``မေကြးၿမိဳ႕ရိွ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသို႔ ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံေရးအသိပညာေပးေရးအဖြဲ႕(IRI) မွ ေတြ႔ဆုံသင္တန္းပို႔ခ်´´

ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံေရးအသိပညာေပးေရးအဖြဲ႕ IRI (International Republicaen Institute) မွ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား Mr. Darin Antony ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံေရးအသိပညာေပးေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရုံး(ရန္ကုန္) မွ စကားျပန္ ကပ္ခန္႔ခြာလ္ တို႔ႏွစ္ဦးသည္ ႏို၀င္ဘာ(၂၇)ရက္ေန႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရိွေၾကာင္း၊ ႏို၀င္ဘာ (၂၈) (၂၉)ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ေန႔လည္(၂)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီအခ်ိန္ထိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ႏွင့္ တ.စ.ည ပါတီတို႔အား ေတြ႕ဆုံသင္တန္းပို႔ခ်ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား Mr. Darin Antony ၏ ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံေရးအသိပညာေပးျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ လက္ေတြ႕၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အသုံးက်ေၾကာင္း တ.စ.ည ပါတီရုံးအဖြဲ႕မွဴး ဦးေမာင္ေဌး က ကိုေျပာျပသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား Mr. Darin Antony ၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားမွာ ပါတီ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ သိသင့္သိထိုက္ေသာ မိမိတို႔၏ မဲဆႏၵနယ္ေျမ ဧရိယာ၊ လူဦးေရစာရင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္လူထု ႏွင့္ေက်းရြာလူထုမွ စီးပြားေရးအေျခခံမႈ၊ ေက်းလက္ေဒသမ်ားသို႔ သြားလာဆက္သြယ္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား သိရိွထားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာရင္းဇယားမ်ားေကာက္ယူ ထားၿပီး ပါတီ၏အက်ဳိးအားလိုလားေသာ မီဒီယာအုပ္စု၊ အျခားပါတီ၏ အက်ဳိးအားလိုလားေသာ မီဒီယာအုပ္စုမ်ား ကို ခြဲျခားသိရိွရန္၊ မီဒီယာမ်ားကို အက်ဳိးရိွစြာ အသုံးခ်ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။ ၿမိဳ႕သူ/ၿမိဳ႕သား၊ ေက်းရြာသူ/ေက်းရြာသားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လူမႈေရးႏွင့္ စည္းရုံးႏိုင္မႈ၊ ၾသဇာအာဏာ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ ဘာသာေရးစည္းရုံးႏိုင္မႈတို႔အား ေလ႔လာဆန္းစစ္အသုံးခ်ႏိုင္ရန္၊ရပ္ကြက္/ေက်းရြာမ်ားတြင္ ထူးခၽြန္၍ အမ်ားျပည္သူမ်ားေလးစားေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားရိွတတ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ စည္းရုံးေရး ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားမွာ အသုံးခ်ႏိုင္ေရးတို႔ကို အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုတြင္ ပါတီ၀င္မ်ား (၁၅)ဦးခန္႔တက္ေရာက္၍ တက္ေရာက္လာၾကသူ ပါတီ၀င္မ်ားမွ သိရိွလိုေသာ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား Mr. Darin Antony က ျပန္လည္ရွင္းလင္းေၾကာင္းသိရသည္။ အလားတူ ႏို၀င္ဘာ(၃၀)ရက္ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာ(၁/၂)ရက္ေန႔မ်ား၌ မေကြးၿမိဳ႕တြင္းမွ NLD ပါတီႏွင့္ NDF ႏွင့္အျခားပါတီမ်ားသို႔ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံ၍ ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံေရးအသိပညာေပးေရးအတြက္ ေတြ႕ဆုံေဆြး ေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 

0 comments: