ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္သို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးလွ်င္ သိန္းတစ္ေထာင္ အသုံးျပဳျခင္းအစ ျပႆနာ

ႏို၀င္ဘာ(၂၉)ရက္ နံနက္(၁၀း၃၀ မွ ေန႔ ၁၂)နာရီအထိ မေကြးၿမိဳ႕၊ျမင္သာရပ္၊ မဲထီးလမ္၊ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရုံးတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး NLD ပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဗဟို ေကာ္မတီ၀င္မ်ား ႏွင့္ တိုင္း/ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္((၂၅)ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားေတြ႔ဆုံ၍ အထူးအစည္းအေ၀း က်င္းပေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္သိန္း ႏွင့္ ေတာင္တြင္းႀကီး ၿမိဳ႕နယ္အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ညြန္႔၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးNLD ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ (၉)ဦး ႏွင့္ တိုင္း/ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠ႒ အတြင္းေရးမွဴး ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း(၅၅)ဦးတက္ေရာက္သည္။၎ အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္မွ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မွ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္း ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ တို႔သုံးဦးျဖင့္ ေတြ႕ဆုံရန္ေတာင္းဆိုျခင္းအား မေကြးတိုင္းNLD ပါတီကေထာက္ခံေၾကာင္း NLDပါတီ ဗဟိုသို႔ သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔မည္ဟုသိရသည္။ ထို႔ေနာက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးလွ်င္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္၌ သိန္းတစ္ေထာင္ အသုံးျပဳျခင္းကိစၥကို အက်ယ္တစ္၀န္႔ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ထိုအေၾကာင္းကို ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အမ်ုိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ညႊန္႔က ရွင္းလင္းသည္။ ၎ရွင္းလင္းခ်က္မွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပပါမည္။ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးလွ်င္ သိန္းတစ္ေထာင္အသုံးျပဳျခင္းကိစၥကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ၈၂/၂၀၁၃ ျဖင့္ ယခုလ ႏို၀င္ဘာ(၁၅)ရက္ေန႔က (ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ သုံးစြဲျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ကို ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၃/၂၀၁၄ ဘတ္ဂ်က္ မတ္လကုန္အတြင္း အသုံးျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎ေငြကို သတ္မွတ္ဘတ္ဂ်က္အတြင္းမကုန္လွ်င္ ျပန္္လည္အပ္ႏွံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္အတြက္ အသုံးျပဳရန္ ေလးလအခ်ိန္သာရိွ၍ အေရးတစ္ႀကီး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား တြင္ အသုံးျပဳရာ၌ အခက္အခဲမ်ား ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္ ယခု NLDပါတီအစည္းအေ၀းတြင္ တင္ျပသြားေသာ ေဆာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက ေက်းရြာတစ္ရြာမွာ ႀကံခိုင္ေရးပါတီက ယခုရရိွေသာ ေငြသိန္းတစ္ေထာင္ျဖင့္ ေက်းရြာ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျပဳလုပ္ေပးမည္ သို႔ေသာ္၎ေက်းရြာမွ ပါတီ၀င္အင္အား ၅၀% အဆိုျပဳလႊာ တင္ရမည္ဆိုေသာ ကိစၥကို တိတိက်က် အေထာက္ အထားစုံျဖင့္ လႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းထံသို႔လိပ္မႈၿပီး တိုင္းၾကားႏိုင္ေၾကာင္း၊(ေဆာၿမိဳ႕နယ္NLDပါတီ ဥကၠ႒ က အေထာက္အထားစုံလင္စြာျဖင့္ တင္ျပထားပါေၾကာင္း ေျဖဆိုသည္။) ပါတီေတြက အမ်ဳိးမ်ဳိး ရိွၾကၿပီး ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ ပါတီတစ္ခုတည္းထဲက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးသာရိွေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ၂၀၁၅ အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဳိးအျမတ္ရေအာင္ ယခုလို ျပဳမႈႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ဤ သိန္းတစ္ေထာင္ေငြသည္ ပါတီစည္းရုံးေရးအတြက္ ျပဳလုပ္ခြင့္မရိွပါေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး ဥကၠ႒၊ ဒုတိယ ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴး ေနရာမ်ားတြင္ ေကာ္မတီဖြဲ႕၍ လက္ရိွ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီက တင္ျပလာေသာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေက်းရြာတစ္အုပ္စုလွ်င္ ေငြက်ပ္သိန္း(၅၀)သာ အသုံးျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ /ရပ္ေက်း အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ပါတီတစ္ခုတည္းက ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အႀကိဳက္ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳနယ္မွာ ပါတီစုံႏွင့္ ရပ္မိ ရပ္ဖမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ေအာင္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းေပးရန္ေတာင္းဆိုၿပီး ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း၊ အသုံးျပဳခြင့္သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ (၁)ေသာက္သုံးေရရရိွေရးလုပ္ငန္းမ်ား။ (၂) ေက်းလက္ တံတား/လမ္းမ်ားျပဳျပင္ေဆာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား။ (၃) ပညာေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦးျပဳျပင္တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား။ (၄)က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္ အဦးျပဳျပင္တည္ေဆာက္ျခင္း။ (၅)ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျပည္သူလူထု၏ အမွန္တကယ္လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ အျခား လုပ္ငန္းမ်ား ဟုုု ငါးမ်ဳိးသတ္မွတ္ေပးထားပါေၾကာင္း၊ ယခု ႏွစ္၂၀၁၃/၂၀၁၄ ဘတ္ဂ်က္အတြင္း ျပဳလုပ္ေပး ရန္ က်န္ေသာေက်းရြာအုပ္စုမ်ားအေနျဖင့္ ေနာင္ႏွစ္မ်ားမွာ ပါ၀င္ရရိွေအာင္ ၿမိဳ႕နယ္/ရပ္ေက်းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေထာက္အကူျပဳ႕အဖြဲ႔မ်ားက ႀကိဳတင္စီမံခ်က္မ်ားေရးဆြဲထားၿပီး ႏွစ္စဥ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း သက္ဆိုင္ရာမ်ားထံ တင္ျပေတာင္းခံႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ သိန္းတစ္ေထာင္သုံးစြဲျခင္း ဥပေဒ နည္းဥပေဒမ်ား ကို ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ညႊန္႔ က အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းေျပာဆို၍ မိတၱဴမ်ား ျဖန္႔ေ၀ ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 

0 comments: