``အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သဘာ၀ေဘး ေလ်ာ့ပါးေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနား မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး တြင္က်င္းပ´´

ေအာက္တိုဘာ(၁၁)ရက္ နံနက္(၉ မွ ၁၀)နာရီအထိ မေကြးၿမိဳ႕ ကမ္းနားလမ္း နန္းထိုက္သူဟိုတယ္တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သဘာ၀ေဘး ေလ်ာ့ပါးေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားက်င္းပေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားကို (UNDP) ႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာနတို႔မွပူးတြဲက်င္းပေၾကာင္း၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လူမႈေရး၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ေက်ာ္မင္း တက္ေရာက္အဖြင့္ အမွာစကားေျပာၾကားေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ကုလသမၼဂအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သဘာ၀ေဘးေလ်ာ့ပါးေရးအတြက္ သ၀ဏ္လႊာကို ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာန မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴး ဦးရဲမင္းသန္႔ က ဖတ္ၾကားေၾကာင္း၊ တက္ေရာက္သူမ်ားမွာ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား၊ အရံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား ႏွင့္ ဆရာ ဆရာမမ်ား စုစုေပါင္း(၁၅၀)ဦးခန္႔တက္ေရာက္ေၾကာင္း၊ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္အမ်ဳိးအမ်ဳိးအတြက္ ကာကြယ္ရန္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းမ်ား သိရိွလိုက္နာၾက ေစရန္ လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာမ်ားကို တက္ေရာက္သူအားလုံးထံ ျဖန္႔ေ၀ေၾကာင္း ဖတ္ရႈရန္စာအုပ္မ်ားႏွင့္ ေထာင္ဘုတ္ ပိုစတာ မ်ားျဖင့္လည္း ခင္းက်င္းျပသထားေၾကာင္း သိရသည္။ ကမၻာႀကီးမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္မႈေပါင္း(၃၀၂)ႀကိမ္၊ လူေပါင္း(၂၉၇၈၂) ေယာက္ေသေက်ပ်က္စီးခဲ့ရေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေပါင္း(၁၀၁)ႏိုင္ငံမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ(၃၆၆)ဘီလွ်ံခန္႔ ဆုံးရႈံးခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဘးအႏၱရာယ္အဆိုးရြားဆုံးက်ေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံ(၅)ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ဖီလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊တရုပ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ အႏၵိယႏိုင္ငံ ႏွင့္ အင္ဒိုနိရွားႏိုင္ငံ တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ ၀ိုုင္း၀န္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကိုကာကြယ္ၾကရန္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ေတြ႔ႀကဳံလွ်င္လည္း ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ ႀကိဳတင္စီမံေဆာင္ရြက္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ေက်ာ္မင္း က ေျပာၾကားေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 

0 comments: