``မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း က်န္ရိွေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာျပင္ဆင္ျခင္း(သို႔မဟုတ္) အသစ္ေရးဆြဲျခင္းကို NLDပါတီမွ လူထုဆႏၵခံယူပြဲမ်ား၌ ျပင္ဆင္ရန္ ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ဆႏၵျပဳ ၾကသည္။´´

ႏို၀င္ဘာ(၃)ရက္ေန႔ ေန႔လည္(၂ နာရီမွ ညေန ၄)နာရီထိ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္NLD ပါတီမွ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္ျခင္း (သို႔မဟုတ္)အသစ္ေရးဆြဲျခင္းအတြက္ NLDပါတီမွ လူထုဆႏၵခံယူပြဲသို႔ ပါတီ၀င္ႏွင့္ျပည္သူ အင္အား(၃၀၀၀)ေက်ာ္ခန္႔တက္ေၾကာင္းသတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနား၌ သဘာပတိအျဖစ္ NLDပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ က ေဆာင္ရြက္ၿပီး မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး NLDပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္ (ဆႏၵခံယူပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒) က အခမ္းအနားက်င္းပရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုရွင္းလင္းေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ မ်ားကို ဥပေဒပညာရွင္ ဦးတင္ေအာင္ထြန္း ကရွင္းလင္းၿပီး တက္ေရာက္လာသူအားလုံးမွ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္းကိုရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ ဆႏၵျပဳေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အလားတူ ႏို၀င္ဘာ(၂)ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္၌ က်င္းပခဲ့ရာ လူထုအင္အား (၁၂၀၀) ခန္႔တက္ေရာက္၍ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္းကိုရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ ဆႏၵျပဳေၾကာင္း၊ ႏို၀င္ဘာ(၃)ရက္ ေန႔တြင္လည္း ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္က်င္းပခဲ့ရာ လူထုအင္အား(၁၆၀၀)ခန္႕တက္ေရာက္ေၾကာင္း၊ ႏို၀င္ဘာ (၄)ရက္ ေန႔တြင္ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္က်င္းပခဲ့ရာ လူထုအင္အား(၁၂၀၀)ခန္႔တက္ေရာက္ေၾကာင္း၊ ႏို၀င္ဘာ(၄)ရက္ ေန႔တြင္လည္း ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္တြင္က်င္းပခဲ့ရာ လူထုအင္အား(၁၁၀၀)ခန္႔တက္ေရာက္ေၾကာင္း၊ ႏို၀င္ဘာ(၅)ရက္ ေန႔တြင္ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်င္းပခဲ့ရာ လူထုအင္အား(၁၁၀၀)ခန္႔တက္ေရာက္ေၾကာင္း၊ ထုိေန႔ ႏို၀င္ဘာ(၅) ရက္ေန႔တြင္လည္း ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၌ က်င္းပခဲ့ရာ လူထုအင္အား(၁၀၀၀)ခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး တက္ေရာက္ လာၾကေသာ ျပည္သူလူထုအား လူထုဆႏၵသေဘာထားခံယူရာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္းကိုသာ ရာခိုင္ခိုင္ႏႈန္းျပည့္ ဆႏၵျပဳေၾကာင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး NLD ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္ က ေျပာသည္။ www.winkyi.net
 

0 comments: