``မေကြးၿမိဳ႕တြင္း ေရစီးေရလာေကာင္းေစရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းမႀကီးကို ေရေျမာင္းျဖတ္၍ေဖာက္ေနၿပီ´´

စက္တင္ဘာ(၃၀)ရက္ေန႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ႏွင့္ မဲထီလမ္းဆုံေနရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းမႀကီး ေပၚမွ ကားလမ္းတစ္ျခမ္းအားပိတ္၍ ေရေျမာင္းေဖာက္လုပ္ေနေၾကာင္း သတင္းဓာတ္ပုံရုိက္ၿပီး မွတ္တမ္းတင္ သတင္းရယူသည္။ အဆိုပါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ ကတၱရာခင္းကားလမ္းတစ္ျခမ္းအားပိတ္၍ ေရေျမာင္းေဖာက္လုပ္ ေနျခင္းအတြက္ မေကြးၿမိဳ႕တြင္ အထူးအဆန္းျဖစ္ေနၾကေၾကာင္း၊ ေရွးယခင္မွစ၍ ယခုအစိုးရအသစ္ စည္ပင္သာယာေရး ဌာနမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းမႀကီးကို ဤကဲ့သို႔ေရေျမာင္းျဖတ္ေဖာက္ရန္အစီအစဥ္မရိွခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ မေကြးၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳလုံး မွာ ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္းသို႔ေရထြက္ေပါက္ဆို၍ (ယခင္မေကြးၿမိဳ႕၏ေတာင္ဖ်ား) ကင္းတံတား ေရထြက္ေပါက္ တစ္ခုတည္းကိုုုသာ အသုံးျပဳခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေရစီးေရလာ မေကာင္း၍ ရြာသစ္ရပ္ကြက္ တြင္ မိုးရြာတိုင္း ေရထြက္ေျမာင္းေတြမလုံေလာက္သျဖင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ဒီကိစၥကို စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕သို႔ ေရစီးေရလာေကာင္းေစရန္အတြက္ မဲထီးလမ္း ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းဆုံ၊ ျပည္ေတာ္သာ လမ္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းဆုံ(၂)ေနရာတို႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းမႀကီးအားျဖတ္၍ ေရေျမာင္းမ်ားေဖာက္လုပ္ေပးရန္ သက္ဆိုင္ရာ အႀကီအကဲမ်ား ႏွင့္ စည္ပင္သာေရးအဖြဲ႔သို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္အႀကံျပဳေတာင္းဆိုလာခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခု အႀကံျပဳခ်က္ အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ မေကြးၿမိဳ႕တြင္ ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္းသို႔ ေရထြက္ေပါက္(၃) ေပါက္ျဖစ္လာ မည္ျဖစ္၍ မေကြးၿမိဳ႕တြင္းရပ္ကြက္မ်ား ေရစီးေရလာေကာင္းေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရြာသစ္ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး (ေဟာင္း) ဦးေအးခ်ဳိက ေျပာသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းမႀကီးႏွင့္ မဲထီလမ္းေထာင့္ေနရာတြင္ ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းမႀကီးအား ေရေျမာင္းေဖာက္လုပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို Maxကုမၸဏီ ႏွင့္ စည္ပင္သာေရးအဖြဲ႔တို႔ ပူးေပါင္း၍ စတင္ေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္း၊ ဤမဲထီလမ္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းျဖတ္ေရေျမာင္းေဖာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ရြာသစ္ရပ္ကြက္ (၁၅)လမ္းမွ ကမ္းနားလမ္းအထိ မဲထီးလမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အက်ယ္(၄)ေပ၊ အနက္(၂)ေပရိွ အုတ္ေျမာင္းမ်ား ေဖာက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားကို စက္တင္ဘာ(၃)ရက္ေန႔မွာ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၃/၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ၎လုပ္ငန္းအတြက္ အသံုးျပဳရန္လွ်ာထားေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း(၅၈၈) ငါးရာရွစ္ဆယ့္ ရွစ္သိန္းျဖစ္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာမွ သတင္းရယူခဲ့သည္။
 

0 comments: