုတ္ေပးပါတယ္ဗ်ာ..။ `ဒီတခါေတာ့ ေဘာက္ခ်ာေပးလိုက္မယ္။ ေနာက္တစ္ခါဆိုရင္ ေဘာက္ခ်ာမေပးဘူး။ တန္ပိုလည္းတင္မလာနဲ႔ လို႔ေျပာပါတယ္။´ ဒီလုိပဲ ကၽြန္ေတာ့္လို ဒါဏ္ေငြေဆာင္ရတဲ့ ဘ၀တူ ေထာ္လာဂ်ီေတြလည္း ရိွေနၾကပါေသးတယ္ဗ်ာ..။ ခံရတဲ့ေထာ္လာဂ်ီေတြက နားမလည္ၾကေတာ့ သူတို႔ လုပ္သလို ေတာင္းသလို အႀကိမ္ႀကိမ္ခံ ေနၾကရပါတယ္ဗ်ာ….။ ´´ ဟု ဌ/……..ေထာ္လာဂ်ီေမာင္းသူ ကိုေက်ာ္ဆန္းဦး မွ ဒါဏ္ေၾကးေဆာင္ခဲ့ရေသာ ေဘာက္ခ်ာမိတၱဴႏွင့္အတူ ျမန္မာပို႔စ္သို႔ လာေရာက္ေျပာဆိုသည္။
 

0 comments: