``မေကြးခရိုင္အတြင္းရိွ မိုးေရေလွာင္ ေက်းရြာေရကန္မ်ားကို တူးေဖာ္ကူညီေပးေသာ PROXIMITY ပေရာစီမီတီ ႏွင့္ ေက်းရြာေရကန္တူးေဖာ္ေရးေကာ္မတီမ်ား အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ´´

ႏို၀င္ဘာ(၇/၈)ႏွစ္ရက္၊ေန႔စဥ္ နံနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီအခ်ိန္တြင္ မေကြးၿမိဳ႕ သိဂၤါဂီရိရပ္ကြက္ ဂန္႔ေကာ္လမ္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းေထာင့္ ေတာ္၀င္မဂၤလာခန္းမ၌ မေကြးခရိုင္အတြင္းရိွ ေက်းရြာမိုးေရေလွာင္ ကန္မ်ားကို တူးေဖာ္ကူညီေပးေနေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ရုံးခ်ဳပ္ဖြင့္လွစ္ၿပီး (အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေျခစိုုက္) PROXIMITY (INGO) ပေရာစီမီတီ(မေကြးဇုံ) ႏွင့္ ေက်းရြာမိုးေရကန္ တူးေဖာ္ေရးေကာ္မတီမ်ား အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲကို LIFT အဖြဲ႔အစည္းႏိုင္ငံ(၁၀)ႏိုင္ငံမွ စုေဆာင္းရံပုံေငြမ်ားျဖင့္ ပေရာစီမီတီ(INGO) ကို ေထာက္ပံ႔ကူညီေပးေၾကာင္း၊ မေကြးၿမိဳ႕နယ္၊ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္ တို႔မွ ေက်းရြာ(၇)ရြာ မိုးေရသုံး ေျမသားကန္တူးေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ၀င္မ်ား(၄၁)ဦးတက္ေရာက္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔ႏွင့္ ပေရာစီမီတီ မေကြးဇုံအဖြဲ႔ တာ၀န္ခံ ေဒၚတိုးတိုးၾကြယ္ ပါ ရုံးအဖြဲ႔(၁၀)ဦးမွ ဦးေဆာင္၍ ယခင္ႏွစ္ကတူးေဖာ္ၿပီးခဲ့ေသာ မိုးတြင္းေရသိုေလွာင္ရန္ ေျမသားကန္မ်ားကို ေရရွည္ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္းသိရသည္။ ပေရာစီမီတီ အဖြဲ႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၀င္ေငြနည္းပါးၿပီး ခက္ခဲေသာလူေနမႈ ျမန္မာေက်းလက္ မိသားစုမ်ား၏ ၀င္ေငြတိုးတက္ေရး အစားအစာဖူလုံမႈ တိုးျမွင့္ေရးႏွင့္ လူေနမႈဘ၀ျမင့္မားလာေအာင္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္သြား ရန္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ယခင္ႏွစ္ ၂၀၁၁/၁၂ တြင္ တူးေဖာ္ၿပီးခဲ့ေသာ ေျမသားေရကန္ ေပါင္း(၉၄)ကန္ ႏွင့္ ၂၀၁၃ ယခုပြင့္လင္းရာသီမွာ မေကြးဇုံမွ ေျမသားေရကန္ေပါင္း(၉၇)ကန္ တူးေဖာ္ၿပီးခဲ့ေၾကာင္း၊ ေက်းရြာတစ္ရြာ လွ်င္ မိုေရထည့္ရန္ကန္တစ္ကန္ႏႈန္းျဖင့္ ယခင္ရိွၿပီးသားေရကန္ကို ျပန္လည္ထပ္မံတူးေဖာ္ ေပးျခင္း၊ အသစ္တူး ေဖာ္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးေၾကာင္း၊ ေရကန္တစ္ကန္လွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြသိန္း (၄၀)မွသိန္း(၇၀)အထိ ကူညီေထာက္ပံ႔ေပးေၾကာင္း၊ ေက်းရြာတြင္ေနထိုင္သူမ်ားလည္း ၀င္ေငြရရိွေအာင္ (တစ္ေပအနက္ ဆယ္ေပပတ္ လည္)က်င္းတစ္က်င္း( တစ္တာလွ်င္) ကာလေဒသအလိုက္ တူးေဖာ္ လုပ္အားခ ေလးေထာင္က်ပ္မွ ငါးေထာင္ အထိေပးေၾကာင္း၊ ေရကန္တူးေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ၀င္(၅)ဦးျဖင့္ဖြဲ႔စည္းၿပီး တူးၿပီးေသာ ေရကန္၏ အနက္ေပ က်င္း တာမ်ားကို စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕၊ ေငြစာရင္း၊ စာရင္းစစ္အဖြဲ႔ တို႔ျဖင့္ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ပါေၾကာင္း၊ ယခုျပဳလုပ္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတိုင္း က်န္ေနတဲ့ေက်းရြာ(၃၅)ရြာမွ ေရကန္တူးေဖာ္ေရးေကာ္မတီမ်ားကို ေနာက္ထပ္(၄) ႀကိမ္ခြဲ၍ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ႏို၀င္ဘာလကုန္အထိဆက္လက္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရရွားပါးေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ အမ်ားသုံးစြဲရန္္ မိုးေရသုံး ေရကန္အတြက္ အခက္အခဲျဖစ္လွ်င္၎ အသစ္တူး ေဖာ္လိုလွ်င္၎ PROXIMITY (INGO) ပေရာစီမီတီ မေကြးဇုန္ရုံး (အမွတ္ ေအ ၅၅- ေတာင္တြင္းႀကီးလမ္း၊ ရန္ကင္းရပ္ကြက္ မေကြးၿမိဳ႕) သို႔ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေၾကာင္း မေကြးဇုံအဖြဲ႔တာ၀န္ခံ ေဒၚတိုးတိုးၾကြယ္ ကေျပာသည္။
 

0 comments: