``မေကြးၿမိဳ႕ ေအာင္ေမတၱာရပ္ကြက္ စာသင္ေက်ာင္းေျမေနရာျပန္လည္ရရိွေရးေကာ္မတီမွ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသုိ႔တိုင္ထားေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားကို ဖိတ္၍ရွင္းလင္း´´

ၾသဂုတ္(၂၁)ရက္၊ ေန႔လည္(၂)နာရီတြင္ မေကြးၿမိဳ႕ေအာင္ေမတၱာရပ္ကြက္ ၉ လမ္း၊ အိမ္အမွတ္ (ေအ-၈၈၈) ဦး၀င္းထိုက္ေနအိမ္၌ စာသင္ေက်ာင္း ေျမေနရာျပန္လည္ရရိွေရးေကာ္မတီမွ မီဒီယာမ်ားသု႔ိဖိတ္ၾကား၍ ရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ ေၾကာင္းသတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါေအာင္ေမတၱာရပ္ကြက္တိုးခ်ဲ႕စဥ္(၁၉၉၉)ႏွစ္ခန္႔က စာသင္ေက်ာင္း၊ ေစ်း၊ ပန္းၿခံ၊ ရုပ္ရွင္ရုံ၊ တိုင္းရင္းေဆးခန္း ေနရာမ်ားျဖင့္ ခ်ထားေပးခဲ့ေၾကာင္း ေျမစာရင္းမွ ရပ္ကြက္တိုးခ်ဲ႕ေျမပုံအေဟာင္းတြင္ ပါရိွခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၀၈ ခု (တ.ယ.က) လက္ထက္တြင္ အဆိုပါေက်ာင္းေျမေနရာမ်ား၌ (အနံ ၄၀ေပ၊ အလ်ား၆၀ ေပ) ႏွင့္(အလ်ား ၈၀ ေပ၊ အနံ ၆၀ ေပ) ရိွအိမ္၀ိုင္းကြက္မ်ား (၁၁၂)အကြက္ရိုက္၍ ဗိုလ္ႀကီး၊ ဗိုလ္မွဴးမ်ားႏွင့္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာလူႀကီးမ်ား၏ အမည္မ်ားျဖင့္ (လန-၃၉) ပါထုတ္ေပးၿပီးေနရာခ်ထားခဲ့ေၾကာင္း၊သို႔ေသာ္ အဆိုပါအိမ္၀ိုင္းကြက္မ်ား တြင္ လာေရာက္ ေနထိုင္သူမ်ားမွာ တဆင့္ခံ ၀ယ္ယူ၍ေနထိုင္ေနသူမ်ားသာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အိမ္၀ိုင္းအမွန္တစ္ကယ္ရရိွ၍ အမည္ေပါက္သူ မ်ားမွာ လာေရာက္ေနထိုင္ျခင္း မရိွေၾကာင္း၊ ယခင္စီမံခ်က္ေျမပုံပါေက်ာင္းေဆာက္ရန္ ေျမကြက္ေနရာတြင္ ယာခင္း ကြက္လပ္မ်ား မ်ားစြာက်န္ရိွေန ပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ယခုအခါ ေအာင္ေမတၱာရပ္ကြက္ထဲတြင္ လူေန အိမ္ေျခမ်ားလက္ရိွ(၂၀၀၀)ခန္႔ေက်ာ္ရိွေနၿပီး ေနာက္ထပ္ေရာက္လာမည့္အိမ္၀ိုင္လႊတ္မ်ားတြင္ လူေနအိမ္ေျခ အိမ္ေထာင္စု ေပါင္း(၂၀၀၀)ေက်ာ္ခန္႔ရိွမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မေကြးၿမိဳ႕ေပၚရိွရပ္ကြက္(၁၅)ခုတြင္ ေအာင္ေမတၱာရပ္ကြက္ မွာ အႀကီးဆုံး ရပ္ကြက္ျဖစ္၍ ေအာင္ေမတၱာရပ္ကြက္(၄)အုပ္စု ခြဲထားခဲ့ရေၾကာင္း၊ လက္ရိွရပ္ကြက္တြင္းရိွ မူလတန္းေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေလးမ်ားမွာ မိမိတို႔ေနထိုင္ေသာရပ္ကြက္ ႏွင့္ (၂)မိုင္ပတ္လည္ခန္႔ေ၀းေသာ ေက်းရြာ/ရပ္ကြက္မ်ားရိွ မူလတန္း ေက်ာင္းမ်ားသုိ႔သြားၿပီးတက္ေနရ၍ ေန႔စဥ္သြားလာေရး ခက္ခဲေနပါေၾကာင္း၊ မိဘမ်ားမွာလည္း တစ္ေန႔လုပ္မွ တစ္ေန႔စားရေသာ လက္လုပ္လက္စားမ်ားျဖစ္၍ မူလတန္းကေလးငယ္ မ်ားကို ေန႔စဥ္ေက်ာင္းအႀကိဳ/အပို႔ျပဳလုပ္ေပးရန္ ခက္ခဲေနၾကေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း( ၄၀၀၀)ေက်ာ္ခန္႔ ရိွေသာ ေအာင္ေမတၱာရပ္ကြက္တြင္ မူလတန္းေက်ာင္းေျမေနရာ ေဟာင္းကို ယခုအခါ၌ လုိအပ္လာၿပီးျဖစ္၍ ေကာ္မတီ(၁၇)ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းၿပီး မူလတန္းေက်ာင္းသားရိွအိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္တြင္းေန အိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၁၀၀၀)ေက်ာ္ခန္႔လက္မွတ္ေရးထိုး၍ အဆိုပါမူလတန္းေက်ာင္းေျမေနရာရရိွေရးကိစၥကို ၿမိဳ႕နယ္/ခရိုင္/ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕တို႔ထံ အဆင့္ဆင့္စာတင္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာမွ ေက်ာင္းေျမေပးရန္ အေၾကာင္းမထူး၍ (၂၇-၇-၂၀၁၃)ေန႔ က ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံသုို႔ ဆက္လက္ေပးပို႔ၿပီး ေတာင္းဆိုထားပါေၾကာင္း ယခင္ကလည္း(၂)ခါ တိုင္ၾကားထားခဲ့ေၾကာင္း မူလတန္းေက်ာင္း ေျမေနရာျပန္လည္ရရိွေရး ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦး၀င္းထုိက္ ကေျပာသည္။
 

0 comments: