``မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ပုဂၢလိကက႑ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ဖြဲ႕စည္းရန္ ေဆြးေႏြး´´

ဇူလိုင္(၃၁)ရက္ ေန႔(၁၀ မွ ၁၂း၁၅ နာရီ)အခ်ိန္တြင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အစည္းအေ၀းခမ္းမ၌ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ပုဂၢလိကက႑ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ဖြဲ႕စည္းရန္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါအခန္းအနားတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဘုန္္းေမာ္ေရႊ ႏွင့္ အစိုးရ၀န္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ခရိုင္၊ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိ ၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ ပုဂၢိလကစက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းအဖြဲ႕၀င္မ်ား စုစုေပါင္း(၁၅၀)ဦးခန္႔တက္ေရာက္ၾကသည္။ ပုဂၢလိကက႑ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးအတြက္ ဖြဲ႕စည္းရန္ စီမံခ်က္အေသးစိ္တ္ကို မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းမွဴး ဦးစိုးျမင့္က ရွင္းလင္းေျပာၾကားေၾကာင္း၊ စီမံခ်က္၏အဓီက ႀကီးၾကပ္ဦးေဆာင္သူမ်ားမွာ တိုင္းေဒသႀကီးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ႏွင့္ ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွ ေကာ္မတီတြင္ ဥကၠ႒ အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ၎တို႔ေအာက္တြင္ အစိုးရအဖြဲ႔လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ဆပ္ေကာ္မတီ ႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ဆပ္ေကာ္မတီမ်ား ျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ၊ ခရိုင္ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ၊ၿမိဳနယ္ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ မ်ားကို အဆင့္ဆင့္ဖြဲ႔စည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထူးျခားခ်က္မွာ ၿမိဳ႕နယ္ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ၏ ေအာက္ရိွ ၿမိဳ႕နယ္အစိုးရ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ရိွရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ ေအာက္ေျခမွာ ေက်းရြာအုပ္စုအစုအဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္ အေျခခံသမ၀ါယမအသင္းမ်ား ကို ေအာက္ဆုံးအဆင့္မွာ ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း၊ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ပုဂၢလိကက႑ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး/ခရိုင္/ၿမိဳနယ္မ်ားမွဖြဲ႕စည္းၿပီးေသာ ေကာ္မတီမ်ားမွ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္၍ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုေအာင္ျမင္ေအာင္ ကူညီေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းမွဴး ဦးစိုးျမင့္က ရွင္းလင္းေျပာၾကား၍ သတင္းရယူခဲ့သည္။
 

0 comments: