``လက္ရိွစိုက္ပ်ဳိးလွ်က္ရိွေသာ ဦးပိုင္မဲ႔ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ေပးေနခ်ိန္တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္၌ စိုက္ပ်ဳိးေျမဧက(၆၀)ခန္႔ကို သိမ္းဆည္းရန္အမိန္႔စာထုတ္´´

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မေကြးခရိုင္ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္ ေရြပန္းေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ႏွစ္ေပါင္း(၃၀)ေက်ာ္ခန္႔က စိုက္ပ်ဳိး လုပ္ကိုင္စားေသာက္ခဲ့ေသာ လယ္သမားမိသားစု(၈)ဦးႏွင့္အျခားလယ္သမားမ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမဧက(၆၀)ခန္႔ကို ၿမိဳ႕နယ္ ေျမစာရင္းဌာမွ ဦးပိုင္အမည္ေပါက္ လုပ္မေပးခဲ့ေသာ အားနည္းခ်က္ျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ေရႊပန္းေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေဟာင္း ဦးယဥ္ၾကည္က လယ္ေျမပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္ညိွႏႈိင္းျခင္းမျပဳဘဲ ရပ္ကြက္တိုးခ်ဲ႕ရန္အဆိုပါေျမမ်ားကိုသိမ္းယူ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေပ ငါးဆယ္ ပတ္လည္ အိမ္၀ိုင္းကြက္မ်ားခ်ထားရန္စီမံ၍ အိမ္၀ိုင္းေျမကြက္တစ္ကြက္လွ်င္ ေငြေျခာက္ေသာင္း က်ပ္ျဖင့္ ၀ိုင္းကြက္၀ယ္လိုသူမ်ား(၁၃၀)ဦးတုိ႔ထံမွ ေငြမ်ားေကာက္ခံရယူထားခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ရိွစိုက္ပ်ဳိးထားေသာ စိုက္ပ်ဳိး ေျမမ်ားအတြင္းသို႔ ေျမထိုးစက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္းေနစဥ္ လက္ရိွလုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာင္သူမိသားစုမ်ားက သြားေရာက္တားဆီခဲ့ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ဦးယဥ္ၾကည္က ဖမ္းဆီးမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္နာမည္ျဖင့္၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာ(၁၆)ရက္ေန႔မွာ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ထံသို႔ အသနားခံစာတင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ေျမပိုင္ရွင္မိသားစုမ်ားစုေပါင္း၍ ၂၀၁၃ ၊ မတ္လ(၃)ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ထံသို႔ တိုင္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုကိစၥအား ၂၀၁၃ ေမလ(၂၄/၂၅)ရက္ေန႔တြင္ သက္ဆုိင္ရာ စိမ္းစိုးစိုက္ပ်ဳိးေရးရုံး ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းရုံးစသည့္ ခုံရုံးအဖြဲ႕မွ စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း၊ စတင္၍သိမ္းဆည္းစဥ္ကာလမွ ယေန႔အထိ အဆိုပါေျမယာမ်ားကို မူလလက္ရိွ ေတာင္သူ မိသားစုမ်ား လုပ္ကိုင္စားေသာက္ ေနလွ်က္ရိွေၾကာင္း၊ သုို႔ေသာ္ ၂၀၁၃ ဇူလိုင္(၂၉)ရက္ေန႔တြင္ မူလအစီအစဥ္အတိုင္း ေက်းရြာတိုးခ်ဲ႔ ကြက္သစ္ေျမေနရာ အျဖစ္ ဆက္လက္ေဖာ္ထုတ္ သြားမည္ျဖစ္၍ ဦးပိုင္မရိွၾကဘဲ လက္ရိွစိုက္ပ်ဳိးေနေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာင္သူမိသားစုမ်ားကို ၂၀၁၃ ၾသဂုတ္(၄)ရက္ေန႔ အၿပီး ဖယ္ရွားရွင္းလင္းေပးရန္ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳနယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသိန္းေဇာ္(ပ/၄၀၅၃) က စာထြက္ အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း၊ အဆိုပါကိစၥကို ၂၀၁၃ ၊ ၾသဂုတ္(၅)ရက္ေန႔တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသို႔ ျပန္လည္ေလ့လာသုံးသပ္ဆုံးျဖတ္ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံစာကို ထပ္မံတင္ျပထားေၾကာင္း ေရႊပန္းေက်းရြာ ေတာင္သူ ဦးခ်စ္ညိဳကေျပာသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၏ဆႏၵအရ ဦးပိုင္မရိွၾကေသာ လက္ရိွလယ္ယာေျမမ်ားကို လုပ္ကိုင္စားေသာက္လွ်က္ရိွေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားထံသို႔ ၂၀၁၃ ေအာက္တိုဘာလကုန္အတြင္းမွာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္လက္မွတ္မ်ားထုတ္ေပး ရမည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္း က တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားရိွ အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ျပည္သူ႔ ၀န္ထမ္းမ်ားကို လွည့္လည္စည္းရုံး ေျပာၾကားေနခ်ိန္ကာလတြင္ မေကြးခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ႏွင့္ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တို႔က ႏွစ္ေပါင္း(၃၀)ေက်ာ္ၾကာသည့္အထိ လက္ရိွကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနၾကေသာ လယ္ယာ ေျမဧကေပါင္း(၆၀)ခန္႔ကို(အစိုးရ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈေျမ)အျဖစ္အမိန္႔အာဏာျဖင့္သိမ္းဆည္းၿပီး ေရႊပန္းေက်းရြာကြက္သစ္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတာင္သူမိသားစုမ်ား လယ္ယာမဲ႔ျဖစ္ၿပီး ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ားကိုခံစားၾကမွာျဖစ္၍ လာေရာက္သတင္းေပးရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း စက္တင္ဘာ(၁)ရက္ေန႔တြင္ ေရႊပန္းေက်းရြာ ေတာင္သူ ဦးခ်စ္ညိဳ (၆၈)ႏွစ္ မွတ္ပုံတင္အမွတ္(MTT. 061651) ကေျပာသည္။ အဆိုပါေျမသိမ္းရန္ကိစၥကို(၂၅-၈-၂၀၁၃)ေန႔တြင္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ ဦးသာေအာင္(လယ္သမားအေရးကူညီ ေဆာင္ရြက္သူ) ႏွင့္အဖြဲ႕တို႔သည္ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသိန္းေဇာ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္တာ၀န္ရိွသူမ်ား ထံသို႔ သြားေရာက္၍ ေပါင္းစပ္ညိွႏိုင္းေသာ္လည္း ၎တို႔စာထြက္ထားသည့္အတိုင္းဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု အေျဖေပးေၾကာင္း၊ထို႔ေၾကာင့္ ဤကိစၥကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးႏွင့္ လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္းေဖာ္ထုတ္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္)သို႔ တိုင္ၾကား၍ ကန္႔ကြက္တားဆီးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ(၂)ရက္ေန႔တြင္ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕မွ ဦးသာေအာင္က ေျပာသည္။ (ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံသို႔ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ရာ ဆက္သြယ္၍ မရရိွပါ။)
 

0 comments: