မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မင္ဘူးခရိုင္NLD ပါတီမွ မင္းဘူးၿမိဳ႕သုခမိန္ခမ္းမ တြင္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေရးရာ လူထုဆႏၵခံယူေရး တင္ျပေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ´´

ေအာက္တိုဘာ(၂၅)ရက္ ေန႔(၁း၃၀မွ ၃)နာရီအထိ မင္းဘူးၿမိဳ႕ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊ ျပည္ေတာ္သာလမ္း သုခမိန္ခန္းမတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မင္ဘူးခရိုင္NLD ပါတီမွ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေရးရာျပင္ဆင္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) အသစ္ေရး ဆြဲျခင္းအတြက္ ျပည္သူ႔ဆႏၵသေဘာထားခံယူေရးတင္ျပေဆြးေႏြးပြဲကို ပါတီ၀င္ႏွင့္ျပည္သူ လူထုအင္အား သုံးေထာင္ခန္႔ျဖင့္ (ဗဟို)ေကာ္မတီ၀င္ ဥပေဒပညာရွင္ ဦးၾကည္၀င္း(လပြတၱာ)က ဦးေဆာင္တင္ျပ ေဟာေျပာ ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားကို သဘာပတိအျဖစ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး NLD ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းေဇာ္ ႏွင့္ သဘာပတိအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ NLDပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးတာ (စလင္း)၊ ဦးကံဦး(စလင္း)၊ ဦးခ်စ္ေထြး(မေကြး)၊ ေဒၚခင္ေစာေဌး (ေရနံေခ်ာင္း)၊ ဦးေအးျမင့္(ေအာင္လံ) တို႔ကေဆာင္ရြက္ၾကေၾကာင္း၊ သဘာပတီ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး NLD ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းေဇာ္မွ အဖြင့္ အပိတ္ အမွာစကားေျပာၾကားေၾကာင္း၊ NLD(ဗဟို)ေကာ္မတီ၀င္ ဥပေဒပညာရွင္ ဦးၾကည္၀င္း(လပြတၱာ)က ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေရးရာျပင္ဆင္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) အသစ္ေရးဆြဲျခင္းအတြက္ ျပည္သူ႔ဆႏၵသေဘာထားခံယူေရးရာမ်ားကို အေျခခံဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္ ေသာ ဥပေဒမ်ားအားတင္ျပေဆြးေႏြးေၾကာင္းသတင္းရရိွသည္။ ဥပေဒပညာရွင္ ဦးၾကည္၀င္း(လပြတၱာ)၏ ေျပာၾကာခ်က္မ်ားႏွင့္(ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဆိုတာ ဘာလဲ)ဆိုေသာ လက္ကမ္းစာရြက္မွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပပါသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအျခခံဥပေဒျပင္မလား သို႔မဟုတ္ အသစ္ေရးမလား ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအျခခံဥပေဒျဖင့္ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုစနစ္၊ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီထူေထာင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ အထက္တြင္အေသးစိတ္တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ျပင္ဆင္ေရးစဥ္းစားသည့္အခါ ၂၀၁၅ မတိုင္မီ(ေရတို)ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ၂၀၁၅ ေနာက္ပိုင္း(ေရရွည္)ျပင္ဆင္ ေရးကိုစဥ္းစားသုံးသပ္ရန္လိုသည္။ ေရတိုျပင္ဆင္ေရးတြင္ လတ္တေလာျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ေသာ(က) ဖြဲ႔စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရး ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို မျဖစ္ေလာက္ေအာင္တင္းက်ပ္ထားျခင္းမွ လက္ေတြ႔က်သည့္အထိ ေလွ်ာ့ခ်ေရး။ (ခ) ၂၀၁၅ ခုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လြတ္လပ္၍တရားမွ်တေရးအတြက္ အဟန္႔အတားျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား ပယ္ဖ်က္ေရး။ (ဂ) ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို မွ်တသည့္ေကာ္မရွင္ဟု အျမင္ၾကည္လင္ေစရန္ ျပင္ဆင္ေရး။ (ဃ)တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးသည္ ျပည္သူတို႔က တရားစီရင္ေရးအေပၚတြင္ ယုံၾကည္အားထားမႈအေပၚမူတည္ေန သျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏အရိွန္အေစာ္မွ ကင္းလြတ္၍ လြတ္လပ္စြာတရားစီရင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေရးတို႔လိုအပ္ ပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအျခခံဥပေဒအား အသစ္ေရးဆြဲမည္ဆိုပါက မည္သုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ားျဖစ္လာမည္ကို မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သုိ႔ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ အခ်ိန္တိုအတြင္း ေရာက္သြားႏိုင္သကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္၍ အခ်ိန္လည္းပိုၾကာႏိုင္ပါသည္။ စဥ္းစားရန္တစ္ခ်က္မွာ ဖြဲ႔စည္းပုံအျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ တပ္မေတာ္က သေဘာတူရန္လိုပါသည္။ တပ္မေတာ္သေဘာမတူပါက ျပင္ဆင္ရန္ခက္ခဲပါမည္။ ျပင္ဆင္ရန္သေဘာမတူေသာ တပ္မေတာ္သည္ အသစ္ေရးဆြဲေရးကို သေဘာတူခြင့္ျပဳႏိုင္သည္ဟု ယူဆျခင္းမွာ လက္ေတြ႕က် မက်စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ဖြဲ႔စည္းပုံအျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး(သို႔မဟုတ္) အသစ္ေရးဆြဲေရးတို႔မွာ ျပည္သူ႔တို႔ဆႏၵ အတိုင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ဟု အဆုံးသပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ထုိ႔ေနာက္ မင္းဘူးခရိုင္ NLD ပါတီမွ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေရးရာျပင္ဆင္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) အသစ္ေရး ဆြဲျခင္းအတြက္ ျပည္သူ႔ဆႏၵသေဘာထားခံယူရာ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု (၃၀၀၀)ခန္႔တို႔မွ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ကို အမ်ားကဆႏၵျပဳ၍ သဘာပတိမွ အတည္ျပဳေၾကျငာပါသည္။
 

0 comments: