“ပုံႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ထုတ္ေ၀ျခင္းလုပ္ငန္းဥပေဒၾကမ္း” ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း၏ သေဘာထားေၾကညာခ်က္(၁/၂၀၁၃)

“ပုံႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ထုတ္ေ၀ျခင္းလုပ္ငန္းဥပေဒၾကမ္း” ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း၏ သေဘာထားေၾကညာခ်က္(၁/၂၀၁၃) Posted on March 1, 2013 by MJA “ပုံႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေ၀ျခင္းလုပ္ငန္းဥပေဒၾကမ္း”ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း ၏ သေဘာထားေၾကညာခ်က္ (၁/၂၀၁၃) ၁။ ဤဥပေဒ၏ အခန္း(၁) တြင္ “မူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ဌာနခြဲ” ၏ အဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပခ်က္မပါရွိပါ။ သို႔ရာတြင္ အခန္း(၂)ႏွင့္ အခန္း(၄)တို႔တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားအရ “မူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ဌာနခြဲ” သည္ ယခင္ စာေပစိစစ္ေရးႏွင့္ မ်ားစြာျခားနားမႈမရွိျခင္းကိုေတြ႔ရသည္။ ၂။ ထို႔အျပင္ “၁၉၆၂ခုႏွစ္ ပုံႏွိပ္သူမ်ားႏွင့္ ထုတ္ေ၀သူမ်ားမွတ္ပုံတင္ဥပေဒ”ႏွင့္ “၁၉၃၁ခုႏွစ္ ပုံႏွိပ္တိုက္(အေရးေပၚအာဏာမ်ား)အက္ဥပေဒ”တို႔ကိုအသြင္ေျပာင္းထားျခင္းတစ္မ်ဳိးဟု မိမိတို႔ရႈျမင္သည္။ ၃။ သတင္းသမားမ်ားအတြက္ ပုံႏွိပ္ ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒမွ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ဆိုင္ရာအေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ဖီလာဆန္႔က်င္ျဖစ္ေနျပီး ပုံႏွိပ္သူမ်ားႏွင့္ ထုတ္ေ၀သူတို႔ဖက္ကို ျပန္လည္ခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္းအားျဖင့္ သတင္းသမားမ်ား၊ စာေရးဆရာမ်ားကို ယခင္ကအတိုင္း ျပန္လည္ခ်ဳပ္ကိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ားေတြ႔ေနရပါသည္။ ၄။ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကိုလည္း ထိပါးေနသေယာင္ေတြ႔ျမင္ရပါသည့္အျပင္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီကပင္လွ်င္ ယခုဥပေဒကို ျပဳစုသည္ဟု အထင္မွားဖြယ္ျဖစ္ေနပါသည္။ ၅။ ျမန္မာႏိုုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီသည္ မီဒီယာဥပေဒၾကမ္းကိုုေရးဆြဲလ်က္ရွိရာ ယခုုေၾကညာလိုုက္ေသာ ပံုုႏွိပ္ဥပေဒၾကမ္းပါ အခ်က္အလက္အခ်ိဳဳ႕သည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီက ေရးဆြဲေနသည္႔ ဥပေဒၾကမ္းတြင္သာပါ၀င္ရမည္႔အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ေနပါသည္။ဥပမာ သတင္းေအဂ်င္စီမ်ားတည္ေထာင္ျခင္းသည္ ပံုုႏိွပ္ဥပေဒႏွင္႔မည္ကဲ႔သိုု႔မွ် ဆီေလ်ာ္မႈမရွိပါ။ သတင္းမီဒီယာႏွင္႔သာသက္ဆိုုင္ေနပါသည္။ ပံုုႏိွိပ္ဥပေဒသည္ အေျခခံဥပေဒပါလြတ္လပ္စြာထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုုခြင္႔ကိုု ကန္႔သတ္လိုုက္သျဖင္႔ အေျခခံဥပေဒႏွင္႔ လည္းညီညြတ္မႈမရွိပါ။ ၆။ တရားမ၀င္ထုုတ္ေ၀စာအျဖစ္ေၾကညာႏိုုင္ျခင္း၊ယင္းအေပၚလိုုင္စင္ရုုပ္သိမ္းႏိုုင္ျခင္းတိုု႔သည္ လက္ရွိအေျခအေနအတိုုင္းျဖစ္ၿပီး၊ Pre-Censorshipမဟုုတ္ ေသာ္ျငားလည္း Post-Censorshipသာ ျဖစ္ေနပါသည္။ ၇။ ယခု ဥပေဒၾကမ္းအရဆိုပါက ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀သူမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားသည္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာန၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္သာ ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္ဟု မိမိတို႔သုံးသပ္သည္။ ၈။ ထို႔ေၾကာင့္ ဥပဒအသစ္မ်ားကို အေလာတၾကီးျပဳစုသည္ထက္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားတြင္ပါရွိေနသည့္ သတင္းမီဒီယာေလာကအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေနသည္တို႔ကို ပ်က္ျပယ္ေစရန္က ပိုအေရးၾကီးပါသည္။ ၉။ ယခု ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ေသာ “ပုံႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေ၀ျခင္း လုပ္ငန္းဥပေဒၾကမ္း”ပါ အခ်က္အလက္အမ်ားစုကို ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း(MJA)အေနျဖင့္ လုံး၀သေဘာမတူႏိုင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာအပ္ပါသည္။ ၁၀။ စာနယ္ဇင္၊သတင္းမီဒီယာေလာကသားအမ်ား လက္ခံႏိုင္မည့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ)အား စာနယ္ဇင္းမီဒီယာသမားမ်ားထံမွသေဘာထားေတာင္းခံျခင္း၊ ျဖဳတ္ပယ္ ျဖည့္စြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းတို႕ကို ေဆာင္ရြက္ ေစရန္ အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း Myanmar Journalists Association မတ္လ ၁ ရက္၊ ၂၀၁၃။ MJA မွ တဆင့္ကူးယူေဖာ္ျပသည္။
 

0 comments: