`မေကြးၿမိဳ႕နယ္တြင္းမွ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ(၇၆) အုပ္စုရိွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အသစ္မ်ားကို တာ၀န္လႊဲေျပာင္းေပးၿပီ ဟုသိရ´

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မေကြးခရိုင္၊ မေကြးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်းရြာအုပ္စုေပါင္း(၆၁)အုပ္စု ႏွင့္ ရပ္ကြက္(၁၅)ရပ္ကြက္ရိွ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးစုစုေပါင္း(၇၆)ေယာက္ ရိွေၾကာင္းသိရသည္။ ၎ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို ၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာ ႏွင့္ ၂၀၁၃ ဇန၀ါရီလတြင္ ျပန္လည္အသစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ျပဒါန္းေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအသစ္မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ (၂၀၁၂)ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား လိုက္နာရန္ အေျခခံ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားအတိုင္း ဒီမိုကေရစီ စနစ္ျဖင့္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္အသုံးျပဳကာ လက္ရိွအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေနရာသို႔ ဆက္လက္အေရြးခ်ယ္ခံၿပီး ရရိွလာခဲ့ေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။ လက္ရိွအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေနရာတြင္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ျခင္း မခံရေသာ ယခင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကလည္း အသစ္ေရြးခ်ယ္ခံထားရေသာ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အသစ္မ်ားအား နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ျပန္လည္ျပဳတ္က်ေစရန္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ သတင္းမ်ားၾကားသိရသည္။ မေကြးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ရပ္ကြက္၊ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး(၇၆)ေယာက္တြင္ ယခင္(လူေဟာင္း) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး(၄၁)ဦး ျပန္လည္အေရြးခ်ယ္ခံရ ေၾကာင္း၊ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး(အသစ္)အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူ(၃၅)ဦးရိွေၾကာင္း၊ ၂၀၁၃ ဇန္န၀ါရီ(၃၁)ရက္ေန႔ တြင္ ယခင္ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအေဟာင္းမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ခံထားရေသာ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအသစ္မ်ားထံသုိ႔ (၁-၂-၂၀၁၃)ေန႔မွစ၍ တာ၀န္လႊဲေျပာင္းေပးရန္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးလွေရွာင္ မွ စာထြက္အေၾကာင္းၾကား၍ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပး အပ္လိုက္ေၾကာင္း ဖုတ္ကုန္း ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး(အသစ္) ဦးေရႊညိဳ (ေလွ်ာင္ေတာ္ဦးရြာ) မွ The Lady ကိုေျပာသည္။ ကမ္းရင္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအသစ္ ဦးေက်ာ္ဇင္မွ ဤသို႔ ရင္ဖြင့္ျပန္သည္။ `` ကၽြန္ေတာ္က မေကြးၿမိဳ႕နယ္ကမ္းရင္ေက်းအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအသစ္ ကိုေက်ာ္ဇင္ပါ။ ကၽြန္ေတာ့ကို ယခင္ ကမ္းရင္ရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ဦးေအးျမင့္က တဘက္လွည့္နဲ႔ ထုံးေပါက္ေတာ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးနန္းျမင့္ တို႔ပူးတြဲၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ကို ေျမႏုကၽြန္းကိစၥ ပုဒ္မ(၄၄၇) နဲ႔ တရားစြဲထားပါတယ္။ အဲဒီကိစၥ ကၽြန္ေတာ္လဲ မပါဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအသစ္အျဖစ္နဲ႔ အေရြးခ်ယ္ခံရၿပီးမွ တစ္မင္သက္သက္ အကြက္ခ်ၿပီး မတရားလုပ္တာပါ။ ယခု မေကြးၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးမွာ ဒီအမႈကို ကၽြန္ေတာ္ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။ (၆-၂-၂၀၁၃) ေန႔မွာ ဒုတိယရုံးခ်ိန္းကို သြားရပါ့မယ္။ ယခု ေဖေဖာ္၀ါရီ (၁)ရက္ေန႔က ကၽြန္ေတာ္တု႔ိ ကမ္းရင္ေက်းရြာမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအသစ္ တာ၀န္ကို လက္ခံလိုက္ပါၿပီ။ ယခု ကၽြန္ေတာ့္ကို စြဲထားတဲ့ အမႈ တရားရုံးက စီရင္ခ်က္ခ်ၿပီးရင္ ဘာမွ အပစ္မရိွဘူးဆိုခဲ့ရင္ေတာ့ ထုံးေပါက္ေတာေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးနန္းျမင့္ နဲ႔ ကမ္းရင္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ဦးေအးျမင့္တို႔ကို ကၽြန္ေတာ္က ျပန္ၿပီး တရားစြဲဖို႔ ျပင္ဆင္ထား ပါတယ္..။´´ဟု မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ကမ္းရင္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအသစ္ ကို ေက်ာ္ဇင္ မွ ေျပာသည္။
 

0 comments: