``ျမန္မာျပည္တြင္း၌ ရွားေစးစက္ရုံ တစ္လုံးတည္းသာရိွေသာ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ရိွ မ်ဳိးဇင္ဇာ ကုမၸဏီပိုင္ ရွားစက္ရုံကို မပိတ္သိမ္းႏိုင္ ဟု မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွ ျပန္လည္ရွင္း´´

ဇူလိုင္(၄)ရက္မွ(၉)ရက္ေန႔ထိ က်င္းပေသာ ပထမအႀကိမ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မ ပုံမွန္အစည္း အေ၀းတြင္ (မိုးနည္းေရရွားေဒသ စိမ္းလန္းစိုေျပေရးကို ဖ်က္ဆီးေနေသာ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ရိွ` မ်ဳိးဇင္ဇာ´ ရွားေစးခ်က္စက္ရုံကို ပိတ္သိမ္းေပးရန္္) အစီအစဥ္ရိွ/မရိွေမးခြန္းတင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎ေမးခြန္းတင္သူ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္စိုးက အဆိုပါေမးခြန္းေျဖၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ပါတ္သက္၍ သေဘာမက်ခဲ့ေၾကာင္း၊ (အပူပိုင္းေဒသ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ စိမ္းလန္းစုိ ေျပေရး)ႏွင့္ လုံး၀ဖီလာႀကီးျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာ သစ္ေတာသတၱဳႏွင့္ စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီး ဌာန ၀န္ႀကီး ဦးသိန္းထြန္း ၏ ေျဖဆိုခ်က္မ်ားကို ဦးျမင့္စိုး က ျမန္မာပို႔စ္သို႔ ေျပာျပသည္။ မ်ဳိးဇင္ဇာ ကုမၸဏီသည္ ရွားေစးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္း၍ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ရွားေစးစက္ရုံတည္ၿပီး ရွားေစးကို ရွားေစးအရည္အျဖစ္ကုန္ေခ်ာျပဳလုပ္ၿပီး အႏၵိယႏိုင္ငံသို႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေၾကာင္း၊ ထိုကုမၸဏီကို ၂၀၀၈၊ ဇန္န၀ါရီ(၁) ေန႔တြင္ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္လက္မွတ္- ၁၃၃၀/၂၀၀၇-၂၀၀၈ ျဖင့္ ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္အမွတ္ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ ၂၁၆၉၁/၂၃-၁-၂၀၀၈၊ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ အသင္း၀င္လက္အမွတ္ ၁၇၃၀၇/၈-၂-၂၀၀၈ လက္မွတ္ အသီးသီးျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရထားေသာ(အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပ) ကုမၸဏီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုစက္ရုံကုိ အမွတ္(၁)၀န္ႀကီး ဌာန၊ စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္စစ္ေဆးေရးဌာန( EI) မွ ၂၀၁၀ ေအာက္တိုဘာ(၁၂)ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ႏို၀င္ဘာ (၂၂)ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ၎EI က ယာယီလက္မွတ္ထုတ္ေပး၍ စက္ယႏၱရားလည္ပတ္ခြင့္ေပးထားေၾကာင္း၊ သစ္ေတာဦးစီး ဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရုံးစာျဖင့္ ၂၀၁၀ ေအာက္တုိဘာ(၁၂)ရက္ေန႔ခြင့္ျပဳခ်က္အရ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာန ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ၂၀၁၄ အထိ ရွားသစ္(သစ္မာ) ခြဲစိတ္ရန္အတြက္ သက္ခြဲစက္(၃)လုံးကို ႏွစ္စဥ္ သက္တမ္းတိုးေပးၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားေၾကာင္း၊ ကုန္ၾကမ္း ရွားပင္မ်ားကိုလည္း ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အျပင္ စလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္၊ ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္၊ ထီးလင္း၊ ေပါက္၊ မင္းတုန္း စသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ရွားပင္မ်ားကို ၂၀၀၈မွ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ အထိ ႏွစ္စဥ္သတ္မွတ္ေပးထားေသာ ရွားေစးပိႆာခ်ိန္အလိုက္ ရွားသစ္ပင္မ်ားကို ခုတ္ယူခြင့္ျပဳၿပီး ရွားေစးစက္ရုံအေရာက္ သယ္ေဆာင္ခြင့္ပါ ေပးထားေၾကာင္း၊ ရွားပင္မ်ားခုတ္ရာတြင္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ရွားပင္ရင္စုိ႔ လုံးပတ္(၄)ေပ အထက္ အပင္ႀကီးမ်ား၊ ေခ်ာင္းေျမာင္းနားအနီးတြင္ ယိုင္လဲေနေသာရွားပင္မ်ားကိုသာ ခုတ္ယူေစေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ခုတ္လဲၿပီးရွားပင္္ မ်ားကို ကားျဖင့္သယ္ယူရန္(၄)ေပအရွည္ခန္႔ ျဖတ္ယူတင္ေဆာင္ၿပီး ရွားပင္ခုတ္ေပးေသာ ေဒသခံရြာသား မ်ားကို ကာလေပါက္ေစ်း သတ္မွတ္ေပး၍ ကုမၸဏီမွ ၀ယ္ယူေၾကာင္း၊ ဆုံးရႈံးသြားခဲ့ေသာ ရွားပင္မ်ားအစား ၂၀၁၀ ခုစ၍ တစ္ႏွစ္လွ်င္ (၁၀)ဧကခန္႔ ရွား(သစ္မာ) ပင္မ်ားကို ျပန္လည္စိုက္ပ်ဳိးရန္ သက္ဆိုင္ရာမွ တြန္းအားေပးခဲ့ၿပီး ပုဂၢလိက စိုက္ခင္းအျဖစ္ ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္ေစရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္းရွင္းလင္းခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ဆို၏။ ေဒသခံမ်ားမွ မိရိုးဖလာအတိုင္း ရွားေစးထုတ္လုပ္လွ်င္ ရွားပင္(၁)တန္မွာ ရွားေစးပိႆာ(၂၅)ပိႆာ သာထြက္ၿပီး မ်ဳိးဇင္ဇာ ရွားေစးစက္ရုံမွ ၀န္ထမ္း(၃၇)ဦးလုပ္အားကိုအသုံးျပဳ၍ နည္းပညာသစ္မ်ားျဖင့္ ရွားေစးစက္ရုံလည္ပတ္လွ်င္ ရွားပင္(၁)တန္ မွာ ရွားေစးပိႆာခ်ိန္ေပါင္း(၁၇၇) ပိႆာေက်ာ္ထြက္ရိွေၾကာင္း၊ အဆိုပါ စက္ရုံမွ တစ္ေန႔ ရွားပင္ကုန္ၾကမ္း (၄.၅)တန္ကို ခြဲစိတ္ခ်က္လုပ္လွ်င္ ရွားေစးပိႆာေပါင္း(၇၀၉)ပိႆာေက်ာ္ထြက္ရိွေၾကာင္း၊ ရာသီဥတု၊ လမ္းပန္းဆက္ သြယ္မႈ၊ ကုန္ၾကမ္း ရရိွရန္ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ (၅)လခန္႔မွ်သာ စက္ရုံလည္ပတ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါစက္ရုံ တည္ထားျခင္း ေၾကာင့္ စက္ရုံလုပ္သား(၃၇)ဦး ႏွင့္ ေဒသခံ ေက်းရြာသူ ေက်းရြာသားမ်ား ရွားပင္ေရာင္းရ၍ ၀င္ေငြမ်ား ရရိွျခင္းတို႔ကို အေထာက္အကူျပဳျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားအတြက္ အခြန္အေကာက္ေငြမ်ားရရိွၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္ ၀င္ေငြမ်ား ႏွစ္စဥ္ တိုးတက္ရရိွေနပါေၾကာင္း၊ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္မွ မ်ိဳးဇင္ဇာ ရွားေစးစက္ရုံမွာ ႏိုင္ငံေတာ္မွ တရား၀င္ခြင့္ျပဳ ေပးထားေသာ စက္ရုံျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ပါ၍ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္စိုးမွ အဆိုပါ ရွားေစးစက္ရုံ ပိတ္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းကို စက္ရုံပိတ္သိမ္းရန္ အစီအစဥ္မရိွပါေၾကာင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ သစ္ေတာသတၱဳႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးသိန္းထြန္း၏ ျပန္လည္ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကုိ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္စိုးက ျမန္မာပို႔သို႔ ေျပာသည္။
 

0 comments: