``မေကြးၿမိဳ႕တြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းျပဳျပင္ေရး အတြက္ PMC (Mobile Hardware & Software Training Center) ပထမ အဦးဆုံး သင္တန္းဖြင့္´´

ေျမလတ္ေဒသရိွ လူငယ္မ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာေသာ နည္းပညာႏွင့္ လိုအပ္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ျဖည့္ဆီးေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ (Mobile Hardware & Software Training Center) ကို မေကြးၿမိဳ႕၊ရန္ေ၀းရပ္၊ ျပည္ေတာ္လမ္း၊ အမွတ္(ပ/၇)၊ ကားႀကီးကြင္း ေတာင္ဘက္တြင္ဖြင့္လွစ္ေၾကာင္း၊ နယ္မွသင္တန္းမ်ားအတြက္ အေဆာင္အခမဲ႔စီစဥ္ေပးျခင္း၊ သင္တန္းၿပီးစီၿပီးေနာက္ အသစ္ထြက္ေသာနည္းပညာမ်ားအတြက္ မြမ္းမံသင္တန္းမ်ားကို ထပ္မံဖြင့္လွစ္ေပးပို႔ျခင္း၊ သင္တန္းသားတစ္ဦးလွ်င္ Laptop တစ္လုံးစီျဖင့္သင္ၾကားေပးျခင္း၊ မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ Hardware & Software မွ အမွန္တကယ္အသုံး၀င္သည့္ Data မ်ားပံ႔ပိုးေပး၍ ဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ားကို PMC တြင္အခမဲ႔လာေရာက္အသုံးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း၊ သင္တန္းမတက္မီ အခမဲ႔ လာေရာက္ေလ႔လာႏိုင္ေၾကာင္း၊ သင္တန္းဆင္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာမွ လိုအပ္ေသာ Mobile ဖုန္းဆိုင္မ်ားသို႔ တာ၀န္ခံခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရိွေအာင္၊ ကိုယ္ပိုင္ဆိုင္ဖြင့္ႏိုင္ေအာင္ တာ၀န္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သင္တန္းကာလမွာ ႏွစ္လသတ္မွတ္၍ သင္တန္းခ်ိန္မ်ားမွာ နံနက္(၉ မွ ၁၂)နာရီအထိ သင္တန္းသား(၂၀)ဦး ႏွင့္ ေန႔လည္ (၁ မွ ၄)နာရီအထိ သင္တန္းသား(၂၀)ဦးကို သင္တန္းဆရာ ဆယ္ဦးတို႔ျဖင့္ တစ္ရက္ ႏွစ္ခ်ိန္ပို႔ခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သင္တန္းေၾကးမွာ တစ္ဦးလွ်င္ ႏွစ္သိန္းခြဲက်ပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ PMC ဆိုင္ မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးက ေျပာသည္။
 

0 comments: