``ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစီမံခ်က္အဖြဲ႕မွ Monitoing and Evanuation လုပ္ငန္းမ်ား ေလ႔လာဆန္းစစ္ေသာသင္တန္း မေကြးၿမိဳ႕တြင္က်င္းပ´´

ၿပီးခဲ့ေသာ ႏို၀င္ဘာ(၂၈/၂၉)ရက္ေန႔ နံနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီအခ်ိန္ထိ မေကြးၿမဳိ႕ နတ္ေမာက္ လမ္းရိွ မေကြးဟိုတယ္၌ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစီမံခ်က္အဖြဲ႕မွ Monitoing and Evanuation လုပ္ငန္းမ်ား ေလ႔လာဆန္းစစ္ေသာသင္တန္း မေကြးၿမိဳ႕တြင္က်င္းပေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါသင္တန္္းကို Save The Children ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕(ရန္ကုန္)ရုံးခ်ဳပ္ မွ တာ၀န္ခံညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာနီနီ၊ ဒုတိယ တာ၀န္ခံ ဦးထူးလြင္ ၊ ေဒါက္တာလဲ႔လဲ႔ေအာင္၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး Save The Children ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ခံအရာရိွ ဦးထန္္ဇာလ်န္္း တို႔မွ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်သည္။ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွာ ေဒသဆိုင္ရာ အရာရိွမ်ားျဖစ္ၾကေသာ မူဆယ္၊ ကနီ၊ ပခုကၠဴ၊ ေစတုတၱရာ၊ ငဖဲ၊ မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ သင္တန္းသား(၂၄) ဦးတက္ေရာက္ၾကသည္။ အဆိုပါသင္တန္းတြင္ ေဒါက္တာနီနီ ႏွင့္ ဦးထူးလြင္တို႔မွ ေရွ႕သုိ႔စီမံကိန္းက ခ်မွတ္ထားေသာ ကေလး သူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ မိခင္/ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးတို႔အား ေဒဆိုင္ရာညွိႏိႈင္းေရးမွဴးမ်ား အေနျဖင့္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအေပၚ ေအာင္ျမင္မႈအေျခအေနကို ဆန္းစစ္ျခင္း၊ အားနည္းခ်က္ရိွေနေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို ေအာင္ျမင္မႈရရွိေအာင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအေျခေနအား ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရးကို စီမံခ်က္ျဖင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္လွ်က္ရိွရာ ကေလးသူငယ္မ်ားအား အကူအညီေပးမႈ အေျခအေနကို ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ပညာေပးေရးအစီအမံမ်ားကို ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေန အား ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ား၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ေဆး၀ါးကူညီပံပိုးမႈ၊ လစဥ္အလိုက္ ပညာေပးမႈအေျခအေနမ်ား ဆန္းစစ္ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးတြင္ အားနည္းေသာ ေဒသဆိုင္ရာမ်ားသို႔ စီမံခ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ (၂)ရက္တိတိ သင္တန္းပို႔ခ်ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 

0 comments: