` မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ပဌနဂိုရ္ MPPE စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန မွ ႏွစ္(၃၀)ၾကာသိမ္းဆည္းခဲ့ေသာ ယာေျမမ်ားအား မူလပိုင္ရွင္ ေတာင္သူမ်ားထံသုို႔ျပန္လည္ေပးအပ္ပြဲမွာ ေတာင္သူမ်ားမွ က်န္(၆၃.၁၆)ဧက ကိုထပ္မံေတာင္းခံ´

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး မေကြးခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေနမ်ဳိးေအာင္ ႏွင့္ ေျမယာေကာ္မတီအဖြဲ႕သည္ ႏို၀င္ဘာ(၁၆)ရက္ ေန႔ နံနက္(၁၁ နာရီမွ ၁၂း၃၀)နာရီအခ်ိန္အတြင္း စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၏ ပဌနဂိုရ္ ပင္မေရနံသိုေလွာင္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးဌာနွ (MPPE) အစည္းအေ၀းခမ္းမမွာ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၏ မေကြးၿမိဳ႕နယ္၊ ပဌနဂိုရ္ ပင္မေရနံသိုေလွာင္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးဌာနမွ (၁၉၈၄)ခုႏွစ္မွ (၂၀၁၂)ခုႏွစ္ထိ ႏွစ္ေပါင္း(၃၀)ၾကာ သိမ္းယူထားခဲ့ေသာ ယာေျမမ်ားအား မူလပိုင္ရွင္ ေတာင္သူမ်ား၏ လက္၀ယ္သုို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ပြဲ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း မဇၥ်ိမ မွ သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ မေကြးခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေနမ်ဳိးေအာင္ ၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္တင္ျပပါသည္။ `ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံသည္ လက္ရိွအေျခအေနမွာ ပုဂၢဳိကက႑ကိုကူးေျပာင္းခဲ့ၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ စီမံကိန္းေျမဧရိယာ ပိုေသာ ယာေျမမ်ားကို စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန စီမံကိန္းက ျပန္ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္တစ္ကယ္အသိမ္းအဆည္းခံထားရတဲ့ ေတာင္သူေတြရဲ႕လက္၀ယ္သို႔ မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ စိုက္ပ်ဳိးခ်ိန္မွီေအာင္၊ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ေတာင္သူအခ်င္းခ်င္း အညင္းမပြားဖို႔ရယ္၊ ယခုလက္ရိွ ေျမယာဥေပေဒနဲ႔လည္း ညီညြတ္ေအာင္ ခရိုင္ေျမယာေကာ္မတီက လာေရာက္ၿပီး ျပန္လည္ခြဲေ၀ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္သူတစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ ေျမယာေတြကို စီမံကိန္းလုပ္ငန္းထဲမွာပါသြားတဲ့ ဧက နဲ႔ က်န္ရိွလို႔ ျပန္ေပးတဲ့ ယာေျမဧကမ်ားကို ေျမစာရင္းဌာန ဦးပိုင္စာရင္းအတိုင္းရွင္းလင္းဖတ္ၾကားေပးပါ့မယ္။ အဲဒီစာရင္းမွာ ဦးပိုင္အမည္မ်ား ကြဲလြဲခဲ့သည္ရိွေသာ္ တစ္ဦးခ်င္းမွ ျပန္လည္တင္ျပႏိုင္ပါတယ္။ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန မေကြးၿမိဳ႕နယ္၊ ပဌနဂိုရ္ ပင္မေရနံသိုေလွာင္ျဖန္႔ျဖဴးေရးဌာန MPPE မွ ယခင္(၁၉၈၄)ခုႏွစ္က သိမ္းဆည္းခဲ့ေသာ(၁၆၇.၂)ဧက ထဲက စက္ရုံ လမ္း အေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္သုံးစြဲခဲ့တဲ့ ေျမယာဧက(၆၃.၁၆)ဧကကို ႏွတ္ၿပီး က်န္ရိွေနေသာေျမယာဧက( ၁၀၄.၀၅) ဧကကို မူလပိုင္ရွင္ေပါက္ ေတာင္သူမ်ားကို ျပန္လည္ခြဲေ၀ ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္ ႏွစ္ေပါင္း(၃၀)ၾကာက သိမ္းယူစဥ္ကလည္း သက္ဆုိင္ရာဌာနမွ ေလ်ာ္ေၾကးေပးၿပီး စာခ်ဳပ္စာရင္းမ်ားအရ ေျမစာရင္းမွ ျပန္လည္ဖတ္ၾကား တင္ျပခြဲေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းသုံးစြဲခဲ့ၿပီးတဲ့ ေျမဧက(၆၃.၁၆)ကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ေပးပိုင္ခြင့္မရိွပါဘူး..။´´ဟု မေကြးခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေနမ်ဳိးေအာင္ မွ ေျပာသည္။ ၎ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ (၁၉၈၃-၈၄)ခုႏွစ္မွာ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ကြင္းအမွတ္(၁၇၉၉)နဲ႕ (၁၈၀၀-ခ)ရိွယာေျမမ်ား ျဖစ္ေသာ ဘုရားကုန္းေက်းရြာ၊ ေပပင္စမ္းေက်းရြာ၊ျမစ္သာစည္ေက်းရြာမ်ားမွ ေတာင္သူ(၄၁)ဦးပိုင္ဆိုင္ေသာ ယာေျမမ်ား (၁၀၄.၀၅)ဧကအား ျပန္လည္ခြဲေ၀ေပးသြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာမွ စုံစမ္းသိရိွရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေတာင္သူူ(၄၁)ဦး၏ ေျမယာဧက(၁၀၄.၀၅)ကို ေျမစာရင္းဌာနွ လက္ေထာက္ဦးစီးမွဴး ဦးသန္းတင္မွ ေတာင္သူတစ္ဦးခ်င္း၏ အမည္ ေျမယာဦးပိုင္အမွတ္ နဲ႔တြဲယဥ္၍ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ အသုံးျပဳၿပီးဧက ႏွင့္ က်န္ရိွေသာေျမယာဧက မ်ားကို ဖတ္ၾကားတင္ျပေပးေၾကာင္းသိရသည္။ ၎ေနာက္ ျပန္လည္လက္ခံရယူမည့္ ေတာင္သူမ်ားထဲမွ ေတာင္သူ(၅)ဦး မွ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အသုံးျပဳထားေသာ (၆၃.၁၆)က အမွန္အျပည့္သုံးစြဲထားျခင္း မရိွေၾကာင္း၊ လက္ရိွ၎က်န္္ေျမယာ မ်ားမွာ MPPE ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ႏွစ္စဥ္သီးစားခ်၍ လုပ္ကိုင္ေနေသာေျမမ်ားရိွေနေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ သုံးစြဲထားေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားကို ပလပ္ေျမေနရာမ်ားမွာ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးေစလိုေၾကာင္း၊ ေတာင္သူမ်ားသည္ ယခုသိမ္းဆည္းခံ ထားခဲ့ရေသာ ေျမယာမ်ားမွာ (သီးႏွံမ်ားစိုက္ပ်ဳိးျခင္းမျပဳလုပ္ခဲ့ရ၍) တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း (၂၀၀၀)ေက်ာ္ ခန္႔ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ ႏွစ္စဥ္ဆုံးရႈံး နစ္နာခံခဲ့ရ၍ ႏွစ္ေပါင္း(၃၀)ႏွင့္ ျပန္တြက္လွ်င္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ဆုံးရႈံးမႈတန္ဘိုးမ်ားမွာ သိန္းေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာျဖင့္ ဆုံးရႈံးအနစ္နာခံခဲ့ရပါ၍ ယခုေပးအပ္ပြဲမွာ ျပန္လည္၍ မရရိွေသးၾကေသာ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္အတူ ညီတူညီမွ် ျပန္လည္ရရိွၾကေအာင္ က်န္(၆၃.၁၆)ဧကအား ျပန္လည္ ခြဲေ၀ေပးေစလိုပါေၾကာင္း၊ ယင္းကိစၥကို တက္ေရာက္လာသူေတာင္သူမ်ားမွ စုေပါင္းလက္မွတ္ေရးထိုး၍ ေတာင္းခံေသာစာကို စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနသို႔ လိပ္မႈ၍ မိတၱဴအား ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံစာတင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ မဇၥ်ိမ မွ သတင္းရရိွခဲ့ပါသည္။ ၀ိုင္းေအာင္
 

0 comments: