``အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ILO) ႏွင့္ အလုပ္သမားအလုပ္အကိုင္ႏွင့္လူမႈဖူလုံေရး၀န္ႀကီးဌာန ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ အျမင္ဖြင့္ရွင္းလင္းပြဲ၊(အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ) မေကြးၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္´´

ေအာက္တိုဘာ(၂၈)ရက္ ေန႔ (၁၀ နာရီမွ ၁၂း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ မေကြးၿမိဳ႕ စိုးေကာမင္းရပ္ ကမ္းနားလမ္း နန္းထိုက္သူဟိုတယ္၌ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ILO) ႏွင့္ အလုပ္သမားအလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈ ဖူလုံေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ အျမင္ဖြင့္ရွင္းလင္းပြဲ၊(အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ)ျပဳလုပ္ေၾကာင္း သတင္း ရရိွသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ILO) မွ Freedom of Association Project နည္းပညာအရာရိွခ်ဳပ္ Mr Patrick Quinn ႏွင့္ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ ေစာမြန္းလိုက္ပန္းဖိုး၊ အလုပ္သမား အလုပ္အကိုင္ႏွင့္လူမႈဖူလုံေရး၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚတင္မာေထြး ႏွင့္ ၎ဌာနမွတာ၀န္ရိွသူမ်ား၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ႏိုင္၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ မွတ္ပုံတင္က်ၿပီးေသာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပသတင္းမီဒီယာမ်ား စုစုေပါင္း(၆၀)ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္း အျမင္ဖြင့္ရွင္းလင္းပြဲ၊(အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ)တြင္ ပထအဦးဆုံး (ILO) နည္းပညာအရာရိွခ်ဳပ္ Mr Patrick Quinn က ေျပာၾကားရာတြင္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာအသင္းမ်ားဖြဲ႕စည္းမႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ မိတ္ဖက္ျပဳၾကျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုလိုေဆြးေႏြး ၾကရာတြင္ အစိုးရမ်ား အလုပ္သမားအဖြဲဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ အလုပ္ရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါ၀င္သည့္ သုံးဦးသုံးဖလွယ္ ေတြ႔ဆုံညိွႏႈိင္းျခင္း စနစ္တခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ILOသည္ အလုပ္သမားေရးရာႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းတခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္သမား အလုပ္ရွင္ မ်ားႏွင့္ အစိုးရမ်ားသည္ အစိုးရႏွင့္ ILO က ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းတြင္ လုပ္ေဆာင္လာျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရလာၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နားမလည္သည္မ်ားကို ျပန္လည္ေမးျမန္းႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာသူမ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအား ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ ေစာမြန္းလိုက္ပန္းဖိုးမွ ဘာသာျပန္၍ အျပန္အလွန္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚတင္မာေထြး မွ လယ္သမား၊ အလုပ္သမား၊ ေရနံေျမအလုပ္သမားမ်ား၏ ေမးျမန္ခ်က္မ်ားကိုျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္..၊ အလုပ္သမား၊လယ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖြဲ႕စည္းလိုလွ်င္ သက္ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္အဖြဲ႕၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳ ခ်က္ေတာင္းခံရန္မလိုဘဲ လြတ္လပ္စြာဖြဲ႔စည္းခြင့္ရိွေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရန္သာလိုေၾကာင္း၊ သုိ႔မွသာ အသိအမွတ္ျပဳရာေရာက္ပါေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းတိုင္းကို အလုပ္သမား အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး၀န္ႀကီးဌာန အလုပ္လုပ္ခြင့္ဖန္တီး၍ မေပးႏိုင္ေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ တင္ျပေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုုပ္သမားဥပေဒ/နည္းဥပေဒမ်ားသည္ အလုပ္သမားအားလုံးႏွင့္ အႀကဳံး၀င္ေသာ္လည္း ၀န္ထမ္းျဖစ္ေနလွ်င္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုလည္း လိုက္နာရန္လို အပ္ေၾကာင္း ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚတင္မာေထြး က ရွင္းလင္းေျဖၾကား၍ သတင္းရရိွသည္။
 

0 comments: