``ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းမွ ေျမႏုကၽြန္းအျငင္းပြား၍ ႏွစ္ဘက္အျပန္အလွန္ ေလးခြမ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမွ အျမန္ကြင္းဆင္း၍ ခြဲေ၀ေပးရ´´

ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ စလင္းေတာင္အုပ္စု၊ စလင္းေတာင္ေက်းရြာႏွင့္ ၀ဂၤဘာေက်းရြာ ႏွစ္ရြာတို႔သည္ ေျမႏုကၽြန္းကြင္းအမွတ္- ၂၄၇၉(ခ) ေပၚတြင္ ႏွစ္ဘက္ေက်းရြာအုပ္စုဖြဲ႕၍ခိုက္ရန္ျဖစ္ၾကသည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ ၿပီးခဲ့ေသာ ႏို၀င္လဘာ(၂၇)ရက္ေန႔တြင္အဆိုပါေျမႏုကၽြန္းေပၚ၌ စလင္းေတာင္ရြာမွ ေတာင္သူ(၁၀၀)ဦးခန္႔တုိ႔က ထြန္ယက္ စိုက္ပ်ဳိးေနစဥ္ ၀ဂၤဘာေက်းရြာရိွ ရြာသူ/ရြာသားမ်ားမွ ေလးဂြ/ခဲမ်ားျဖင့္ စတင္ပစ္ေပါက္၍ ရြာႏွစ္ရြာ ႏွစ္ဘက္ အျပန္အလွန္ ေလးခြမ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ပြဲႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး သို႔လိပ္မႈ၍ ႏို၀င္ဘာ(၂၈)ရက္ေန႔ စာအမွတ္၄၃-၁၆/ဦး ၆(၁၅၇၉)ျဖင့္ေပးပို႔တားဆီခဲ့ေၾကာင္း၊ အထက္ပါျပႆနာမ်ား ဆက္လက္မျဖစ္ပြား ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ေရွးရႈ၍ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာမ်ားသို႔ အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ေျမႏုကၽြန္းကြင္းအမွတ္- ၂၄၇၉(ခ) အျငင္းပြားမႈကို ေျဖရွင္းေပးရန္ ၎ကၽြန္းေပၚသုုိ႔ ႏို၀င္ဘာ(၂၈)ရက္ေန႔ ေန႔(၁၁)နာရီအအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၀င္မ်ား သြား ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎ေကာ္မတီ၌ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ ေမာင္သက္၊ ေခ်ာက္ၿမိဳ႔နယ္ေျမစာဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္ထြန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး မန္ေနဂ်ာ ဦးမင္းေဇာ္ေအာင္၊ ၿမိဳ႕နယ္တိ/ေမြး/ကု ဦးစီးဌာန ဒုဦးစီးမွဴး ေဒါက္တာ ေအာင္ဆန္းလင္း တို႔ႏွင့္ စလင္းေတာင္ေက်းရြာကုိယ္စားျပဳ ရပ္မိရပ္ဖ ဦးသာခ်ဳိပါ(၅)ဦး၊ ၀ဂၤဘာေက်းရြာ ကိုယ္စားျပဳ ဦး၀င္းထိန္ပါ(၅)ဦးတို႔ ေတြ႕ဆုံညွိႏႈိင္းေၾကာင္း၊ အဆိုပါလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီမွ ယခင္ ႏွစ္ကတိုင္းတာ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ေပးခဲ့ေသာ အေမွ်ာ္လိုင္းအား တိုင္းတာေဖာ္ထုတ္ၿပီး အစိုဓာတ္မခန္းေျခာက္မီ စုိက္ပ်ဳိးသြားႏိုင္ၾကရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္က်ဴးေက်ာ္စိုက္ပ်ဳိးျခင္း မျပဳၾက ရန္ႏွင့္ မလိုလားအပ္ေသာ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈမ်ားထပ္မံျဖစ္ပြားပါက တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမွ ႏွစ္ဘက္ ေတာင္သူမ်ားကို အသိေပးထားသည္။ ၀ဂၤဘာရြာမွ ဦး၀င္းထိန္ပါ (၅)ဦးတို႔က ယခုခြဲေ၀ေပးေသာ ယခင္ႏွစ္မွ အေမွ်ာ္လိုင္းျဖင့္ခြဲေ၀သတ္မွတ္ျဖင္းကို လက္ခံ ႏိုင္ျခင္းမရိွေၾကာင္း ေျပာဆို၍ ၎ကြင္း အတြင္းမွ ၀ဂၤဘာေက်းရြာသို႔ ျပန္သြားခဲ့ ေၾကာင္းသိရသည္။ အထက္ပါကိစၥအား ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္သက္ မွ မေကြးခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံသို႔ တင္ျပခဲ့ရာ မေကြးခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေျမႏုကၽြန္းခြဲေ၀တိုင္တာမႈကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ခိုင္းေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေန႔(၁၂)နာရီမွ ညေန(၄)နာရီအခ်ိန္ခန္႔အတြင္း အဆိုပါကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ားအရ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၏ အစည္းအေ၀းအမွတ္(၃၆/၂၀၁၃)ျဖင့္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ေျမႏုကၽြန္းကြင္းအမွတ္-၂၄၇၉(ခ)အား ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္တိုင္းတာခ်က္အရ ေပၚထြက္ လာသည့္ ယခင္ႏွစ္အေမွ်ာ္လိုင္း၏ ေျမာက္ဘက္ဧရိယာ(၃၆)ဧကအား နည္းဥပေဒ ၁၀၅(ခ)အရ စလင္းေတာင္ ေက်းရြာရိွ ေတာင္သူမ်ားသို႔ ေဆာင္သီးႏွံမ်ားအခ်ိန္မီ စုိက္ပ်ိဳးရန္ ခ်ထားေပးေၾကာင္း၊ ယခင္ႏွစ္ အေမွ်ာ္လို္င္း၏ ေတာင္ဘက္က်န္ရိွေသာ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ေသာ ေျမႏုကၽြန္းဧက(၃)ဧကခန္႔အား လယ္ယာေျမနည္းဥပေဒ- ၁၀၆(ဃ) အရ ၀ဂၤဘာေက်းရြာ ေတာင္သူမ်ား ေဆာင္းသီးႏွံအခ်ိန္မီ စုိက္ပ်ဳိးရန္ ခ်ထားေပးေၾကာင္းသိရသည္။ ေျမႏုကၽြန္းကြင္းအမွတ္-၂၄၇၉(ခ)သည္ စလင္းေတာင္ရြာ ကုန္းတြင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေပၚထြန္းေနေသာ ကမ္းပါးယံေျမမွာ ၁၉၆၂/၆၃ ခုႏွစ္ေၾကးတိုင္ဦးစီးဌာနမွ ကုန္းတြင္းနယ္နိမိတ္အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ္လည္း လက္ရိွအေနအထားအရ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ကမ္းပါးၿပိဳ၊ ကမ္းရံေျမႏုအျဖစ္ေပၚထြန္းေနသျဖင့္ ၀ဂၤဘာေက်းရြာ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားက ေျမႏုကၽြန္းအျဖစ္သတ္မွတ္လိုျခင္းမွ ျပႆနာအစပ်ဳိးေနျခင္းအတြက္ ၎ကို ေျမအမ်ဳိးအစား ခြဲျခားသတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ ခရိုင္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ထံသို႔ ဆက္လက္တင္ျပထားပါေၾကာင္း လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦး က ေျပာသည္။ ယခင္ႏွစ္၂၀၁၂/၂၀၁၃ က ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဌာန ၿမိဳ႕နယ္မွဴးဦးစီးမွဴး ဦးခင္ေမာင္စန္း ( အၿငိမ္းစားေပးခံရသူ)သည္ ေျမယာဥပေဒ မွ (အနီးစပ္ဆုံး)ဆိုေသာစကားရပ္ျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေျမစာရင္းဦးစီးမွဴး တစ္ဦးတည္းက(တစ္ဖက္သတ္ဆုံးျဖတ္၍) ႏွစ္စဥ္အၿမဲတန္းေပၚေနေသာ ေျမႏုကၽြန္းကြင္းအမွတ္- ၂၄၇၉(ခ)ကို(မူလရိွ အေမွ်ာ္လိုင္း)ကိုအတည္မျပဳဘဲ ၀ဂၤဘာရြာအား ခြဲေ၀ေပးခဲ့ေၾကာင္း စလင္းေတာင္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဥကၠ႒ ကေျပာသည္။
 

0 comments: