``မေကြးၿမိဳ႕တြင္ လွ်ပ္စစ္မီတာခတိုးေကာက္ျခင္းကိစၥရွင္းလင္းပြဲအား အမ်ားျပည္သူမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားသိုု႔ဖိတ္ၾကားျခင္းမျပဳဘဲ က်င္းပ´´

ႏို၀င္ဘာ(၂)ရက္ နံနက္(၈)နာရီမွ ေန႔(၁၂)နာရီအခ်ိန္တြင္ မေကြးၿမိဳ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းရိွ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း၊ အင္ဂ်င္နီယာရုံးအစည္းအေ၀းခမ္းမ၌ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ျမင့္၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ ဦးေက်ာ္သူ ႏွင့္စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္(၃၀)ဦးခန္႔ တို႔သည္ လွ်ပ္စစ္မီတာခတိုးေကာက္ျခင္းကိစၥအား အျပန္အလွန္ ေမးျမန္း ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန အင္ဂ်င္နိယာခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ျမင့္မွ ဓာတ္အားခႏႈန္းထားျပင္ဆင္ ေကာက္ခံရျခင္းကိစၥအား ရွင္းလင္းေၾကာင္း၊ တက္ေရာက္လာသူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားထဲက ထရန္စေဖာ္မာႏွင့္ ျမင္ေကာင္ေရထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခ ေလွ်ာ့ေပးႏိုင္ျခင္းရိွ/မရိွ၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ ပညာေပးစာအုပ္မ်ားအား ျပည္သူမ်ားအၾကား ျဖန္႔ေ၀ႏိုင္ျခင္းရိွ/မရိွ၊ ေမးျမန္းရာ..၊ အင္ဂ်င္နီယာ ခ်ဳပ္မွ ႏိုင္ငံေတာ္ကဓာတ္အားစနစ္ကို တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ထိမ္းသိမ္းျပဳျပင္စရိတ္ ကုန္က်ေငြ မ်ား မ်ားျပားေန၍ ယခုေလာေလာဆယ္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားတင္ျပေသာ ထိမ္းသိမ္းစရိတ္မ်ား မေလွ်ာ့ႏိုင္ေသး ေၾကာင္း၊ဓာတ္အားစနစ္တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာပါက အဆင့္ဆင့္ေျပေလွ်ာ့သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာရွာေဖႊရာတြင္ လွ်ပ္စစ္ဌာနသည္ စည္ပင္သာယာေရးဌာနကဲ့သုိ႔ ၀င္ေငြရရိွေသာေငြမ်ားကို မိမိဌာနတစ္ခု တည္းသာအသုံးျပဳ၍မရပါေၾကာင္း၊ အျခား၀န္ေငြမရိွသည့္ ပညာေရး၊ က်မ္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရးစ သည့္ဌာနမ်ားသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ခ်က္ ခြဲေ၀သုံးစြဲႏိုင္ရန္ လွ်ပ္စစ္ဌာနမွ၀င္ေငြမ်ားကို ၎တို႔ဌာနမ်ား သုိ႔ က်ခံေပးေနရေၾကာင္း၊စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန အင္ဂ်င္နိယာခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ျမင့္က ေျပာၾကားေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာမွ သိရသည္။ အဆိုပါေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲသို႔ မေကြးခရိုင္ျပန္/ဆက္ သတင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ ဂ်ာနယ္သတင္းေထာက္တစ္ဦးသာ တက္ေရာက္ေၾကာင္း၊ အျခားသတင္း မီဒီယာသမားမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သမ်ားအား ဖိတ္ၾကားခ်ိန္မရလိုက္ ပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားကိုသာဖိတ္ေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အဲဒီေန႔ နံနက္မွ ယခုပြဲက်င္းပမည္ဟု သိရပါေၾကာင္း ၎ရုံးမွ SAE တစ္ဦးက ေျပာသည္။
 

0 comments: