`မေကြးၿမိဳ႕ ျမစ္ေကြ႕ဧရာလူမႈကြန္ယက္ႏွင့္ Ecodev တို႔၏ ပတ္၀န္က်င္ေရးရာ ျပည္သူ႔စစ္တမ္း ေကာက္ယူႏိုင္ၾကရန္ ေဆြးေႏြးဟု သိရ ´

ႏို၀င္ဘာ(၁၆)ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ မေကြးၿမိဳ႕ မဟာ၀ိသုတာရာမေက်ာင္းတုိက္(ေျမာက္စာသင္တိုက္) မွာ ျမစ္ေကြ႕ဧရာလူမႈကြန္ယက္ႏွင့္ Ecodev တို႔၏ ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ ျပည္သူ႔စစ္တမ္း ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ေၾကာင္း ျမန္မာပို႔စ္ က သတင္းရရိွပါသည္။ ၎ အခမ္းအနားအား ျမစ္ေကြ႕ဧရာလူမႈကြန္ယက္အဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအာင္ထြန္း၊ ဒု ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ၾကည္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္၊ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး ႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားေသာ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ဧည္သည္မ်ား (၃၀)ခန္႔တက္ေရာက္ၾကသည္။ ၎ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးမွ အဖြင့္မိတ္ဆက္ ႏွင့္ နိဂုံးခ်ုဳပ္ေက်းဇူးတင္စကားဆို၏။ ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္ မွ (ေဂဟာစနစ္အေျခခံ ႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလွဲျခင္း) အားေျပာသည္။ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္မွ (ေရ ေျမ ေလ ဆက္စပ္မႈ ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚထိခိုက္မႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ျခင္း) အားေျပာသည္။ ဦးတင္ေအာင္ထြန္း မွ( ERC ႏွင့္ ERC ျပဳလုပ္ရျခင္း) တို႔အား အသီးသီးေျပာၾကားသည္။ ဦးတင္ေအာင္ထြန္း ေျပာဆိုရာတြင္ (Environmental Impact Assessment) သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား အေသးစိတ္ရွင္းလင္းေျပာဆို၍ EIA ကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္(၁၉၆၀)ေႏွာင္းပိုင္းမ်ား၌ စတင္က်င့္သုံးကာ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ကမၻာ့အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံက်င့္သုံးခဲ့သည္ ဆို၏။ (Environmental Report Card) ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာျပည္သူ႔စစ္တမ္း ေကာက္ယူႏိုင္ရန္ မေကြးခရိုင္အတြင္းမွ ၿမိဳ႕နယ္(၈)ၿမိဳ႕နယ္မွာ သင္တန္းမ်ားပုိ႔ခ်ေပးမည္ဆို၏။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းေဆာင္တာကိစၥမ်ားမွ ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာျပည္သူ႔စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းသည္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးေနျခင္းမွ ထိမ္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ လူသားထုတစ္ရပ္လုံး၌ တာ၀န္ရိွပါသျဖင့္ အားလုံးပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါဆို၏။ မိမိတို႔၏ နယ္ေျမမ်ားတြင္ စက္ရုံ အလုပ္ရုံမ်ား စီမံကိန္းႀကီးမ်ား မေဆာက္လုပ္ မစတင္မွီမွာ ပတ္၀န္းက်င္၏ ဆိုးႀကိဳး ေကာင္းႀကိဳးမ်ားကို ႀကိဳတင္စစ္တမ္းထုတ္ယူျခင္း ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ အစိုးရပိုင္ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ စက္ရုံမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားအားလုံးကို ကန္႔ကြက္တားဆီးၾကရန္အတြက္ မဟုတ္ပါေၾကာင္းသိရသည္။ ဤစက္ရုံ စီမံကိန္းမ်ားသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အား အမွန္တစ္ကယ္ထိခိုက္ပ်က္စီး ဆုံးရႈံးမည္ဆိုပါလွ်င္ စက္ရုံ စီမံကိန္းမ်ား မစတင္မီအခ်ိန္မွာ ဤ ျပည္သူ႔စစ္တမ္းအမွန္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမေဒသအလိုက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားမွ တဆင့္ လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္ထံသို႔ တင္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ဦးတင္ေအာင္ထြန္း ၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအား ျမန္မာပို႔စ္ က သတင္းရယူခဲ့သည္။ ၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
 

0 comments: