``ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းမွ ေျမႏုကၽြန္းအျငင္းပြား၍ ႏွစ္ဘက္အျပန္အလွန္ ေလးခြမ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမွ အျမန္ကြင္းဆင္း၍ ခြဲေ၀ေပးရ´´

ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ စလင္းေတာင္အုပ္စု၊ စလင္းေတာင္ေက်းရြာႏွင့္ ၀ဂၤဘာေက်းရြာ ႏွစ္ရြာတို႔သည္ ေျမႏုကၽြန္းကြင္းအမွတ္- ၂၄၇၉(ခ) ေပၚတြင္ ႏွစ္ဘက္ေက်းရြာအုပ္စုဖြဲ႕၍ခိုက္ရန္ျဖစ္ၾကသည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ ၿပီးခဲ့ေသာ ႏို၀င္လဘာ(၂၇)ရက္ေန႔တြင္အဆိုပါေျမႏုကၽြန္းေပၚ၌ စလင္းေတာင္ရြာမွ ေတာင္သူ(၁၀၀)ဦးခန္႔တုိ႔က ထြန္ယက္ စိုက္ပ်ဳိးေနစဥ္ ၀ဂၤဘာေက်းရြာရိွ ရြာသူ/ရြာသားမ်ားမွ ေလးဂြ/ခဲမ်ားျဖင့္ စတင္ပစ္ေပါက္၍ ရြာႏွစ္ရြာ ႏွစ္ဘက္ အျပန္အလွန္ ေလးခြမ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ပြဲႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး သို႔လိပ္မႈ၍ ႏို၀င္ဘာ(၂၈)ရက္ေန႔ စာအမွတ္၄၃-၁၆/ဦး ၆(၁၅၇၉)ျဖင့္ေပးပို႔တားဆီခဲ့ေၾကာင္း၊ အထက္ပါျပႆနာမ်ား ဆက္လက္မျဖစ္ပြား ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ေရွးရႈ၍ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာမ်ားသို႔ အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ေျမႏုကၽြန္းကြင္းအမွတ္- ၂၄၇၉(ခ) အျငင္းပြားမႈကို ေျဖရွင္းေပးရန္ ၎ကၽြန္းေပၚသုုိ႔ ႏို၀င္ဘာ(၂၈)ရက္ေန႔ ေန႔(၁၁)နာရီအအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၀င္မ်ား သြား ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎ေကာ္မတီ၌ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ ေမာင္သက္၊ ေခ်ာက္ၿမိဳ႔နယ္ေျမစာဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္ထြန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး မန္ေနဂ်ာ ဦးမင္းေဇာ္ေအာင္၊ ၿမိဳ႕နယ္တိ/ေမြး/ကု ဦးစီးဌာန ဒုဦးစီးမွဴး ေဒါက္တာ ေအာင္ဆန္းလင္း တို႔ႏွင့္ စလင္းေတာင္ေက်းရြာကုိယ္စားျပဳ ရပ္မိရပ္ဖ ဦးသာခ်ဳိပါ(၅)ဦး၊ ၀ဂၤဘာေက်းရြာ ကိုယ္စားျပဳ ဦး၀င္းထိန္ပါ(၅)ဦးတို႔ ေတြ႕ဆုံညွိႏႈိင္းေၾကာင္း၊ အဆိုပါလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီမွ ယခင္ ႏွစ္ကတိုင္းတာ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ေပးခဲ့ေသာ အေမွ်ာ္လိုင္းအား တိုင္းတာေဖာ္ထုတ္ၿပီး အစိုဓာတ္မခန္းေျခာက္မီ စုိက္ပ်ဳိးသြားႏိုင္ၾကရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္က်ဴးေက်ာ္စိုက္ပ်ဳိးျခင္း မျပဳၾက ရန္ႏွင့္ မလိုလားအပ္ေသာ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈမ်ားထပ္မံျဖစ္ပြားပါက တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမွ ႏွစ္ဘက္ ေတာင္သူမ်ားကို အသိေပးထားသည္။ ၀ဂၤဘာရြာမွ ဦး၀င္းထိန္ပါ (၅)ဦးတို႔က ယခုခြဲေ၀ေပးေသာ ယခင္ႏွစ္မွ အေမွ်ာ္လိုင္းျဖင့္ခြဲေ၀သတ္မွတ္ျဖင္းကို လက္ခံ ႏိုင္ျခင္းမရိွေၾကာင္း ေျပာဆို၍ ၎ကြင္း အတြင္းမွ ၀ဂၤဘာေက်းရြာသို႔ ျပန္သြားခဲ့ ေၾကာင္းသိရသည္။ အထက္ပါကိစၥအား ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္သက္ မွ မေကြးခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံသို႔ တင္ျပခဲ့ရာ မေကြးခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေျမႏုကၽြန္းခြဲေ၀တိုင္တာမႈကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ခိုင္းေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေန႔(၁၂)နာရီမွ ညေန(၄)နာရီအခ်ိန္ခန္႔အတြင္း အဆိုပါကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ားအရ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၏ အစည္းအေ၀းအမွတ္(၃၆/၂၀၁၃)ျဖင့္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ေျမႏုကၽြန္းကြင္းအမွတ္-၂၄၇၉(ခ)အား ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္တိုင္းတာခ်က္အရ ေပၚထြက္ လာသည့္ ယခင္ႏွစ္အေမွ်ာ္လိုင္း၏ ေျမာက္ဘက္ဧရိယာ(၃၆)ဧကအား နည္းဥပေဒ ၁၀၅(ခ)အရ စလင္းေတာင္ ေက်းရြာရိွ ေတာင္သူမ်ားသို႔ ေဆာင္သီးႏွံမ်ားအခ်ိန္မီ စုိက္ပ်ိဳးရန္ ခ်ထားေပးေၾကာင္း၊ ယခင္ႏွစ္ အေမွ်ာ္လို္င္း၏ ေတာင္ဘက္က်န္ရိွေသာ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ေသာ ေျမႏုကၽြန္းဧက(၃)ဧကခန္႔အား လယ္ယာေျမနည္းဥပေဒ- ၁၀၆(ဃ) အရ ၀ဂၤဘာေက်းရြာ ေတာင္သူမ်ား ေဆာင္းသီးႏွံအခ်ိန္မီ စုိက္ပ်ဳိးရန္ ခ်ထားေပးေၾကာင္းသိရသည္။ ေျမႏုကၽြန္းကြင္းအမွတ္-၂၄၇၉(ခ)သည္ စလင္းေတာင္ရြာ ကုန္းတြင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေပၚထြန္းေနေသာ ကမ္းပါးယံေျမမွာ ၁၉၆၂/၆၃ ခုႏွစ္ေၾကးတိုင္ဦးစီးဌာနမွ ကုန္းတြင္းနယ္နိမိတ္အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ္လည္း လက္ရိွအေနအထားအရ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ကမ္းပါးၿပိဳ၊ ကမ္းရံေျမႏုအျဖစ္ေပၚထြန္းေနသျဖင့္ ၀ဂၤဘာေက်းရြာ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားက ေျမႏုကၽြန္းအျဖစ္သတ္မွတ္လိုျခင္းမွ ျပႆနာအစပ်ဳိးေနျခင္းအတြက္ ၎ကို ေျမအမ်ဳိးအစား ခြဲျခားသတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ ခရိုင္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ထံသို႔ ဆက္လက္တင္ျပထားပါေၾကာင္း လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦး က ေျပာသည္။ ယခင္ႏွစ္၂၀၁၂/၂၀၁၃ က ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဌာန ၿမိဳ႕နယ္မွဴးဦးစီးမွဴး ဦးခင္ေမာင္စန္း ( အၿငိမ္းစားေပးခံရသူ)သည္ ေျမယာဥပေဒ မွ (အနီးစပ္ဆုံး)ဆိုေသာစကားရပ္ျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေျမစာရင္းဦးစီးမွဴး တစ္ဦးတည္းက(တစ္ဖက္သတ္ဆုံးျဖတ္၍) ႏွစ္စဥ္အၿမဲတန္းေပၚေနေသာ ေျမႏုကၽြန္းကြင္းအမွတ္- ၂၄၇၉(ခ)ကို(မူလရိွ အေမွ်ာ္လိုင္း)ကိုအတည္မျပဳဘဲ ၀ဂၤဘာရြာအား ခြဲေ၀ေပးခဲ့ေၾကာင္း စလင္းေတာင္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဥကၠ႒ ကေျပာသည္။
 

``ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစီမံခ်က္အဖြဲ႕မွ Monitoing and Evanuation လုပ္ငန္းမ်ား ေလ႔လာဆန္းစစ္ေသာသင္တန္း မေကြးၿမိဳ႕တြင္က်င္းပ´´

ၿပီးခဲ့ေသာ ႏို၀င္ဘာ(၂၈/၂၉)ရက္ေန႔ နံနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီအခ်ိန္ထိ မေကြးၿမဳိ႕ နတ္ေမာက္ လမ္းရိွ မေကြးဟိုတယ္၌ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစီမံခ်က္အဖြဲ႕မွ Monitoing and Evanuation လုပ္ငန္းမ်ား ေလ႔လာဆန္းစစ္ေသာသင္တန္း မေကြးၿမိဳ႕တြင္က်င္းပေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါသင္တန္္းကို Save The Children ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕(ရန္ကုန္)ရုံးခ်ဳပ္ မွ တာ၀န္ခံညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာနီနီ၊ ဒုတိယ တာ၀န္ခံ ဦးထူးလြင္ ၊ ေဒါက္တာလဲ႔လဲ႔ေအာင္၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး Save The Children ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ခံအရာရိွ ဦးထန္္ဇာလ်န္္း တို႔မွ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်သည္။ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွာ ေဒသဆိုင္ရာ အရာရိွမ်ားျဖစ္ၾကေသာ မူဆယ္၊ ကနီ၊ ပခုကၠဴ၊ ေစတုတၱရာ၊ ငဖဲ၊ မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ သင္တန္းသား(၂၄) ဦးတက္ေရာက္ၾကသည္။ အဆိုပါသင္တန္းတြင္ ေဒါက္တာနီနီ ႏွင့္ ဦးထူးလြင္တို႔မွ ေရွ႕သုိ႔စီမံကိန္းက ခ်မွတ္ထားေသာ ကေလး သူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ မိခင္/ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးတို႔အား ေဒဆိုင္ရာညွိႏိႈင္းေရးမွဴးမ်ား အေနျဖင့္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအေပၚ ေအာင္ျမင္မႈအေျခအေနကို ဆန္းစစ္ျခင္း၊ အားနည္းခ်က္ရိွေနေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို ေအာင္ျမင္မႈရရွိေအာင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအေျခေနအား ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရးကို စီမံခ်က္ျဖင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္လွ်က္ရိွရာ ကေလးသူငယ္မ်ားအား အကူအညီေပးမႈ အေျခအေနကို ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ပညာေပးေရးအစီအမံမ်ားကို ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေန အား ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ား၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ေဆး၀ါးကူညီပံပိုးမႈ၊ လစဥ္အလိုက္ ပညာေပးမႈအေျခအေနမ်ား ဆန္းစစ္ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးတြင္ အားနည္းေသာ ေဒသဆိုင္ရာမ်ားသို႔ စီမံခ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ (၂)ရက္တိတိ သင္တန္းပို႔ခ်ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 

``မေကြးၿမိဳ႕တြင္ CESVI (ေရွ႕သို႔စီမံကိန္း)အဖြဲ႔မွ ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ´´

ၿပီးခဲ့ေသာ ႏို၀င္ဘာ(၂၈)ရက္ နံနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီအခ်ိန္တြင္ မေကြးၿမိဳ႕ ဆားေရႊကင္းရပ္ ကမ္းနားလမ္း နန္းထိုက္သူ ဟိုတယ္၌ CESVI (ေရွ႕သို႔စီမံကိန္း)အဖြဲ႔မွ ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ CESVI (ေရွ႕သို႔စီမံကိန္း)အဖြဲ႔မွ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားမ်ား Mr.Mathew ပါ (၄)ဦးတို႔ႏွင့္ မေကြးၿမိဳ႕ေရွ႕သုိ႔စီမံကိန္းရုံး ေဒသဆိုင္ရာညွိႏႈိင္းေရးမွဴး ဦးေဌးႏိုင္၊ Pact in Myanmar အဖြဲ႕မွ ေဒသဆိုင္ရာညွိႏႈိင္းေရးမွဴး ဦးၿငိမ္းခ်မ္းကိုကို၊ မာရီစတုပ္(စ္)အင္တာေနရွင္နယ္ရုံးမွ တာ၀န္ခံေဒါက္တာ ၿဖိဳးေ၀မင္း၊ ျမင္းၿခံ၊ မိထၳီလာ၊ ပုလဲ၊ ေအာင္လံ။ စလင္း၊ ေရနံေခ်ာင္း၊ ပခုကၠဴ၊ မေကြးၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ စီမံကိန္း ၀န္ထမ္းမ်ား(၂၆)ဦးတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ၎အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း၊ CESVI (ေရွ႕သို႔စီမံကိန္း)အဖြဲ႔မွ ေထာက္ပံ႔ေပးထားေသာ ပစၥည္းမ်ားအား ေက်းရြာရိွေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ေရရွည္မည္သို႔ ထိန္းသိမ္းၾကမည္၊ ၾကာရွည္စြာအသုံးျပဳႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ အရည္အေသြး ျမွင့္တင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္းကို ၿမိဳ႕နယ္ျခင္းအလိုက္ အားသာခ်က္အားနည္းခ်က္မ်ားအား တင္ျပေဆြးေႏြး ၾကေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 

``မေကြးၿမိဳ႕ရိွ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသို႔ ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံေရးအသိပညာေပးေရးအဖြဲ႕(IRI) မွ ေတြ႔ဆုံသင္တန္းပို႔ခ်´´

ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံေရးအသိပညာေပးေရးအဖြဲ႕ IRI (International Republicaen Institute) မွ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား Mr. Darin Antony ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံေရးအသိပညာေပးေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရုံး(ရန္ကုန္) မွ စကားျပန္ ကပ္ခန္႔ခြာလ္ တို႔ႏွစ္ဦးသည္ ႏို၀င္ဘာ(၂၇)ရက္ေန႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရိွေၾကာင္း၊ ႏို၀င္ဘာ (၂၈) (၂၉)ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ေန႔လည္(၂)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီအခ်ိန္ထိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ႏွင့္ တ.စ.ည ပါတီတို႔အား ေတြ႕ဆုံသင္တန္းပို႔ခ်ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား Mr. Darin Antony ၏ ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံေရးအသိပညာေပးျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ လက္ေတြ႕၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အသုံးက်ေၾကာင္း တ.စ.ည ပါတီရုံးအဖြဲ႕မွဴး ဦးေမာင္ေဌး က ကိုေျပာျပသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား Mr. Darin Antony ၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားမွာ ပါတီ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ သိသင့္သိထိုက္ေသာ မိမိတို႔၏ မဲဆႏၵနယ္ေျမ ဧရိယာ၊ လူဦးေရစာရင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္လူထု ႏွင့္ေက်းရြာလူထုမွ စီးပြားေရးအေျခခံမႈ၊ ေက်းလက္ေဒသမ်ားသို႔ သြားလာဆက္သြယ္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား သိရိွထားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာရင္းဇယားမ်ားေကာက္ယူ ထားၿပီး ပါတီ၏အက်ဳိးအားလိုလားေသာ မီဒီယာအုပ္စု၊ အျခားပါတီ၏ အက်ဳိးအားလိုလားေသာ မီဒီယာအုပ္စုမ်ား ကို ခြဲျခားသိရိွရန္၊ မီဒီယာမ်ားကို အက်ဳိးရိွစြာ အသုံးခ်ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။ ၿမိဳ႕သူ/ၿမိဳ႕သား၊ ေက်းရြာသူ/ေက်းရြာသားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လူမႈေရးႏွင့္ စည္းရုံးႏိုင္မႈ၊ ၾသဇာအာဏာ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ ဘာသာေရးစည္းရုံးႏိုင္မႈတို႔အား ေလ႔လာဆန္းစစ္အသုံးခ်ႏိုင္ရန္၊ရပ္ကြက္/ေက်းရြာမ်ားတြင္ ထူးခၽြန္၍ အမ်ားျပည္သူမ်ားေလးစားေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားရိွတတ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ စည္းရုံးေရး ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားမွာ အသုံးခ်ႏိုင္ေရးတို႔ကို အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုတြင္ ပါတီ၀င္မ်ား (၁၅)ဦးခန္႔တက္ေရာက္၍ တက္ေရာက္လာၾကသူ ပါတီ၀င္မ်ားမွ သိရိွလိုေသာ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား Mr. Darin Antony က ျပန္လည္ရွင္းလင္းေၾကာင္းသိရသည္။ အလားတူ ႏို၀င္ဘာ(၃၀)ရက္ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာ(၁/၂)ရက္ေန႔မ်ား၌ မေကြးၿမိဳ႕တြင္းမွ NLD ပါတီႏွင့္ NDF ႏွင့္အျခားပါတီမ်ားသို႔ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံ၍ ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံေရးအသိပညာေပးေရးအတြက္ ေတြ႕ဆုံေဆြး ေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 

ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္သို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးလွ်င္ သိန္းတစ္ေထာင္ အသုံးျပဳျခင္းအစ ျပႆနာ

ႏို၀င္ဘာ(၂၉)ရက္ နံနက္(၁၀း၃၀ မွ ေန႔ ၁၂)နာရီအထိ မေကြးၿမိဳ႕၊ျမင္သာရပ္၊ မဲထီးလမ္၊ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရုံးတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး NLD ပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဗဟို ေကာ္မတီ၀င္မ်ား ႏွင့္ တိုင္း/ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္((၂၅)ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားေတြ႔ဆုံ၍ အထူးအစည္းအေ၀း က်င္းပေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္သိန္း ႏွင့္ ေတာင္တြင္းႀကီး ၿမိဳ႕နယ္အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ညြန္႔၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးNLD ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ (၉)ဦး ႏွင့္ တိုင္း/ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠ႒ အတြင္းေရးမွဴး ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း(၅၅)ဦးတက္ေရာက္သည္။၎ အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္မွ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မွ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္း ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ တို႔သုံးဦးျဖင့္ ေတြ႕ဆုံရန္ေတာင္းဆိုျခင္းအား မေကြးတိုင္းNLD ပါတီကေထာက္ခံေၾကာင္း NLDပါတီ ဗဟိုသို႔ သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔မည္ဟုသိရသည္။ ထို႔ေနာက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးလွ်င္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္၌ သိန္းတစ္ေထာင္ အသုံးျပဳျခင္းကိစၥကို အက်ယ္တစ္၀န္႔ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ထိုအေၾကာင္းကို ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အမ်ုိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ညႊန္႔က ရွင္းလင္းသည္။ ၎ရွင္းလင္းခ်က္မွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပပါမည္။ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးလွ်င္ သိန္းတစ္ေထာင္အသုံးျပဳျခင္းကိစၥကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ၈၂/၂၀၁၃ ျဖင့္ ယခုလ ႏို၀င္ဘာ(၁၅)ရက္ေန႔က (ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ သုံးစြဲျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ကို ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၃/၂၀၁၄ ဘတ္ဂ်က္ မတ္လကုန္အတြင္း အသုံးျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎ေငြကို သတ္မွတ္ဘတ္ဂ်က္အတြင္းမကုန္လွ်င္ ျပန္္လည္အပ္ႏွံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္အတြက္ အသုံးျပဳရန္ ေလးလအခ်ိန္သာရိွ၍ အေရးတစ္ႀကီး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား တြင္ အသုံးျပဳရာ၌ အခက္အခဲမ်ား ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္ ယခု NLDပါတီအစည္းအေ၀းတြင္ တင္ျပသြားေသာ ေဆာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက ေက်းရြာတစ္ရြာမွာ ႀကံခိုင္ေရးပါတီက ယခုရရိွေသာ ေငြသိန္းတစ္ေထာင္ျဖင့္ ေက်းရြာ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျပဳလုပ္ေပးမည္ သို႔ေသာ္၎ေက်းရြာမွ ပါတီ၀င္အင္အား ၅၀% အဆိုျပဳလႊာ တင္ရမည္ဆိုေသာ ကိစၥကို တိတိက်က် အေထာက္ အထားစုံျဖင့္ လႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းထံသို႔လိပ္မႈၿပီး တိုင္းၾကားႏိုင္ေၾကာင္း၊(ေဆာၿမိဳ႕နယ္NLDပါတီ ဥကၠ႒ က အေထာက္အထားစုံလင္စြာျဖင့္ တင္ျပထားပါေၾကာင္း ေျဖဆိုသည္။) ပါတီေတြက အမ်ဳိးမ်ဳိး ရိွၾကၿပီး ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ ပါတီတစ္ခုတည္းထဲက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးသာရိွေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ၂၀၁၅ အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဳိးအျမတ္ရေအာင္ ယခုလို ျပဳမႈႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ဤ သိန္းတစ္ေထာင္ေငြသည္ ပါတီစည္းရုံးေရးအတြက္ ျပဳလုပ္ခြင့္မရိွပါေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး ဥကၠ႒၊ ဒုတိယ ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴး ေနရာမ်ားတြင္ ေကာ္မတီဖြဲ႕၍ လက္ရိွ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီက တင္ျပလာေသာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေက်းရြာတစ္အုပ္စုလွ်င္ ေငြက်ပ္သိန္း(၅၀)သာ အသုံးျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ /ရပ္ေက်း အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ပါတီတစ္ခုတည္းက ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အႀကိဳက္ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳနယ္မွာ ပါတီစုံႏွင့္ ရပ္မိ ရပ္ဖမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ေအာင္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းေပးရန္ေတာင္းဆိုၿပီး ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း၊ အသုံးျပဳခြင့္သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ (၁)ေသာက္သုံးေရရရိွေရးလုပ္ငန္းမ်ား။ (၂) ေက်းလက္ တံတား/လမ္းမ်ားျပဳျပင္ေဆာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား။ (၃) ပညာေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦးျပဳျပင္တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား။ (၄)က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္ အဦးျပဳျပင္တည္ေဆာက္ျခင္း။ (၅)ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျပည္သူလူထု၏ အမွန္တကယ္လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ အျခား လုပ္ငန္းမ်ား ဟုုု ငါးမ်ဳိးသတ္မွတ္ေပးထားပါေၾကာင္း၊ ယခု ႏွစ္၂၀၁၃/၂၀၁၄ ဘတ္ဂ်က္အတြင္း ျပဳလုပ္ေပး ရန္ က်န္ေသာေက်းရြာအုပ္စုမ်ားအေနျဖင့္ ေနာင္ႏွစ္မ်ားမွာ ပါ၀င္ရရိွေအာင္ ၿမိဳ႕နယ္/ရပ္ေက်းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေထာက္အကူျပဳ႕အဖြဲ႔မ်ားက ႀကိဳတင္စီမံခ်က္မ်ားေရးဆြဲထားၿပီး ႏွစ္စဥ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း သက္ဆိုင္ရာမ်ားထံ တင္ျပေတာင္းခံႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ သိန္းတစ္ေထာင္သုံးစြဲျခင္း ဥပေဒ နည္းဥပေဒမ်ား ကို ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ညႊန္႔ က အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းေျပာဆို၍ မိတၱဴမ်ား ျဖန္႔ေ၀ ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 

(ႏို၀င္ဘာ(၂၉)ရက္ေန႔တြင္ မႏၱလာမင္းကားဂိတ္ဖြင့္ပြဲမွာ ဆႏၵျပမည္ဆိုေသာ္လည္း ၎ဂိတ္ကို စည္ကားသုိက္ၿမိဳက္စြာဖြင့္လွစ္လိုက္ပါၿပီ..)

ၿပီးခဲ့ေသာ ႏို၀င္ဘာ(၂၅)ရက္ ေန႔လည္(၂)နာရီအခ်ိန္တြင္ မေကြးၿမိဳ႕ ရန္ေ၀းရပ္ ကားႀကီးကြင္း၌ ကားဂိတ္အသစ္ အေဆာက္အအုံ (၂၆)ခန္း ထဲမွ အားလုံးမၿပီးစီးေသးခင္မွာ ထူးျခားစြာျဖင့္ ဦးစားေပး ေနရာ ခ်ထားေသာ မႏၱလာမင္း ကားဂိတ္ဖြင့္လွစ္ျခင္းအား ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း အာကာသ ကားဂိတ္တြင္ သတင္း စာရွင္းလင္းပြဲျပဳ လုပ္ၾကသည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ မီဒီယာ(၁၀)ဦးတက္ေရာက္၍ သက္ဆိုင္ေသာ ဂိတ္မွဴး/ ဂိတ္ပိုင္မ်ား (၂၅)ဦးတက္ ေရာက္ၾကသည္။ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ ဦးေမာင္ေမာင္လြင္ ဂိတ္မွဴး(အာကာသကားဂိတ္)၊ ဦးေမာင္ေအး ဂိတ္မွဴး( ပန္ေတာ္ဦး ကားဂိတ္) ၊ဦးခ်ယ္ရီေမာင္ ဂိတ္မွဴး(ခို္င္မႏၱေလးကားဂိတ္) ႏွင့္ဂိတ္ေနရာေလွ်ာက္ထားေသာ ဂိတ္မွဴး/ဂိတ္ပိုင္မ်ား (၂၅)ဦး တို႔က ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာဆိုေအာ္ဟစ္ၾကသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာႏို၀င္ဘာ(၂၅)ရက္ေန႔တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ဂိတ္ပိုင္/ဂိတ္မွဴး မ်ားမွလည္း ထိုကိစၥအား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွဘဲ မ်က္ႏွာရိွရာ ဟင္းဖတ္ပါ၍ အထက္က အရိွန္အ၀ါအာဏာသုံးၿပီး ပရက္ရွာေပး၍ မေကြးကားႀကီးကြင္းအတြင္း လုံး၀မေျပးဆြဲရေသးေသာ မႏၱလာမင္း ကားဂိတ္ကို ဦးဦးဖ်ားဖ်ား ဦးစားေပးၿပီး ေနရာေပး၍ ဂိတ္ႏွစ္ခန္းတြဲေပးထားျခင္း၊ ေဆာက္လက္စဂိတ္မ်ား အားလုံးမၿပီးေသးခင္မွာ ႏို၀င္ဘာ (၂၉)ရက္ေန႔ တြင္ မႏၱလာမင္းကားဂိတ္မွ ခရီးသည္ကားမ်ားစတင္ ေျပးဆြဲမည္ဆိုတာကို အားလုံးသိလိုက္ရေတာ့ လက္ရိွေျပးဆြဲေနေသာ ေလွ်ာက္ထားဆဲ ကားဂိတ္မ်ားအေပၚ ဂရုမ စိုက္ရာၾကၿပီး တရားမွ်တမႈမရိွ၍ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအား လုံး၀မေၾကနပ္ၾကေၾကာင္း၊ မႏၱာလာမင္းကား ဂိတ္ကို အျခား ကားဂိတ္မ်ားက မနာလို၀န္တိုျဖင့္ အခ်င္းခ်င္းေတြ တိုက္ထုတ္ေနျခင္း မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ ေနရာခ်ထားေရး ေကာ္မတီမွာသာ တာ၀န္ရိွပါ၍ ေဆာက္လက္စ ကားဂိတ္မ်ားအားလုံးၿပီးမွ ေနရာခ်ထား ေျပးဆြဲၾကေစလိုေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဤ ကိစၥကို တရားမွ်တစြာျဖင့္ မဲစနစ္အတိုင္းဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ေပးေစလိုပါေၾကာင္း၊ ယေန႔ ေတာင္းဆိုခ်က္အတိုင္း စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က ျပဳလုပ္မေပးခဲ့လွ်င္ အဆိုပါဂိတ္စတင္ ဖြင့္မည့္ ႏို၀င္ဘာ (၂၉)ရက္ေန႔တြင္ ကားႀကီးကြင္းအတြင္း၌ ဆႏၵျပၾကမည္ဟု တက္ေရာက္လာ သူ ဂိတ္မွဴး/ဂိတ္ပိုင္မ်ား အားလုံးက တညီးတညြတ္တည္း သုံးႀကိမ္ေအာ္ဟစ္၍ ေျပာဆိုၾကသည္။ ထိုကိစၥအား မေကြးၿမိဳ႕(မ.ထ.သ) ဥကၠ႒ ဦးျမင့္စိုးအားေမးျမန္းရာတြင္.. ..`` ဒီကိစၥကို ႏို၀င္ဘာ(၇)ရက္ေန႔က အစည္းအေ၀းတက္ရပါတယ္။ ကားဂိတ္ေတြအသစ္ေဆာက္မယ္ ဆိုတာကလြဲၿပီး က်န္တာ ကၽြန္ေတာ္ဘာမွ်မသိရပါဘူး။ ေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္မတီမွာေရာ ေနရာခ်ထားေရးေကာ္မတီမွာေရာ ကၽြန္ေတာ့္ကို ဖိတ္ၾကားျခင္း၊ ညိွႏႈိင္းတိုင္ပင္ျခင္းမရိွခဲ့ပါဘူး။ ဒီ မႏၱလာမင္းဂိတ္ခ်ထားေပးလိုက္တာလဲ ကၽြန္ေတာ္မသိပါဘူး။ ဂိတ္ဖြင့္မဲ့ဖိတ္စာေရာက္လာမွ သိရပါတယ္။ စည္ပင္ကိုတင္ထားတဲ့ ဂိတ္(၇)ခု လုံးကျပည့္စုံၾကပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ (၂)ဂိတ္တြဲဖြင့္ၿပီး လက္ရိွေျပးဆြဲေနတဲ့ဂိတ္ေတြကလည္း ကၽြန္ေတာ္ဆီကို (၂၂)ဂိတ္က ေလွ်ာက္လာ ၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရုံးကေန စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကို ဆက္ၿပီး တင္ေပးထားပါတယ္။ ယခုလို ျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥမွာ ဒီကားဂိတ္ေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္က မိဘတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ အစက ကၽြန္ေတာ့္ကိုသာ စည္ပင္ေကာ္မတီက ေခၚၿပီးညိွႏႈိင္းတိုင္ပင္ရင္ ဒီေလာက္အထိမျဖစ္ပါဘူးဗ်ာ..။´´ဟု မေကြးၿမိဳ႕(မ.ထ.သ) ဥကၠ႒ ဦးျမင့္စိုးက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။ သတင္းစာရွင္လင္းပြဲအၿပီးတြင္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေနမ်ဳိးႏိုင္ (အမႈေဆာင္ အရာရိွ)ထံသုို႔ သြားေရာက္ေမးျမန္းရာ…၊ `` ဒီကိစၥကိုေျပာရရင္ အစကေနေျပာမွရမယ္။ မႏၱလာမင္းဂိတ္ကို အေျခခံၿပီး ဒီဂိတ္သစ္အေဆာက္အအုံေတြ ျဖစ္ေပၚလာတာပါ။ အဲဒီဂိတ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီကို ေထာက္ခံခ်က္ ျပည့္ျပည့္စုံစုံနဲ႔ ေလွ်ာက္ထားၿပီးေနရာ ေတာင္းပါတယ္။ ကားကြင္းႀကီးအတြင္းေတာင္ဘက္ ဂိတ္ႏွစ္ခုၾကားလြတ္ေနတဲ့ ေနရာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔စည္ပင္က ေနရာေပးၿပီးေဆာက္ဖို႔စီစဥ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက အျခားဂိတ္ေတြနဲ႔ဆိုင္ခန္းေတြက ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကလို႔ ကားကြင္း ေျမာက္ဘက္တန္းက ေနရာအလြတ္မွာ မႏၱလာမင္းဂိတ္ကို ေနရာခ်ထားေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနရာမွာ မႏၱလာမင္း ကားဂိတ္ ေဆာက္လုပ္ဖို႔ စတင္စီစဥ္ခဲ့ၾကတာပါ။ အဲဒီအခ်ိန္က မ.ထ.သ မွ ေပးပို႔လာတဲ့ (၆)ဂိတ္ အတြက္ပါ ေဆာက္မယ္စီစဥ္ခဲ့တယ္၊ ဒီကိစၥကို စည္ပင္ေကာ္မတီအဖြဲ႕နဲ႔တိုင္ပင္ေတာ့ အျခားလက္ရိွတြဲလွ်က္ ႏွစ္ဂိတ္တြဲ ဖြင့္ေနတဲ့ဂိတ္ေတြအတြက္ပါေပးရေအာင္ဆိုၿပီး ဂိတ္(၂၆)ခန္း ေဆာက္ဖို႔စီစဥ္ၾကပါတယ္။ ကားႀကီးကြင္းက စည္ပင္သာယာပိုင္ေျမျဖစ္ေသာ္လဲ စည္ပင္ေကာ္မတီသေဘာ နဲ႔သာ မလုပ္ခဲ့ၾကဘဲ ေအာက္တိုဘာ(၇)ရက္ေန႔မွာ ကားဂိတ္အားလုံးကို အစည္းအေ၀းေခၚခဲ့တယ္။ အဲဒီအစည္းအေ၀းမွာ အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ ခ်က္မ်ားကို ကၽြန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ အမ်ားရဲ႕ေရွ႕မွာဖတ္ၾကားျပခဲ့တာပါ။ အဲဒီအစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ေအာက္တို ဘာ(၁၇) ရက္ေန႔က ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ပါ တယ္။ လက္ရိွ ကၽြန္ေတာ့္ဆီမွာ ေနရာခ်ထားေပးဖို႔ ကားဂိတ္ ေလွ်ာက္လႊာ (၇)ဂိတ္ လက္ခံရရိွထားေၾကာင္း၊ ကားဂိတ္(၂၆)ခန္း နဲ႔ ေစ်းဆိုင္ခန္း(၆၀)ခန္းေဆာက္မယ္။ ေငြစိုက္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ႏိုင္မယ့္ ကုမၸဏီေတြကို သတင္းစာမွာ တင္ဒါေခၚၿပီးေဆာက္မယ္။ တင္ဒါအနည္းဆုံးျဖစ္တဲ့ ေအာင္ပေဒသာ ဦးေဇာ္ကိုနဲ႔ SMG ကုမၸဏီ(၂)ခုကို ကန္ထရိုက္ေပးထားၿပီးေဆာက္ေနပါတယ္။ ကားဂိတ္(၁၅ ေပX ၃၀ ေပ) တစ္ခန္း (၁၂၅)သိန္း၊ ေစ်းဆိုင္ခန္း(ဆယ္ေပ ပတ္လည္)တစ္ခန္း (၁၅)သိန္း ေကာ္မတီက သတ္မွတ္လိုက္တယ္။ အရစ္က်သုံးႀကိမ္ခြဲ သြင္းရမယ္။ လက္ခံရရိွၿပီး ကားဂိတ္(၇)ဂိတ္အတြက္ ေဆာက္လုပ္တဲ့အခန္းမ်ားကို စည္ပင္သာယာေကာ္မတီရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း ေနရာခ်ထားေပးမယ္။ ေနာက္ထပ္ေလွ်ာက္မယ့္ ကားဂိတ္ေတြကိုေတာ့ ခရီးစဥ္အတိုင္း မဲစနစ္ျဖစ္နဲ႔ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္သြားမယ္၊ ေစ်းဆိုင္ခန္းေတြကိုေတာ့ ေရာင္းကုန္ အလိုက္ မဲစနစ္နဲ႔ ေနရာခ်ထားၾကမယ္လို႔ အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ဖတ္ၾကားခဲ့ၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ ကားဂိတ္ေနရာကို ေလွ်ာက္ရင္ စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီထံကို ေလွ်ာက္ရမွာပါ။ မ.ထ.သ ဥကၠ႒ ဦးျမင့္စိုးထံသို႔ ေရာက္ေနတဲ့ ေလွ်ာက္လႊာေတြ ကၽြန္ေတာ့္တို႔ဆီကို မေရာက္ေသးပါဘူး။ ယခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီ ေရာက္လာတဲ့ မႏၱာလာမင္းဂိတ္အပါ ဂိတ္(၇)ဂိတ္ကို စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနရာခ် ထားေပး သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ မည့္သည့္အထက္က အမိန္႔ ပရက္ရွာမွ် လုံး၀မရိွပါဘူး။ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ရဲ႕ အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္အတိုင္းသာ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္..။´´ဟု ဦးေနမ်ဳိးႏိုင္(အမႈေဆာင္အရာရိွ၊ မေကြးၿမိဳ႕စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး) က ျမန္မာပို႔စ္ကို ေျပာသည္။ ႏို၀င္ဘာ(၂၉)ရက္ေန႔ဖြင့္ေသာ မႏၱလာမင္းကားဂိတ္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ရာ ၎ဂိတ္တာ၀န္ခံဂိတ္မွဴး ကိုခိုင္ႀကီး ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းပါသည္။ `` ကၽြန္္ေတာ္တို႔ မႏၱလာမင္းကားဂိတ္အသစ္မွာ နံနက္ပိုင္း သံဃာေတာ္မ်ားကို အာရုံဆြမ္းကပ္ပါတယ္။ ညေန(၄)နာရီမွ (၆)နာရီအထိ ကားဂိတ္ဖြင့္ပြဲက်င္းပမွာပါ။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေဖနဲ႔ စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီး ဦးေနရွင္းတို႔ၾကြေရာက္ ဖြင့္လွစ္ေပးမွာပါ။ ဒီအခန္းအနားမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မႏၱာလာမင္း ယာဥ္လိုင္းဥကၠ႒ ေဒၚလဲ႔လဲ႔ေအး က မေကြးဖန္းခါးေျမဘိုးဘြားရိပ္သာအတြက္ အလွဴေငြက်ပ္တစ္သိန္း၊ မေကြးၿမိဳ႕ဂရုနာရွင္မ်ားအသင္းအတြက္ အလွဴေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္း နဲ႔ ကားဂိတ္ဖြင့္ပြဲမွာ လာေရာက္ကူညီေပးတဲ့ မေကြးၿမိဳ႕ ဆားေစ႔ေက်ာင္း အလယ္တန္းေက်ာင္းမွ ဘင္ခရာတီး၀ိုင္းအဖြဲ႕အတြက္ အလွဴေငြ တစ္သိန္းက်ပ္စီ အသီးသီးလွဴဒါန္းေပးပါတယ္။ ညပိုင္း (၇)နာရီ မေကြးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမမွာ အဆိုေတာ္/ရုပ္ရွင္မင္းသမီးမ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့ ဂ်င္းနီ၊ ၾသရသ၊ ခ်စ္စႏိုးဦး၊ ေနာေနာ္ တို႔နဲ႔ အျခားအဆိုေတာ္မ်ားက မေကြးမိဘျပည္သူမ်ားကို ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မႏၱလာမင္း ကားဂိတ္ဖြင့္တာ ျမန္မာတစ္ျပည္လုံးမွာ ယေန႔ မေကြးၿမိဳ႕ဂိတ္ကေတာ့ (၁၂)ဂိတ္ေျမာက္ ဖြင့္လွစ္လုိက္တဲ့ ဂိတ္ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ..။´´ ဟု ဂိတ္မွဴး ကိုခိုင္ႀကီးမွ ျမန္မာပို႔စ္ ကိုေျပာသည္။ အဆိုပါဂိတ္ဖြင့္ေသာေန႔တြင္ ဆႏၵျပၾကမည္ဆိုေသာအဖြဲ႕မွ ဦးေမာင္ေမာင္လြင္နဲ႔ ေတြ႔၍ ေမးၾကည့္ရာ ``ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစည္းအေ၀းလုပ္တဲ့ရက္နဲ႔ ဆႏၵျပခြင့္ကို ရက္ႀကိဳတင္ရမွာက မမီွလို႔ ဆႏၵျပခြင့္ မတင္ျဖစ္ပါဘူး။ ယေန႔ ဘာအစီအစဥ္မွ မရိွပါဘူးဗ်ာ…။´´ ဟု အာကသ ကားဂိတ္မွဴး ဦးေမာင္ေမာင္လြင္က ျမန္မာပို႔စ္ သို႔ေျပာသည္။ အဆိုပါကားဂိတ္ဖြင့္ပြဲကို မေၾကနပ္ၾကေသာ ကားဂိတ္မ်ားမွ ဆႏၵျပမည္ဟု အသံလႊင့္ထား၍ လုံၿခဳံေရးအျပည့္ခ်ထားေၾကာင္း ျမင္ေတြ႔ရပါသည္။
 

(၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ မဟာသမယသုတ္ပါဠိေတာ္ ရြတ္ဆုိပူေဇာ္မႈ အေကာင္းဆုံး ေရြးခ်ယ္ပြဲ ဖြင့္ပြဲက်င္းပ

မေကြး ႏုိ၀င္ဘာ ၂၆ တုိင္းျပည္ ႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္းလုံး ေအးခ်မ္းသာယာ၍ ေဘးအႏၱရာယ္ဟူသမွ်မွ ကင္းေ၀းေစရန္ႏွင့္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ျမတ္ႀကီး အဓြန္႔ရွည္စြာ ျပန္႔ပြား ထြန္းကားေစရန္ ရည္မွန္းကာ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႔မွ ႀကီးမွဴး၍ ၂၀၁၃-ခုႏွစ္၊(၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ မဟာသမယသုတ္ ပါဠိေတာ္ ရြတ္ဆုိပူေဇာ္မႈ အေကာင္းဆုံး ေရြးခ်ယ္ပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကုိ ႏုိ၀င္ဘာလ(၂၆)ရက္ နံနက္(၈)နာရီက မေကြးၿမိဳ႕ ျမသလြန္ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ ရင္ျပင္ေတာ္ရွိ ျမမဥၥာဓမၼသဘင္ ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ အခမ္းအနားကုိ နေမာတႆ သုံးႀကိမ္ရြတ္ဆုိ ဘုရားကန္႔ေတာ့ဖြင့္လွစ္ၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔ လူမႈေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ေက်ာ္မင္းမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္အခမ္းအနားကုိ ဗုဒၶသာသနံ စိရံတိဌတု သုံးႀကိမ္ရြတ္ဆုိဆုေတာင္း၍ ရုပ္သိမ္းၿပီး မဟာသမယသုတ္ ပါဠိေတာ္ ရြတ္ဆုိပူေဇာ္မႈ အေကာင္းဆုံး ေရြးခ်ယ္ပြဲ ကုိ စတင္က်င္းပပါသည္။ အဆုိပါေရြးခ်ယ္ပြဲကုိ ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၆)ရက္ေန႔ မွ (၂၉)ရက္ေန႔အထိ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး မေကြးၿမိဳ႕နယ္၊မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ရပ္ကြက္မ်ားမွ ၀တ္အသင္းမ်ား၊ဌာနဆုိင္ရာ၀တ္အသင္းမ်ား၊ အ.ထ.က ေက်ာင္းမ်ားမွ ၀တ္အသင္းမ်ား စုစုေပါင္း ၀တ္အသင္း(၃၀) ပါ၀င္ ရြတ္ဆုိပူေဇာ္ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ တင္ထြန္းဦး သတင္းေပးပုိ႔သူ - ဦးတင္ထြန္းဦး(ဓါတ္ပုံ-၂)
 

``မေကြးၿမိဳ႕ကားႀကီးကြင္းရိွ ကားဂိတ္အသစ္(၂၆)ဂိတ္ ေနရာခ်ထားရာ မညီမွ်၍ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသို႔ ကားဂိတ္မ်ားမွ ဆႏၵျပမည္ဟုဆို´´

ႏို၀င္ဘာ(၂၅)ရက္ေန႔ ေန႔လည္(၂ နာရီမွ ၃း၃၀ နာရီ)အခ်ိန္ခန္႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕ ရန္ေ၀းရပ္ ျပည္ေတာ္သာ လမ္း ႏွင့္ မဲထီလမ္းၾကားရိွ မေကြးကားႀကီးကြင္းမွ ေရွ႕ေဆာင္ကားဂိတ္ႏွင့္ တြဲလွ်က္ဖြင့္လွစ္ေသာ အာကာသ ကားဂိတ္၌ ကားႀကီးကြင္းအတြင္းမွ အသစ္ေဆာက္ေသာ(၂၆)ဂိတ္၏ ေနရာခ်ထားမႈကို ေလွ်ာက္ထားၾကေသာ ကားဂိတ္မ်ားမွ ဂိတ္မွဴး/ဂိတ္ပိုင္မ်ား(၂၅)ဦးခန္႔တို႔က စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕အား ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ၾကသည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းမီဒီယာမ်ား (၁၀)ဦးခန္႔တက္ေရာက္ေၾကာင္း သတင္းရရိွ သည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ ေအာက္တိုဘာ(၇)ရက္ေန႔ နံနက္(၉)နာရီခန္႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္းေပါင္းစုံ ထိန္းသိန္းေရး ယာဥ္ရပ္စခန္း၌ ကားႀကီးကြင္းစနစ္တက်ျဖစ္ေစေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းသာယာလွပေရးအတြက္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဂိတ္တာ၀န္ခံမ်ား ညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ ေၾကာင္းသိရသည္။ ၎အစည္းအေ၀း၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ကားဂိတ္မ်ားအတြက္ (၁၅ ေပX ၃၀ ေပ) ႏွစ္ထပ္အေဆာက္အဦး (၂၆)ခန္း ႏွင့္ ေစ်းဆိုင္မ်ားအတြက္ ဆယ္ေပပတ္လည္ခန္း(၆၀)ခန္း ေဆာက္လုပ္ရန္ သတင္းစာမွ တင္ဒါေခၚ၍ ေဆာက္လုပ္ေနေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ၎ အစည္းအေ၀း၌ ကားဂိတ္ဖြင့္လွစ္ရန္ ေလွ်ာက္ထားေသာဂိတ္(၇)ဂိတ္အား မေကြးၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ လက္ခံရယူထားေၾကာင္းသိရ သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဂိတ္တစ္ခုအတြင္း၌ (၂)ဂိတ္တြဲလွ်က္ လက္ရိွေျပးဆြဲ၍ ဖြင့္ေနရေသာ ကားဂိတ္မ်ားမွ မေကြးၿမိဳ႕(မ.ထ.သ) ရုံးသို႔ဆက္လက္ေလွ်ာက္ထားၾကေၾကာင္းသိရိွရသည္။ အဆိုပါေလွ်ာက္ထားၾကေသာ ကားဂိတ္မ်ားမွ ႏို၀င္ဘာ(၂၅)ရက္ေန႔တြင္ ကားဂိတ္သစ္မ်ားအားလုံး ေဆာက္လုပ္၍မၿပီးေသးဘဲ (မႏၱလာမင္း ကားဂိတ္)ကို ေနရာခ်ထားေပးၿပီး ႏို၀င္ဘာ(၂၉)ရက္ေန႔မွာ စတင္ ဂိတ္ဖြင့္ေျပးဆြဲမည္ျဖစ္ျခင္းကို မေၾကနပ္ၾကေသာေၾကာင့္ မီဒီယာသမားမ်ားအား ဖိတ္ၾကား၍ သတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲျပဳလုပ္ၾကသည္ဆို၏။ ၎ကိစၥကို ႏို၀င္ဘာ(၂၂)ရက္ေန႔က မေကြးၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာေရးရုံးသို႔ ဂိတ္ပိုင္မ်ား သြားေရာက္ေမးျမန္းခဲ့ရာ စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း ေလွ်ာက္ထားေသာဂိတ္(၇) ဂိတ္မွ မႏၱလာမင္း ကားဂိတ္ပိုင္သို႔ ဦးစားေပးေနရာခ်ထားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ကားဂိတ္မ်ားကိုလည္း စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္းစီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စည္ပင္ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးျမင့္ေဆြ၊ အဖြဲ႕၀င္မ်ား ဦးေက်ာ္၀င္း၊ ဦးေဇယ် ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေနမ်ဳိးႏိုင္(စည္ပင္အမႈေဆာင္ အရာရိွ)တို႔က ေျဖဆိုသည္ဟု ပန္ေတာ္ဦးဂိတ္မွဴး ဦးေမာင္ေအး က ေျပာသည္။ အလားတူ ႏို၀င္ဘာ(၂၅)ရက္ေန႔တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ဂိတ္ပိုင္/ဂိတ္မွဴး မ်ားမွလည္း ထိုကိစၥအား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွဘဲ မ်က္ႏွာရိွရာ ဟင္းဖတ္ပါ၍ အထက္က အရိွန္အ၀ါအာဏာသုံးၿပီး ပရက္ရွာေပး၍ မေကြးကားႀကီးကြင္းအတြင္း လုံး၀မေျပးဆြဲရေသးေသာ မႏၱလာမင္း ကားဂိတ္ကို ဦးဦးဖ်ားဖ်ား ဦးစားေပးၿပီး ေနရာေပး၍ ဂိတ္ႏွစ္ခန္းတြဲေပးထားျခင္း၊ ေဆာက္လက္စဂိတ္မ်ားအားလုံးမၿပီးေသးခင္မွာ ႏို၀င္ဘာ (၂၉)ရက္ေန႔ တြင္ မႏၱလာမင္းကားဂိတ္မွ ခရီးသည္ကားမ်ားစတင္ေျပးဆြဲမည္ဆိုေသာ ဖိတ္စာႏွင့္ဗီးႏိုင္းေၾကာ္ျငာ မ်ား ကပ္ေနျခင္း တို႔သည္ လက္ရိွေျပးဆြဲေနေသာ ေလွ်ာက္ထားဆဲ ကားဂိတ္မ်ားအေပၚ ဂရုမစိုက္ရာၾကၿပီး တရားမွ်တမႈမရိွ၍ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအား လုံး၀မေၾကနပ္ၾကေၾကာင္း၊ မႏၱာမင္းကား ဂိတ္ကို အျခား ကားဂိတ္မ်ားက မနာလို၀န္တိုျဖင့္ အခ်င္းခ်င္းေတြ တိုက္ထုတ္ေနျခင္း မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ ေနရာခ်ထားေရး ေကာ္မတီမွာသာ တာ၀န္ရိွပါ၍ ေဆာက္လက္စ ကားဂိတ္မ်ားအားလုံးၿပီးမွ ေနရာခ်ထား ေျပးဆြဲၾကေစလိုေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဤ ကိစၥကို တရားမွ်တစြာျဖင့္ မဲစနစ္အတိုင္းဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုပါေၾကာင္း၊ ယေန႔ ေတာင္းဆိုခ်က္အတိုင္း စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က ျပဳလုပ္မေပးခဲ့လွ်င္ အဆိုပါဂိတ္စတင္ ဖြင့္မည့္ ႏို၀င္ဘာ (၂၉)ရက္ေန႔တြင္ ကားႀကီးကြင္းအတြင္း၌ ဆႏၵျပၾကမည္ဟု တက္ေရာက္လာသူ ဂိတ္မွဴး/ဂိတ္ပိုင္မ်ား အားလုံးက တညီးတညြတ္တည္း သုံးႀကိမ္ေအာ္ဟစ္၍ ေျပာဆိုၾကသည္။ ထိုကိစၥကို မေကြးၿမိဳ႕(မ.ထ.သ) ဥကၠ႒ ဦးျမင့္စိုးအား မီဒီယာမ်ားမွေမးျမန္းရာ..`` ဒီကိစၥကို ႏို၀င္ဘာ(၇)ရက္ေန႔က အစည္းအေ၀းတက္ရပါတယ္။ ကားဂိတ္ေတြအသစ္ေဆာက္မယ္ ဆိုတာကလြဲၿပီး က်န္တာ ကၽြန္ေတာ္ဘာမွ်မသိရပါဘူး။ ေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္မတီမွာေရာ ေနရာခ်ထားေရးေကာ္မတီမွာေရာ ကၽြန္ေတာ့္ကို ဖိတ္ၾကားျခင္း၊ ညိွႏႈိင္းတိုင္ပင္ျခင္းမရိွခဲ့ပါဘူး။ ဒီ မႏၱလာမင္းဂိတ္ခ်ထားေပးလိုက္တာလဲ ကၽြန္ေတာ္မသိပါဘူး။ ဂိတ္ဖြင့္မဲ့ဖိတ္စာေရာက္လာမွ သိရပါတယ္။ ကားဂိတ္ဖြင့္ဖို႔ေလွ်က္လႊာတင္ရင္ ကၽြန္ေတာ္က ေထက္ခံစာေပးရ ပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ျပည့္စုံမွသာ ဂိတ္ဖြင့္ဖို႔ေထာက္ခံေပးပါတယ္။ စည္ပင္ကိုတင္ထားတဲ့ ဂိတ္(၇)ခု လုံးကျပည့္စုံၾကပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ (၂)ဂိတ္တြဲဖြင့္ၿပီး လက္ရိွေျပးဆြဲေနတဲ့ဂိတ္ေတြကလည္း ကၽြန္ေတာ္ဆီကို ေလွ်ာက္လာၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရုံးကေန စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကို ဆက္ၿပီး တင္ေပးထားပါတယ္။ ယခုလိုျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥမွာ ဒီကားဂိတ္ေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္က မိဘတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ အစက ကၽြန္ေတာ့္ကိုသာ စည္ပင္ေကာ္မတီက ေခၚၿပီးညိွႏႈိင္းတိုင္ပင္ရင္ ဒီေလာက္အထိမျဖစ္ပါဘူးဗ်ာ..။´´ဟု မေကြးၿမိဳ႕(မ.ထ.သ) ဥကၠ႒ ဦးျမင့္စိုးက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။ သတင္းစာရွင္လင္းပြဲအၿပီးတြင္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေနမ်ဳိးႏိုင္ (အမႈေဆာင္ အရာရိွ)ထံသုို႔ သြားေရာက္ေမးျမန္းရာ…၊ `` ဒီကိစၥကိုေျပာရရင္ အစကေနေျပာမွရမယ္။ မႏၱလာမင္းဂိတ္ကို အေျခခံၿပီး ဒီဂိတ္သစ္အေဆာက္အအုံေတြ ျဖစ္ေပၚလာတာပါ။ အဲဒီဂိတ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီကို ေထာက္ခံခ်က္ ျပည့္ျပည့္စုံစုံနဲ႔ ေလွ်ာက္ထားၿပီးေနရာ ေတာင္းပါတယ္။ ကားကြင္းႀကီးအတြင္းေတာင္ဘက္ ဂိတ္ႏွစ္ခုၾကားလြတ္ေနတဲ့ ေနရာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔စည္ပင္က ေနရာေပးၿပီးေဆာက္ဖို႔စီစဥ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက အျခားဂိတ္ေတြနဲ႔ဆိုင္ခန္းေတြက ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကလို႔ ကားကြင္း ေျမာက္ဘက္တန္းက ေနရာအလြတ္မွာ မႏၱလာမင္းဂိတ္ကို ေနရာခ်ထားေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနရာမွာ မႏၱလာမင္း ကားဂိတ္ ေဆာက္လုပ္ဖို႔ စတင္စီစဥ္ခဲ့ၾကတာပါ။ အဲဒီအခ်ိန္က မ.ထ.သ မွ ေပးပို႔လာတဲ့ (၆)ဂိတ္ အတြက္ပါ ေဆာက္မယ္စီစဥ္ခဲ့တယ္၊ ဒီကိစၥကို စည္ပင္ေကာ္မတီအဖြဲ႕နဲ႔တိုင္ပင္ေတာ့ အျခားလက္ရိွ ႏွစ္ဂိတ္တြဲဖြင့္ေနရတဲ့ ဂိတ္ေတြအတြက္ပါ ေနရာရရိွပါေစဆိုၿပီး စည္ပင္ေကာ္မတီနဲ႔ေဆြးေႏြးၿပီး ဂိတ္ေတြ(၂၆)ခန္း ေဆာက္ဖို႔စီစဥ္ၾက ပါတယ္။ ကားႀကီးကြင္းက စည္ပင္သာယာပိုင္ေျမျဖစ္ေသာ္လဲ စည္ပင္ေကာ္မတီသေဘာ နဲ႔သာ မလုပ္ခဲ့ၾကဘဲ ေအာက္တိုဘာ(၇)ရက္ေန႔မွာ ကားဂိတ္အားလုံးကို အစည္းအေ၀းေခၚခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီအစည္းအေ၀းမွာ တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ ကားဂိတ္မွဴး/ဂိတ္ပိုင္ေတြရဲ႕ေရွ႕မွာဘဲ အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ ခ်က္မ်ားကို ကၽြန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ဖတ္ၾကားျပခဲ့တာပါ။ အဲဒီအစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ေအာက္တိုဘာ(၁၇) ရက္ေန႔က ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ပါ တယ္။ လက္ရိွ ကၽြန္ေတာ့္ဆီမွာ ေနရာခ်ထားေပးဖို႔ ကားဂိတ္ ေလွ်ာက္လႊာ(၇)ဂိတ္ လက္ခံရရိွထားေၾကာင္း၊ ကားဂိတ္(၂၆)ခန္း နဲ႔ ေစ်းဆိုင္ခန္း(၆၀)ခန္းေဆာက္မယ္။ ေငြစိုက္ၿပီးေဆာက္လုပ္ႏိုင္မယ့္ ကုမၸဏီေတြကို သတင္းစာမွာ တင္ဒါေခၚၿပီးေဆာက္မယ္။ တင္ဒါအနည္းဆုံးျဖစ္တဲ့ ေအာင္ပေဒသာ ဦးေဇာ္ကိုနဲ႔ SMG ကုမၸဏီ(၂)ခုကို ကန္ထရိုက္ေပးထားၿပီးေဆာက္ေနပါတယ္။ ကားဂိတ္(၁၅ ေပX ၃၀ ေပ) တစ္ခန္း (၁၂၅)သိန္း၊ ေစ်းဆိုင္ခန္း(ဆယ္ေပ ပတ္လည္)တစ္ခန္း (၁၅)သိန္း ေကာ္မတီက သတ္မွတ္လိုက္တယ္။ အရစ္က်သုံးႀကိမ္ခြဲ သြင္းရမယ္။ လက္ခံရရိွၿပီး ကားဂိတ္(၇)ဂိတ္အတြက္ ေဆာက္လုပ္တဲ့အခန္းမ်ားကို စည္ပင္သာယာေကာ္မတီရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း ေနရာခ်ထားေပးမယ္။ ေနာက္ထပ္ေလွ်ာက္မယ့္ ကားဂိတ္ေတြကိုေတာ့ ခရီးစဥ္အတိုင္း မဲစနစ္ျဖစ္နဲ႔ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္သြားမယ္၊ စည္ပင္ေကာ္မတီရဲ႕ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတိုင္းသာ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ဖတ္ၾကားခဲ့တာပါ။ ေစ်းဆိုင္ခန္းေတြကိုေတာ့ ေရာင္းကုန္ အလိုက္ မဲစနစ္နဲ႔ ေနရာခ်ထားၾကမယ္လို႔ အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ဖတ္ၾကားခဲ့ၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ ကားဂိတ္ေနရာကို ေလွ်ာက္ရင္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီထံကို ေလွ်ာက္ရမွာပါ။ မ.ထ.သ ဥကၠ႒ ဦးျမင့္စိုးထံသို႔ ေရာက္ေနတဲ့ ေလွ်ာက္လႊာေတြ ကၽြန္ေတာ့္တို႔ဆီကို မေရာက္ေသးပါဘူး။ ယခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီ ေရာက္လာတဲ့ မႏၱာမင္းဂိတ္အပါ ဂိတ္(၇)ဂိတ္ကို စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနရာခ် ထားေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ မည့္သည့္အထက္က ပရက္ရွာမွ် လုံး၀မရိွပါဘူး။ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ရဲ႕ အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္အတိုင္းသာ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္..။´´ဟု ဦးေနမ်ဳိးႏိုင္(အမႈေဆာင္အရာရိွ၊ မေကြးၿမိဳ႕စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး) က ေျပာသည္။
 

``ေအာင္ျမင္ေဇယ် ဆုေတာင္းျပည့္ေစတီေတာ္(ရခိုင္ဘုရားႀကီး) ထီးေတာ္စိန္ဖူးေတာ္တင္ပြဲ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕တြင္ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္ေအာင္ျမင္စြာ တင္လွဴပူေဇာ္ၿပီးစီး´´

ႏို၀င္ဘာ(၂၄)ရက္ေန႔ နံနက္(၈)နာရီခန္႔မွ ေန႔(၁၁း၃၀)ခန႔္အခ်ိန္တြင္ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕၌ ေအာင္ျမင္ ေဇယ် ဆုေတာင္းျပည့္ေစတီေတာ္(ရခိုင္ဘုရားႀကီး) ထီးေတာ္စိန္ဖူးေတာ္တင္ပြဲသို႔ ရဟန္းရွင္လူ ဘုရားဖူးပရိသတ္ အေပါင္း တစ္သိန္းေက်ာ္ခန္႔ျဖင့္ ေရႊမိုးေငြမိုးမ်ား ရြာသြန္းက်ဲခ်၍ စည္းကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပၿပီးစီးေၾကာင္း ၊ဤဘုရားႀကီး ထီးေတာ္တင္ပြဲကို သံဃာနာယက အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ဥကၠ႒ ဗန္ေမာ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးသံဃာ့ ဥကၠ႒ ဦးသိဒၶိဗလ တို႔မွ အမႈထားဦးေဆာင္၍ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး/ခရိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ သံဃာေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္၍ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္နာယက၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း၊ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးဆန္းဆင့္ႏွင့္ဇနီး၊ ဒုတိယ သာသနာေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေဌး၊ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးခင္ေဇာ္၊ အလွဴရွင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးသိန္းေဇာ္ႏွင့္ဇနီး၊ ဦးေဇာ္မင္းႏွင့္ဇနီး၊ အဘဦးေမာင္ေရႊ၊ ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီ ဦးေက်ာ္၀င္းႏွင့္ဇနီး မိသားစု၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးဥပေဒခ်ဳပ္ ႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဘုန္္းေမာ္ေရႊႏွင့္ဇနီး တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဇနီးမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား တက္ေရာက္ ပူေဇာ္ကုသိုလ္ျပဳၾကေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ``ဒီ ေအာင္ျမင္ေဇယ် ဆုေတာင္းျပည့္ေစတီေတာ္(ရခိုင္ဘုရားႀကီး)ကို ျမန္မာသကၠရာဇ္ (၁၉၂)ခုႏွစ္ တြင္စတင္ တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့ပါတယ္။ အေနာ္ရထာမင္းထက္ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ရာေလာက္ ေစာၿပီးတည္ခဲ့ တယ္လို႔သိရပါ။ ရခိုင္မင္းသမီး သူ႔မာလာ က တည္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၃၀/၃၈ ခုႏွစ္ေလာက္မွာ ၿပိဳက် ပ်က္စီးခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၿပိဳပ်က္ခဲ့တာကို ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ဦးသန္းေရႊေစခိုင္းခ်က္အရ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွာ ပုဂံ အလိုေတာ္ျပည့္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညႊန္ ကျပဳျပင္ခဲ့ရာ ၂၀၀၄/၂၀၀၇ ခုႏွစ္ အထိျပဳျပင္ခဲ့ၿပီး ရပ္သြားခဲ့တယ္။ ယခုအစိုးရအသစ္ လက္ထက္မွာ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ႀကီးဦးေဆာင္ၿပီး ျပဳျပင္ခဲ့တာ ယခု ေအာင္ျမင္သြား တာပါခင္ဗ်ာ..။´´ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ စာေရးဆရာအသင္း ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအာင္ က ေျပာသည္။ ဤေအာင္ျမင္ေဇယ်ေစတီေတာ္ႀကီးအား ထီးေတာ္တင္ပြဲ၌ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးသံဃာ ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္ ဦးသိဒၶိဗလ က သမိုင္း၀င္ဘုရားႀကီး၏ ေရွးရာဇ၀င္အက်ဥ္းႏွင့္ ဘုရားတည္ထားခဲ့ေသာဒကာမ (ရခိုင္မင္းသမီး သူ႔မာလာ၏သစၥာျပဳစကားအတိုင္း ထပ္မံသစၥာဆို၍ ထီေတာ္ႏွင့္ စိန္ဖူးေတာ္တုိ႔အားတင္ေဆာင္ ေၾကာင္း၊ ရခိုင္မင္းသမီးသစၥာဆိုရာတြင္(ဤဘရားႀကီးသို႔ လာေရာက္၍ ခ်ိန္းဆိုေတြ႕ဆုံၾကေသာ သမီးရည္းစား စုံတြဲမ်ားသည္ အက်င္လင္မယားအျဖစ္ မေပါင္းသင္းရပါေစနဲ႔၊ ျပန္သြားေသာအခါ၌လည္း ေကာက္ပဲသီးႏွ႔ံမ်ား မျဖစ္ထြန္းဘဲ စည္းပြားဥစၥာမ်ား မျဖစ္ထြန္းပါေစသား..။) ဟု ဆရာေတာ္ဘုရား ဦးသိဒၶိဗလ က သစၥာဆိုရာ၌ ထည့္သြင္း၍ သတိေပးစကားေျပာဆိုေၾကာင္း၊ (ယခု ေအာင္ျမင္ေဇယ် ရခိုင္ဘုရားႀကီး ျပဳျပင္ေနစဥ္ အိ္ပ္မက္ေပးၿပီး လူေပါင္းသုံးဆယ္၏ အသက္မ်ားေပး၍ စေတးမွ ေအာင္ျမင္မည္ဟု ဆရာေတာ္ထံေတာင္းဆိုေၾကာင္း၊) ယခု သူတို႔ေတာင္းဆိုခ်က္ကို မေပးဘဲ ဘုရားႀကီး၏ ထီးေတာ္ႏွင့္ စိန္ဖူးေတာ္ကို ေအာင္ျမင္စြာျဖင့္ မဂၤလာ အခန္းအနားႀကီးျဖင့္ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာက်င္းပႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း ဆရာေတာ္ ဦးသိဒၶိဗလ က ထူးျခားစြာထည့္သြင္း ေျပာၾကား၍ သတင္းရရိွသည္။ ( ေနပူက်ဲက်ဲ ေန႔၁၁နာရီမွာ ေနႏွင့္အၿပိဳင္ လ ကထင္ရွားစြာ ထြက္ၿပေနပါေၾကာင္း) အဆိုပါ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕ ေအာင္ျမင္ေဇယ် (ရခိုင္ဘုရားႀကီး) ထီးေတာ္တင္ပြဲတြင္ ဇာတ္မင္းသား နန္း၀င္း အဖြဲ႕၊ တင္ေမာင္ဆန္းမင္း၀င္း ဇာတ္အဖြဲ႔ႀကီးႏွင့္ မေကြးၿမိဳ႕ ေရႊမန္းတင္မဂၤလာဆိုင္းေတာ္အဖြဲ႕ တို႔မွ ဓမၼေတး မ်ားျဖင့္ ပူေဇာ္ေျဖေဖ်ာ္ၾကေၾကာင္း၊ ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီမွ ဘုရားဖူးလာ ပရိသတ္မ်ားအား ထီး၊ေစာင္ႏွင့္ အျခားပစၥည္းမ်ဳိးစုံတို႔ျဖင့္ ဘုရားဖူးလာပရိသတ္မ်ားအား လက္ေဆာင္ေ၀ငွဒါနျပဳေၾကာင္း၊ ႏို၀င္ဘာ(၂၄ မွ ၂၆)ရက္ေန႔ထိ (၃)ညတိတိ ဗလာပြဲခင္း၍ တင္ေမာင္ဆန္းမင္း၀င္း ဇာတ္အဖြဲ႕မွ ကျပေျဖေဖ်ာ္ေပးေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 

(၇၅)ႀကိမ္ေျမာက္ စိန္ရတုသဘင္(၁၃၀၀)ျပည့္အေရးေတာ္ပုံ အခမ္းအနားအား လႊတ္ေတာ္နာယက လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရ ဦးေရႊမန္း၏ မေကြးၿမိဳ႕ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ခြင့္ျပဳ၊

ႏို၀င္ဘာ(၁၉)ရက္ နံနက္(၇း၃၀)မွ (၉း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ မေကြးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ၌ လႊတ္ေတာ္နာယက၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရြမန္း မေကြးၿမဳိ႕ျပည္သူလူထုႏွင့္ေတြ႔ဆုံပြဲ က်င္းပေၾကာင္းသတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါအခန္းအနားတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ုဳပ္ ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊႏွင့္ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႔ေပါင္းစုံမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား အင္အား(၈၀၀) ေက်ာ္ခန္႔တက္ေရာက္ေၾကာင္းသိရသည္။ ထိုအခမ္းအနားသုို႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ (၁၄)ဦးက ေဒသခံနယ္ေျမအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕အားနည္းခ်က္မ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေမးျမန္ေျပာဆိုၾကေၾကာင္း၊ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊမွ တိုင္းေဒသႀကီးလုပ္ေပးႏိုင္ေသာကိစၥမ်ားကို ရွင္းလင္းေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ လုပ္ေပးရမည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္နာယက၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရြမန္းက ေျဖၾကားေၾကာင္း သိရသည္။ ၎ေမးျမန္းသူ(၁၄)ဦးမွ ေခ်ာက္ၿမဳိ႕ မွ (၇၅)ႀကိမ္ေျမာက္ စိန္ရတုသဘင္(၁၃၀၀)ျပည့္အေရးေတာ္ပုံ က်င္းပေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ အသက္(၇၂)အရြယ္ရိွ ဦးညိဳေသြး၏ေမးျမန္းခ်က္ကိုေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပပါသည္။ ``ကၽြန္ေတာ့္အသက္(၇၂)ရိွပါၿပီ။ နာယကႀကီးနဲ႔ေတြ႔ဆုံဖို႔ေတာ္ေတာ္က်ဳိးစားခဲ့ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ က်ဴိးစားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတဲ့ (၁၃၀၀)ျပည့္အေရးေတာ္ပုံႀကီးမွာ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသူ သခင္ သခင္မႀကီးတို႔ကိုဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ (၇၅)ႀကိမ္ေျမာက္ စိန္ရတုသဘင္(၁၃၀၀)ျပည့္အေရးေတာ္ပုံႀကီးကို ေခ်ာက္ၿမိဳ႕ မွာ ဒီဇင္ဘာလဆန္းထဲမွာ က်င္းပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥကို သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္အစိုးရဖြဲ႕က ခြင့္ျပဳခ်က္ တိတိပပ မေပးေသးပါဘူး၊ ေရနံလုပ္သားေတြရဲ႕ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္သခင္ဖိုးလွႀကီး ေၾကးရုပ္ႀကီးကို ေခ်ာက္ၿမဳိ႕ မွာ ရိွေနတဲ့ ေမေဒးေက်ာက္တိုင္၀န္းမွာ ဂုဏ္ျပဳထားဖို႔ စီစဥ္ေနၾကပါတယ္။ မၾကာခင္ သခင္ဖိုးလွႀကီးရဲ႕ ရုပ္တုႀကီးက ေခ်ာက္ၿမိဳ႕ကိုေရာက္လာပါေတာ့မယ္။ ဒါကိုလည္း ယေန႔အထိ အစိုးရအဖြဲ႕က မကူညီေသးပါဘူး၊ တစ္ခါ ဒီ(၇၅)ႀကိမ္ေျမာက္ စိန္ရတုသဘင္ (၁၃၀၀)ျပည့္အေရးေတာ္ပုံႀကီးမွာ သခင္ဖိုးလွႀကီးရဲ႕ သားနဲ႔သမီး ဒီေန႔အထိရိွေနပါတယ္။ သခင္ဖိုးလွႀကီးနဲ႔ သခင္ သခင္မေတြရဲ႔ က်န္ခဲ့တဲ့ မိသားစု(၃၂)စုလဲ ဒီေန႔အထိ သက္ရိွထင္ရွားရိွေနပါေသးတယ္။ သခင္မိသားတစ္စုကို ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕မွ ေထာက္ပံ႕ေငြတစ္သိန္းက်ပ္ စီေပးခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ရံပုံေငြအလွဴခံေနပါတယ္။ တစ္မိသားစုအတြက္ ေငြက်ပ္ငါးေသာင္းေလာက္သာ ရပါေသးတယ္။ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္အစိုးရအဖြဲ႕က အလွဴခံခြင့္ကိုလည္း အတိအလင္းခြင့္ျပဳခ်က္မေပး ေသးပါဘူး။ ဒီပြဲႀကီးက်င္းပျခင္းအား ကၽြန္ေတာ္တို႔ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီအတြက္ ဘာအက်ဳိးအျမတ္ကိုမွ ေမွ်ာ္ကိုးၿပီးလုပ္ေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ သမိုင္းမွာ(၇၅)ႏွစ္လုံးလုံးတိမ္ျမဳပ္ေနလို႔ သမိုင္းကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယခု(၇၅)ႀကိမ္ေျမာက္ စိန္ရတုသဘင္(၁၃၀၀)ျပည့္အေရးေတာ္ပုံႀကီးကို လႊတ္ေတာ္နာယကႀကီး အေနနဲ႔ အကူအညီေပးပါလို႔ ေလးစားစြာေတာင္းဆိုလိုက္ရပါတယ္..။´´ ဟု(၇၅)ႀကိမ္ေျမာက္ စိန္ရတုသဘင္ (၁၃၀၀)ျပည့္အေရးေတာ္ပုံႀကီး ဥကၠ႒ ဦးညိဳေသြး ကေျပာသည္။ အထက္ပါေတာင္းဆိုခ်က္အား မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးုဘုန္းေမာ္ေရႊမွ (၇၅)ႀကိမ္ ေျမာက္ စိန္ရတုသဘင္ (၁၃၀၀)ျပည့္အေရးေတာ္ပုံႀကီးျဖစ္ေျမာက္ေရးနဲ႔ သခင္ဖိုလွႀကီးရုပ္တု စိုက္ထူ ထားရိွေရး အတြက္ သက္ဆိုင္ရာမွပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ မူလကထဲက ညႊန္ၾကားထားၿပီးေၾကာင္းေျဖဆိုသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အခမ္းအနားမၿပီးဆုံးမီ ေဒါက္တာဦးခင္ေရႊ (ေဇကမၻာကုမၸဏီ) မွ သခင္ဖိုးလွႀကီးနဲ႔ သခင္ သခင္မေတြ၏ က်န္ရိွေနေသာ မိသားစု(၃၂)စုတို႔ကို မိသားစုတစ္လွ်င္ ေငြက်ပ္(၃)သိန္းစီ လွဴဒါန္းရန္အတြက္ ေငြက်ပ္(၉၆)သိန္းအား (၇၅)ႀကိမ္ေျမာက္ စိန္ရတုသဘင္ (၁၃၀၀)ျပည့္အေရးေတာ္ပုံႀကီး ဥကၠ႒ ဦးညိဳေသြး ထံ ေပးအပ္လွဴဒါန္းေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါေတြ႕ဆုံပြဲ၌ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားမွ (၂)ခါ (၂)ႀကိမ္ေမးျမန္းထားေသာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ေမာင္ဟန္ ၏ ေမးျမန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ေခတ္မီမေကြးေလယာဥ္ကြင္းသို႔ ခရီးသည္ေလယာဥ္ဆင္းေပးရန္ကိစၥအားေတာင္းဆိုေမးျမန္းေၾကာင္း သိရသည္။ ဒဟပ္ကန္ရြာမွ ေတာင္သူမ်ား၏ ယာေျမမ်ားကို စစ္တပ္က သိမ္းထားတဲ့ ပုိေသာေျမယာကိစၥ ေျမယာသိမ္းဆည္းေရးအဖြဲ႕က စစ္ေဆးၿပီးေသာ္ လည္း ဘာမွ်အေၾကာင္းမထူးေသးေၾကာင္း၊ ယခုကိစၥကို ကၽြန္ေတာ္ယေန႔ေတြ႕ဆုံပြဲမွာ ေတာင္းဆိုေမးျမန္း ေသာ္လည္း တိက်တဲ့ အေျဖမရပါေၾကာင္း၊ ယခု ခရီးသည္ေလယာဥ္ေျပးဆြဲေရးကိစၥကိုလည္း ျပည္ေထာင္စု ဒုတိယ၀န္ႀကီး ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္သိန္းႏွင့္ ေတြ႔ဆုံပြဲတြင္လည္း ယခုကဲ့သို႔ ေမးျမန္းေတာင္း ဆိုခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခင္ အေျဖႏွင့္ ယခု သူရဦးေရႊမန္းေျဖၾကားခ်က္မွာ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးျမင့္သိန္းေျဖဆိုခဲ့တာနဲ႔ တစ္ထပ္တည္းက်ေနလွ်က္သာရိွေသးေၾကာင္း၊ (သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးထံ တင္ျပ၍ ေျဖၾကား ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီလိုအထက္တာ၀န္ရိွလူႀကီးေတြက ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအား တခါတည္းမေျဖဆို ႏိုင္ျခင္းမွာ စဥ္းစားစရာျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ အခ်ိန္ေပးၿပီးေစာင့္ေနေသာ္လည္း အေျပာနဲ႔ အလုပ္တစ္ထပ္တည္း မက်ေသး ေၾကာင္း တက္ေရာက္လာသူ မေကြးၿမိဳ႕နယ္NLD ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးစိုးမိုး က ေျပာသည္။
 

``မန္းေရႊစက္ေတာ္ဘုရား ေဂါပကအဖြဲ႔အား အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းေပးရန္ နယ္လွည့္ (၁၂)ပြဲေစ်းသည္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံေစ်းသည္(၇၂)ဦးတို႔မွ သာသနာေရး၀န္ႀကီးထံသုို႔တိုင္ၾကား´´

ႏို၀င္ဘာ(၁၄)ရက္ေန႔တြင္ မန္းေရႊစက္ေတာ္ဘုရား ဘ႑ာေတာ္ထိန္းေဂါပကအဖြဲ႔အား အမ်ားျပည္သူ ယုံၾကည္ေလးစားျခင္းခံရသူမ်ားကို ဒီမိုကေရစီစနစ္က်စြာျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္က်င္းပၿပီး အသစ္ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းေပးပါရန္ နယ္လွည့္(၁၂)ပြဲေစ်းသည္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံေစ်းသည္(၇၂)ဦးတို႔မွ သာသနာေရး၀န္ႀကီးထံသုို႔ တိုင္ၾကားထားေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာျပည္တစ္၀န္းလုံးမွ ဘုရားပုထိုးေစတီမ်ားရိွ ေဂါပကအဖြဲ႔အခ်ဳိ႕၏ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီမႈမ်ားကို ထိမ္းသိမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ ေဂါပကစဥ္းမ်ဥ္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲေနေၾကာင္း ႏို၀င္ဘာ(၂)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနရုံးတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား ႏွင့္ေတြ႔ဆုံပြဲတြင္ သာသနာေရး၀န္ႀကီးမွ ရွင္းလင္းခဲ့ေၾကာင္းသိရိွရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မန္းေရႊစက္ေတာ္ေဂါပကကို ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုၾကေၾကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ားပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္အခ်ိန္ကာလမွ စတင္၍ ေရႊစက္ေတာ္ဘုရားပြဲေတာ္၏ အစဥ္ အလာမ်ားကို ထိမ္းသိမ္းမႈအားနည္းလာျခင္း၊ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာဆိုင္ရာမ်ားမွ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အမ်ားဆုံး လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကိုယူေနၾကေၾကာင္း (ဥပမာ..။ ။ ႏွစ္စဥ္ေလလံ စည္းကမ္းမ်ားအား ေဖာက္ဖ်က္ၿပီး အခ်ိဳ႕ေလလံေနရာ ေကာင္းေသာလုပ္ငန္းမ်ားအား ခ်န္လပ္၍ယူထားျခင္း၊ တည္းခိုေဆာင္(တည္းေက်ာင္း)ေနရာ မ်ားအား ဌာနဆိုင္ရာအဆင့္ဆင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအားလုံး၏အမည္မ်ားျဖင့္ယူ၍ မတန္တစ္ဆ အျမတ္ေငြတင္ၿပီး အဆင့္ဆင့္ေရာင္းစားေနၾကျခင္း။ တည္းေက်ာင္းငွါးရမ္းခမ်ားကို တစ္ခန္းလွ်င္ ေထာင္ဂဏန္း ခန္႔သာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ဘုရားဖူးလာျပည္သူမ်ားစည္ကားစြာ လာေရာက္ခ်ိန္မ်ားတြင္ တစ္ခန္းလွ်င္ သိန္းဂဏန္းေက်ာ္သည့္အထိ ေစ်းတက္၍ေတာင္းယူေနျခင္းကိုမတားဆီး မထိမ္းသိမ္းႏိုင္ျခင္း။ အခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ မင္းဘူးခရိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံး၏ သေဘာက် ခရိုနီေဂါပက ခရိုနီစီးပြားေရး ေစ်းဆိုင္ မ်ားသာ ႏွစ္စဥ္ထာ၀ရႀကီးစိုးေနျခင္း။)ျဖစ္ေၾကာင္း နယ္လွည့္(၁၂)ပြဲေစ်းသည္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ၎ကိစၥမ်ားအား ႏွစ္စဥ္ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ဘာမွ်အေၾကာင္း မထူးေၾကာင္း၊ မန္းေရႊစက္ေတာ္ဘုရားပြဲေတာ္သည္ ႏွစ္စဥ္ တပို႔တြဲလဆန္း(၅)ရက္မွ ျမန္မာႏွစ္ဆန္း(၁)ရက္ေန႔ အထိ ရက္ရွည္ပြဲေတာ္က်င္းပသည္၊ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဘုရားပြဲေတာ္၏ အလွဴေငြရရိွမႈမွာ ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ခန္႔ရရိွေၾကာင္း ေဂါပကတစ္ဦးမွေျပာ၍ သိရိွ ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မန္းေရႊစက္ေတာ္ဘုရား ဘ႑ာေတာ္ထိန္းေဂါပကအဖြဲ႔အား အသစ္ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ ဖြဲ႔စည္း ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး သာသနာေရး၀န္ႀကီး ေနျပည္ေတာ္သို႔ ဦးေအးကို(ဆင္းေဂါင္းေက်းရြာ) ႏွင့္ ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္(စကုၿမိဳ႕) ႏွစ္ဦးမွ ဦးေဆာင္၍ ေစ်းသည္စုစုေပါင္း(၇၂)ဦးတို႔၏ လက္မွတ္မ်ားျဖင့္ ႏို၀င္ဘာ(၁၄) ရက္ ေန႔က အျမန္ေခ်ာစာျဖင့္တင္ၿပီးေၾကာင္း ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္(စကုၿမိဳ႕) က ေျပာသည္။
 

``စကုၿမိဳ႕(၂၅)ကုတင္ေဆးရုံအတြက္ တိုးခ်ဲ႕ေဆးရုံအေဆာက္အဦးသစ္မ်ားကုိ ေရလြတ္ရာေနရာသုိ႔ ေရြ႕ေျပာင္းေဆာက္လုပ္ေပးရန္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက လႊတ္ေတာ္သုိ႔စာတင္၍ ေတာင္းဆို´´

ၿပီးခဲ့သည့္ႏို၀င္ဘာ(၁၁)ရက္ေန႔တြင္ မင္းဘူး/စကုၿမိဳ႕နယ္ စကုေဆးရုံအား (၂၅)ကုတင္တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္ လုပ္မည့္အစီအစဥ္အား ၎ေဆးရုံး၀န္းအတြင္းရိွ ေရလြတ္ရာ ကုန္းျမင့္ေနရာအသစ္သုိ႔ သီးျခားေဆာက္လုပ္ ေပးပါရန္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား(၁၂၀၀)ဦးခန္႔မွဆႏၵျပဳ၍ ဥကၠ႒ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ တင္ျပ ေတာင္းဆိုေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ စကုၿမိဳ႕(၂၅)ကုတင္ေဆးရုံ တိုးခ်ဲ႔ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသစ္မွ ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း(၂၅၀) ႏွစ္ရာငါးဆယ္သန္းအားခ်ထားေပးခဲ့သည္။ ထိုစီမံကိန္းသည္ မူလလက္ရိွ ေဆးရုံႏွင့္ တြဲလွ်က္ေဆာက္လုပ္ရန္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးးဌာန၊ အထက္အဖြဲ႔မွ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။ ထိုေဆာက္ လုပ္မည့္စီမံခ်က္အား ေဒသခံျပည္သူလူထုက ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းသိရသည္။ အဆိုပါ မူလေဆးရုံေနရာမွာ ႏွစ္စဥ္ေရနစ္ျမဳပ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယခုႏွစ္ေဖာ္ျပပါဓာတ္ပုံအရ ေရႀကီးခ်ိန္တြင္ေဆးရုံေရနစ္ျမဳပ္သြား၍ ေဆးရုံ တက္ေနၾကေသာ ေမြးလူနာအပါအ၀င္ လူနာငါးဦးအား စကုၿမိဳ႕ ေက်ာက္တိုင္ကြင္းသို႔ ေရြ႕ေျပာင္းကုုသ ေပးရေၾကာင္း၊ ဤကဲ့သို႔ ႏွစ္စဥ္ေရႀကီးလွ်င္ လူနာမ်ားဒုကၡေရာက္ၾကေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုတိုးခ်ဲ႕ ေဆာက္ လုပ္ေပးမည့္ ေဆးရုံအေဆာက္အဦးသစ္မ်ားကို (ေဆးရုံ၀န္းအတြင္းရိွ) ေရလြတ္ရာ ကုန္းေနရာျဖစ္ေသာ လက္ရိွဓာတ္မွန္ခန္း၏ ေျမာက္ဘက္သို႔ စီမံခ်က္ပါေနရာကိုေျပာင္းေရြ႔ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေပးပါရန္ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးက်န္းမာေရးဦးစီးမွဴး ေဒါက္တာေဇာ္ေဌးထံသို႔ စကုၿမိဳ႕ေဆးရုံတိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္မတီမွ တင္ျပ ေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးက်န္းမာေရးဦးမွဴးက အထက္မွ ခ်ေပးထားသည့္စီမံကိန္းေနရာအတိုင္းသာ ေဆာက္လုပ္ ရမည္၊ ဟုေျပာဆိုေၾကာင္း စကုၿမိဳ႕မွ ကိုေနမ်ဳိးေက်ာ္ ႏွင့္လူငယ္အဖြဲ႔က ေျပာသည္။ ``ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ျပည္သူအက်ဳိးအတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းေတြခ်ေပးတဲ့အခါမွာ ေဒသခံနယ္ေျမကၽြမ္းက်င္ သူေတြရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို မေလးစားဘူးဆိုရင္ စီမံကိန္းတစ္ရပ္ဟာ လူထုအတြက္ ရာႏႈန္းျပည့္မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးဆက္ကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ကခ်ေပးတဲ့ ျပည္သူပိုင္ေငြေတြဟာ ျပည္သူေတြအတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္အကူအညီမျဖစ္ဘဲ အေဟာသိကံျဖစ္သြားေစႏိုင္ႏိုင္တာေပါ့ဗ်ာ၊ အစိုးရအထက္ပိုင္က ေျပာေန တာက ျပည္သူကို(ဗဟိုျပဳ)ရမယ္ေျပာၿပီး ယခုေတာ့ အထက္က ခ်ေပးတဲ့စီမံကိန္းအတိုင္းဆက္လုပ္ မယ္ဆိုလုိ႔ ရပ္ကြက္အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕မ်ား၊ လူငယ္အဖြဲ႕မ်ားနဲ႔ စကုၿမိဳ႕နယ္ ေဒသခံမ်ား တစ္ေထာင္ႏွစ္ရာေက်ာ္ လက္မွတ္ထိုးၿပီး ဥကၠ႒ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္ကို စာတင္ၿပီး ေတာင္းဆိုထားၾကပါတယ္..။´´ဟု စကုၿမိဳ႕မွ လူငယ္အဖြဲ႕ ကိုေနမ်ဳိးေက်ာ္က ေျပာသည္။
 

ပခုကၠဴၿမိဳ႕ႏွင့္ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ သံဃာေတာ္မ်ား ႏွင့္ဒကါမ်ားမွ OIC အားကန္႔ကြက္ဆႏၵျပၾကၿပီ

ႏို၀င္ဘာ(၁၅)ရက္ေန႔ ညေန(၄)နာရီအခ်ိန္တြင္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕ အမွတ္(၁)ေပါင္းေလာင္းရပ္ကြက္ ေဖာင္ေတာ္ ဦးဘုရား၀န္းအတြင္း သံဃာေတာ္အပါး(၃၀၀)ခန္႔ ့ႏွင့္ ဒကာေတာ္မ်ား OIC အားကန္႔ကြက္ဆႏၵျပပြဲကို သုံးေန ရာမွာခြဲ၍က်င္းပေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါ OIC အားကန္႔ကြက္ဆႏၵျပပြဲကို ရဟန္ရွင္လူမ်ားသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းမအတိုင္းခ်ီတက္လာၿပီး (OIC ထြက္သြား ျပတ္ျပတ္သားသားကန္႔ကြက္ ဆန္႔က်င္ၾက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ဆန္႔က်င္ၾက ေပၚေပၚထင္ထင္တားဆီးၾက ပါစို႔- ပခုကၠဴသံဃာေတာ္မ်ားအဖြဲ႔) (OIC အလိုမရိွ၊ OIC ထြက္သြား၊ OIC လက္ခံထားမႈဖ်က္သိမ္းေပး၊ ဘာသာအေရး ေသြးမေအးနဲ႔ အေရးႀကီးက ေသြးနီးၾကေဟ့၊) (ပခုကၠဴသံဃာေတာ္မ်ား၏ ဆႏၵ STOP ALL WAY ဗုဒၵဘာသာလူမ်ဳိး ႏိုင္ငံကာကြယ္ေစာင့္ေရွာင့္ၾက၊ WE DON’T WANT OIC. အစၥလန္ပူေပါင္းေရးအဖြဲ႔အလိုမရိွ၊ ပခုကၠဴသံဃာေတာ္မ်ား)။ STOP OIC ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ OIC အလံမစိုက္မခံႏိုင္ပါ။)(ခိုး၀င္ဘဂၤါလီသည္ တိုင္းရင္း သားမဟုတ္- ျမန္မာျပည္တြင္းအေရးကို ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ခြင့္မျပဳ- ျမန္မာျပည္အတြင္း OIC ရုံးစိုက္ခြင့္မျပဳ၊ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားဥပေဒအတိုင္းလိုက္နာပါ- ခိုး၀င္ဘဂ္ါလီမ်ားကို အစၥလန္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေခၚသြားၾက၊ OIC ကို အလိုမရိွ၊ ပခုကၠဴသံဃာေတာ္မ်ား) စသည့္ ပိုစတာဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ခ်ီတက္လာၾကၿပီး ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရား၀န္းအတြင္းမွာ စုေ၀းၾကသည္။ OIC အေရးလက္မေႏွးၾကေရး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈ အခမ္းအနားျပဳလုပ္ၾကသည္။ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱရ မွ စတင္ၾသ၀ါဒမိန္႔ၾကားျခင္း၊ ပခုကၠဴဆရာေတာ္မ်ား၏ ေၾကျငာခ်က္အား ဆရာေတာ္ဦးဇ၀န က ဖတ္ၾကားျခင္း၊ ပခုကၠဴေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားကို ဆရာေတာ္ဦးေကာသလႅ က ဖတ္ၾကားေၾကာင္း၊ တက္ေရာက္လာ ေသာရဟန္း ရွင္လူမ်ားမွ သံၿပိဳင္ရြတ္ဆိုၾကေၾကာင္း၊ ဗုဒၵသာသနာ ကမၻာတည္သေရြ႕ အဓြန္႔ရွည္တည္တန္႔ေအာင္ (ဗုဒၵသာသနံ စိရံတိဌတု) သုံးႀကိမ္ရြတ္ဆိုၿပီး ညေန(၆)နာရီခန္႔တြင္ အခမ္းအနားၿပီးေၾကာင္း တက္ေရာက္သူ သံဃာပ်ဳိတစ္ပါး က ေျပာၾကားသည္။ အလားတူ ႏို၀င္ဘာ(၁၅)ရက္ေန႔ ေန႔လည္(၁)နာရီမွ (၁း၃၀)နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕ ေရႊအင္းေတာင္ေစတီ ရင္ျပင္ေပၚတြင္ သံဃာေတာ္အပါး(၃၀)ခန္႔ ႏွင့္လူအင္အား(၁၅)ဦးခန္႔တို႔သည္လည္း OIC အလိုမရိွ၊ OIC အားကန္႔ကြက္ၾကသည္ စသည့္ဆုေတာင္းပြဲျပဳလုပ္ၿပီး ေရႊအင္းေတာင္ေစတီအားတစ္ပတ္ ပါတ္၍ ဆုေတာင္းၾကေၾကာင္း ေတာင္တြင္းႀကီး မွ ဦးလွဖုန္းဦး က ေျပာၾကားသည္။ (ေဖာင့္မရ၍ သတ္ပုံမွားျခင္းသီးခံပါ)
 

``ေခတ္ေဟာင္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံျခားသားမ်ား မေကြးၿမိဳ႕သို႔ေရာက္လာ´´

ႏို၀င္ဘာ(၁၄)ရက္ ညေန(၅)နာရီခန္႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕ ပြဲႀကိဳရပ္ကြက္ နတ္ေမာက္လမ္း ထိန္ထိန္သာ ဟိုတယ္(၁)သို႔ ေခတ္ေဟာင္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ပုဂံၿမိဳ႕မွ မေကြးၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ လာၿပီး ညအိပ္၍ ႏို၀င္ဘာ(၁၅)ရက္ နံနက္(၁၀)နာရီခန္႔မွာ မေကြးၿမိဳ႕မွ ေအာင္လံၿမိဳ႕ႏွင့္ ျပည္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြါသြားေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါအဖြဲ႔တြင္ ေခတ္ေဟာင္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္(၆)စီး ႏွင့္ကားပ်က္လွ်င္တင္ေဆာင္ရန္ ေထာ္လာဂ်ီတစ္စီး၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးမွဴးယာဥ္တစ္စီး ႏွင့္ သူနာျပဳယာဥ္တစ္စီး စုစုေပါင္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္(၁၂)စီးပါ၀င္ေၾကာင္းသိရသည္။ ၎အဖြဲ႔ကို Essence of Myanmar ( Inspiration Myanmar) Travel and Tours Coltd မွ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ ေဒၚခိုင္ဇာနည္ ဦးေဆာင္လိုက္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါအဖြဲ႕ႏွင့္အတူ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းဌာန မွ ျပန္ၾကားေရးအရာရိွ ဦးေဌးေအာင္ တို႔အဖြဲ႔မွ ကားသုံးစီးျဖင့္လိုက္ပါေၾကာင္းသိရသည္။ ေဖာ္ျပထားေသာ ဓာတ္ပုံပါ ကားမ်ားျဖင့္ လုိက္ပါလာသူမ်ား၏ ခရီးစဥ္ကို ဘယ္ဂ်ီယန္ႏိုင္ငံ ဘရပ္ဆဲၿမိဳ႕မွ Destination U Limite Travel and Tours Coltd ႏွင့္ Essence of Myanmar ( Inspiration Myanmar) Travel and Tours Coltd တို႔ ပူးေပါင္းစီစဥ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ဥေရာပႏိုင္ငံသားခရီးသည္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ၿဗီတိန္ႏိုင္ငံသား(၆)ဦး၊ ဘယ္ဂ်ီယန္ႏိုင္ငံသား(၉)ဦး၊ ဆြတ္ဇာလန္ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး ႏွင့္ ရုရွားႏိုင္ငံသူတစ္ဦး တို႔လိုက္ပါလာေၾကာင္း ၎ခရီးစဥ္ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးမွ ေျပာသည္။
 

``ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဆိုင္ခန္းေျမေနရာငွါးခမ်ား အဆမတန္ေစ်းတက္၍ မေကြးၿမိဳ႕ရိွ ဆိုင္ခန္းပိုင္ရွင္ (၂၅)ဦးမွ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔ အသနားခံစာတင္´´

ႏို၀င္ဘာ(၁၃)ရက္ေန႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕ ကန္သာရပ္ကြက္ ေတာင္တြင္းႀကီးလမ္းႏွင့္ ေမတၱာလမ္းေထာင့္ရိွ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းသိုေလွာင္ရုံပိုင္ေျမေပၚ၌ရိွေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ခန္းတိုက္တန္း (၃၇)ခန္းအား ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဆိုင္ခန္းေျမေနရာငွါးရမ္းခမ်ား အဆမတန္ေစ်းတက္၍ ဆိုင္ခန္းပိုင္ ရွင္(၂၅)ဦးက ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးထံသို႔ ေျမငွါးရမ္းခေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ေပးပါရန္အသနားခံစာတင္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ အဆိုပါဆိုင္ခန္း(၃၇)ခန္းအား ဆိုင္ခန္းတစ္ခန္းလွ်င္(အနံဆယ္ေပ၊ အလွ်ားႏွစ္ဆယ့္ငါးေပ)ကို ေျမငွါးရမ္းခ လစဥ္/တစ္လ(၃၀၀၀ိ)သုံးေထာင္က်ပ္ျဖင့္ တိုက္ခန္းတစ္ခန္းတန္းဘိုးေငြက်ပ္ ၁၄၅၀၀၀၀ိ/(တစ္ဆယ္ေလးသိန္းငါး ေသာင္းခြဲ)ေက်ာ္ခန္႔ေပးေခ်ခဲ့ရၿပီး ဆိုင္ခန္းအေဆာက္အဦးအား အပိုင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၀၃၊ ဇန္န၀ါရီလ(၁)ရက္ေန႔မွစ၍ ဦးေက်ာ္ေသာင္း ဥကၠ႒ ၀န္ထမ္းသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးေကာ္မတီ၊ ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ မေကြးၿမိဳ႕ ႏွင့္ဆိုင္ခန္းရယူထားသူမ်ား အသီးသီးတို႔ထံစာခ်ဳပ္ၿပီးအပ္ႏွံခဲ့ေၾကာင္း၊ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ေသာေစ်းႏႈန္းအတိုင္း တစ္ခန္း(၃၀၀၀ိ) ျဖင့္ေျမငွါးရမ္းခ မ်ားကို၂၀၁၃၊ စက္တင္ဘာလကုန္အထိ ေပးေဆာင္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၃ ေအာက္တိုဘာ(၁၅)ရက္ေန႔တြင္ မေကြးခရိုင္အင္ဂ်င္နီယာမွဴး ေဒၚသူဇာညႊန္႔မွ (ေဆာက္လုပ္ေရး ဌာနပိုင္ေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ား ငွါးရမ္းခတိုးျမွင့္ေတာင္းခံရန္ကိစၥ)ဆိုေသာစာထြက္လာေၾကာင္း၊ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ (အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး) ေနျပည္ေတာ္ ႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာမွဴးႀကီး မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း တို႔မွ ညႊန္ၾကားခ်က္စာအရ မေကြးခရိုင္အတြင္းရိွ ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း(သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးဌာနပိုင္ ေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ားအား)၂၀၁၃ ေအာက္တိုဘာလမွစ၍(တစ္စတုရန္းေပ=၁ေပX၁ေပ)ကို တစ္လလွ်င္(၆၀ိ မွ ၁၂၀ိ) အတြင္းႏႈန္းထားျဖင့္ ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထက္ပါဆိုင္ခန္းမ်ား(၃၇)ခန္းကို တစ္စတုရန္းေပလွ်င္ (၈၀ိ)က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ (အနံဆယ္ေပ၊ အလွ်ားႏွစ္ဆယ့္ငါးေပ)ဆိုင္ခန္းတစ္ခန္းလွ်င္ ေျမငွါးရမ္းခ တစ္လ(၂၀၀၀၀ိ) ႏွစ္ေသာင္းက်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျမငွါးခ တစ္လ(၃၀၀၀ိ)အစား(၂၀၀၀၀ိ)က်ပ္သုိ႔ ေစ်းႏႈန္းတက္ လိုက္၍ လခမ်ားကို(၃)လတစ္ႀကိမ္ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုင္ခန္းရွင္မ်ားထံ အေၾကာင္းၾကားစာပုိ႔ထား ေၾကာင္း သိရိွရသည္။ အဆိုပါကိစၥအား မေၾကနပ္ၾကေသာဆိုင္ခန္းပိုင္ရွင္(၂၅)ဦး၏ကိုယ္စား ကိုေဇာ္လြင္ဦးမွ ရင္ဖြင့္ေျပာျပသည္။ ``ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေဒါပုံၿမိဳ႕နယ္မွာ တစ္စတုရန္းေပကို(၆၀ိ)ႏႈန္းေကာက္ခံၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ နယ္ၿမိဳ႕ ေတြမွာ တစ္စတုရန္းေပ(၈၀ိ-၁၂၀ိ)ႏႈန္းထိ မေကာက္သင့္ပါဘူး။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာေကာက္တဲ့ေစ်းႏႈန္းထက္ နယ္ၿမိဳ႕ ေတြကို ေလ်ာ့ၿပီးသတ္မွတ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ဒီေျမငွါးခေစ်းႏႈန္းေတြကို တက္မယ္ဆိုရင္ ဆိုင္ခန္းရွင္ေတြနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးဌာနက တာ၀န္ရိွသူေတြ အျပန္အလွန္ႀကိဳတင္ညွိႏိႈင္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါတယ္။ အမ်ားလက္ ခံႏိုင္တဲ့ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ၿပီး တစ္ျပည္လုံး တေျပးညီေစ်းႏႈန္းျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ယခင္စစ္အစိုးရ လက္ထက္က (အနံဆယ္ေပ၊ အလွ်ားႏွစ္ဆယ့္ငါးေပ)ဆိုင္ခန္းတစ္ခန္းလွ်င္ ေျမငွါးခ(၃၀၀၀ိ)သာေပးရၿပီး ယခု ဒီမိုကေရစီအစိုးရ အသစ္လက္ထက္မွာ တစ္လ ႏွစ္ေသာင္းက်ပ္အထိ အဆမတန္ႀကီးေစ်းႏႈန္းတိုးေကာက္ေတာ့ ေျမငွါးခေပးရ တာနဲ႔မတူဘဲ ဆိုင္လခေပးေနရသလိုမ်ဳိးျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကိစၥကို ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး(အဘ)ထံကို ေျမငွါးရမ္းခေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးပါရန္ ဒီေန႔ ႏို၀င္ဘာ(၁၃)ရက္ေန႔ မွာ အသနားခံစာတင္ထားပါတယ္ဗ်ာ..။´´ဟု ဆိုင္ခန္းပိုင္ရွင္ ကိုေဇာ္လြင္ဦးက ေျပာသည္။