``၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္းစာရင္းအေၾကာင္းကို မေကြးၿမိဳ႕တြင္ ၿမိဳ႕နယ္(လ.၀.က)ဦးစီးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႔ မွ ျပည္သူလူထုသို႔ လွည့္လွယ္ေဟာေျပာ´´

ေအာက္တိုလာ(၁၂)မွ(၁၄)ရက္ထိ စေန၊တနဂၤေႏြ၊ တနလၤလာ ေန႔မ်ားတြင္ မေကြးၿမိဳနယ္လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ ေရးႏွင့္ အမ်ဳိး သားမွတ္ပုံတင္ဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးလွျမင့္ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ရုံးအဖြဲ႔၀န္ထမ္းအင္အား(၁၂)ဦး ခန္႔ျဖင့္ မေကြးၿမိဳ႕ရိွ(၁၅)ရပ္ကြက္သို႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္းစာရင္းအေၾကာင္း ေဟာေျပာပြဲမ်ား က်င္းပေၾကာင္းသတင္း ရရိွသည္။ အဆိုပါေဟာေျပာပြဲမ်ားကို ေအာက္တိုဘာ(၁၂)ရက္ေန႔ ေန႔(၁ မွ ၃)နာရီတြင္ မေကြးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မအိုးဘိုရပ္ ကြက္ ဓမၼာရုံတြင္ ဆုံရပ္ကြက္ ႏွင့္ ၿမိဳ႕မအိုးဘိုးရပ္ကြက္ (၂)ရပ္ကြက္အတြင္းရိွ လုပ္သား ျပည္သူ(၁၀၀)ခန႔္ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္းစာရင္းအေၾကာင္း ေဟာေျပာ ေၾကာင္း၊ လုပ္သား ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ကိစၥ၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း၊ ပံုစံ(၁၀)ကိစၥမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားရိွလွ်င္ ပြင့္လင္းစြာျဖင့္ တင္ျပေပးရန္ ဖိတ္ေခၚကမ္းလွမ္းေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားဆိုလွ်င္ ေန႔ခ်င္းၿပီးေဆာင္ရြက္ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခက္အခဲျဖစ္သူ ျပည္သူမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္ေျဖၾကား ေဆာင္ရြက္ေပး ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္မွဴး ဦးလွျမင့္က ေျပာသည္။ ``၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ(၃၀)ရက္ကေန ဧၿပီလ(၁၀)ရက္ေန႔အထိသန္ေခါင္စာရင္းေကာက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မွတ္ပုံတင္၊ အိမ္ေထာင္စုဇယား ရိွရိွ မရိွရိွ စာရင္းေကာက္ယူသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ သန္းေခါင္ စာရင္ေကာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ျပည္သူလူထုအေနအေနနဲ႔ သန္းေခါင္စားရင္းေကာက္သူဆရာ ဆရာမမ်ားရဲ႕ ေမးခြန္း မ်ားကို အမွန္အကန္ေျဖဆိုဖို႔အေရးႀကီးပါတယ္။ ျပည္သူလူထုက အမွန္အကန္ေျဖဆိုမွသာ စာရင္းဇယားမ်ား မွန္မွန္ကန္ကန္ရရိွမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေျဖဆိုခ်က္မ်ားကိုလည္း မည္သူမွ်မသိေအာင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားေပးမွာပါ။ အေကာက္ခြန္ကိစၥနဲ႔ လုံး၀မသက္ဆိုင္ပါဘူး။ မိဘျပည္သူမ်ားက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို အမွန္အကန္ အတိုင္းေျဖဆိုေပးမွ တိုင္းျပည္ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ ကိန္းဂဏ္းမ်ားအရ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး လူမႈေရး ကိစၥမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာက ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူတယ္ဆိုတာ မိဘ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ အက်ဴိးစီးပြားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳရန္ စာရင္းေကာက္ယူျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔အတူ ရပ္ကြက္အုပ္စုသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရးအဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အက်ဳိးအတြက္အားလုံးပါ၀င္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါခင္ဗ်ာ..။´´ဟု လ/ထ လ၀ကမွဴး ဦးသန္းေဇာ္လင္း မွ ေျပာၾကားသည္။ အလားတူေဟာေျပာပြဲမ်ားကို ေအာက္တိုဘာ(၁၃)ရက္ေန႔ ေန႔(၁၂)နာရီမွ စတင္၍ ညေန(၄)နာရီအထိ ေဟာေျပာပြဲမ်ား(၃)ႀကိမ္က်င္းပေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕ေဟာင္းရပ္ ဘိုကုန္းမူလတန္းေက်ာင္းတြင္ ၿမိဳ႕ေဟာင္းရပ္ကြက္၊ သိဂၤါဂီရိရပ္ကြက္၊ ရြာသစ္/ပြဲႀကိဳရပ္ကြက္ရိွ လုပ္သားျပည္သူမ်ား(၇၀)ဦးကိုေဟာေျပာေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ျပည္ေတာ္သာ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးတြင္ ျပည္ေတာ္သာ၊ ကန္သာ၊ ျမင္သာရပ္ကြက္ရိွ ျပည္သူမ်ား (၈၀)ဦးကို၎။ ထုိ႔ေနာက္ ေအာင္ေမတၱာရပ္ကြက္ ဓမၼာရုံတြင္ ေအာင္ေမတၱာရပ္ကြက္၊ ဆားေရႊကင္းရပ္ကြက္ရိွ ျပည္သူမ်ား(၅၀)ဦးကို၎။ ေအာက္တိုဘာ(၁၄)ရက္ေန႔ ည(၆နာရီမွ ၈)နာရီတြင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္းတြင္ ေအာင္ရတ နာရပ္ကြက္ ၊ေအာင္ေမတၱာ၊ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္ရိွ ျပည္သူမ်ား(၁၅၀)ဦး ကိုေဟာေျပာ ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 

0 comments: