(မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားမွာ မီဒီယာသတင္းယူခြင့္ ေမးခြန္းအား ပယ္ခ်ခံရ ဟုသိရ)

``မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး (တ.စ.ည)ပါတီ မွ မီဒီယာအဖြဲ႕အား ဖိတ္ၾကား၍ လူထုထဲက လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေမးျမန္း´´ (မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားမွာ မီဒီယာသတင္းယူခြင့္ ေမးခြန္းအား ပယ္ခ်ခံရ ဟုသိရ) ေမ(၅)ရက္ နံနက္(၉)နာရီအခ်ိန္တြင္ မေကြးၿမိဳ႕ ရြာသစ္ရပ္ကြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းရိွ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညႊတ္ေရး ပါတီရုံး မွာ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႕ေပါင္းစုံအား ဖိတ္ၾကားေၾကာင္း သတင္းရရိွ သည္။ တိုင္းေဒသႀကီး ဥကၠ႒ ဦးတင့္လြင္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစန္းေအာင္ ႏွင့္အမႈေဆာင္မ်ား၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ စုစုေပါင္း(၈)ဦးတက္ေရာက္၏။ မေကြးတိုင္း(တ.စ.ည)ပါတီက တက္ေရာက္လာေသာ သတင္းသမားမ်ား(၁၅)ဦးတို႔ထံမွ အမ်ားျပည္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေနေသာ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ေမးျမန္း ေဆြးေႏြးၾက၏။ ေျမယာကိစၥမ်ား၊ စည္ပင္သာယာေရးကိစၥမ်ား၊ ယာဥ္စည္းကမ္း လမ္းစည္းကမ္းကိစၥမ်ား၊ ျပည္သူ႔ေဆးရုံမွ အေရးေပၚလူနာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ လႊတ္လပ္စြာသတင္းယူခြင့္ကိစၥမ်ားကို တင္ျပ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ သတင္းသမားမ်ား၏ သိလိုေသာအခ်က္ အလက္မ်ားကို ပါတီ ဥကၠ႒ ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးတို႔က ျပန္လည္ရွင္း၍ ယခု တင္ျပေပးေသာ အမ်ားျပည္သူအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ အခက္အခဲမ်ားအား အနီးစပ္ဆုံး မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ထံသို႔ တင္ျပေပးမည္။ တင္ျပခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာမွ လုပ္ေဆာင္မေပးခဲ့လွ်င္ လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္ထံ ဆက္လက္တင္ျပေပးပါမည္ဟု တ.စ.ည ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစန္းေအာင္က ရွင္းလင္းသည္။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္(ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္)က မီဒီယာသမားမ်ား၏ တင္ျပခ်က္အရ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားမွာ လႊတ္လပ္စြာျဖင့္ မီဒီယာသတင္းယူခြင့္ ရိွ/မရိွ ေမးခြန္းအား ပယ္ခ်ခံရသည္ဟု ေျဖၾကားသည္။ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲကို နံနက္(၁၀း၃၀)နာရီမွာ ၿပီးဆုံးေၾကာင္း သတင္းရယူခဲ့ပါသည္။
 

0 comments: