`` ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕တြင္အထက္ျမန္မာျပည္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ´´

စက္တင္ဘာ(၁၄/၁၅)ရက္ေန႔ နံနက္(၉နာရီမွ ညေန ၅နာရီ)အခ်ိန္အထိ (၂)ရက္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ Royal Reward Resort ဟိုတယ္တြင္ အထက္ျမန္မာျပည္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကို ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ တြင္က်င္းပေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါအလုပ္ရုံေဆြးေႏြပြဲကို (NCRWG) NGO Child Rights Working Group မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပ၍ အထက္ျမန္မာျပည္ မႏၱေလးအေျခစိုက္ဂ်ာနယ္သတင္းေထာက္မ်ား၊ သတင္းစာ သတင္းေထာက္မ်ား ႏွင့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ရုပ္သံသတင္းေထာက္မ်ား စုစုေပါင္း(၂၅)ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ (NCRWG) အထက္ျမန္မာျပည္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ မွာ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားကိုသိရိွ နားလည္၍ လက္ေတြ႔လိုက္နာက်င္းသုံးရန္၊ မီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ ျပည္သူအမ်ားက ကေလးသူငယ္မ်ားအခြင့္အေရး ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံကို မူေဘာင္ အတြင္းမွ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အသိပညာေပးလုပ္ေဆာင္သြားရန္၊ မီဒီယာမ်ားမွ တဆင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏အသံကို တိုက္ရိုက္ေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ တာ၀န္ရိွသူမ်ားအားလုံးတာ၀န္ခံၾကေစရန္ ဆိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္သုံးမ်ဳိးျဖင့္ က်င္းပေပး ေၾကာင္း၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္ အေရးဆိုင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားရိွ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသို႔ ဆက္လက္က်င္းပေပးသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း (NCRWG) အဖြဲ႔၀င္ ဦးေန၀င္းကို က ေျပာၾကားသည္။
 

0 comments: