`ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕မွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းကို လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန မွ (၆၆/၁၁)ေကဗြီ (၅)အမ္ဗြီေအ (ကိုယ္ပိုင္) ဓာတ္အားခြဲရုံ တည္ေဆာက္ဟုသိရ´

ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕မွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ယေန႔အထိ ၀ါဇီစက္ရုံ၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခြဲရုံမွ ဆက္သြယ္သုံးစြဲေနရေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ၿမိဳ႕နယ္အင္ဂ်င္နီယာ ဦးစန္းဦးမွ မဇၥ်ိမ ကုိေျပာသည္။ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕မွာ ယခင္အခါက အင္ဂ်င္မီးစက္ႀကီးျဖင့္ ညအခ်ိန္တြင္သာ (ညေန(၆)နာရီမွ ည(၁၀)နာရီအထိ) လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ၀ါဇီစက္ရုံတည္ေဆာက္ ၿပီးခ်ိန္တြင္ ကၽြန္းေခ်ာင္း၊ ၀ါဇီစက္ရုံဓာတ္အားလိုင္း မွ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သုံးစြဲႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဤကဲ့သို႔အျခားလိုင္းမွ လွ်ပ္စစ္သုံးစြဲခဲ့ရာတြင္ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕တြင္းမွာ လုိအပ္သေလာက္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား သုံးစြဲေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရိွခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕တြင္းလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သုံးစြဲမႈမွာ ကီလို (၁၀၆၅)ခန္႔ရိွေၾကာင္း၊ ၎ ကီလုိအထိ အျပည့္အ၀ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အျပည့္အ၀ အသုံျပဳႏိုင္ေၾကာင္း၊ ကီလို(၉၀၀)မွ(၁၀၀၀)ခန္႔သာ အသုံးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ဦးစန္းဦးမွေျပာသည္။ ယခင္ကာလမ်ားတြင္ ကၽြန္းေခ်ာင္း၊ ၀ါဇီစက္ရုံလိုင္းမွ မီးအားမႏိုင္၍ လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္မႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ဦးျမင့္စိုး မွေျပာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအခါ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းမွ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕တြင္ (၆၆/၁၁)ေကဗြီ (၅)အမ္ဗြီေအ ဓာတ္အားခြဲရုံ အား ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရုံး၀န္းအတြင္း၌ တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ေဆာက္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕ ကိုယ္ပိုင္ဓာတ္အားခြဲရုံ တည္ေဆာက္ၿပီးလွ်င္ ၀ါဇီစက္ရုံ ဓာတ္အားခြဲလိုင္းမွ မယူေတာ့ေၾကာင္း၊ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕မဟာဓာတ္အားခြဲရုံမွ ယခင္ မုန္းစီမံကိန္းသို႔သြယ္တန္းထားေသာ ယခင္လိုင္းရိွေၾကာင္း၊ ၎လိုင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ တေညာင္ျမစ္ေရတင္ စီမံကိန္္း ဓာတ္အားခြဲရုံလိုင္းမွ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခု ဒီဇင္ဘာလကုန္မွာ လုပ္ငန္းမ်ားၿပီးစီးေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနပါ ေၾကာင္း၊ ယခု(၆၆/၁၁)ေကဗြီ (၅)အမ္ဗြီေအ ဓာတ္အားခြဲရုံၿပီးလွ်င္ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕အျပင္ ေက်းရြာမ်ားအထိ(လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ဆက္သြယ္အသုံးျပဳလိုလွ်င္) လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ားကို ပိုမိုျဖန္႔ျဖဴးေပးသြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤ လုပ္ငန္းမ်ားအား လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ေငြစာရင္းျဖင့္ က်ခံသုံးစြဲထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ ဦးစန္းဦး မွ မဇၥ်ိမ သို႔ ေျပာသည္။ ၀ိုင္းေအာင္
 

0 comments: