``လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္းရိွ(၂၅)ၿမိဳ႕နယ္မွ မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္ကို ေရြးခ်ယ္ခံရ´´

ႏို၀င္ဘာ(၆)ရက္ နံနက္(၉ မွ ညေန ၄)နာရီအခ်ိန္တြင္ မေကြးၿမိဳ႕ အထက(၁)လမ္း ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ ေမြးျမဴေရး၊ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ႏွင့္ လူထု ဗဟိုျပဳ(NCDD Project) တို႔ပူးေပါင္း၍ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္းရိွ(၂၅)ၿမိဳ႕နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္အား ေရြးခ်ယ္ၾကရန္ အႀကံဥာဏ္ရယူျခင္း ေရြးခ်ယ္ျခင္း အစည္းအေ၀းက်င္းပေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ေရြးခ်ယ္ေရး အစည္းအေ၀းပြဲ တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔၀န္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ခရိုင္၊ တိုင္းေဒသႀကီးမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ NLD ပါတီ၊ NDFပါတီ၊ တစည ပါတီ ႏွင့္ ႀကံခိုင္ေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ INGO အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ NGO အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ား စုစုေပါင္း(၃၀၀)ဦးခန႔္ တက္ေရာင္ေၾကာင္းသိရသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ အဖြင့္မိန္ခြန္းေျပာၾကားေၾကာင္း၊ လူထုအေျချပဳဖြံ႔ၿဖိဳး ေရး၊အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း အေၾကာင္းတို႔ကို ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္သူက ရွင္းလင္းေျပာၾကား သည္။ ထို႔ေနာက္ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ဦးေက်ာ္သူက တိုက္ရိုက္ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။ ၎စီမံကိန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာေက်းလက္လူထုအေနျဖင့္ အေျခခံ လူမႈ၊စီးပြား၊ အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို လူထုဗဟိုျပဳစနစ္ကိုက်င့္သုံး၍ ရယူသုံးစြဲႏိုင္ေစရန္။ ဌာနဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ျပည္သူလူထု၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ အရည္အေသြးမ်ားကို ျမွင့္တင္ေပးရန္။ ျဖစ္ေပၚ လာႏိုင္ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ ထိေရာက္လွ်င္ျမန္ေစရန္ တုန္႔ျပန္ႏိုင္ ေစရန္ (၃)ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ အဆိုပါ စီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ႏွင့္ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေထာက္အကူျပဳေစရန္အတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ ကူညီေထာက္ပံ႔ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း(၈၀)ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း (လူထုအေျချပဳ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အမ်ဳိးသား စီမံကိန္း- Community Driven Development – CDD) အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ CDD၏စီမံကိန္းကာလမွာ (၂၀၁၂ ခု ေအာက္တုိဘာလမွ ၂၀၁၉ ခု ဇန္န၀ါရီလထိ (၆)ႏွစ္(၄)လ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္း၏ ပထမ သုံးႏွစ္အျဖစ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ နမ္ဆန္းၿမိဳ႕နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္မ်ား(၃)ခု ေရြးခ်ယ္ေထာက္ပံ႔ၿပီးခဲ့ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္း၏ ဒုတိယ သုံးႏွစ္မွာ ယခုမေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအပါအ၀င္ စစ္ကိုင္း၊ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး သုံးခုႏွင့္ ကရင္ျပည္ နယ္၊ရခိုင္ျပည္နယ္(၅)ခုတို႔ရိွ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုစီကို ေရြးခ်ယ္မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္း၏ တတိယ သုံးႏွစ္မွာ ၿမိဳ႕နယ္(၇)ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ဆက္လက္ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ႔မႈ (ေက်းရြာအုပ္စု တစ္ခု တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂၇၀၀၀) ႏွစ္ေသာင္းခုႏွစ္ေထာင္ခန္႔ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ျမန္မာက်ပ္ ေငြမ်ားကို သုံးႏွစ္ဆက္တိုက္ ေထာက္ပံ႔ေပးသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ အုပ္စု(၁၀)စုခြဲ၍ မေကြးတိုင္းဒသႀကီးအတြင္းရိွ (၂၅)ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာအုပ္စုအေရအတြက္၊ ေက်းရြာေပါင္း၊ အိမ္ေျခေပါင္း၊ လူဦးေရေပါင္း၊ တစ္ဦးခ်င္းပ်မ္းမွ်၀င္ေငြ၊ GDP က်ပ္သန္းေပါင္း ကိန္းဂဏန္းမ်ားကိုအေျချပဳ၍ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ပညာေရးညႊန္းကိန္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးညႊန္း ကိန္းမ်ားကို အေျခခံၿပီး အုပ္စု(၁၀)ခုက ေပးထားေသာ အမွတ္မ်ား၏ အမွတ္အမ်ားဆုံးရေသာ ၿမိဳ႕နယ္ ကိုေရြးခ်ယ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ဆုံး ဇကာတင္ အမွတ္ေပါင္းအမ်ားဆုံးရရိွေသာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး သရက္ခရိုင္ မွ မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္အား အတည္ျပဳအေရြးခ်ယ္ခံရေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 

0 comments: