ႏွစ္ေပါင္း(၃၀)ခန္႔ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ လုပ္ကိုင္စားခဲ့ရေသာ ေျမႏုကၽြန္းမ်ားကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေျမယာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ ေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ား အျငင္းပြားမႈ ဘက္လိုက္ဆုံးျဖတ္ခံရ၍ ဆင္းရဲမြဲေတၾက မည္ ဟုဆို´

မေကြးခရိုင္၊ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ စလင္းေတာင္ေက်းရြာအုပ္စုပိုင္ ေျမႏုကၽြန္းကြင္းအမွတ္(၂၄၇၉-ခ) ဧက(၈၆) အား စလင္းေတာင္ေက်းရြာေတာင္သူမ်ားသည္ (၅-၁၂-၂၀၁၂) ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ တိုင္းတာခြဲေ၀ေနရာခ်ထားေနစဥ္ ၀ကၤဘာေက်းရြာေတာင္သူမ်ားမွ၊ လူစုလူေ၀းျဖင့္လာေရာက္တားဆီး အျငင္းပြားရန္မ်ားၾကေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။ ျဖစ္စဥ္အက်ဥ္းမွာ ေျမပုံပါအတိုင္း ေျမႏုကၽြန္းကြင္းအမွတ္ (၂၄၈၄-က)အား ၀ကၤဘာေက်းရြာပိုင္၊ (၂၄၇၉-က)အား သာစည္ေက်းရြာပိုင္၊ (၂၄၇၉-ခ)အား စလင္းေတာင္ေက်းရြာပိုင္ ဟု စလင္းေတာင္ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းမွာ ေျမႏုကၽြန္း(၃) ကၽြန္း တို႔ကို ေရွးယခင္အခါကအတိုင္း တည္ေနရာပုံသ႑ာန္မပ်က္ျခင္း၊ ႏွစ္ခ်င္းေပၚေသာ ေျမႏုကၽြန္းမ်ား မဟုတ္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ အစဥ္အလာမပ်က္ တိုင္းတြာ၍ ခြဲေ၀လုပ္ကိုင္စားေသာက္ခဲ့ၾကသည္ဆို၏။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တြင္ ၎ေျမႏုကၽြန္းမ်ားစိုက္ပ်ဳိးရာသီတြင္ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ေျမယာေကာ္မတီမွ တားဆီးခ်က္ေၾကာင့္ စလင္းေတာင္ေက်းရြာကြင္း အမွတ္(၂၄၇၉-ခ)အား လုပ္ကိုင္စားေသာက္ျခင္းမျပဳခဲ့ရသည္မွာ ယေန႔ ဇႏၷ၀ါရီ(၉)ရက္ဆိုလွ်င္(၂)လခန္႔ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ သီးႏွံမ်ားစို္က္ပ်ဳိးခ်ိန္ ေတာ္ေတာ္ကို ေနာက္က်ေနၿပီဟု ေတာင္သူမ်ားမွေျပာသည္။ ျပႆနာမွာ ၀ကၤဘာရြာမွ ေတာင္သူမ်ားသည္ ၎တို႔ပိုင္ဆိုင္လုပ္ကိုင္စိုက္ပ်ဳိးထားေသာ ေျမႏုကၽြန္းအမွတ္ (၂၄၈၄-က) စိုက္ဧကမ်ားအျပင္ စလင္းေတာင္ေက်းရြာပိုင္ ေသာ ကြင္းအမွတ္(၂၄၇၉-ခ)၏ (၈၆)ဧကထဲမွ ေျမဧက(၂၅)ဧကကို ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ေျမယာ ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေတာင္းဆိုျခင္းေၾကာင့္ ျပႆနာျဖစ္ၿပီး စိုက္ပ်ဳိးခ်ိန္(၂)လ ခန္႔ေနာက္က် သြားသည္။ ယခုမွ စိုက္ပ်ဳိးရင္လည္း စရိတ္ကုန္ၿပီး ကုန္က်ေငြ အရင္းေတာင္မရႏိုင္ဘူး။ အလိုလိုမွ ဆင္းရဲေနၾကတာ ပိုၿပီး မြဲေတၾကေတာ့မယ္ ဟု စလင္းေတာင္ေက်းရြာမွ ေတာင္သူမ်ားက ေျပာသည္။ ၎ ကိစၥကို ၂၀၁၃ ဇႏၷ၀ါရီ (၄)ရက္ေန႔တြင္ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမွဴးအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ၿမဳိ႕နယ္ေျမစာရင္းဌာနမွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ထုတ္ျပန္ထားေသာ လယ္ယာေျမဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ အခန္း(၁၂)၊ အပိုဒ္(၁၀၅) အပုဒ္ခြဲ(ခ) ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အား လက္ကိုင္ထား၍ ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္ဟု ေျမစာရင္းဦးစီးအရာရိွ မွ ဆို၏။ ထို နည္းဥပေဒ၏ ဖြင့္ဆိုခ်က္မွာ( ေျမႏုကၽြန္းေျမႏွင့္ အနီးကပ္ဆုံး ေက်းရြာမ်ား၏ ရြာစည္းရိုးႏွင့္ ေျမႏုကၽြန္းေပၚရိွ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာေျမ၏ အနားေရးတို႔ ႏွင့္ အတိုဆုံးအကြာအေ၀းကို ႏႈိင္းယွဥ္စဥ္းစားရမည္။ ေက်းရြာအုပ္စု နယ္နိမိတ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း မျပဳရ) ဟု အဆိုကို တရားေသလက္ကိုင္ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္ဟု သိရသည္။ ထိုနည္းဥပေဒ အပိုဒ္(၁၀၅ ပိုဒ္ခြဲခ)အရ ၀ကၤဘာ ေက်းရြာသည္ စိုက္ပ်ိဳးေသာ ေျမႏုကၽြန္းႏွင့္(၆၆၄)ေပကြာေ၀း၍ စလင္းေတာင္ေက်းရြာသည္ ေျမႏုကၽြန္းႏွင့္(၁၀၃၀)ေပကြာ ျခင္းေၾကာင့္ ၀ကၤဘာရြာသည္ အနီးဆုံးျဖစ္၍ ေျမႏုကၽြန္းအမွတ္(၂၄၇၉-ခ)၏ ေတာင္ဘက္ျခမ္းကို ၀ကၤဘာရြာမွ(၂၅)ဧက ရမည္။၊ စလင္းေတာင္ရြာသည္ ၎ေျမႏုကၽြန္း၏ေျမက္ဘက္ျခမ္းမွ(၆၁)ဧကရမည္ဟု ဆုံးျဖတ္ေပးသည္ဟု သိရသည္။ သို႔ေသာ္ လယ္ယာေျမနည္းဥပေဒ အပုဒ္(၁၁၀)တြင္ ပါရိွသည့္ ( ေျမႏုကၽြန္းနယ္နိမိတ္ကို အျငင္းပြားမႈမရိွဘဲ ခြဲေ၀ခ်ထားႏိုင္ရန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္နိမိတ္ကို ေခတ္မီေျမတိုင္း ကိရိယာမ်ားျဖင့္ စနစ္တက် တိုင္းတာမွတ္တမ္းတင္၍ ၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္ (သို႔မဟုတ္)ေက်းရြာအုပ္စုအလိုက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္နိမိတ္မ်ားတြင္ မွတ္တိုင္မ်ား သတ္မွတ္စိုက္ထူးထား ရမည္။ ယင္းသို႔ အခက္အခဲရိွမွသာ ယခင္က သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ ေျမျပင္ရိွ အမာခံအမွတ္အသားမ်ားအရ တိုင္းတာေရးဆြဲ ေဖာ္ျပထားသည့္ အေမွ်ာ္မ်ဥ္းေၾကာင္း နယ္နိမိတ္အမွတ္အသားမ်ားျဖင့္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ရမည္) ဟုလည္း ဆိုထားျပန္သည္။ ထိုေျမယာ နည္းဥပေဒ အပုဒ္(၁၁၀)ျဖင့္ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ေပးရန္ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ေျမယာစီမံခန႔္ခြဲမႈအဖြဲ႕၀င္ စီမံကိန္း ေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးအရာရိွမွတင္ျပေသး၏ဟုဆိုသည္။ ၎တင္ျပခ်က္အားလည္း ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အတြင္းေရးမွဴး ေျမစာရင္းဦးစီးအရာရိွ မွ မစဥ္းစားေတာ့ဘဲ အထက္က နည္းဥပေဒ အခန္း(၁၂)၊ အပိုဒ္(၁၀၅) အပုဒ္ခြဲ(ခ) အတိုင္း တရားေသဆုံးျဖတ္စီမံလိုက္သည္၊ ထိုကိစၥအား မေၾကနပ္၍ စလင္းေတာင္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ႏွင့္ ေတာင္သူမ်ားသည္ ဇႏၷ၀ါရီ(၉)ရက္ေန႔တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေျမစာရင္းဌာန ႏွင့္ ခရိုင္ေျမစာရင္းဌာန တို႔ထံ ထပ္မံေတြ႔ဆုံေမးျမန္း၍ ေစာတကတက္ၾကသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တို္င္ၾကားစာႏွင့္ အသနားခံေကာ္မတီသို႔လည္း တိုင္ၾကားစာေပးပို႔ထားသည္ ဟုသိရသည္။ ``ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ႏွစ္ေပါင္း(၃၀)ခန္႔ ေျမခြန္ထမ္းေဆာင္ၿပီးလုပ္စားလာခဲ့ရတဲ့ ေျမႏုကၽြႊန္းကို အႏိုင္က်င့္ခံလိုက္ပါၿပီ။ ယခင္ေရွးတုန္းကလဲ ကုန္းေပၚအမာခံ အမွတ္အသား အေမွ်ာ္မ်ဥ္းေၾကာင္း နယ္နိမိတ္အမွတ္အသားနဲ႔ ခြဲျခားခဲ့ၾကတာကို ယခု ၂၀၁၂ ခုထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ေျမယာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ အခန္း(၁၂)၊ အပိုဒ္(၁၀၅)၊ အပိုဒ္ခြဲ(ခ)အတိုင္းသာ (အနီးဆုံး)ရြာမ်ားကို ဦးတည္ဆုံးျဖတ္ေပးၾကရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လို ေနရာတိုင္းမွာ ေျမယာေတြ ဆုံးရႈံးမႈေတြျဖစ္ၾကမယ္။ သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးခ်ိန္ေတြ ေနာက္က်လို႔ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ားနဲ႔ ေျမယာအျငင္းပြားၿပီး ဘက္လိုက္ဆုံးျဖတ္မႈမ်ား ေျမာက္မ်ားစြာ ျဖစ္ၾကပါေတာ့မယ္ ခင္ဗ်ာ..။´´ဟု စလင္းေတာင္ေက်းရြာ ေတာင္သူတစ္ဦးမွ ျမန္မာပို႔စ္ ကိုေျပာသည္။ ၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
 

0 comments: