`` မေကြးၿမိဳ႕နယ္တရားရုံး ဇာရီမႈအမွတ္၃/၂၀၁၃ ျဖင့္ အိမ္၀ို္င္းသိမ္းဆည္းစဥ္ အေမြဆိုင္မိသားစု(၇)ဦးက ႏွစ္လုံးထီေလာင္းကစားျခင္းမွ ျဖစ္သည္ဆိုၿပီး သက္ဆိုင္ရာမ်ားသို႔ အသနားခံစာတင္ ´´

စက္တင္ဘာ(၃)ရက္ နံနက္(၁၀)နာရီခန္႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕ သိဂၤါဂီရိရပ္ကြက္ ႏွင္းဆီလမ္း ဦးပိုင္အမည္ ဦးခ်စ္ညွာ (ကြယ္လြန္သူ) ပိုင္ဆိုင္ေသာ အမွတ္၁၉၂ အိမ္အမွတ္(၄၉/ခ)ရိွ ဦးျမင့္စန္း ႏွင့္ မိသားစုသုံးစု (၃)အိမ္ေနထိုင္ေသာ အိမ္၀ိုင္းအား ၿမိဳ႕နယ္တရားရုံး ဇာရီမႈအမွတ္၃/၂၀၁၃ျဖင့္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္တရားရုံး ဘီလစ္ ဦးေဇယ်ာလင္း ပါ တစ္ဦး ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ သိဂၤါရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ကိုယ္စား အဖြဲ႔၀င္ ဦးေက်ာ္စိုး စုစုေပါင္း အင္အား (၁၂)ဦးခန္႔ျဖင့္ လာေရာက္သိမ္းဆည္းရာ အဆိုပါအိမ္၀ိုင္း ဦးပိုင္အမည္ေပါက္ ဦးခ်စ္ညွာ၏ သားသမီးမ်ားျဖစ္ေသာ(၁)ေဒၚခင္ေထြး၊ (၂)ေဒၚေစာျမင့္၊ (၃)ဦးသန္းညႊန္႔ (ခ) ဆရာေတာ္ဦးသီဟ၊ (၄)ဦးျမင့္ၾကည္၊ (၅)ေဒၚ၀င္း၀င္း၊ (၆)ေဒၚတင္တင္ခိုင္၊ (၇)ေဒၚေအးေအးခိုင္ အေမြဆိုင္ေမာင္ႏွမ (၇)ဦးတို႔က ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ဥကၠ႒ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ ႏွင့္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ တရားရုံးသို႔ အသနားခံစာတင္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ ၂၀၀၈၊ ဒီဇင္ဘာ(၂၇)ရက္ေန႔တြင္ ကိုျမင့္စန္း(အဘ)ဦးေက်ာ္ဆိုင္ ႏိုင္ငံသာအမွတ္ ၈/မကန(ႏိုင္) ၀၁၅၅၁၄ ႏွင့္ ဇနီး မေအးေအးခိုင္(အဘ)ဦးခ်စ္ညွာ ႏိုင္ငံသားအမွတ္ ၈/ မကန(ႏိုင္)၀၁၅၆၃၃ တို႔ေနထိုင္ေသာ သိဂၤါဂီရိရပ္ကြက္ ႏွင္းဆီလမ္း အမွတ္ ၁၉၂ အိမ္အမွတ္(၄၉/ခ) ဦးပိုင္အမည္ ဦးခ်စ္ညွာ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေပငါးဆယ္ ပတ္လည္အိမ္၀ိုင္းမွ (၂၅ ေပx ၅၀ ေပ)အက်ယ္ေျမကို တန္ဘိုးေငြက်ပ္ သိန္းသုံးဆယ္ျဖင့္ (၂၅)က်ပ္တန္တံဆိပ္ေခါင္း စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို၍ ဦးေအာင္လင္း က ေငြလက္ငင္း ေပးေခ်ျခင္းမျပဳဘဲ ၀ယ္ယူခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုစာခ်ဳပ္ကို ရပ္ကြက္ ရ.ယ.ကအဖြဲ႔၀င္ေဟာင္း ဦးေအာင္ဘ က အသိသက္ေသလုပ္၍ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ဤကဲ့သို႔ ကိုေအာင္လင္းအား အိမ္၀ိုင္းစာခ်ဳပ္၍ေရာင္းေပးရျခင္းမွာ က်မရဲ႕ေယာက္်ား ကိုျမင့္စန္း က ႏွစ္လုံးထီလက္ခြဲေရာင္းခ်ၿပီး ကိုေအာင္လင္း က ႏွစ္လုံးထီဒိုင္ခ်ဳပ္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္လာခဲ့ရာ ဦးသိန္းထြန္းစိုးဆိုသူက ႏွစ္လုံးဂဏန္း(၉)ကို ႏွစ္ရာငါးဆယ္က်ပ္ဖိုး မွစတင္ၿပီး တစ္ပါတ္တိတိ ဆတိုး(၁၀)ပတ္ထိုးလို၍ ဒိုင္ခ်ဳပ္ကိုေအာင္လင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုးသား ဦးသိန္းထြန္းစိုး မွာ တစ္ပတ္အတြင္း ေငြက်ပ္သိန္းေျခာက္ဆယ့္တစ္သိန္းရွစ္ေသာင္း ႏွစ္လုံးပတ္ဇယားတြင္ အေၾကြးတင္ၿပီး ကိုေအာင္လင္းထံသုို႔ ေငြမေခ်ဘဲ ဦးသိန္းထြန္းစိုးက ထြက္ေျပးသြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုေၾကာင့္ ႏွစ္လုံးဒိုင္ခ်ဳပ္ ကိုေအာင္လင္း က က်မေယာက္်ား၏ ထိုးသား ဦးသိန္းထြန္းစိုး ထြက္ေျပးျခင္းအတြက္ က်မေယာက္်ား ကိုျမင့္စိုးရဲ႕ တာ၀န္သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီးေတာင္းေနေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္က်မေယာက္်ားမွာ သူ႔ရြာက လယ္ေျမႏွင့္ ႏြား(၁၀)ေကာင္ကို ေရာင္းခ်ၿပီး ေငြက်ပ္( သိန္းသုံးဆယ့္ တစ္သိန္း ရွစ္ေသာင္းက်ပ္)အား ကိုေအာင္လင္း ထံသို႔ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ က်န္ေသာေငြ သိန္းသုံးဆယ္ကို ကိုေအာင္လင္း က က်မတို႔ေနထိုင္ေသာ အိမ္၀ိုင္းကို အတင္းအဓမၼလက္မွတ္ထိုးခိုင္း၍ ၂၀၀၈၊ ဒီဇင္ဘာ(၂၇)ရက္ေန႔တြင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုေပးခဲ့ရပါေၾကာင္း၊ ထို႔စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ကိုေအာင္လင္း က ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ တရားမႀကီး အမႈအမွတ္(၆)ျဖင့္ တြဲဘက္ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး ေဒၚျမတ္ခိုင္၀င္း ၏ တရားရုံံးတြင္ စတင္စြဲဆိုေၾကာင္း၊ ၂၀၁၁ တြင္ ဇာရီမႈအမွတ္ ၄/၂၀၁၁ ျဖင့္ေၾကာ္ျငာကပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ က်မတို႔ေမြးခ်င္းတစ္စုကန္႔ကြက္ခဲ့၍ အမႈႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ကိုေအာင္လင္း က မေၾကနပ္၍ မေကြးခရိုင္တရားရုံးသို႔ တရားမျပင္ဆင္မႈအမွတ္(၃၁)ျဖင့္ တင္ျပခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ထို႔ေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္/ခရိုင္ တရားသူႀကီးမ်ား (၅)ဆက္ခန္႔ေျပာင္း ေရြ႕သြား၍ စစ္ေဆးခံရၿပီး၊ ၂၀၁၂ စက္တင္ဘာ(၂၇)ရက္ ေန႔တြင္ ေလလံ တင္ခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ ဤဇာရီမႈမွာ ႏွစ္လုံးထီေလာင္းကစားဒိုင္ခ်ဳပ္ ကိုေအာင္လင္းႏွင့္ လက္ခြဲဒိုင္ကိုျမင့္စန္း တို႔ႏွစ္ဦး ႏွင့္ ထိုးသား ဦးသိန္းထြန္းစိုးတို႔ကို အေျခခံၿပီး ျဖစ္ခဲ့ရပါ ေၾကာင္း၊ ဒီကိစၥကို ၿမိဳ႕နယ္ တရားရုံးသို႔ အစစ္ေဆးခံေနရစဥ္ အထက္ပါျဖစ္စဥ္အတိုင္းထြက္ဆိုခဲ့ရာ ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္တရားရုံး တရားသူႀကီးမ်ား က ေလာင္းကစားကိစၥမ်ားကို ေျပာဆိုခြင့္ မျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ေနာက္ဆုံး က်မတို႔ေနထိုင္ေသာ အိမ္၀ိုင္းအား ဦးေအာင္စိုး၀င္းဆိုသူက(ကိုေအာင္လင္းႏွင့္ ေနာက္ကြယ္မွာ ခ်ိတ္ဆက္၍) ေလလံဆြဲခဲ့ၿပီး ယခု ၃/၂၀၁၃ ဇာရီမႈ အျဖစ္စီရင္ခ်က္ခ်ျခင္းခံခဲ့ရပါေၾကာင္း၊ ဒီအမႈ၏အေျခခံ အျဖစ္မွန္မွာ ႏွစ္လုံးထီေလာင္းကစားမႈကစတင္ျခင္းကိုသိရိွႏိုင္ရန္ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္၊ တရားဥပေဒစိုးမိုး ေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္း ေရး ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔ႏွင့္ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားထံသို႔ ၂၀၁၃ မတ္လ(၇)ရက္ေန႔ က အသိေပးတိုင္ၾကား ၍ အသနားခံစာ တင္ထားပါေၾကာင္း ဦးျမင့္စန္း ႏွင့္ ဇနီးေဒၚေအးေအးခိုင္ တို႔က ျမန္မာပို႔စ္ သို႔ေျပာ သည္။ `` ဒီအမႈက ေလာင္းကစားမႈကို အေျခခံၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔ေတာ့ ေျပာသံၾကားတာဘဲ။ တိတိက်က်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လဲ မသိပါဘူး´´။ဟု သိဂၤါရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ကိုယ္စား အဖြဲ႔၀င္ ဦးေက်ာ္စိုးက ေျပာသည္။ ``က်ဳပ္ရဲ႕လူနာမည္က ဦးသန္းညႊန္႔ပါ။ ဖခင္ ဦးခ်စ္ညွာရဲ႕ ဒုတိယသားပါ။ ပန္းရစ္ေတာင္ေက်ာင္းမွာ ရဟန္ဘြဲ႕ ဦးသီဟ နဲ႔ ၀ါေတာ္(၁၀)၀ါရိွပါၿပီ။ က်ဳပ္ကရဟန္းျဖစ္ေတာ့ သတင္းဓာတ္ပုံအရိုက္မခံႏိုင္ပါဘူး။ ဒီအိမ္၀ိုင္းက က်ဴပ္တို႔ ေမြးခ်င္း(၇)ေယာက္ပိုင္ၿပီး ယခုထိ အေမြမခြဲရေသးပါဘူး။ ဒီအမႈျဖစ္ရတာက က်ဴပ္ႏွမ ေအးေအးခိုင္ရဲ႕ ေယာက္်ား ေမာင္ျမင့္စန္း နဲ႔ ကိုေအာင္လင္းတုိ႔ ႏွစ္လုံးထီေလာင္းကစားဒိုင္လုပ္ၾကလို႔ ျဖစ္ရတာပါ။ ေအာင္လင္းကို (သိန္းေျခာက္ ဆယ္ေက်ာ္)ေပးစရာရိွလို႔ သူတို႔ရြာက လယ္ေျမေတြနဲ႕ႏြားေတြကိုေရာင္းၿပီး သိန္းသုံးဆယ္တစ္သိန္းေက်ာ္ဆပ္ခဲ့ၿပီးၿပီ က်န္တဲ့ သိန္း သုံးဆယ္ရစရာရိွတာနဲ႔ မိသားစု ဘ၀ေတြပ်က္ေအာင္ ဒီအိမ္၀ိုင္းကို မတရားသျဖင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ခိုင္းၿပီး ယခုလို ဇာရီမႈအထိ ျဖစ္ေအာင္လုပ္တာ မေကာင္းပါဘူး။ အေရာင္းအ၀ယ္စာခ်ဳပ္တုန္းကလဲ ပုံစံ(၁၀၅)ေျမစာရင္းေျမပုံစတဲ့ ဘာအေထာက္အထားမွ မပါပါဘူး။ ဒီအိမ္၀ိုင္းက က်ဳပ္ႏွမ ေအးေအးခိုင္တစ္ဦးတည္း ပိုင္တာမဟုတ္ပါဘူး။ သူေရာင္းခဲ့စဥ္ ကလဲ က်ဳပ္တို႔ေမြးခ်င္း (၆)ဦးရဲ႕ လက္မွတ္မပါခဲ့ၾကပါဘူး။ ေမြခ်င္းေတြကိုလဲ အသိမေပးခဲ့ၾကပါဘူး။ ေလလံပစ္ၿပီး ယခု ဇာရီမႈျဖစ္မွသိရတယ္။ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ တရားရုံးေတာ္က ဇာရီမႈကို က်ဳပ္တို႔က အာဏာဖီဆန္ျခင္းမျပဳပါဘူး။ ျဖစ္စဥ္အမွန္ကို ဥကၠ႒ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ နဲ႔ အထက္အဆင့္ဆင့္ထံသို႔ အသနားခံထားတဲ့စာေတြ ျပန္က်ေအာင္ေတာ့ ေစာင့္ေပးပါလို႔ ဦးဇင္းေမတၱာရပ္ခံပါရေစ။ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ တရားရုံး တရားသူႀကီးက ဒီဇာရီမႈကို ျပန္လည္သုံးသပ္ဆုံးျဖတ္ ေပးပါလို႔ ဦးဇင္းအပါအ၀င္ ေမြးခ်င္းခုႏွစ္ေယာက္လုံးက လက္မွတ္ထိုးၿပီး အသနားခံတင္ျပလိုက္ရ ပါတယ္..´´ ဟု ဆရာေတာ္ ဦးသီဟ က ျမန္မာပို႔စ္ သို႔ေျပာသည္။ စက္တင္ဘာ(၄)ေန႔ ေန႔(၁၁)နာရီခန္႔တြင္ သိဂၤါဂီိရိရပ္ကြက္ စိန္ပန္းပင္လမ္း အမွတ္(၄၈/ခ)ေနသူ ၎လမ္းတြင္ ကြမ္းယာဆိုင္ဖြင့္ထားေသာ ဦးေအာင္လင္းထံသို႔ ဇာရီမႈ ၃/၂၀၁၃ ကိစၥႏွင့္ ႏွစ္လုံးထီေလာင္ကစားဒိုင္ကိစၥမ်ားကို ျမန္မာပို႔စ္ မွသြားေရာက္ေမးျမန္းခဲ့ရာ ``အမႈကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ တရားရုံးက ဆုံးျဖတ္ၿပီးပါၿပီ။ ေလလံဆြဲတဲ့ ကိုေအာင္စုိး၀င္းနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ အခ်ိတ္အဆက္ မရိွပါဘူး။ သူဘယ္မွာေနတယ္ဆိုတာလဲ မသိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ ကြမ္းယာဆိုင္ေရာင္းတယ္၊ သမိုင္း၀င္ ဘုရားသုံးဆူ ေတာင္ဘက္ေစတီမွာ ေၾကြျပားခင္းတဲ့အလုပ္ကို ေဆာင္ရြက္ေနတယ္ ယခုသြားရမွာပါ၊ ေလာင္းကစားဒိုင္လဲ ကၽြန္ေတာ္ မလုပ္ပါဘူးဗ်ာ´´။ ဟု ဦးေအာင္လင္း က ျမန္မာပို႔စ္သို႔ေျပာသည္။ စက္တင္ဘာ(၄)ရက္ေန႔(၁)နာရီခန္႔တြင္ သိဂၤါဂီရိရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးမ်ဳိးခန္႔ က ``တရားရုံးမွ ဇာရီမႈမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အေဆာက္အဦးႏွင့္ အိမ္သုံးပစၥည္းမ်ားကို လမ္းမေပၚသို႔စုပုံထားျခင္းအား ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဤသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ရပ္ကြက္တြင္းမွာ လူစုလူရုံးျဖစ္ၿပီး ျပႆနာမ်ား ႀကီးထြားျဖစ္ေပၚေပါက္လာႏိုင္ပါတယ္..။´´ ဟု ျမန္မာပို႔စ္ သို႔ ဖုန္းဆက္၍ေျပာၾကားသည္။
 

0 comments: