`မေကြးၿမိဳ႕နယ္NLD ရုံးတြင္ NLD ၿမိဳ႕နယ္လူငယ္ကြန္ယက္ဖြဲ႔စည္းရန္ အင္အားစုေဆာင္း ဟု သိရ´

ဇန္န၀ါရီ(၂၉) နံနက္(၁၁)နာရီမွ စ၍ မေကြးၿမိဳ႕နယ္NLD ရုံးတြင္ ၿမိဳ႕နယ္လူငယ္ကြန္ယက္ဖြဲ႔စည္းေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ၎ေန႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္NLD ရုံး၌ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး NLD ညီလာခံအဖြဲ႔ အစည္းအေ၀းလည္း ရိွေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္NLD မေကြးၿမိဳ႕နယ္လူငယ္ကြန္ယက္ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ေတာင္းခံ ေၾကာင္းသိရသည္။ ၎ ဖြဲ႔စည္းေရးအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕NLD(ဗဟို)လူငယ္ကြန္ယက္ မွ ဦးေမာင္ေမာင္ဦး ႏွင့္ ဦးေအးထြန္း တို႔ ႏွစ္ဦးမွ ဦးေဆာင္ ဖြဲ႔စည္းေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ NLD လူငယ္ကြန္ယက္ ဖြဲ႕စည္းရန္အတြက္ အဆိုျပဳလႊာမ်ားေပးထား ခဲ့ေၾကာင္း၊ လူငယ္အင္အားမ်ားစုေဆာင္းၿပီးလွ်င္ (ဗဟို) မွ လာေရာက္၍ ဖြဲ႕စည္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင္၊ တိုင္းလူငယ္ကြန္ယက္အဖြဲ႔မ်ားကို ဆက္လက္ဖြဲ႕စည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယေန႕က်င္းပေေသာ NLD မေကြးၿမိဳ႕နယ္ လူငယ္ကြန္ယက္ အစည္းအေ၀းတြင္ ႀကိဳတင္သိရိွ ဖိတ္ၾကားထားျခင္းမရိွ၍ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဖိတ္ၾကားရေၾကာင္း၊ လူငယ္(၂၀)ဦးခန္႔သာတက္ေရာက္ေၾကာင္း NLDလူငယ္ ကိုဦးမွ ျမန္မာပို႔စ္ သို႔ေျပာၾကားသည္။
 

0 comments: