``မေကြးၿမိဳ႕ တြင္ ကလ်ာဏမိတၱေဖာင္ေဒးရွင္း(ရန္ကုန္) မွ ဗုဒၶဘာသာလူငယ္မ်ား အျမင့္ဖြင့္ ဆင့္ပြားသင္တန္းေပး´´

``မေကြးၿမိဳ႕ တြင္ ကလ်ာဏမိတၱေဖာင္ေဒးရွင္း(ရန္ကုန္) မွ ဗုဒၶဘာသာလူငယ္မ်ား အျမင့္ဖြင့္ ဆင့္ပြားသင္တန္းေပး´´ မေကြးၿမိဳ႕တြင္ ဇြန္လထဲမွာ NGO ပရဟိတ လူငယ္မ်ားကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး သင္တန္း(၂)ခုဖြင့္လွစ္ေၾကာင္း၊ မဂၤလာရန္ေအာင္ ေက်ာင္းမွာ ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္း(ျမစ္ႀကီးနား) မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းသင္တန္း ႏွင့္ မေကြးၿမိဳ႕ ေအာင္မဂၤလာရပ္ ေ၀ယံဘုံျမင့္ ေက်ာင္းမွာ ကလ်ာဏမိတၱေဖာင္ေဒးရွင္း(ရန္ကုန္) မွ ဗုဒၶဘာသာအျမင့္ဖြင့္ ဆင့္ပြားသင္တန္းေပး ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါသင္တန္း ဗုဒၶဘာသာအျမင့္ဖြင့္သင္တန္းကို ကလ်ာဏမိတၱေဖာင္ေဒးရွင္း(ရန္ကုန္) က အကုန္အက်ခံ၍ ဆင့္ပြား သင္တန္းေပးေၾကာင္း၊ သင္တန္္းမွဴး(၄)ဦးႏွင့္ သင္တန္းသား(၂၉)ဦး ျဖင့္ ဇြန္(၂၅)ရက္ေန႔မွ ဇြန္(၂၉)ထိ ငါးရက္တိတိ ေန႔စဥ္ နံနက္(၉)နာရီ ညေန(၄း၃၀)နာရီ သင္တန္းေပးေၾကာင္းသိရသည္။ သင္တန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ (၁) ဗုဒၶဘာသာလူငယ္မ်ား အသိပညာဖြံၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ (၂) မိမိတို႔ပတ္၀န္းက်င္ လူထုဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တက္ၾကြစြာလုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ (၃) သင္တန္းသားအခ်င္းခ်င္း နည္းပညာႏွင့္ ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ အားေကာင္းလာေစရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မေကြးၿမိဳ႕မွသင္တန္းမွဴး(၂)ဦးသည္ ကလ်ာဏမိတၱေဖာင္ ေဒးရွင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ သင္တန္းတက္၍ ဆင့္ပြားသင္တန္း ေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ထပ္ေရာက္လာေသာ သင္တန္းမွဴး(၂)ဦးတြင္ သံဃာေတာ္တစ္ပါး ႏွင့္ဆရာတစ္ဦးပါ၀င္ေၾကာင္း သင္တန္းမွဴးမ်ားသည္ အျခားျပည္နယ္မ်ားမွ လာေရာက္၍ ဆင့္ပြားသင္တန္းေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းေဖာင္ေဒရွင္း (ျမစ္ႀကီးနား) အဖြဲ႔ႏွင့္ သီးျခားစီ သင္တန္းဖြင့္ လွစ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဇြန္(၂၇)ရက္ေန႔တြင္ သင္တန္းမွဴး ေဒၚခိုင္ေမဖူးေအာင္ က ေျပာသည္။
 

0 comments: