``ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာဆပ္ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စု ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးတင္ေငြ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မေကြးၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ´´

ႏို၀င္ဘာ(၇)ရက္ ေန႔(၁၀ မွ၁၂)နာရီအထိ မေကြးၿမိဳ႕၊ ခရိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးစီးဌာန အစည္း အေ၀းခန္းမတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာဆပ္ေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးတင္ေငြ မွ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဆိုင္ရာဆပ္ေကာ္မတီ (Delivery Unit) ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းအဆင့္ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊ ခရိုင္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕နယ္/ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီမ်ား၊ UN/INGOs ႏွင့္ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔ကုိယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား (၉၀)ခန္႔တက္ေရာက္ေၾကာင္းသိရသည္။ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးတင္ေငြမွ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဆိုင္ရာဆပ္ေကာ္ မတီ (Delivery Unit) ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းၿပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခက္အခဲရိွသည့္ ျပႆနာမ်ားကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားကို အျပန္/အလွန္ညွိႏႈိင္းေျဖရွင္းေဆြးေႏြးေၾကာင္းသိရသည္။ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးတင္ေငြ၏ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မွ ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပပါမည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အရ ျပည္သူတို႔၏ လူမႈစီးပြားေရးလိုအပ္ခ်က္ ဦးစားေပး လုပ္ငန္း မ်ားကို က်န္ရိွေသာ အစိုးရသက္တမ္းလေပါင္း(၃၀)အတြင္းေအာင္ျမင္ေအာင္ အစိုးရအဖြဲ႕ဆပ္ေကာ္မတီ (Delivery Unit) (၂၇)ဖြဲ႔မွ စုေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အႀကံျပဳခ်က္ မေပးႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ(၂၇)ဖြဲ႔၏ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားသို႔ ေဖာ္ျပထားေသာ လိပ္စာ၊ အီးေမးလ္၊ ဖက္စ္၊ တယ္လီဖုန္းမ်ားျဖင့္ မည္သူမဆို တိုက္ရိုက္အႀကံျပဳဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးမွ ဦးစားေပး ေဖာ္ေဆာင္ရမည့္ လူမႈစီးပြားဘ၀ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္လုပ္ငန္း(၇)ရပ္ခ်မွတ္ေပးထားေၾကာင္း၊ (၁)လွ်ပ္စစ္မီး၊ (၂)ေသာက္သုံး ေရ၊ (၃)စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ (၄)အလုပ္အကိုင္ရရိွေရး၊ (၅)ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ (၆)ေငြေၾကးလုပ္ငန္း၊ (၇)ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ စက္မႈ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးျပည့္၀စြာရရိွရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ရန္၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အားလုံး လွ်ပ္စစ္မီးသုံးစြဲႏိုင္သည့္ အိမ္ေထာင္စုဦးေရတိုးတက္ရရိွေရးေဆာင္ရြက္ရန္။ ေသာက္သုံးေရကိစၥ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ႏွင့္ တိုင္းေဒသ ႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအလိုက္ ေသာက္သုံးေရခက္ေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေရဖူလုံမႈ ရာခို္င္ႏႈန္းသိသာစြာ တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္။ စိုက္ပ်ဳိးေရး႑ စိုက္ပ်ဳိးေရလုံေလာက္စြာရရိွေရး၊ မ်ဳိးလို အပ္ခ်က္လုံေလာက္စြာရရိွေရး၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အရင္းအႏွီးလိုအပ္ခ်က္ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ေရးေဆာင္ ရြက္ရန္။ အလုပ္အကိုင္ရရိွေရး စက္မႈဇုံ၊ SME လုပ္ငန္းမ်ားသိသာစြာဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ၿမိဳ႕ျပေက်းရြာ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ားျဖင့္ အလုပ္အကိုင္တိုးပြားေရးေဆာင္ရြက္ရန္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္။ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းတြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ ႏိုင္ငံျခားမွေငြေၾကး၊ ေခ်းေငြ၊ ေထာက္ပံ႔ေငြမ်ား လ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႔စြာ စိးဆင္း၀င္ေရာက္လာႏိုင္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔၍ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရန္။ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ သိသာစြာတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ငန္းက႑အလိုက္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ မ်ားဖြဲ႔၍ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းျပသည္။ လူမႈစီးပြားဘ၀ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္လုပ္ငန္း(၇)ရပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးမ်ားေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းရန္၊ (ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ ဆပ္ေကာ္မတီ-Delivery Unit)+ (တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ေကာ္မတီ -Delivery Unit) မ်ားေပါင္း စပ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ Delivery Unit Task force အဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႔စည္း၊ ေျမျပင္ဦးစားေပး ညိွႏိႈင္း၊ အစီအမံအျမန္ဆြဲ၊ ေအာက္ခ်ျပ+ ျပည္သူအသိေပးစသည္တို႔ေပါင္းစပ္ၿပီး ၂၀၁၄-၂၀၁၅ စီမံကိန္းပါ ေအာင္ထည့္ေရးဆြဲျခင္းကို ၂၀၁၃ ခု စက္တင္ဘာ အစည္းအေ၀းတင္။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘတ္ဂ်က္ ပါေအာင္ ထည့္ေရးဆြဲျခင္းကို ၂၀၁၃ ခု ဒီဇင္ဘာ အစည္းအေ၀းတင္၊ ၂၀၁၄ ဧၿပီလမွ ၂၀၁၅ မတ္လ အတြင္း(၁၂)လ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။ (၂၀၁၅-၂၀၁၆) ျပည္သူမ်ားအက်ဳိးရလာဒ္ခံစားေရး ရည္မွန္း ေၾကာင္းဆို၏။ လူမႈစီးပြားဘ၀ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္လုပ္ငန္း(၇)ခုအနက္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာဆပ္ေကာ္ မတီႏွင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္စပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ယခုလိုကြင္းဆင္းေတြ႔ဆုံၿပီး ရလာဒ္အျဖရသည္အထိ ေဆာင္ ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုက္ရိုက္မပတ္သက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ေျဖရွင္းေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဆိုင္ရာဆပ္ေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးတင္ေငြ ကေျပာၾကားသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္လုပ္ငန္း(၇)ရပ္အား အစိုးရအဖြဲ႕က်န္ရိွ သက္တမ္းလေပါင္း(၃၀)အတြင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆပ္ေကာ္မတီ(၂၇)ဖြဲ႕ဖြဲ႔စည္းထားေၾကာင္း၊ အဆိုပါေကာ္မတီ (၂၇)ဖြဲ႔တို႔မွ ဥကၠ႒ မ်ားျဖစ္ၾကေသာျပည္ေထာင္စုအစိုးရဖြဲ႔ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရိွသူမ်ားသည္ တိုင္းေဒသ ႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားသို႔ဆင္း၍ (ေက်းလက္အေထာက္ အကူျပဳေကာ္မတီမ်ားအထိ) ျပည္သူမ်ားကို ဗဟိုျပဳၿပီး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ညိွႏိႈင္းအေကာင္အထည္ေပၚေအာင္ ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရိွသည္။
 

0 comments: