လူထုသတင္းမွန္ရရိွေရး မီဒီယာဥပေဒ လြတ္လပ္ခြင့္ေပး ေတာင္းဆိုခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကပါ..

သုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း ( ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး) ေန႕စြဲ။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္။ စာအမွတ္ ။ ၁ / ညႊန္ ( ၂၀၁၃) အေၾကာင္းအရာ။ ။ မီဒီယာ ဥပေဒမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထုု၏ ေထာက္ခံမႈ လက္မွတ္ေကာက္ခံရန္ ကိစၥ ၁။ အထက္အေၾကာင္းအရာပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ယက္အဖြဲ႔မွလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မည့္ မီဒီယာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထုု၏ ေထာက္ခံမႈ လက္မွတ္ေကာက္ယူေရး ကိစၥတြင္ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီထားပါသည္။ ၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံဂ်ာနယ္လစ္မ်ားကြန္ယက္၏ မီဒီယာဥပေဒမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထုု ၏ ေထာက္ခံမႈ လက္မွတ္ေကာက္ခံေရးသေဘာထားေၾကျငာခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။ မီဒီယာ ဥပေဒမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထုု၏ ေထာက္ခံမႈ လက္မွတ္ေကာက္ခံရန္ အသိေပးေၾကညာျခင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ဇူလိုုင္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳလိုုက္သည့္ ပံုုႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုုတ္ေ၀ျခင္း လုုပ္ငန္းဥပေဒၾကမ္းတြင္ သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ကိုု ထိန္းခ်ဳပ္မည့္ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေနျခင္း၊ ျမန္မာစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) မွေရးဆြဲသည့္ သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒၾကမ္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားကိုု ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီး႒ာနက ဖိအားေပးေနျခင္းတိုု႔သည္ ျမန္မာသတင္းမီဒီယာ ေလာကအတြက္ ေနာက္ျပန္ဆြဲသည့္ ေျခလွမ္းမ်ားျဖစ္သည္ဟုု ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္က ယံုုၾကည္သည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ)က ေရးဆြဲၿပီးလႊတ္ေတာ္တင္ရန္ ျပင္ဆင္လွ်က္ရွိသည့္ သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒကိုုလည္း ဒီမိုုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ကိုုက္ညီသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္အျဖစ္ အတည္ျပဳႏိုုင္ေစရန္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ပံုုႏွိပ္ဥပေဒမူၾကမ္းကိုု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ျပန္လည္သံုုးသပ္ျပင္ဆင္ႏိုုင္ေစရန္ မီဒီယာသမားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုု၏ ဆႏၵလက္မွတ္မ်ားေကာက္ယူၿပီး ေပးပိုု႔သြားရန္ ဆံုုးျဖတ္ထားပါသည္။ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္သည္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား အက်ိဳးအတြက္ သက္သက္သာမဟုုတ္ပဲ ျပည္သူလူထုုအားလံုုး၏ ေန႔စဥ္ ဘ၀အတြက္လည္း အေရးပါ၍ တိုုက္ရိုုက္သက္ဆိုုင္လွ်က္ရွိသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မွန္မ်ား မရရွိပါက ျပည္သူလူထုု၏ လူေနမႈ၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး အက်ိဳးစီးပြားတိုု႔တြင္ တုုိက္ရိုုက္ ထိခိုုက္နစ္နာမႈမ်ား ရွိမည္ျဖစ္သည္။ သတင္းမီဒီယာ အထိုုက္အေလ်ာက္လြတ္လပ္မႈရရွိခဲ့သည့္ ၿပီးခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း လူထုခံစားေနရသည့္ နစ္နာမႈမ်ား၊ အာဏာပိုုင္အခ်ိဳ႕၏ မတရားအႏိုုင္က်င့္မႈမ်ားကိုု သတင္းမီဒီယာတြင္ ေဖၚျပႏိုုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သက္သာရာရခဲ့ၿပီး ျပႆနာမ်ားကိုု ေျဖရွင္းႏိုုင္ခဲ့သည့္ သာဓကမ်ားမွာ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ ႏွင့္ ျပည္သူလူထုုတိုုက္ရိုုက္သက္ဆိုုင္မႈ ရွိသည့္အခ်က္ကိုု ထင္ရွားေစခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္ အေနျဖင့္ လြတ္လပ္သည့္ သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုု ဆက္လက္လုုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထိုု႔သိုု႔လုုပ္ေဆာင္ရာတြင္ သတင္းမီဒီယာ သမားမ်ားသာမကပဲ ျပည္သူလူထုပါ ပါ၀င္လာေအာင္ ရွင္းျပၿပီးေထာက္ခံမႈ ရယူသြားရန္ရွိပါသည္။ ပထမဆံုုး အေနျဖင့္ လြတ္လပ္သည့္ မီဒီယာ ဥပေဒ ေပၚထြက္ေရးအတြက္ သေဘာထားဆႏၵလက္မွတ္မ်ား ေကာက္ယူျခင္းကိုု လုုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုုအားလံုုးကိုု အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္၊ ေနစြဲ ၃၀၊ ၇၊၂၀၁၃ ၃။ အဆိုပါျပည္သူလူထု၏ဆႏၵသေဘာထားေထာက္ခံမႈလက္မွတ္မ်ားကို လူႀကီးမင္းတုိ႔၏ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိျပည္သူလူထုမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ေထာက္ခံဆႏၵလက္မွတ္မ်ားကို ပူးတြဲပါ Attach File တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုး စုစည္းေကာက္ခံေပးပါရန္ ေလးစားစြာေမတၱာရပ္ခံပါသည္။ ၄။ ဆႏၵျပဳေထာက္ခံလက္မွတ္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းစာဆရာအသင္း( ဗဟို) သို႔ ေအာက္ေဖာ္ျပပါလိပ္စာ အတိုင္း ၾသဂုတ္လ ၁၃ရက္ေန႔( အဂၤါေန႔) အထိေနာက္မက်ဘဲ အျမန္ေခ်ာစနစ္ျဖင့္ျပန္လည္ေပးပို႕ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း(ဗဟို) အမွတ္ ၁၄၀၊ ေျမညီထပ္၊ လမ္း ၄၀( ေအာက္ဘေလာက္)၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ အတြင္းေရးမႈး ( က/စ) တြဲဖက္အတြင္းေရးးမႈး(၁) ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း
 

0 comments: