``ဘာသာေပါင္းစုံ ခ်စ္ၾကည္ညီညႊတ္ေရးအသင္း (မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး) စတင္ဖြဲ႔စည္း´´

``ဘာသာေပါင္းစုံ ခ်စ္ၾကည္ညီညႊတ္ေရးအသင္း (မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး) စတင္ဖြဲ႔စည္း´´ မေကြးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း၊ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းႀကီးသင္တန္းေက်ာင္း၀ိုင္းအတြင္းရိွ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးသာသနာေရး ဦးစီးဌာနရုံးတြင္ ၾသဂုတ္(၁၅)ရက္ ေန႔လည္ (၂နာရီ မွ ၃နာရီအထိ) နာရီအခ်ိန္၌ ဘာသာေပါင္းစုံ ခ်စ္ၾကည္ညီညႊတ္ေရး အသင္း (မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး)ကို အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္သူေပါင္း(၂၀)ဦးခန္႔ျဖင့္ စတင္ဖြဲ႔စည္းေၾကာင္းသတင္း ရရိွသည္။ အဆိုပါ ဘာသာေပါင္းစုံခ်စ္ၾကည္ညီညႊတ္ေရးအသင္း ၏ (ဗဟို)ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းပုံစည္းမ်ဥ္းစဥ္းကမ္းမ်ားကို မေကြး တိုင္းေဒသႀကီးသာသနာေရးဦးစီးဌာနဦးစီးမွဴး ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမင္းေရႊလြင္ ကဖတ္ၾကားတင္ျပၿပီး အစည္းအေ၀း အား တက္ေရာက္ လာသူမ်ားထဲမွ ဘာသာႀကီးေလးဘာသာ ၏ နာယက ေလးဦးအားေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ၾကေပးသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား အတြက္ ဦးထြန္းဆိုင္အား နာယကေရြးခ်ယ္ေၾကာင္း၊ ခရစ္ယံဘာသာ၀င္မ်ားမွ နာယက ဦးမ်ဳိးထြန္း၊ အစၥလန္ဘာသာ၀င္ မ်ားမွ နာယက ဦးသံေခ်ာင္း ႏွင့္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားမွ နာယက ဦးဟာမက္ တို႔ကို ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္း၍ ယခုအစည္းအေ၀းမွ အတည္ျပဳေၾကာင္း၊ ဆက္လက္၍ ဘာသာ တစ္ဘာသာလွ်င္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၀င္(၇)ဦးစီျဖင့္ စုစုေပါင္း(၂၈)ဦးကို မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ဘာသာေပါင္းစုံခ်စ္ၾကည္ ညီညႊတ္ေရး အသင္း ဖြဲ႔စည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔အထဲမွ ဥကၠ႒ တစ္ဦး၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးတစ္ဦး၊ ဒု-ဥကၠ႒မ်ား၊ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ဘ႑ာေရးမွဴးတစ္ဦးႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားဟုဆိုၿပီး ဘာသာအသီးသီးမွ ေရြးခ်ယ္ၾက၍ ၾသဂုတ္(၂၂) ရက္ေန႔တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးသာသနာေရးဦးစီးဌာနဦးစီးမွဴး ထံသို႔စာရင္းမ်ားတင္သြင္း၍ ဗဟိုေကာ္မတီမွ အတည္ျပဳေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအထိ ဆက္လက္ဖြဲ႔စည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရိွသည္။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ စုစုေပါင္းလူဦးေရ သိန္း(၄၀)ေက်ာ္ခန္႔ရိွေၾကာင္း၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေပါင္း သုံးဆယ္ ကိုးသိန္းခန္႔၊ ခရစ္ယံဘာသာ၀င္ေပါင္း တစ္ေသာင္းငါးေထာင္ခန႔္၊ အစၥလန္ဘာသာ၀င္ေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ခန္႔၊ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ေပါင္း ေလးေထာင္ေျခာက္ရာခန္႔ႏွင့္ အျခားနတ္ကိုးကြယ္သူေပါင္း ခုႏွစ္ရာေက်ာ္ခန္႔ရိွေၾကာင္း (လ.၀.က)စာရင္းအရ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးသာသနာေရးဦးစီးဌာနဦးစီးမွဴး ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမင္းေရႊလြင္ မွ ဖတ္ၾကား၍ သတင္းရရိွခဲ့သည္။
 

0 comments: