`မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ကမ္းရင္ေက်းရြာ ႏွင့္ သဖန္းဆိပ္ေက်းရြာ ေတာင္သူမ်ား ေျမႏုကၽြန္း ခြဲေ၀မႈ အျငင္းပြား´

မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ကမ္းရင္ေက်းရြာ ေျမႏုကၽြန္းကြင္းအမွတ္(၁၆၂၉)သည္ ဧရာ၀တီျမစ္ေရတိုက္စားၿပီး ျပန္လည္၍ ေပၚထြန္းလာသညမွာ (၆)ႏွစ္ခန္႔သက္တမ္းရိွဟု သိရသည္။ ၎ ေျမႏုကၽြန္းကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ကမ္းရင္ေက်းရြာ ဥကၠ႒ ဦးလွဦး မွ ယခုလက္ရိွ ကမ္းရင္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအးးျမင့္ ႏွင့္အဖြဲ႔အား စုေပါင္းလယ္ယာအျဖစ္ တစ္ႏွစ္လုပ္စားပိုင္ခြင့္ ျပဳခဲ့သည္ဟု ဆို၏။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ကမ္းရင္ေက်းရြာ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းႏုိင္လက္ထက္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ သဖန္းဆိပ္ရြာမွ ဦးေကာက္ႀကီး ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ၎ေျမႏုကၽြန္းသဲေသာင္ျပင္အနီးလုပ္ကြက္မွ ကမ္းရင္ရြာပိုင္ေျမႏုကၽြန္း လုပ္ကြက္မ်ားအတြင္းသို႔ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ၾက၍ ကမ္းရင္ေက်းရြာေတာင္သူမ်ား ႏွင့္ သဖန္းဆိပ္ေက်းရြာ ေတာင္သူမ်ား ကၽြန္းေပၚတြင္ ရန္ျပဳ၍ ဆူပူအုံၾကြမႈမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ဖြံၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ အမွတ္(၁)ရဲစခမ္းမွဴး အဖြဲ႔တုိ႔မွ အျငင္းပြားေျမႏုကၽြန္း အမွတ္ (၁၆၂၉)ကြင္းသို႔လာေရာက္ရွင္းလင္းေပးသည္၊ ေျမႏုကၽြန္းအျငင္းပြားမႈကိစၥအား ကမ္းရင္ေက်းရြာ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းႏိုင္မွ သဖန္းဆိပ္ေက်းရြာ ေတာင္သူတာ၀န္ခံ ဦးေကာက္ႀကီး ထံသို႔ ေငြက်ပ္(၁၁)သိန္းျဖင့္ ေပး၍ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၾကသည္။ ထို စာခ်ဳပ္တြင္ ကမ္းရင္ေက်းရြာမွ ေငြအၿပီးအျပတ္ေပးေခ်ၿပီးလွ်င္ သဖန္းဆိပ္ေက်းရြာမွ ေတာင္သူမ်ားသည္ ေနာက္ေနာင္တြင္ ၎ေျမႏုကၽြန္း ကြင္းေပၚသို႔ လုံး၀လာေရာက္ေႏွာက္ယွက္ျခင္း မျပဳလုပ္ၾကရန္ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္ ဆို၏။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၁ ႏွစ္ ယခုလက္ရိွ ကမ္းရင္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအးျမင့္၏လက္ထက္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ သဖန္းဆိပ္ေက်းရြာမွ ဦးေကာက္ႀကီးႏွင့္ ေတာင္သူမ်ားသည္ ထိုေျမႏုကၽြန္း(၁၆၂၉)ေပၚသို႔ စိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္လက္ဦးမႈယူကာ တရားဥပေဒကင္းမဲ႔စြာ ထပ္မံက်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္စိုက္ပ်ဳိးလာၾကသည္။ ယင္းကိစၥအား ကမ္းရင္ေက်းရြာမွ မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ(၂၈)ရက္ေန႔ ေျမႏုကၽြန္းေပၚခ်ိန္တြင္ ကမ္းရင္ေက်းရြာမွ ေတာင္သူမ်ားသည္ စုေပါင္းလယ္ယာအျဖစ္ ႏွမ္းပန္း၊ ေနၾကာ၊ ပဲလြန္းမ်ားကို ႀကဲပက္၍ ဦးစြာစိုက္ပ်ဳိးထားခဲ့ၾကသည္ဆို၏။ ထိုအခ်ိန္က မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ် လာေရာက္၍ တားဆီမႈမျပဳလုပ္ခဲ့ဟုသိရသည္။ သဖန္းဆိပ္မွ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ကမ္းရင္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအးျမင့္ကလည္း တားဆီးျခင္းမရိွခဲ့ပါဟု ရြာသားတစ္ဦးမွ ဆို၏။ (၁၄-၁၁-၂၀၁၂) ေန႔သို႔ေရာက္ေသာအခါ မေကြးၿမိဳ႕နယ္မွ လာေရာက္၍ ယင္းေျမႏုကၽြန္းကိစၥအား ရွင္းလင္းေပးသည္ဆို၏။ ထိုေန႔က ၎ေျမႏုကၽြန္းကိုင္းထဲတြင္ ေျဖရွင္း၍ မရဟုသိရသည္။ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းရုံးသို႔ ညတြင္းခ်င္းေခၚယူ ေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရ၏။ ထိုည ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ (၁၆-၁၁-၂၀၁၂) ေန႔တြင္ ကမ္းရင္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအးျမင့္မွ သဖန္းဆိပ္ေက်းရြာေတာင္သူမ်ားထံသို႔ ေျမဧက(၂၂)ဧကခြဲေ၀ေပးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ယင္းကိစၥအား ကမ္းရင္ေက်းရြာ ေတာင္သူမ်ားမွ မေၾကနပ္ၾကဟု ေျပာဆိုၾကသည္။ (၁၆-၁၂-၂၀၁၂) ေန႔ ကမ္းရင္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအသစ္ ေရြးခ်ယ္ပြဲတြင္ လက္ရိွကမ္းရင္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအးျမင့္ မွရႈံး၍ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအသစ္ ဦးေက်ာ္ဇင္ ဆိုသူမွ အႏိုင္ရေၾကာင္း သိရ၏။ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေဟာင္း မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအသစ္ မလႊဲေျပာင္းမီကာလအတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ပြဲမွာ မဲအႏိုင္ရရိွထားသူ ဦးေက်ာ္ဇင္အား ဒီဇင္ဘာ(၂၆)ရက္ေန႔တြင္ (ေျမႏုကၽြန္းေပၚသို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ က်ဴးေက်ာ္လုပ္ကိုင္ျခင္း) ကိစၥျဖင့္ အမႈဖြင့္ရန္ ဆင့္ေခၚေၾကာင္း သိရသည္။ `ဒီ စုေပါင္းလယ္ယာ စိုက္ပ်ဳိးတဲ့ ေတာင္သူေတြထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္လုံး၀မပါ ပါဘူး။ ဒါသက္သက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အသစ္ေရြးခ်ယ္ထားတာကို ျပဳတ္ေအာင္အျပစ္ရွာေနတဲ့ သေဘာျဖစ္ေနပါတယ္..။´ ဟုေရြးခ်ယ္ခံထားရေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး (အသစ္) ဦးေက်ာ္ဇင္ မွေျပာသည္။ (၂-၁-၂၀၁၃) ေန႔တြင္ သဖန္းဆိပ္ရြာမွ ေတာင္သူအဖဲြ႔သည္ ၎ေျမႏုကၽြန္းကြင္း(၁၆၂၉)ေပၚသို႔ လူစုလူေ၀းျဖင့္ ေရာက္လာခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ကမ္းရင္ေက်းရြာမွ စုေပါင္းလယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးထားေသာ အမ်ဴိးသမီးမ်ား ေပါင္းႏႈတ္ေနစဥ္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾက၍ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ ေၾကာက္လန္႔၍ ထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကရသည္ ဆို၏။ ထိုကိစၥအား ရြာႏွစ္ရြာေတာင္သူမ်ား အခ်င္းမ်ား၍ မလိုအားအပ္ေသာျပႆနာမ်ားျဖစ္မည္စုိး၍ ကမ္းရင္ေက်းရြာမွ ေတာင္သူမ်ားသည္ စုေပါင္းလက္မွတ္ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမ်ားသို႔ ႀကိဳတင္တိုင္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။ ဇႏၷ၀ါရီ(၄)ရက္ လြပ္လပ္ေရးေန႔တြင္လည္း သဖန္းဆိပ္ေက်းရြာမွ ေတာင္သူအဖြဲ႔သည္ ၎ ေျမႏုကၽြန္းေပၚသုိ႔ ထပ္မံလာေရာက္ၿပီး ကမ္းရင္ေက်းရြာေတာင္သူမ်ား စုေပါင္းလယ္ယာအျဖစ္ စိုက္ပ်ဳိးထားေသားသီးႏွံမ်ား၏ ၾကားထဲတြင္ ေနၾကာမ်ား ထပ္မံ၀င္ေရာက္စိုက္ပ်ဳိးေနၾကေၾကာင္း၊ ထိုလုပ္ရပ္မ်ားသည္ ကမ္းရင္ေက်းရြာမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ဦးေအးျမင့္၏ ပေရာဂါမ်ား ပါမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မစားရတဲ့ အမဲ သဲနဲ႔ပက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎ ေျမႏုကၽြန္း(၁၆၂၉)အား ႏွစ္စဥ္ခြဲေ၀ခဲ့ရာတြင္ ကမ္းရင္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအးျမင့္ မွ ေငြေပါင္းသိန္းရာႏွင့္ ခ်ီၿပီးရရိွခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ ေငြမ်ားအား ကမ္းရင္ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္း ျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား တြင္ အသုံးျပဳရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း မည္သည့္လုပ္ငန္းကိုမွ် အသံုးမျပဳခဲ့ေသးေၾကာင္း၊ ေျမႏုကၽြန္းမွ ေလလံပစ္၍ရေငြမ်ားအား ယေန႔ ၂၀၁၃၊ ဇႏၷ၀ါရီ(၅)ရက္ေန႔ အထိ စာရင္းရွင္း၍ မေပးေသးေၾကာင္း၊ ကမ္းရင္ေက်းရြာတြင္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း(၆၀၅) အိမ္ေထာင္စု စာရင္းရိွေသာ္လည္း ၎ ေျမႏုကၽြန္းခြဲေ၀ေသာ စာရင္းတြင္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၈၃၆)အိမ္ေထာင္စု စာရင္းျပ၍ ခြဲေ၀ခ်ထားခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ လက္ရိွကမ္းရင္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအးျမင့္သည္ သူ၏အမည္အပါ၀င္ (၅)ဦးေပါက္အမည္ျဖင့္ ေျမႏုကၽြန္းခြဲေ၀မႈတြင္ ေျမယာအေကာင္းေနရာမ်ားအား ခြဲေ၀ရယူလုပ္ကိုင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎ ေျမႏုကၽြန္းေကာင္းေသာ ေျမယာဧကမ်ားအား မေကြးၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ၀န္ထမ္းသက္သာစိုက္ခင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ရယူလုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း၊ ယခုေဆာင္းရာသီမွာ ကမ္းရင္ေက်းရြာမွ စုေပါင္းလယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးထားတဲ့ သီးႏွံမ်ားေဖာ္ခ်ိန္တြင္ ဒီေျမႏုကၽြန္း(ကမ္းရင္ ႏွင့္ သဖန္းဆိပ္) ႏွစ္ရြာအျငင္းပြားမႈကိစၥကို သက္ဆိုင္ရာမွ ႀကိဳတင္ၿပီး ျပတ္သားစြာမေျဖရွင္းၾကရင္ေတာ့ တစ္ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္ ရန္ျဖစ္ကုန္ၾကမွာကို စုိးရိမ္မိပါတယ္..။ဟု ကမ္းရင္ေက်းရြာ ေတာင္သူႀကီး တစ္ဦး မွ ျမန္မာပို႔စ္ ကိုေျပာသည္။ ၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
 

0 comments: