``မေကြးတိုင္း NLD ပါတီ ခရိုင္(၅)ခု ႏွင့္(၂၅)ၿမိဳ႕နယ္မွာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး(သို႔မဟုတ္) အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲေရးအတြက္ လူထုဆႏၵခံယူရန္ ေဟာေျပာပြဲမ်ား (မပ်က္မကြက္) က်င္းပရန္ စီစဥ္ၿပီး´´

ေအာက္တိုဘာ(၁၁)ရက္ နံနက္(၉)နာရီ မင္းဘူးၿမဳိ႕ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္ ေဆးရုံးလမ္း မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ NLD ရုံးတြင္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး(သို႔) အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲေရးအတြက္ မေကြးတိုင္း NLD လူထုဆႏၵခံယူရန္ ေဟာေျပာပြဲမ်ားက်င္းပေရး ဥကၠ႒ ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္ ႏွင့္ မင္းဘူးခရိုင္/ခရိုင္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ ပါတီတာ၀န္ရိွသူမ်ား (၂၀)ဦးခန္႔ျဖင့္ ႀကိဳတင္ညႈိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားမ်ားကို ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး(သို႔) အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲေရးအတြက္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားမွာ NLD (ဗဟို) အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီ၀င္ (၁၂)ဦး၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ ခရိုင္(၅)ခုတြင္ NLD (ဗဟို) အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီ၀င္ ဦးၾကည္၀င္း(လပြတၱာ) ဦးေဆာင္း၍ မေကြးတိုင္း NLD လူထုဆႏၵခံယူရန္ ေဟာေျပာပြဲ မ်ားက်င္းပေရးေကာ္မတီ၀င္(၇)ဦးတို႔ႏွင့္ လွည့္လွယ္ေဟာေျပာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေအာက္တုိဘာ(၂၅) ရက္ေန႔တြင္ မင္းဘူးခရိုင္ မင္းဘူးၿမိဳ႕၊ ေအာက္တိုဘာ(၂၆)ရက္ေန႔တြင္ မေကြးခရိုင္ မေကြးၿမိဳ႕၊ ေအာက္တိုဘာ(၂၇) ရက္ေန႔တြင္ သရက္ခရိုင္ သရက္ၿမိဳ႕၊ ေအာက္တိုဘာ(၂၈)ရက္ေန႔တြင္ ပခုကၠဴခရိုင္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕ ႏွင့္ ဂန္႔ေဂၚခရိုင္သို႔ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရးအေျခအေနရ ဆက္လက္က်င္းပေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ အခမ္းအနား မ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာရက္မ်ားတြင္ မပ်က္မကြက္ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာေဒသ အစိုးရမ်ားႏွင့္ တရား၀င္ဆက္သြယ္ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာေဒသ ေဟာေျပာပြဲမ်ားသုို႔ အမ်ားျပည္သူမ်ား စိတ္ပါ၀င္စားစြာျဖင့္ လူထုအမ်ားစုပါ၀င္လာႏိုင္ၾကေအာင္ က်င္းပမည့္ခန္းမ ေနရာ၊ အခ်ိန္မ်ားသိရိွေအာင္ ဖိတ္စာ မ်ားဖိတ္ၾကားျခင္း၊ ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္လူထုဆႏၵခံယူရန္ ေဟာေျပာပြဲမ်ားျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီမ်ားမွ လွည့္လွယ္ ေၾကာ္ျငာေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလားတူ မေကြးတိုင္းတြင္းရိွ (၂၅)ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ(မူလက ႏို၀င္ဘာလကုန္ အထိသတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း) ေရွ႕တိုး၍ ႏို၀င္ဘာ(၁၀)ရက္အတြင္းမွာ (မပ်က္မကြက္)အားလုံးၿပီးစီးေအာင္ က်င္းပသြားရန္စီစဥ္ထားေၾကာင္း၊ ၎လူထုေဟာေျပာပြဲမ်ားတြင္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး(သို႔) အသစ္ ျပန္လည္ေရးဆြဲေရးအတြက္ ၎ဥပေဒမ်ားကို အမ်ားျပည္သူမ်ားနားလည္ေအာင္ ေဟာေျပာျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တက္ေရာက္လာေသာလူထုမ်ားကိုဆႏၵျပဳရန္ လက္မွတ္ေရးထိုးေစျခင္း မျပဳလုပ္ေသးေၾကာင္း၊ NLD (ဗဟို)မွ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ သီးျခားအစီအစဥ္ျဖင့္ လူထုဆႏၵလက္မွတ္မ်ားကို ေတာင္းခံသြားမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မေကြးတိုင္း NLD လူထုဆႏၵခံယူရန္ ေဟာေျပာပြဲမ်ားက်င္းပေရး ဥကၠ႒ ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္ ကေျပာ သည္။
 

0 comments: